Kambiyo-MaliKanunlar

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

12.06.2002-24783 Resmi Gazete

BİRİNCİ BÖLÜM

Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef

Verginin konusu

Madde 1 – 1. Bu Kanuna ekli;

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.

2. (Değişik: 30/3/2006-5479/7 md.) Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez.(Ek cümle: 4/6/2008-5766/19 md.) Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller

Madde 2 – 1. Bu Kanunun uygulanmasında;

a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini,

b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini,

d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,

e) Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini,

İfade eder.

2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.

3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır:

a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.

Vergiyi doğuran olay

Madde 3 – Vergiyi doğuran olay;

a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,

b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılansatışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi,

e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.

(Ek fıkra: 30/3/2006-5479/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

Mükellef ve vergi sorumlusu

Madde 4 – 1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;

a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

3. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır.

(Ek: 4/6/2008-5766/19 md.)Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

İhracat istisnası

Madde 5 – 1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.

2. (Değişik: 29/3/2018-7104/24 md.) Bu Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır.

3. (Ek: 29/3/2018-7104/24 md.) İhraç edilen veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilir. Maliye Bakanlığı, bu mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Diplomatik istisna

Madde 6 – Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır.

Diğer istisnalar

Madde 7 – Bu Kanuna ekli;

1. (I) sayılı listede yer alan malların;

a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,

b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,

c) (Ek: 30/7/2003-4962/7 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/32 md.) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,

2. (Değişik: 16/7/2004-5228/21 md.) (II)  sayılı  listede  yer  alan   kayıt  ve  tescile  tâbi mallardan;

a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11  G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı% 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) (Ek: 6/2/2014-6518/56 md.) 03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

d) (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/56 md.) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

3. (Değişik: 16/6/2009-5904/18 md.) a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,

b) (II) sayılı listede yer alan malların, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı,

c) (Ek: 30/5/2013-6491/27 md.) (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,

4. (IV) sayılı listedeki9302.00.00.00.00ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların  Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,

5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendive (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlarhariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci Maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci Maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci Maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar,

8. (Ek: 20/8/2016-6745/51 md.) (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11  G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

Vergiden müstesnadır.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/72 md.) Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.

Madde 7/A – (Ek: 27/4/2006-5493/1 md.) Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır. 

Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.

Verginin tecili

Madde 8 – 1. (Yeniden düzenleme: 30/7/2003-4962/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. 

2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

(Ek paragraf: 21/3/2018-7103/59 md.)İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.

3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Vergi indirimi

Madde 9 – Özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.

Madde 9/A – (Ek: 21/3/2018-7103/60 md.) Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

İstisnaların sınırı ve yetki

Madde 10 – 1. Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı

Vergileme ölçüleri ve matrah

Madde 11 – (Değişik: 30/3/2006-5479/9 md.) 1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram,litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.

2. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;

a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,

b) (Değişik: 31/5/2012-6322/29 md.) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan, 50 adet makarondan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.), uygulanır.

3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır. 

5. (Değişik: 31/5/2012-6322/29 md.) (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır.

Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.

Oran veya tutar

Madde 12 – 1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.

(Ek paragraf: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 24/5/2013-6487/28 md.)(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;

a) (Değişik:14/7/2023-7456/12 md.) (I) sayılı listede yer alan veya bu maddenin (5) numaralı fıkrası uyarınca yeniden belirlenen maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,

b) (Değişik: 30/3/2006-5479/10 md.) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için üç katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye, (B) cetvelindeki mallar için listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,

c) (Değişik: 16/11/2016-6761/7 md.) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (…) mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,

d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,

e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,

Yetkilidir.

3. (Mülga: 30/12/2004-5281/36 md.;Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/30 md.) (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.

4. (Değişik: 16/7/2004-5228/22 md.) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı  vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

5. (Ek: 14/7/2023-7456/12 md.) (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki dört hane dikkate alınır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.

Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması

Madde 13 – 1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye’deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.

2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.

3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.

4. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/33 md.) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.

5. (Ek: 28/3/2013-6455/33 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.  (Not: 30/11/2022 tarihli ve 7423 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu fıkraya “(yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 4813.10.00.80.00 (makaron)” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi,

Verginin Belgelerde Gösterilmesi,

Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklikler

Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi

Madde 14 – 1. Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki  mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.

3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

4. Cumhurbaşkanı, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir.

5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir.

Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler

Madde 15 – 1. Mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. (Ek hüküm: 4/6/2008-5766/19 md.) Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.

b) (Değişik: 16/7/2004-5228/23 md.) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır.

3. Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gümrük İdarelerince Alınan

Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler

Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler

Madde 16 – 1. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi tutulur.

3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek  özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Özel tüketim vergisi hâsılatının paylaşımı

Madde 17 – 1. (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.)

2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen  özel tüketim vergisi hâsılatından;

a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilâtın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır.

b) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

c) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

d) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere % 0,2 oranında pay ayrılır.

3. (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

4. (Değişik: 14/7/2004-5217/18 md.) Cumhurbaşkanı, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

 1. Madde 18 – 1. 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (c) bendi,
 2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü,
 3. 1318  sayılı  Finansman Kanununun 1 ilâ 10 uncu Maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü Maddeleri,
 4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı Maddesi,
 5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu,
 6. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi,
 7. 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu Maddeleri,
 8. 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddeleri,
 9. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası,
 10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
 11. 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi,
 12. 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü Maddesinin (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri,
 13. 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı Maddenin ikinci fıkrası,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teslimi, iktisabı veya ithali gerçekleşen mallara ait vergi, harç, fon ve paylar, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tahsil edilir. Maliye Bakanlığı, vergi mükerrerliğini önlemek amacıyla bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Geçici Madde 2 – Bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de kayıt ve tescil edilmiş olanların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisabında veya vekaletname ile tasarruf hakkının devralınmasında 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi uygulanmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek: 30/7/2003-4962/10 md.) Bu maddenin yayımı tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç] kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisi 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanır. Verginin bu tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi hesaplanmaz.

5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) bu indirimden yararlanmazlar.

Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.

Hurdaya çıkartılacak taşıtın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde; bunların ilk iktisaplarında eksik hesaplanacak vergi tutarı, hurdaya çıkartılan taşıttaki hisseleri nispetine göre bulunur.

Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca eksik hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarını yarısına kadar indirmeye, kanunî tutarına kadar yeniden çıkarmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Geçici Madde 4 – (Ek: 21/4/2005-5335/20 md.) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşlara ait malların, aynı Kanun hükümleri kapsamında devredilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşir ve özel tüketim vergisinin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

Geçici Madde 5 – (Ek: 9/7/2008-5784/10 md.)

31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (І) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.

Geçici Madde 6 – (Ek: 16/6/2009-5904/19 md.) 31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 160 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 160 Türk Lirası vergi alınır. Cumhurbaşkanı bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Geçici Madde 7 – (Ek: 20/8/2016-6745/54 md.) Bu Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.

Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın ihlali hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Geçici Madde 8 – (Ek: 17/1/2019-7161/38 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

Geçici Madde 9(Ek:9/3/2023-7440/19 md.) 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde faaliyette bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu tütün kooperatiflerince Türkiye’de üretilen, bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı mallardan, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna göre tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip bulunan ve Türk Standardları Enstitüsünün TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında yer alan “Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü” tanımı ve standardına uygun nitelikteki malların tesliminde 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) özel tüketim vergisi oranı %50 indirimli uygulanır.

Birinci fıkrada yer alan tütün mamulünün tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip bulunduğunu ve Türk Standardları Enstitüsünün TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında yer alan “Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü” olduğunu belirlemeye, bu ürünlerin denetim ve kontrolünü sağlamaya Tarım ve Orman Bakanlığı; bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

Madde 19 – Bu Kanunun;

a) Geçici 2 nci Maddesi yayımı tarihinde,

b) 15 inci Maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi 1.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4760 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 1.  
 2. 1-18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun geçici maddesi:
 3. GEÇİCİ MADDE 3 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 – 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. (…)(1)

–––––––––––––––

(1)  Anayasa Mahkemesinin 22/12/2011 tarihli ve E.: 2010/118, K.: 2011/170 sayılı Kararı ile bu maddenin “…Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.” şeklindeki son cümlesi iptal edilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE     (A) CETVELİ

Yürürlük Tarihi: 3/1/2024

 

G.T.İ.P. NO

 

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

 

Birimi

 

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

0

 

Kilogram

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

2710.12.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

8,0451

 

Litre

Oktanı (RON) 95’den az olanlar

 

 

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

9,4540

 

 

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

 

 

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

9,4540

 

 

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

 

 

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

9,4540

 

 

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Diğerleri

 

 

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

9,9105

 

 

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

 

 

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

9,9105

 

 

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

 

 

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

9,9105

 

 

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

 

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

8,1574

 

Litre

Oktanı (RON) 98’den az olanlar

 

2710.12.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

8,1574

 

Litre

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

 

2710.19.21.00.00

(Kerosen)

 

0

 

Litre

Jet yakıtı

 

 

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

 

8,8629

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

 

 

2710.19.43.00.17

(Gaz oiller)

 

 

7,7360

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

 

 

2710.19.43.00.29

(Gaz oiller)

 

 

7,7360

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Diğerleri

 

 

 

2710.19.46.00.18

(Gaz oiller)

 

 

 

7,7360

 

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

 

 

 

2710.19.46.00.29

(Gaz oiller)

 

 

 

7,7360

 

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)

Diğerleri

 

 

 

2710.19.47.00.18

(Gaz oiller)

 

 

 

7,7360

 

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

 

 

 

2710.19.47.00.19

(Gaz oiller)

 

 

 

7,7360

 

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i

geçmeyenler)

Diğerleri

 

 

2710.19.48.00.11

(Gaz oiller)

 

 

7,4342

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

 

 

2710.19.48.00.18

(Gaz oiller)

 

 

7,4342

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)

Diğerleri

 

 

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

 

 

8,8629

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

 

 

2710.20.11.00.19

(Gaz oiller)

 

 

7,7360

 

 

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Diğerleri

 

2710.20.15.00.00

(Gaz oiller)

 

7,7360

 

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler

 

2710.20.17.00.00

(Gaz oiller)

 

7,7360

 

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler

 

2710.20.19.00.00

(Gaz oiller)

 

7,4342

 

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

(2710.12.90.00.11,  2710.12.90.00.19,  2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.

numaralı     malların biodizel ihtiva     edenleri     ile                   2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93  ve

2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)

7,4342

Litre

 

 

2710.19.62.00.10

(Fuel oiller)

 

 

2,0519

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

 

 

2710.19.62.00.11

(Fuel oiller)

 

 

2,0519

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)

Fuel oil

 

 

2710.19.62.00.31

(Fuel oiller)

 

 

2,0519

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

 

 

2710.19.62.00.39

(Fuel oiller)

 

 

2,0519

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)

Diğerleri

 

 

 

2710.19.64.00.10

(Fuel oiller)

 

 

 

1,0217

 

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

 

 

 

2710.19.64.00.11

(Fuel oiller)

 

 

 

1,0217

 

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Fuel oil

 

 

 

2710.19.64.00.31

(Fuel oiller)

 

 

 

1,0217

 

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

 

 

 

2710.19.64.00.39

(Fuel oiller)

 

 

 

1,0217

 

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Diğerleri

 

 

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller)

 

 

0,9656

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)

Yüksek kükürtlü fuel oil

 

 

2710.19.68.00.31

(Fuel oiller)

 

 

0,9656

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)

Artık denizcilik yakıtı

 

 

2710.19.68.00.39

(Fuel oiller)

 

 

0,9656

 

 

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)

Diğerleri

 

2710.20.31.00.00

(Fuel oiller)

 

2,0519

 

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler

 

2710.20.35.00.00

(Fuel oiller)

 

1,0217

 

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i

geçmeyenler

 

2710.20.39.00.00

(Fuel oiller)

 

0,9656

 

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

0

Kilogram

(2711.11.00.00.00;       2711.12;      2711.13;                                    2711.19.00.00.11;

2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

 

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış)

   

Doğal gaz

   

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

3,5100

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0938

Standart Metreküp

 

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

 

7,2577

 

Kilogram

Propan

 

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

 

7,2577

 

Kilogram

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

   

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

7,2577

Kilogram

Diğerleri

7,2577

Kilogram

 

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde olanlar)

   

Doğal gaz

   

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

3,5100

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0938

Standart Metreküp

 

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

 

7,2577

 

Kilogram

Propan

 

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

 

7,2577

 

Kilogram

Bütan

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90

hariç)

 

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)

 

0

 

Kilogram

Kalsine edilmemiş

 

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)

 

0

 

Kilogram

Kalsine edilmiş

 

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)

 

0

 

Kilogram

Diğerleri

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral

katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

Kilogram

38.26

Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az

petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)

4,8322

Litre

(I) SAYILI LİSTE

 (B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

 

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

9,3492

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

9,3492

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

9,3492

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

9,3492

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

9,3492

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

9,3492

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

9,3492

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

9,3492

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

9,3492

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

9,3492

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

9,3492

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

9,3492

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

9,3492

Kilogram

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

   

[Yalnız;

   

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.

numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

9,3492

Kilogram

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91,

2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

6,4694

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

9,3492

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

9,3492

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

9,3492

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

9,3492

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

9,3492

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

9,3492

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etilbenzen

9,3492

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

9,3492

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya

mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

9,3492

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3,5136

Kilogram

3824.99.96.90.68

Diğerleri

3,5136

Kilogram

 

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

 

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

 

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

 

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Hidrolik yağları

 

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Beyaz yağlar, sıvı parafin

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

6,4694

Kilogram

 

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

 

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

 

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Diğer madeni yağlar

 

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

 

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

6,4694

 

Kilogram

Diğerleri

2712.20

Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin

6,4694

Kilogram

3801.20.10.00.00

Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- kolloidal grafit

6,4694

Kilogram

3819.00.00.00.00

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren

müstahzar sıvılar

6,4694

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

4,9002

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

4,9002

Litre

 

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

6,4694

Kilogram

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle

% 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

6,4694

Kilogram

 

3403.19.20.00.00

(Yağlama müstahzarları)

 

6,4694

 

Kilogram

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

 

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

6,4694

Kilogram

 

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

6,4694

Kilogram

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

6,4694

Kilogram

Not: 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca güncellenmiştir.

(2) Sayılı Cetvel

(II) SAYILI LİSTE  (18.11.2023)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

87.01

Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)

[Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)]

25

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

4

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

 

– Otobüs

1

– Midibüs

4

– Minibüs

9

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

 

– Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

— İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar

15

— İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

15

— Sadece elektrik motorlu olanlar

10

– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

 

— Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler

15

— Sadece elektrik motorlu olanlar

10

– ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

25

– Motorlu karavanlar

45

– Diğerleri

 

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

 

— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar

45

— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar

50

— Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar

60

— Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar

70

— Diğerleri

80

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler

 

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

 

—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar

45

—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar

50

—- Diğerleri

80

— Diğerleri

 

—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

—- Diğerleri

150

 

 

— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler

 

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler

 

—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

130

150

— Diğerleri

220

— Sadece elektrik motorlu olanlar

 

— Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

 

10

40

— Motor gücü 160 kW’ı geçenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

 

50

60

8703.10.11.00.00

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6,7

8703.10.18.00.00

Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)

6,7

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

 

– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);

 

— Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler

10

— Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler

52

— Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler

75

— Sadece elektrik motorlu olanlar

 

— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler

10

— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

52

— Motor gücü 120 kW’ı geçenler

75

– Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

 

— Sadece elektrik motorlu olanlar

10

— Diğerleri

10

– ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

25

– Diğerleri

 

— Sadece elektrik motorlu olanlar

4

— Diğerleri

4

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

4

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

4

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

– Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

8

– Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler

37

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

3

8711.60.90.00.11

Motor gücü 20 kW’ı geçenler

37

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler

3

 

88.02

Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

0,5

8901.10.10.00.11

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

0

8901.10.90.00.11

Yolcu ve gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

0

89.03

Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar

ve kanolar hariç)

8

– Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri

0

(3) Sayılı Cetvel

 

(III) SAYILI LİSTE

[4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste] (Yürürlük:3/1/2024)

(A)  CETVELİ

  G.T.İ.P. NO   Mal İsmi   Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 10
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 35
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 7,7771
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 0 38,2413
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 258,3682
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 389,9419
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 309,6580
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0 1.062,6209
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 84,3641
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0 1.062,6209
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 1.062,6209
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 1.062,6209
2208.50 Cin ve Geneva 0 1.062,6209
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 1.062,6209
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 1.062,6209
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 1.062,6209
2208.70 Likörler 0 1.062,6209
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 1.062,6209
2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 1.062,6209
2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 0 1.062,6209

(B) CETVELİ

    G.T.İ.P. NO     Mal İsmi   Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 45 1,2538 1,6763
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 45 1,2538 1,6763
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 45 1,2538 1,6763
2402.20* Tütün içeren sigaralar 57 1,4249 4,8058
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) – Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar*   45   57   1,2538 1,4249   1,6763 4,8058
24.03* Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) 57 1,4249 4,8058
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 63 0,2811 1,6237
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 55 0,1784 1,6237
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 55 0,1784 1,6237
2403.99.10.00.00* Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 57 1,4249 4,8058
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,1925

* 4760 sayılı Kanunun (12/3) maddesi hükmü, 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe giren 27/12/2023 tarihli ve 8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının (2/1) maddesi gereğince, işaretli malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamıştır.

(4) Sayılı Cetvel

[5431 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen liste] (Yürürlük: 19/4/2022)

(IV) SAYILI LİSTE

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

1604.31.00.00.00

Havyar

20

1604.32.00.00.00

Havyar yerine kullanılan ürünler

20

3303.00

Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)

20

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları

20

3305.20.00.00.00

Perma ve defrize müstahzarları

20

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

20

 

3305.90

(Saç losyonları, boyaları, v.b)

Diğerleri

20

33.07

Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)

Traş köpüğü ve traş kremi

20

 

 

 

 

6,7

3401.11.00.90.00

Diğerleri (Yalnız traş sabunu)

6,7

4103.90.00.00.11

Diğer hayvanların yaş derileri

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.00.00.12

Diğer hayvanların kuru derileri

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.00.00.13

Diğer hayvanların pikle derileri

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.00.00.19

Diğerleri

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç)

25

43.01

Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)

0

43.02

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)

0

49.01

Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek

satılanlar)

20

49.02

Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek

satılanlar)

20

 

7013.10.00.10.00

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)

Sofra ve mutfak işleri için olanlar

 

20

 

7013.22.10.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak)

El imali olanlar

 

20

 

7013.22.90.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak)

Makina imali olanlar

 

20

 

7013.33.11.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

20

 

7013.33.19.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)

Diğerleri

20

 

 

7013.33.91.00.00

(Kurşun kristalden makina imali bardak)

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

 

20

 

7013.33.99.00.00

(Kurşun kristalden makina imali bardak)

Diğerleri

20

 

7013.41.10.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

El imali olanlar

(Bardak hariç)

20

 

7013.41.90.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

Makina imali olanlar

(Bardak hariç)

20

 

7013.91.10.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)

El imali olanlar

 

20

 

7013.91.90.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)

Makina imali olanlar

 

20

8214.20.00.00.11

Çıt çıt tipi tırnak makasları

20

 

8214.20.00.00.19

[Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)]

Diğerleri

20

 

8215.10.20.00.11

(Kaşık, çatal vb. takım halinde)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

 

8215.91.00.90.11

(Tek kaşık, çatal vb.)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

 

20

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

6,7

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

6,7

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6,7

 

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

6,7

 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

 

6,7

 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

6,7

 

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

6,7

 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

6,7

 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

6,7

 

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

 

6,7

 

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

 

6,7

 

 

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan

çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

 

 

6,7

 

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

 

6,7

 

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

6,7

85.07

Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)

3

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

 

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

 

6,7

 

8510.10.00.00.00

(Elektrikli)

Traş makinaları

6,7

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

6,7

8517.11.00.00.00

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

20

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar

25

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp, 3.000 TL’yi aşmayanlar

40

-Diğerleri

50

8517.12.00.00.12

Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları

20

8517.12.00.00.19

Diğerleri

[Yalnız alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları]

20

8517.69.30.00.00

Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar

(Yalnız arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar ile amatör telsiz alıcı cihazları)

20

8517.69.90.90.24

Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan

küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları

20

8517.69.90.90.29

Diğerleri

(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)

20

85.18

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri

20

85.19

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.95.00.00 hariç) (Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar hariç)

6,7

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

6,7

 

8523.29.15.00.18

(Manyetik mesnetler)

Video bantları

 

6,7

 

8523.29.19.00.00

(Diğer manyetik mesnetler)

Diğerleri

(Yalnız video bantları)

 

6,7

 

8523.41.10.00.00

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler

(Yalnız lazer diskler)

6,7

 

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

 

 

8523.41.30.00.00

Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler

(Yalnız lazer diskler)

6,7

 

8523.41.90.00.00

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

Diğerleri

(Yalnız lazer diskler)

6,7

 

8523.49.10.00.00

(Diğer optik mesnetler)

Dijital çok yönlü diskler (DVD)

(Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)

 

6,7

8523.49.20.00.00

Diğerleri

(Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)

6,7

8525.80

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]

20

8526.92

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

20

8527.12

Cep tipi radyo kaset çalar

20

8527.13

Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar

20

 

8527.19.00.00.00

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

 

6,7

 

 

8527.21.20.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

 

 

20

 

 

8527.21.52.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

20

 

 

8527.21.59.00.00

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

 

 

20

 

 

8527.21.70.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

 

 

20

 

 

8527.21.92.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

20

 

 

8527.21.98.00.00

(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

 

 

20

 

 

8527.29.00.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses

kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

 

 

20

 

8527.91.11.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6,7

 

8527.91.19.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

 

6,7

 

8527.91.35.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

 

6,7

 

8527.91.91.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6,7

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

 

8527.91.99.00.00

Diğerleri

6,7

8527.92.10.00.00

Çalar saatli radyolar

6,7

 

8527.92.90.00.00

(Saatli radyolar)

Diğerleri

 

6,7

 

8527.99.00.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

 

6,7

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.42.00.00.00; 8528.52.10.00.00; 8528.62.00.00.00 hariç)

6,7

8543.70.03.00.00

Video oyun konsolları için kablosuz kızıl ötesi uzaktan kumanda cihazları

20

8543.70.90.00.15

Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

20

 

9113.90.00.30.00

(Saat kayışları)

İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar

20

9302.00.00.00.00

Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)

20

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

20

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler

20

95.04

Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil

20

96.01

İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)

20

NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

(2024)

Başa dön tuşu