İhracat Tebliğleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Dekteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)

 (Mülga)
BİRİNCİ BÖLÜM
Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Dayanak
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 15/9/2010 tarihli ve 2010/9 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.
Amaç
MADDE 2- (Değişik:R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) Bu Tebliğin amacı, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kapsam
MADDE 3- (Değişik:R.G. 2/12/2016 – 29906) (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına  verilen  destekleri  ve  Bakanlıkça  Tebliğ  amaçlarına  uygun olarak  gerçekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesini kapsar.

Tanımlar
MADDE 4- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906) (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Faaliyet: UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurt  dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetlerini, istihdam desteğini ve bireysel danışmanlık programını,
c) Genelge: Bu Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ni,
ç)   İncelemeci   Kuruluş:   637   sayılı   Kanun   Hükmünde   Kararnamenin   37   nci   maddesi çerçevesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ile Bakanlık tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşları,
d) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,  Teknoloji  Geliştirme  Bölgeleri,  Sektör  Dernekleri  ve  Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,
e) Proje Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık temsilcilerinden oluşan ve bu Tebliğ kapsamındaki UR-GE Projelerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,
f) Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
g) UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları
MADDE 5-  (Mülga:RG‐2/12/2016‐29906)
MADDE 6 – (Mülga:RG‐2/12/2016‐29906)
MADDE 7-  (Mülga:RG‐2/12/2016‐29906)
MADDE 8-  (Mülga:RG‐2/12/2016‐29906)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Değişik Bölüm Başlığı: RG-14/9/2013- 28765)
UR-GE Projelerinin Desteklenmesi
MADDE 9- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906) (1) İşbirliği kuruluşları, UR-GE Projelerinin ve faaliyetlerinin kabulüne ilişkin başvurularını Bakanlığa yapar.
(2)   Proje   Değerlendirme   Komisyonu,   proje/faaliyet   başvurularını   ihracat   stratejisi   ve politikaları çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve İşbirliği Kuruluşunun proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.
(3) UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresi,  Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 yıla kadar uzatılabilir.
(4) İşbirliği kuruluşları, destek ödemelerine ilişkin başvurularını Bakanlığa/İncelemeci Kuruluşa yapar. Başvurular Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından sonuçlandırılır.

BİRİNCİ ALT BÖLÜM
İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri İle Proje Uzmanı İstihdamı
MADDE 10- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin  ve ihracat  kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir.

MADDE 11- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906) (1) UR-GE Projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin Genelge’de belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
–   İhtiyaç analizi,
–   Eğitim hizmeti,
–   Danışmanlık hizmeti,
–   Kümenin yurt dışında tanıtımı

MADDE 12- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) UR-GE Projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonu ve koordine edilmesine yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i proje süresince desteklenir.
(2) Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli istihdam gideri esas alınır.
(3) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekir.

İKİNCİ ALT BÖLÜM
Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri
MADDE 13- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) UR-GE  Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan   şirketlere   yönelik   olarak   İşbirliği   Kuruluşunca,   Bakanlık   koordinasyonunda   yurt   dışı pazarlama ve/veya alım heyeti düzenlenebilir.

MADDE 14-  (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906) (1) İşbirliği kuruluşunca bu Tebliğ’in 13 üncü maddesi kapsamında düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla %75’i desteklenir:
a) Ulaşım: Yurtdışı  pazarlama  faaliyetlerinde  bir  şirket/işbirliği  kuruluşundan  en  fazla  2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla 2 kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
b) Konaklama: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla 2 kişinin, kişi başına günlük 300 ABD Dolarına kadar oda ve kahvaltı giderleri,
c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
–     Tercümanlık gideri,
–     Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
–     Fuar katılımına ilişkin giderler,
–     Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
–     Halkla ilişkiler hizmeti gideri,
–     Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.
(2)  İşbirliği  kuruluşu,  yurtdışı  pazarlama  faaliyetlerinin  koordinasyonunu  sağlamak  üzere  ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen, işbirliği kuruluşu çalışanı/proje katılımcısı şirket ortağı/çalışanı 2 kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dahilinde desteklenir.

MADDE 15 –(Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) Bu Tebliğin, Bölge Planlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde ve Kalkınma Ajansları çalışmaları neticesinde tespit edilen kümelere uygulanmasını teminen Kalkınma Ajansları ile işbirliği içinde çalışılır.

ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM
Bireysel Danışmanlık Programı
MADDE 16- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) Bu Tebliğin 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.
(2) Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında desteklenir.
(3) Bu madde kapsamında düzenlenen proje bazlı bireysel danışmanlık programı başvuruları proje bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde  Bakanlığa yapılır. Bakanlık, proje bazlı bireysel danışmanlık başvurularını değerlendirerek sonuçlandırır.

MADDE 17- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan danışmanlık hizmetlerinin Bakanlıkça uygun görülen danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması gerekir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın ve benzeri) bulunması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME
Ödeme Esasları
MADDE 18- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906) (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere ilişkin destek ödemesi başvuruları, Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 (üç)   ay içerisinde Bakanlığa/İncelemeci Kuruluşa yapılır. 3 (üç)  aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın/İncelemeci Kuruluşun evrak giriş tarihi esas alınır.

MADDE 19- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906) (1)  Bakanlık/İncelemeci  Kuruluş,  gerekli  incelemenin  yapılmasını  müteakip,  ödeme  yapılacak şirketi/kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.
(2) Ödemeye ilişkin hesaplamalarda TCMB döviz alış kurları dikkate alınır.
(3) TCMB döviz kurlarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.
(4) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini  bildirim  tarihinden  itibaren  en  geç  2  (iki)  ay  içerisinde  tamamlamaları  gerekir. Eksikliklerin 2 (iki) ay içerisinde tamamlanamaması halinde, destek başvurusu, evrakları tekemmül etmiş harcama kalemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. 2 (iki) aylık süre Bakanlığın/İncelemeci Kuruluşun evrak-çıkış tarihiyle başlar ve Bakanlığın/İncelemeci Kuruluşun evrak-giriş tarihi ile biter.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yetki
MADDE 20 – (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906) (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Genelge ile belirlenir.
(2) Bu Tebliğ’de düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek  ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yaptırım
MADDE 21- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906)  (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
(2) Bakanlık, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin  bu  Tebliğ’in  amaç  ve  hükümlerine  uygun  bulunmaması  veya  faaliyetlerin  usulüne uygun  ve  onaylanan  şekilde  yürütülmediğinin  tespit  edilmesi  durumunda  bu  faaliyete  ilişkin başvuru destek kapsamından çıkarılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, ilgililerin haklarında kanuni işlem yapılır.
a) Tahkikat, soruşturma  veya  dava  konusu  edilmiş  olan  İşbirliği  Kuruluşlarının,  ilgili projelerine ilişkin destek talepleri bekletilir ve yeni projeleri denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar destek kapsamına alınmaz. Denetim raporu veya yargı kararı İşbirliği Kuruluşunun yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu İşbirliği Kuruluşunun ilgili faaliyeti ve faaliyetin yer aldığı UR-GE projesi destek kapsamından çıkarılır, ilgili proje kapsamındaki sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirilmeye alınmaz. Bahse konu İşbirliği Kuruluşunun yeni projesi, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süresince destek kapsamına alınmaz.
b) Tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olan şirketlerin destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletil Denetim raporu veya yargı kararı şirketin yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu şirketin ilgili başvuru dosyası destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Şirket, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az 2 yıl süresince bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz ve UR-GE projesine dahil olamaz.
(4) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların Tebliğ’in amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süresince destek kapsamına alınmaz.

İzleme ve değerlendirme
MADDE 22 – (Başlığı ile birlikte değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) Bu Tebliğ kapsamında projelerin işleyişine ve İşbirliği Kuruluşları ile şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler yıllık en fazla 250.000 ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.

İstisna
MADDE 23- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906) (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.
MADDE 24 – (Mülga:RG‐19/12/2014‐29210)
MADDE 25 – (Mülga:RG‐19/12/2014‐29210)
MADDE 26 – (Mülga:RG‐19/12/2014‐29210)
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 27  – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/7/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden hazırlanan ve 28/7/2007 tarihli ve 26596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/3 sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan eğitimcilerin yetkilendirilmesi ve destek başvurularının sonuçlandırılmasında lehte olması kaydıyla, bu Tebliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümleri uygulanır.
(2) Bu Tebliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında Bakanlıkça uygun görülen tasarımcılardan yurt dışına gönderilenlere bu Tebliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2007/3) kapsamında yetkilendirilen eğitimcilerin statüsü yetkilendirme tarihinden itibaren 2 yıl süresince devam eder. Bu kapsamda eğitimci statüsünün devamına veya iptaline bu Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde karar verilir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2007/3 sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ kapsamında başlatılan ve tamamlanmamış özel eğitim programlarına ve/veya aynı Tebliğ kapsamında Koordinatör Birlik tarafından gerçekleştirilen danışmanlık ihtiyaç analizine katılan şirketler veya İşbirliği Kuruluşları için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 4 (Ek: Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek başvurusu henüz sonuçlanmamış şirketlere ve İşbirliği Kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in lehe olan hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek: RG- 2/12/2016 – 29906) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki faaliyetler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in lehe olan hükümleri uygulanır.
(2)  Bu  maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarih  itibarıyla  sonuçlandırılmamış  başvurular  için  bu maddeyi ihdas eden Tebliğ’in lehe olan hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek: RG- 2/12/2016 – 29906) (1) 31/12/2016 tarihinden önce düzenlenen eğitim programlarına ilişkin destek ödemesi başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in hükümleri uygulanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış olan eğitimci yetkilendirme ve eğitmen uygunluk başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in hükümleri, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uygulanır.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan eğitimcilerin ve uygunluk verilen eğitmenlerin belirtilen statüleri, 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.
(4) 31/12/2016 tarihine kadar yapılan eğitim programı başvuruları için bu maddenin yürürlüğe   girdiği   tarihten   önceki   Uluslararası   Rekabetçiliğin   Geliştirilmesinin   Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (Değişik: RG- 14/9/2013- 28765)  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu