Gümrük GenelgeleriPosta / Kargo / Yolcu

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-010.06.02
Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması

GENELGE (2018/13)

1) Gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması
08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası; “Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Serbest dolaşımda olan ya da olmayan Türk menşeli eşya ile serbest dolaşıma girmiş yabancı menşeli eşyanın mağazalarda satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.” hükmünü amirdir.
7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi ihracat teslimi sayılmakta olup, 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle ise ÖTV Kanununa ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesna tutulmuştur.
Bu kapsamda Yönetmeliğin “Yetki” başlıklı 35 inci maddesinde yer alan; “Bakanlık;
a) Mağazaların açılış, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını belirlemeye,
b) Mağazadan satılabilecek eşyayı, miktarını, kıymetini ve eşya alabilecek kişileri belirlemeye,
c) Alınacak teminat tutarlarını değiştirmeye,
ç) Özel veya zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli tedbirleri almaya,
yetkilidir.” hükmü ve yukarıdaki mevzuat çerçevesinde gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya depolarına teslim edilen serbest dolaşımda bulunan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması aşağıdaki şartlarla uygun bulunmuştur.
a) Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen eşyanın ticaretine ya da yurt dışına çıkarılmasına herhangi bir engel bulunmamalıdır.
b) Söz konusu eşya serbest dolaşımda bulunmayan eşyadan ayrı bir bölümde satışa sunulacak ve bu eşyaya ilişkin antrepo giriş-çıkış defteri ve stok cetvelleri ayrı tutulacaktır.
c) Serbest dolaşımda olan Türk menşeli eşyanın çıkış mağazalarında satılması, ticari olmamak koşulu ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmamakla beraber, serbest dolaşımda olan yabancı menşeli eşya 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-9/A’da belirtilen tür ve çıkış yolcuları için Yönetmelikle belirtilen limitlerde satılabilecektir. Giriş mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşya 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-9/A’daki eşya türü limitleri dâhilinde satılabilecektir.
ç) Her türlü nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine giriş gümrüksüz satış mağazalarından eşya satışı, Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen eşya ve limitler ile sınırlı olup, çıkış mağazalarında ise serbest dolaşımda olan Türk menşeli eşya satılması, ticari olmamak koşulu ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmamakla beraber, serbest dolaşımda olan yabancı menşeli eşya 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-9/A’da belirtilen tür ve çıkış yolcuları için Yönetmelikle belirtilen limitlerde satılabilecektir.
d) Giriş mağazalarında, azami 500 ml’lik ambalajlarda Türk menşeli su satılabilir.
e) Serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşya, gümrüksüz satış mağazası ya da deposuna yurt içinden fatura ve sevk irsaliyesi ile birlikte 7200 rejim kodlu beyanname kullanılarak alınacak olup, beyannamenin 44 no.lu hanesine eşyayı açıklayıcı bilgi ve belgeler (fatura, sevk irsaliyesi gibi) yazılacaktır.
f) 7200 rejim kodlu antrepo beyannamelerinde eşyanın yükümlüsünce gümrük idaresine verilecek bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresinin gözetimi ve denetimi altında mağaza ya da depoya konulmasını müteakip aynı gün antrepo beyannamesi tescil edilerek YGM Sisteminde düzenlenen tutanakla eşya antrepo stok kayıtlarına alınacaktır. Aynı şekilde depodan ve mağazadan eşya çıkışında da YGM ya da gümrük memuru tarafından YGM Sistemi üzerinden tutanak düzenlenecektir.
g) Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satışlarda, işletici firmalar tarafından satış fişleri ile çıkışı yapılan eşyaya ilişkin antrepo beyannameleri arasında irtibat kurularak hazırlanan aylık satış listesi gümrük idaresine sunulacaktır. Gümrük idaresince 7200 kodlu antrepo beyannameleri aylık satış listeleri esas alınarak tutanak ile kapatılacaktır.
ğ) Aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir depodan diğer bir depoya eşya sevkindeki beyannamelerde ise 7272 rejim kodu kullanılacak olup; eşyanın bir depodan, farklı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir mağaza veya depoya sevki ise Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
h) 7200 rejim kodlu antrepo beyannameleri kapsamı eşyanın iadesi Maliye Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, iade edilen ürünlere ilişkin ilgili antrepo beyannamelerinde düşüm/kapatma yapılacak ve stok kayıtları buna göre düzeltilecektir.
