Genel

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 323)

09.11.2018-30590 Resmi Gazete
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (Karar Sayısı:323)
MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(l O) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”
MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yansı kadar uzatılmış sayılır.”
MADDE 3- Bu Kararın;
⦁ 1 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik 5/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
⦁ 1 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesine eklenen fıkra ve diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu