Genel

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:             (MÜLGA)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2

          Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 01/04/2011 tarihli ve 2008/4 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
          Amaç
          MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.
          Kapsam
          MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden işbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler yararlandırılabilir.
          Tanımlar
          MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgeyi,
c) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,
ç) Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden yüksekokul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun ya da ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri,
d) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketleri,
e) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,
f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

g) Tasarımcı şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,
ğ) Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri

          ifade eder.

                                                           İKİNCİ BÖLÜM
Desteklenecek Faaliyetler
          Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
          MADDE 4 – (1) Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,
a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
b) Yurt dışı birimlerinin;

  • Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları  tutarında desteklenir.
 
          Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
          MADDE 5 – (1) Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla
a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

  1. Yurt dışında açacakları birimlerinin;
  • Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
 ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları           tutarında desteklenir.
          İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi
          MADDE 6 – (1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
          (2) İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

          Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi
          MADDE 6/A – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,
a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,
b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları
olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.
          (2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
          (3) 1 inci fıkranın (a) bendi kapsamında istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.
           MADDE 6/B – (1) Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tasarım Destek Komitesi ve Destek Kapsamına Alınma
          Tasarım Destek Komitesi
            MADDE 7 – (1) Tasarım Destek Komitesi, Bakanlık, TİM ve Bakanlığın uygun gördüğü işbirliği kuruluşları temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.
          (2) Tasarım Destek Komitesi, destek programı kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşlarının tasarıma ilişkin sunacağı projeler ile şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin seçimi ve uygulamaya yönelik konularda Bakanlığa istişari nitelikte görüş bildirir.
          Destek Kapsamına Alınma

          MADDE 8 – (1) 4 üncü ve 5 inci maddelerde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin başvuru formu ve ekindeki belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında Bakanlık tarafından destek kapsamına alınmaları gerekir.
          (2) 6 ncı maddede düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; işbirliği kuruluşlarının faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri ile Bakanlığa müracaat etmeleri ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.
         (3) 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projesi önerileri ile Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Desteğin Başlangıç Tarihi ve Süresi 
          Destek Başlangıç Tarihi
          MADDE 9 – (1) 4, 5, 6 ncı maddelerde ve 6/A maddesinde belirtilen desteklerin başlangıç tarihi; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında şirketler için, 8 inci madde çerçevesinde Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir.
(2) 6/B maddesinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.
          Desteğin Süresi
          MADDE 10 – (1) 4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen desteklerden, tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, 8 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle yararlandırılabilir.
          (2) 6 ncı maddede düzenlenen desteklerden, işbirliği kuruluşları Bakanlık tarafından uygun görülen projeleri bazında desteklenir.
          (3) 6/A maddesinde düzenlenen desteklerden şirketler; 8 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri bazında desteklenir. Şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, 6/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme
          Ödeme Esasları
          MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin Bakanlıkça düzenlenecek Genelgede belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir.
          (2) Destek türüne göre hangi harcama belgelerinin başvuru esnasında zorunlu tutulacağı ve destek sürecine ilişkin usul ve esaslar Genelge ile belirlenir.
          (3) Bakanlık, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının proje, faaliyet ve harcamalarına ilişkin denetim/danışmanlık firmalarına rapor hazırlattırabilir.
          Harcama Belgelerinin İbrazı
            MADDE 12 – Destek başvurusuna ilişkin yurtdışında düzenlenen belge ve faaliyetler ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onayına/incelemesine tabidir. Onay ve incelemeye konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir.
 
          Ödeme
          MADDE 13 – (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşları ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.
          MADDE 14 – (1) Harcamaya ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olan TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.
 
ALTINCI BÖLÜM
İzleme ve Değerlendirme 
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşlarının destek kapsamındaki faaliyetlerine yönelik performansları Bakanlık tarafından izlenir.
          (2) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde, belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketlerini, tasarım ofislerini, tasarım ve ürün geliştirme projelerini, işbirliği kuruluşlarının projelerini ve 6/B maddesi kapsamında desteklenen şirketleri her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler      
            Müeyyide
            MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile bu şirketlerin harcama yetkisi verilen şirketleri, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.
(2) İşbirliği kuruluşlarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenen proje ve/veya faaliyetleri, destek süresi içinde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.
(3) (Değişik:26.04.2018-30402 R.G.) 6/A maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan anılan maddede yer alan destek unsurlarını içeren başka bir destek programından yararlandırılmaz.”
(4) 6/B maddesi kapsamında desteklenen gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler destek süresi içerisinde aynı destek unsurlarını içeren diğer devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.
          MADDE 17 – Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 18 – Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
          MADDE 19 – Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
          MADDE 20 – (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Genelge ile belirlenir.
(2) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

          Yürürlük
          MADDE 21 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme
          MADDE 22 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
         GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu giderlerin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.
          (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Başa dön tuşu