Gümrük Genelgeleri

Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2013/8)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

(MÜLGA)

Sayı : 72723293.010.06.01 S 023
Konu : Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı

GENELGE (2013/ 8 )

Bilindiği üzere, 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin,
“Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, “Bu Yönetmelik; Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılan gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının kuruluşuna, işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.”;
“Mağazaların faaliyet konusu” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, “İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere satış yapabilecek mağazalar; miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerini satabilir.”;
“Eşyanın satışı” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Gemilere Eşya Satışı: İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere kumanya olarak verilecek eşya; mağazalardan eşyanın cinsini ve miktarını gösteren talep formuna istinaden yetkili bir personel (gemi kaptanı ya da gemi kâtibi) tarafından teslim alınır. Satılan eşya için her bir sefer itibarıyla tek bir satış belgesi düzenlenir. Satılan eşyanın kod numarasını, nevini, miktarını ve satış fiyatını gösteren üç nüsha Satış Listesi (Ek-3) düzenlenerek listenin bir nüshası satış belgesi ile birlikte alıcıya verilir. Listenin bir nüshası satış belgesinin mağazada kalacak nüshasına eklenir, üçüncü nüshası ise saklanmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.” hükümleri yer almaktadır.
Bu bağlamda, Boğazlardan transit (uğraksız) geçiş halini gösteren belgeyi ibraz eden her bir gemi ile yurtdışına sefer yapmak üzere mağazanın bulunduğu limandan (İstanbul Zeyport Limanı ve Çanakkale Kepez Limanı) hareket eden yerli ve yabancı her bir gemiye limandan hareketleri ile eş zamanlı olmak üzere;
1- Serbest dolaşımda bulunan yerli üretim sigara, alkollü içki, alkollü/alkolsüz bira, su, gazlı içecek, meyve suyu ve maden suyu/sodanın herhangi bir miktar ya da kıymet sınırlaması olmaksızın,
2- Yabancı üretim veya serbest dolaşımda bulunmayan yerli üretim sigaralarda 150.000 (yüzellibin) adet sigaranın (bir paket sigarada 20 adet sigara, 1 karton sigarada 10 paket sigara bulunduğu dikkate alınırsa 750 karton sigara),
3- Yabancı üretim veya serbest dolaşımda bulunmayan yerli üretim alkollü içkilerde (bira hariç) 180 (yüzseksen) litrenin,
4- Yabancı üretim veya serbest dolaşımda bulunmayan yerli üretim alkollü/alkolsüz birada 800 (sekizyüz) litrenin,
5- Yabancı üretim veya serbest dolaşımda bulunmayan yerli üretim su, gazlı içecek, meyve suyu ve maden suyu/sodada 2500 (ikibinbeşyüz) litrenin, satılması uygun bulunmuştur.
Mükerrer satışın yapılmasını önlemek üzere, mezkur eşyanın satışını yapan ilk gümrük idaresi diğer gümrük idaresine aynı gün yazılı olarak bilgilendirme yapacaktır.
5/4/2011 tarihli, 2011/22 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:
Batı Marmara ve İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu