Genelgelerİhracat Destekleriİhracat Genelgeleri

Küresel Tedarik Zinciri Desteklerine İlişkin Genelge

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEKLERİNE İLİŞKİN


GENELGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1-(
1) Bu Genelgenin amacı 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan küresel tedarik zinciri desteklerinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2-
(1) Bu Genelge, 5973 sayılı Karar ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 –
(1) 5973 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak aşağıda belirtilen tanımlar esas alınır:
a) Akredite edilmiş kurum/kuruluş: Ürünün ve/veya sistemin ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan, akreditasyon kuruluşları tarafından belge/sertifika/raporlara ilişkin olarak akredite edilmiş, onaylanmış veya yetkilendirilmiş kuruluşları,
b) Akreditasyon kuruluşu: Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgenin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasında sıralanan kurum ve kuruluşlar.
c) Bakanlık yurt dışı temsilcisi: Ticaret Müşaviri/Ataşesi veya Bakanlık tarafından ilgili ülkede görevlendirilen Bakanlık temsilcisini,
ç) Depolama hizmeti: Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve tedarik eden şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından alınan depolama hizmeti kapsamındaki yükleme, boşaltma ile elleçleme hizmetlerini,
d) Destek yönetim sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,
e) İlişkili kişi:

 1. Destek kapsamındaki şirketin kendi ortaklarını,
 2. Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,
 3. Destek kapsamındaki şirketler veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,
 4. Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları, Ortakların eşlerini,
 5. Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını,
  f) İncelemeci kuruluş: Şirketlerin üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini (İBGS),
  g) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
  ğ) Karar: 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı,
  h) KTZ yetkinlik projesi değerlendirme komisyonu: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) temsilcilerinden ve Bakanlıkça uygun görülen sektörel teknik uzman/öğretim üyelerinden
  oluşan ve bu Genelge kapsamındaki küresel tedarik zinciri yetkinlik projelerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,
  ı) Küresel firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz, Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmaları,
  i) Ön inceleme çalışması: Küresel tedarik zinciri (KTZ) yetkinlik projesi yürütmek veya küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderlerine ilişkin destek kapsamına alınmak üzere Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) başvuruda bulunan tedarikçinin başvurularının uygunluğunun belirlenmesini teminen Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan çalışmayı,
  j) Tedarikçi: Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı küresel firmaya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir küresel firmaya tedarikçi olacak şirketi, ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi Desteği
  Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi başvuru usul ve esasları
  MADDE 4-
  (1) Tedarikçi, EK-1’de (KTZ Proje Başvurusu ve Destek Ödemesi İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler) belirtilen belgelerle birlikte DYS üzerinden proje başvurusunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapar.
  (2) (Değişik:09/05/2023) Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteğinden yararlanacak şirketlerin, proje başvurusunun Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla en az 1 yıl önce ihracat gerçekleştirmiş (ihraç kayıtlı satışları dahil) üretici şirketler olması gerekir.
  Başvuru inceleme mercii
  MADDE 5-
  (1) DYS üzerinden yapılan başvurular; Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir. KTZ yetkinlik projesi değerlendirme komisyonu, incelemenin ardından projeyi olduğu gibi onaylayabilir, projeye ilişkin değişiklik önerilerinde bulunabilir veya projeyi reddedebilir. Başvuru kapsamında sunulan belgelere yönelik olarak yapılan ön inceleme çalışmasında aşağıdaki konulardaki yetkinlikler değerlendirilir:
  a) Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,
  b) Finansal performans,
  c) Bilgi sistemleri yönetimi,
  d) Organizasyon ve insan kaynakları.
  (2) Projenin, ön inceleme çalışması sonrası Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından onaylamasını müteakip tedarikçi projeye başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi, Bakanlık onayının DYS
  üzerinden tedarikçiye bildirildiği tarihtir.
  (3) KTZ yetkinlik projesi değerlendirme komisyonu; proje başvurularını, projelerin mevzuata
  uygunluğunu ve proje başvurularında belirtilen faaliyet ve faaliyetlere ilişkin giderleri değerlendirerek
  sonuçlandırır.
  (4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibi tedarikçinin
  Küresel Firma ile bağlantıya geçtiğini teyiden veya küresel firma hakkında Bakanlık yurt dışı temsilcisinden görüş alabilir.
  Proje kapsamında desteklenen giderler ve yararlanma koşulları
  MADDE 6-
  (1) KTZ yetkinlik projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.
  a) Makine, ekipman, donanım harcamaları
  b) Yazılım harcamaları
  c) Eğitim ve danışmanlık hizmeti harcamaları
  d) Sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama harcamaları
  (2) Tedarikçi, proje kapsamında onaylanan destek kalemlerinden, faaliyetin ve ödemenin proje süresi içerisinde gerçekleştirilmesi kaydıyla yararlandırılır. Gerekçelendirilmesi halinde onaylandıktan sonra tedarikçi KTZ yetkinlik projesini bir defaya mahsus olmak üzere revize edebilir. Tedarikçi, revize talebini DYS üzerinden yapar. Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), tedarikçinin revize talebini tamamen veya kısmen onaylayabilir ya da reddedebilir.
  (3) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), projenin yetkinliği ile proje başvurusunda yer alan faaliyetlerin her birini değerlendirir. Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), sunulan faaliyetleri tamamen
  veya kısmen onaylayabilir ya da reddedebilir. Uygun bulunan proje ve faaliyetler destek kapsamına
  alınarak tedarikçiye ve incelemeci kuruluşa DYS üzerinden bildirilir.
  Onay sonrası yerinde inceleme ve proje gerçekleşme raporunun sunulması
  MADDE 7-
  (1) Tedarikçi, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından destek kapsamına alındığı tarihten sonra, proje süresince veya proje bitimini müteakiben Bakanlık yetkilileri tarafından yerinde incelenebilir. Projesi ve faaliyetleri onaylanan tedarikçi, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgileri içeren proje gerçekleşme ara raporunu, destek ödeme başvurusu ile birlikte DYS üzerinden sunmakla yükümlüdür. Destek ödeme başvurusu yapılmasa dahi, proje kabulünden itibaren 6 (altı) aylık süreler
  halinde proje gerçekleşme ara raporları DYS üzerinden sunulur. Proje gerçekleşme ara raporlarını
  zamanında DYS üzerinden sunmayan tedarikçilerin ödeme başvurularının inceleme süreci, söz konusu rapor ibraz edilinceye kadar durdurulur.
  (2) Yerinde inceleme sonucu, proje faaliyetlerinin işbu Genelgenin amaç ve hükümlerine uygun
  şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda, tedarikçilerin ilgili faaliyetleri destek kapsamında değerlendirilmez ve bu durum Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından tedarikçiye ve incelemeci kuruluşa DYS üzerinden bildirilir.
  Makine, ekipman ve donanım harcamaları
  MADDE 8-
  (1) Tedarikçilerin, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek
  kapsamındadır. Bu kapsamda sadece yeni (kullanılmamış) ürünler desteklenir.
  (2) Bu madde kapsamında sadece makine, ekipman, donanım alımı desteklenir. Kurulum, nakliye giderleri ve nakliye giderleri kapsamında sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli desteklenmez.
  (3) Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 yıl
  boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.
  Yazılım harcamaları
  MADDE 9- (1) Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler. Proje dâhilinde alınacak yazılım, satın alınma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa
  satılamaz.
  Eğitim ve danışmanlık hizmeti harcamaları
  MADDE 10-
  (1) Tedarikçilerin, KTZ yetkinlik projeleri kapsamında başvurdukları ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun bulunan eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ait bedeller desteklenir.
  Sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama harcamaları
  MADDE 11-
  (1) Tedarikçilerin, Pazara Giriş Belgeleri ile Ruhsatlandırma ve Kayıt İşlemlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelgenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında sıralanan kurum ve kuruluşlardan proje kapsamında almaları Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir
  (2) Bu madde kapsamında desteklenen giderler şunlardır:
  a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
  b) Belgelendirme tetkik giderleri
  c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
  ç) Test/analiz raporu giderleri
  d) Zorunlu kayıt ücretleri
  Aynı destek unsurlarından yararlanamama
  MADDE 12-
  (1) KTZ yetkinlik projesi destek kapsamına alınan tedarikçi, proje süresi boyunca Bakanlıkça verilen aynı destek unsurlarından yararlanamaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Küresel Tedarik Zincirine Yönelik
  Yurt Dışı Depo Kira Gideri ile Depolama Hizmet Giderlerine İlişkin Destekler
  Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderlerine ilişkin genel esaslar
  MADDE 13 –
  (1) Küresel firmaya orijinal parça üreten ve tedarik eden Türkiye’deki ana şirket doğrudan depo açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de depo açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.
  (2) Küresel firmaya orijinal parça üreten ve tedarik eden Türkiye’deki şirket veya şirket ile
  aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından alınan
  depolama hizmeti kapsamında yükleme, boşaltma ile elleçleme giderleri desteklenir.
  (3) Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki
  hallerde hükmedilir:
  a. Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
  b. Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
  c. Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
  ç. Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip
  ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.
  (4) Destekten yararlandırılacak şirketlerin, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş
  olması gerekir. Destek başvuru tarihi itibarıyla bu şartı taşımayan şirketlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  (5) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.
  (6) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce ortaklık bulunmayan yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın
  alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.
  (7) 4 yıllık destek süresinin hesaplanmasında, ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil
  eden ödeme belgesine ilişkin kira dönemi esas alınır. Devam eden dönemde birime ilişkin destek
  başvurusu yapılmamış olması, limite esas süreyi kesmez.
  (8) Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderlerine ilişkin desteklerden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması ve kiralanan deponun konut olarak kullanılmaması gerekir.
  (9) Bu Genelgenin yayımlandığı tarihten önce açılmış olan depolar için de bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanılabilir.
  (10) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanan depolarda, Türkiye’de üretilen ürünlerin
  pazarlanması gerekir.
  (11) Küresel firma markalı ya da şirket tarafından üretilen markasız veya şirket üzerine tescilli markalı ürünlerin bulunduğu depolar da destek kapsamında değerlendirilir.
  (12) Depoda yer alan ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması koşuluyla, ticari gereklilikler nedeniyle sınırlı miktarda aksesuar, yan ürün, yedek parça vb. niteliğinde Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin de depoda bulunması halinde, söz konusu ürünlerin tamamlayıcı nitelikte olduğunun Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından değerlendirildiği hallerde bahse konu birimler depo desteğinden yararlandırılır.
  Başvuru
  MADDE 14 – (1) Küresel firmaya orijinal parça üreten ve tedarik eden Türkiye’deki şirket, küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri desteğine ilişkin ön onay başvurusunu EK-3’te (KTZ’ye Yönelik Yurt Dışı Depo Kira Başvurusu ve Destek Ödemesi İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler) belirtilen belgelerle birlikte DYS üzerinden Bakanlığa yapar.
  Başvuru inceleme mercii
  MADDE 15 –
  (1) Küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet
  giderleri desteğine ilişkin DYS üzerinden yapılan ön onay başvuruları Bakanlık (İhracat Genel
  Müdürlüğü) tarafından incelenir.
  (2) Küresel firmaya orijinal parça üreten ve tedarik eden Türkiye’deki şirketin, başvurusuna Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ön onay verilmesinden sonra gerçekleştirdiği yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.
  Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması/adresinin değiştirilmesi
  MADDE 16 –
  (1) Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da bu Genelgenin 13 üncü maddesinde belirtilen organik bağın sona ermesi durumunda; birimin kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket tarafından ilgili incelemeci kuruluşa DYS üzerinden bildirim yapılır. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.
  (2) Destek başvurusunda bulunulmuş bir yurt dışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda
  yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir.
  (3) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden şirketlerin kira sözleşmelerinin
  değişmesi durumunda birime ilişkin güncellemeler şirket tarafından DYS üzerinden yapılır ve İncelemeci Kuruluşa bildirilir. Birim adresinde değişiklik yoksa, yeni sözleşmeye ilişkin yerinde inceleme yapılmasına gerek olmaksızın yeni kira sözleşmesinde yer alan kira bedeli veya metrekare/metreküp/palet bazında kira fiyatının rayice uygunluğu Bakanlık yurt dışı temsilcisince tespit edilerek onaylanır.
  Yurt dışı birimin ihracatı ve ithalatına ilişkin esaslar
  MADDE 17 –
  (1) Destekten yararlandırılacak şirketlerin, destek başvuru tarihinden önce birimin
  bulunduğu ülkeye en az 1 defa ihracat gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.
  (2) Şirketlere yıllık verilecek yıllık destek tutarı ilgili ülkeye yapılan yıllık ihracatının yarısından fazla olamaz. Destek tutarının hesaplanmasında ödeme belgesi tarihine ilişkin yıl ile aynı takvim yılına
  ait ihracat tutarı esas alınır.
  (3) Destek başvurusunda bulunan şirketlerin ihracatı bu şirketle organik bağı olan şirket ya da
  aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeleri
  mümkündür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Genel Esaslar
  Uygulama
  MADDE 18
  – (1) Destek kapsamında ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin DYS aracılığıyla iletilmesi gerekir. Başvuru sahibine yapılacak
  bildirimler DYS aracılığıyla yapılır. Destek sürecine ilişkin başvuruların alınması, incelenmesi ve
  sonuçlandırılması kapsamındaki tüm iş ve işlemler DYS üzerinden gerçekleştirilir. DYS üzerinden
  yapılan tüm başvuru ve bildirimlerde DYS üzerindeki başvuru ve bildirim tarihleri esas alınır.
  (2) Birinci fıkra kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  (3) Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri desteği kapsamındaki şirketin yurt içi/yurt dışı ortaklık yapısının değişmesi halinde, değişiklik tarihinden itibaren 1 ay içerisinde şirketlerin incelemeci kuruluş ve Bakanlık yurt dışı temsilcisine yazılı olarak bildirim yapmaları gerekir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda, ortaklık yapısı değişikliğinden dolayı haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır. İlgili birime ilişkin ödemesi henüz gerçekleştirilmeyen başvurular ile müteakip başvurular yeni ortaklık yapısına göre hesaplanan destek oranından desteklenmeye devam olunur.
  Eksik Tamamlama
  MADDE 19 –
  (1) Ön onay ve destek başvurularında eksik bilgi ve belgelerin bulunması ve/veya Bakanlık(İhracat Genel Müdürlüğü) /incelemeci kuruluş tarafından ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde Bakanlık(İhracat Genel Müdürlüğü) /incelemeci kuruluş, DYS üzerinden bildirimde bulunur.
  İstenen bilgi ve belgelerin DYS bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde DYS üzerinden tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 ay içerisinde DYS üzerinden tamamlanmaması durumunda incelemesi süren ön başvuru yapılmamış kabul edilir, destek başvurusu ise evrakları tekemmül etmiş
  harcama kalemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Üç aylık süre DYS üzerindeki bildirim tarihi ile başlar, şirketin bildirim üzerine vereceği cevabın DYS üzerinden gönderilmesi tarihi ile biter.
  (2) Eksik tamamlama süresinin bitimini müteakip, incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme
  neticesinde ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi/belgelerin bulunması halinde, incelemeci
  kuruluş Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşünü alarak söz konusu eksik bilgi/belgenin
  tamamlanmasını teminen 1 defaya mahsus 3 aya kadar ilave süre verebilir.
