Gümrük Genelgeleri

Yolluklar (Genelge 2010/45)

T.C
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06.06 03/09/2010
Konu : Yolluklar
GENELGE
(2010/45)
Yükümlülerden tahsil edilen yolluklarla ilgili uygulamada birlik olmadıgı, haksız yere yolluk
tahsilatları yapıldıgı, yollukların hak sahibi personel dısındaki personele de dagıtıldıgı yönünde Müstesarlıgımıza bilgiler intikal etmektedir.
Bilindigi üzere4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesinde, normal çalısma saatleri dısında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunuldugunda, yazılı olarak yapılacak bu talebin, isin yapılacagı gümrük idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalısacak personelin fazla çalısma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karsılıgı tutarların, talep sahipleri tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmak kosuluyla kabul edilecegi,
Gümrük Yönetmeliginin 87 nci maddesinde de, esyanın incelenmesi, numune alınması,
tahlile ve ekspertize tabi tutulması ile ilgili sorumluluk ve masrafların yükümlüye ait oldugu, hüküm altına alınmıstır.
Diger taraftan 07.10.2009 tarihli, 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar“ın fazla çalımsa ücretlerine iliskin 9 ncu Kısmının 122 nci maddesinin besinci fıkrası; “Fazla çalısma yapacak personelin islem mahalline götürülüp getirilmesi talep edenler tarafından saglanmaması halinde yol masrafları da bu kisilerce karsılanır. Yol masrafları global olarak tahsil edilmez.” 21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliginin Fazla çalısma masrafları baslıklı 5 nci maddesi; “Fazla çalısma yapacak personelin islem mahalline götürülüp getirilmesinin talep edenler tarafından saglanmaması halinde yol masrafları da bu kisilerce karsılanır. Yol masrafları global olarak tahsil edilmez.
Yollukların hesaplanmasında objektif degerlendirme yapılması esastır. Gidilecek mesafenin rayiç tutarının belirlenmesinde Soförler ve Otomobilciler Odasından temin edilen tarifeler veya Belediye Baskanlıgınca onaylı Köyler ve Sehirlerarası Taksi Ücret Tarifesi esas alınır.
Muhasebe birimi hesabına yatırılan yolluklar, bizzat fazla çalısmada görevlendirilen hak sahibi personele ödenir.” Hükmüne amirdir.
Bu çerçevede gerek normal çalısma saatlerinde gerekse bu saatler dısında görevlendirilen personelin islem mahalline götürülüp getirilmesinin yükümlüler tarafından saglanması gerekmektedir.
Bu durumda yükümlülerden yolluk tahsil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Personelin islem mahalline götürülüp getirilmesinin talep edenler tarafından saglanmaması durumunda yol masrafları da bu kisilerce karsılanır. Ancak, yol masrafları global olarak tahsil edilmez.
Yollukların hesaplanmasında 74 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliginde belirtildigi üzere objektif degerlendirme yapılması esas olup gidilecek mesafenin rayiç tutarının belirlenmesinde Soförler ve Otomobilciler Odasından temin edilen tarifeler veya Belediye Baskanlıgınca onaylı Köyler ve Sehirlerarası Taksi Ücret Tarifesi esas alınacaktır.
Ayrıca sözkonusu yol masrafları Devlet Bütçesinden ödenmedigi için 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamına girmemekle birlikte tereddüt edilen hususlarda anılan Kanunun emsal alınması gerekmektedir.
Muhasebe birimi hesabına yatırılan yolluklar, bizzat görevlendirilen hak sahibi personele
ödenecektir. Bu hükümlerin uygulanmasından bizzat Basmüdürler ve Gümrük Müdürleri sorumludurlar.
Bilgi ve geregini önemle rica ederim.
Arslan GÜNLER
Müstesar V.
DAGITIM :
Merkez ve Tasra Teskilatına
Başa dön tuşu