ı) Vergi dairelerine ibraz edilmek üzere yükümlünün talebi üzerine KDV ve ÖTV Kanunu uyarınca istisna kapsamına girdiği anlaşılan eşyaya ilişkin; muayene işlemi tamamlanmış ve damga vergisi ödenmiş 7200 rejim kodlu antrepo beyannamelerinin ve eşyanın teslimine ilişkin YGM Sisteminde düzenlenen tutanağın ilgili gümrük idaresince onaylanarak verilmesi mümkündür.
2) Gemilere satış mağazalarından yapılan satışlar
Yönetmeliğin 11 inci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca Boğazlardan transit (uğraksız) geçiş halini gösteren belgeyi ibraz eden her bir gemi ile yurtdışına sefer yapmak üzere mağazanın bulunduğu limandan (İstanbul Zeyport limanı ve Çanakkale Kepez Limanı) hareket eden yerli ve yabancı her bir gemiye limandan hareketleri ile eş zamanlı olmak üzere Yönetmelik ek-5’te yer alan liste kapsamı eşya satılabilecek olup; mükerrer satış yapılmasını önlemek üzere, mezkûr eşyanın satışını yapan ilk gümrük idaresi, diğer gümrük idaresine mağazadan satışın yapılmasını takiben aynı gün içinde gecikmeksizin yazılı olarak bilgilendirme yapacaktır.
Resmi tatil günlerinde ise eşyanın satışını yapan ilk mağaza aynı gün içinde gecikmeksizin en seri iletişim aracı kullanılarak (KEP-Kayıtlı Elektronik Posta ya da faks ile) diğer mağazayı bilgilendirecek, söz konusu bilgilendirme resmi tatil sonrası ilk iş günü yazılı olarak ilgili gümrük idarelerine de iletilecektir.
3) Satış belgesi
Yönetmeliğin “satış belgesi” başlıklı 23 üncü maddesine istinaden düzenlenen satış belgelerinde sonradan yapılan incelemelerde yolcuya ilişkin bilgilerin eksik girilmesi nedeniyle yolcuya ulaşılmasının mümkün olmadığı durumlarda; bu şekilde düzenlenen satış belgesi için Gümrük Kanunu’nun 241 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
4) Travel Sim Kart satışı
“Travel Sim” sim kartları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yetkilendirilmemiş operatörlere ait diğer sim kartları, Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi
kapsamında sadece çıkışa yönelik olarak satılabilecek olup; bu kartların Türkiye içinde satışının ve pazarlamasının engellenmesi, aksine davrananlar hakkında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği ile haberleşme hizmeti yönünden hazine payı, evrensel hizmet katkı payı ve diğer mali yükümlülüklerin ilgili mevzuatı kapsamında tahsili cihetine gidilebileceği bildiriminin yapılması ve konuya ilişkin taahhütname alınması gerekmektedir.
Diğer taraftan travel sim kartları, sadece çıkış yolcularına satış yapılması, Yönetmeliğin 8 no’lu ekindeki uçak içi satış listesinde belirtilmesi ve bu hususun gümrük idaresine düzenli olarak bildirilmesi koşulu ile uçakta da satılabilecektir.
5) Kıymet uygulaması
Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca vergi ve ceza tahakkuku gerektiği durumlarda, tahakkuklarda, CIF kıymetten daha düşük olmamak kaydıyla eşya depo veya mağazaya alınırken beyan ve tevsik edilen kıymet esas alınacaktır.
6) BILGE Sisteminden düşüm
Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satışlarda, işletici firmalar tarafından satış fişleri ile çıkışı yapılan eşyaya ilişkin antrepo beyannameleri arasında irtibat kurularak hazırlanan aylık satış listeleri gümrük idaresine sunulacaktır. Gümrük idaresince aylık satış listeleri esas alınarak antrepo beyannameleri kapatılacaktır. Bu çerçevede, her antrepo beyannamesi konusu eşyanın mağazada satışını müteakip Yönetmelik eki aylık satış listesi ya da stok cetveli esas alınarak düşüm listesi oluşturulacak, gümrük idaresince düşüm listesine göre antrepo beyannamelerinden BİLGE Sistemi üzerinde tutanakla düşüm yapılacak ve dönemsel denetimler ile yılsonu sayımlarında bu listelerin doğruluğu kontrol edilecektir.
7) Başvuru şartlarının kontrol edilmesi
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda koşullardan birinin Yönetmelik hükümlerine uymadığı anlaşılan mağaza ve depolar ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilecektir.
8) Eşya yollama kâğıdı
Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca elektronik bildirim uygulamasına geçinceye kadar, mağazadan mağazaya eşya sevkinde düzenlenecek eşya yollama kâğıdında, eşyanın mağazaya ilk girişine ilişkin eşya yollama kâğıdı ile eşyanın ilgili olduğu antrepo beyannamesi tarih ve sayısı, bu beyannamelerden mükerrer düşüm yapılmasını önleyecek şekilde kaydedilecektir.
Ayrıca, eşya yollama kâğıdı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek:1 sayılı “Damga Vergisine
Tabi Kâğıtlar” başlıklı tablosunda yer alan kâğıtlardan olmadığından, damga vergisine tabi tutulmayacaktır.
.
9) Geçiş hükmü
Genelge tarihi itibarıyla firmaların stoklarında bulunan giriş mağazalarında satılmasına izin verilen serbest dolaşımda bulunan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satışı firma stokları bitinceye kadar devam edecektir.
10) Yürürlükten kaldırılan genelgeler
2000/46, 2009/92, 2009/99, 2009/105 ve 2013/8 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar

Başa dön tuşu