  Ödeme başvurusu
  MADDE 20-
  (1) KTZ yetkinlik projesi destek başvuruları, destek ödemesi için gerekli belgeler (EK-1) ile birlikte, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde DYS üzerinden incelemeci kuruluşa yapılır. 6 aylık sürenin hesaplanmasında belgelerin DYS
  üzerinden gönderilme tarihi esas alınır. Destek konusu makine, teçhizat, donanım kalemlerine ilişkin
  faturaların, üretici firmanın üretim öncesinde fatura düzenleyemiyor olması halinde 6 aylık süre içerisinde sunulma şartı aranmaz. Ödemelere ilişkin destek başvuruları faturanın incelemeci kuruluşa ibraz edilmesini müteakip incelemeye alınır.
  (2) Küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ve depolama hizmet giderlerine
  ilişkin destek başvuruları, Ek-3’de yer alan bilgi ve belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay
  içerisinde DYS üzerinden incelemeci kuruluşa yapılır. Destek başvuruları, başvuruda bulunulan
  incelemeci kuruluş tarafından sonuçlandırılır. 6 aylık sürenin hesaplanmasında belgelerin DYS üzerinden gönderilme tarihi esas alınır.

  Ödeme esasları
  MADDE 21-
  (1) Hak ediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan
  ödemeler dikkate alınmaz.
  (2) Distribütör tarafından gerçekleştirilen kiralamalarda yapılan harcamaların desteklenebilmesi
  için söz konusu harcamaların distribütör tarafından şirket ya da şirketin yurt dışı şirketine fatura edilmesi ve şirket ya da şirketin yurt dışı şirketi tarafından distribütöre yapılan ödemenin bankacılık sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Distribütör ile üçüncü taraf arasında düzenlenen belgelerin şirketlerce sunulamadığı hallerde bu giderler desteklenmez.
  (3) Belirli bir depo kiralandığı hallerde, kira bedelinin açıkça kira sözleşmesinde yer alması durumunda ayrıca fatura ibraz edilmesine gerek yoktur.
  (4) Belirli bir depo kiralamanın dışında depolama hizmeti veren şirketlerden depo alanı
  kiralanması da mümkündür. Bu durumda, kira/hizmet sözleşmesinde metrekare, palet, metreküp bazında fiyat belirtilmelidir.
  (5) Depo kiralanmasına ilişkin faturalarda veya detaylı fatura dökümlerinde, depolama hizmeti veren şirketlerden bir depo alanı kiralanması durumunda kiralanan toplam palet/metrekare/metreküp ve palet/metreküp/metrekare bazında fiyat bilgisi yer almalıdır.
  (6) Depo kiralanmasına ve depolama hizmetlerine ilişkin ayrı ayrı ya da birlikte fatura alınabilir.
  Depolama hizmetlerine ilişkin ibraz edilen sözleşmede hizmetlerin palet/metreküp/metrekare bazında bedeline; faturalarda ise hangi hizmetlerin alındığına ve hizmetlerin palet/metrekare/metreküp bazında bedeline ilişkin bilgi yer almalıdır.
  (7) Desteğe konu tüm ödemelerin, şirket ya da ilgili yurt dışı şirketi veya şubeleri tarafından
  bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı ile) yapılması gerekmektedir.
  (8) Banka onaylı hesap ekstresi/dökümü (miktarın, kirayı ödeyenin ve ödemenin kiraya ilişkin
  olduğunun belirtilmesi kaydıyla) ödeme belgesi olarak kabul edilir.
  (9) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.
  (10) Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir.
  (11) Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki tarih, ödeme
  tarihi olarak esas alınır.
  (12) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde şirketin tüzel kişiliğine ait kredi kartlarının yanı sıra, şirket
  adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.
  (13) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket tarafından harcama yapma
  yetkisi verildiği ticari sicil kayıtlarında belirtilen şahıslar kabul edilir.
  (14) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak
  şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB)
  bildirilmesi konusunda incelemeci kuruluşun yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.
  (15) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL)
  cinsinden olanlarda TL, döviz cinsinden olanlarda ise ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak TL olarak ödenir. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır.
  (16) TCMB kur tablolarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda
  Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.
  (17) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem
  hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.
  Yurt dışında düzenlenen belgelerin onaylanması ve yerinde inceleme
  MADDE 22-
  (1) Şirket Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanmış olan kuruluşlar tarafından akredite
  edilen/yetkilendirilen kurum/kuruluşlardan almış olduğu desteğe konu belge/sertifika/raporları, destek başvurusu esnasında DYS üzerinden incelemeci kuruluşa iletir. İncelemeci kuruluş desteğe konu belge/sertifika/raporları, DYS üzerinden, ilgili kuruluşların söz konusu belge/sertifika/rapora ilişkin yetkili olduğunun tespitini teminen, belge/sertifika/raporun alındığı ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunar. Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanan yurt dışında düzenlenmiş belge/sertifika/raporlar, incelemeci kuruluş tarafından destek kapsamında değerlendirilir. Ülkede Bakanlık yurt dışı temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
  (2) Şirket, KTZ yetkinlik projesi kapsamında yurt dışında düzenlenmiş harcama ve ödeme
  belgelerini destek ödeme başvurusu esnasında DYS üzerinden incelemeci kuruluşa iletir. İncelemeci
  kuruluş, gerekli gördüğü durumlarda, söz konusu belgeleri ilgili ülkenin mevzuatına uygun olduğunun tespitini teminen, DYS üzerinden, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunar. Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanan yurt dışında düzenlenmiş harcama ve ödeme belgeleri Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) /incelemeci kuruluş tarafından destek kapsamında değerlendirilir. Ülkede Bakanlık yurt dışı temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
  (3) Depo kira ve depolama hizmeti giderleri kapsamında şirketler tarafından yapılan destek
  başvurularında sunulması gereken ve yurt dışında düzenlenmiş olan tüm belgeler, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkedeki Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına tabidir. İncelemeci kuruluş tarafından Ek3’de belirtilen ödeme başvurusuna ilişkin belgeler, DYS üzerinden belgelerin düzenlendiği yerde görevlendirilmiş Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunulur. Türkiye’de düzenlenen belgeler için Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayı aranmaz.
  (4) Bakanlık yurt dışı temsilcisi yabancı dilde düzenlenen yurt dışı belgeyi onaylayabileceği gibi
  yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri de onaylayabilir.
  (5) Bakanlık yurt dışı temsilcisinin belgelere ilişkin verdiği onay, harcamanın ortalama rayice
  uygunluğu ve belgenin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği hususlarını kapsar.
  (6) Harcamaya ilişkin belgelerin düzenlendiği ülke ile kiralamanın gerçekleştiği ülke farklı ise,
  harcama belgelerinin onayı söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı
  temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi birimin bulunduğu ülkede bulunan
  Bakanlık yurt dışı temsilcisi ile irtibata geçerek birime ilişkin bilgi alır ve belgeleri onaylar.
  (7) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ve başka bir ülkenin Bakanlık yurt dışı temsilcisi
  tarafından akreditasyonun da sağlanmadığı yerler ile Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Bakanlık yurt dışı temsilcisi onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Ülkede başka Bakanlık yurt dışı temsilcisi bulunmadığı takdirde ise onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık(İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

  (8) Bakanlık yurt dışı temsilcisi, şirketlerin yurt dışındaki depolara ilişkin ilk destek başvurularına
  yönelik belgeleri onaylamadan önce yerinde inceleme yaparak DYS üzerinden değerlendirmesini ilgili
  incelemeci kuruluşa iletir. Yerinde inceleme sonucunda Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından uygun
  bulunmayan birimler desteklenmez.
  (9) Bakanlık yurt dışı temsilcisi, şirketlerin yurt dışı depoya ilişkin destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde yerinde inceleme yaparak DYS üzerinden değerlendirmesini ilgili incelemeci
  kuruluşa iletir. Yerinde inceleme, düzenlendiği tarihten itibaren her yıl güncellenir.
  (10) Bakanlık yurt dışı temsilcisinin depolara ilişkin olumlu görüş vermesi, ilgili depoya ait kira tutarının rayice uygun olduğunu, söz konusu deponun Genelge çerçevesinde faaliyet gösterdiğini ve ilgili birimde Türk ürünlerinin pazarlandığını gösterir.
  (11) Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından yapılan yerinde incelemede, faaliyetleri bu Genelgenin amaç ve hükümlerine uygun bulunmadığı tespit edilen birim destek kapsamından çıkarılır ve birime yönelik sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan birim için yapılan bildirim tarihinden itibaren en az 6 ay
  sonra tekrar destek başvurusu yapılabilir.
  (12) Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından yapılan yerinde incelemede, faaliyetleri bu Genelgenin amaç ve hükümlerine uygun bulunmadığı tespit edilerek destek kapsamına alınması uygun görülmeyen birim için incelemeci kuruluş tarafından yapılan bildirim tarihinden itibaren en az 6 ay sonra tekrar destek başvurusu yapılabilir.
  Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi değerlendirme komisyonu danışmanlık hizmeti
  giderleri
  MADDE 23 –
  (1) Küresel tedarik zinciri yetkinlik projelerinin değerlendirilmesine ilişkin komisyona teknik boyut ile iştirak etmek üzere Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen sektörel teknik uzman/öğretim üyelerinden danışmanlık hizmeti alınabilir.
  (2) Komisyona iştirak edecek kişilerden Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi ile alınır.
  (3) Değerlendirilmelerde yer alan teknik uzman/öğretim üyelerine proje başına ödenecek hizmet
  bedelleri, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen İBGS tarafından bahse konu teknik uzman/öğretim üyelerinin banka hesabına ödenir.
  (4) Komisyona iştirak eden teknik uzman/öğretim üyelerinin bilgisi Bakanlık tarafından ödemeyi
  gerçekleştirecek İBGS’ye bildirilir.
  (5) Ödemeler, hizmetin ifası sonrasında, izleyen ayın ilk 3 iş günü içinde Bakanlık (İhracat Genel
  Müdürlüğü) tarafından belirlenen İBGS tarafından tahakkuk ettirilir.
  İlave Destek Oranları
  MADDE 24 –
  (1) Küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ve depolama hizmet
  giderleri kapsamında Kararın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında hedef ülkelere yönelik ilave puan uygulamasında ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihindeki yıl için bakanlıkça belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan hedef ülkeler listesinde bulunan ülkeler için destek oranına 20 puan ilave edilir.
  (2) Kararın 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında hedef ülkelere yönelik Bakanlıkça
  belirlenen hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihindeki yıl için Bakanlıkça belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde www.ticaret.gov.tr) yer alan hedef sektörler ve hedef ülkeler listesindeki ülke ve sektörler için ilave 5 puan destek oranı uygulanır.
  (3) Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, hedef ülkede bulunan yurt dışı
  depoda bulunan tüm ürünlerin hedef sektörlerde olması halinde ilave 5 puan destek uygulanır.
  Mahsup
  MADDE 25 –
  (1) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi
  için destek ödemesi yapılacak şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeye istinaden hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki şirketin borçsuzluk durumuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulama re’sen yapılır veya DYS üzerinden belge talep edilebilir.
  (2) Destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi
  aşağıdaki şekilde yapılır:
  a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar
  gönderilir. Bakiye varsa şirkete ödeme yapılır.
  b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir
  belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.
  c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan
  kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer
  kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı
  ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.
  (3) Bu Genelge çerçevesinde DYS üzerinden sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak inceleme
  neticesinde incelemeci kuruluş tarafından, yapılan başvuruların sonuçlandırılabilmesini teminen destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumundan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin DYS üzerinden sunulmasını müteakip, uygun gördüğü hak ediş miktarı hesaplanır ve başvuru sahibine iletilir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Belgelerin saklanması ve saklama süresi
  MADDE 26–
  (1) Başvuru sahibi tarafından destek unsurlarına ilişkin DYS aracılığıyla ibraz edilen
  her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret
  Kanununun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuatı
  çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde başvuru sahibi tarafından
  saklanmaları zorunludur.
  Yetki
  MADDE 27 –
  (1) İşbu Genelge ile ilgili yeni ekler ihdas etmeye, mevcut Genelge eklerinde
  değişiklik ve ilave yapmaya, bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
  Geçmiş başvurulara ilişkin usul ve esaslar
  GEÇİCİ MADDE 1-
  (1) Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgenin 17 nci maddesi ile
  yürürlükten kaldırılmış olan Genelge ile yürürlükten kaldırılan Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi çerçevesinde 31/03/2020 tarihine kadar yapılmış başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler 06/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gerçekleştirilir.
  (2) Yurt Dışı Marka Tescil Desteğine İlişkin Genelgenin 14 üncü maddesi ile yürürlükten
  kaldırılmış mevzuat ile yürürlükten kaldırılan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
  Desteklenmesi İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge çerçevesinde 31/03/2020 tarihine kadar yapılmış depo kira gideri ve depolama hizmetlerine ilişkin başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler KEP usulü ile sonuçlandırılır.
  (3) Bakanlık(İhracat Genel Müdürlüğü)/incelemeci kuruluşa ibrazı zorunlu destek ve harcama
  başvuru belgeleri ile Bakanlık(İhracat Genel Müdürlüğü)/incelemeci kuruluş tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık(İhracat Genel
  Müdürlüğü)/incelemeci kuruluş KEP adresine iletilmesi gerekir. Bakanlık(İhracat Genel Müdürlüğü)/
  incelemeci kuruluş başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık(İhracat Genel Müdürlüğü)/ incelemeci kuruluş kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.
  (4) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, sicil tasdiknamesi ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsile yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan
  elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İncelemeci Kuruluş Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.
  (5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  (6) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanmış olan küresel tedarik zinciri yetkinlik
  projelerine ilişkin süreçlerin sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Genelgenin lehe olan hükümlerinden de yararlandırılır.
  (7) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/ onaylanan/harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olan) depo kira gideri ve depolama hizmetlerine ilişkin destek başvuruları desteklendikleri süreler mahsup edilmek suretiyle bu Genelge çerçevesinde sonuçlandırılır. Destek başvurularının
  sonuçlandırılmasında Yurt Dışı Marka Tescil Desteğine İlişkin Genelgenin 14 üncü maddesiyle
  yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır.
  (8) Yurt Dışı Marka Tescil Desteğine İlişkin Genelgenin 14 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış mevzuat ile yürürlükten kaldırılan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge çerçevesinde hâlihazırda depo kira ve depolama hizmetleri desteğinden faydalanmakta olan şirketler sadece yeni birimlerine yönelik başvurularda Genelgenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesindeki ön onay koşuluna tabidir.
  Yurt dışı depo kira gideri ve depolama hizmet giderlerine ilişkin başvuru usulü
  GEÇİCİ MADDE 2
  – (1) Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderlerine ilişkin desteklerin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine yönelik teknik düzenlemelerin tamamlanmasına kadarki süreçte tüm başvuru, eksik tamamlama ile diğer yazışma ve bildirim işlemleri KEP üzerinden gerçekleştirilir.
  (2) Bu Genelgenin 22 inci maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları çerçevesinde Bakanlık yurt dışı temsilcisi, yapacağı yerinde inceleme sonucunda Yurt Dışı Depo Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunu (EK-5) doldurarak KEP üzerinden incelemeci kuruluşa iletir.
  (3) Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderlerine ilişkin desteklerin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine yönelik teknik düzenlemelerin tamamlandığının Bakanlıkça (İhracat
  Genel Müdürlüğü) ilan edilmesinin akabinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemler DYS üzerinden yürütülür.
  Yürürlük
  MADDE 28-
  (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 29-
  (1) Bu Genelgeyi Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.
Başa dön tuşu