Gümrük Genelgeleri

Gümrük Mühürleri (Genelge 2010/53)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06.01 07/12/ 2010
Konu : Gümrük Mühürleri

GENELGE

(2010/53)

Bilindigi üzere, Devlet Bakanlıgı Makamının 2005/3 sayılı Onayı ile gümrük idarelerimizde kullanılmakta olan eski teknoloji ürünü ve güvenlik açısından suiistimale açık mühürlerin yerine, bozulmadan açılmayacak nitelikte uluslararası manada akredite olmus Türk üretimi mühürlerin gümrük islemlerinde kullanılmasına ivedilikle geçilmesi uygun bulunmus olup, söz konusu mühürler, 20/6/2005 tarihinden itibaren gümrük idarelerinde kullanılmaya baslanılmıstır.
Bilahare S.S. Gümrük Çalısanları Tüketim ve Yardımlasma Kooperatifi ile Müstesarlıgımız arasında imzalanan 29/12/2005 tarihli protokol hükümlerine göre gümrük mühürlerinin basım, dagıtım ve satıs görev ve yetkisi adı geçen kooperatife verilmistir.
Gümrük mühürü uygulamasına iliskin esaslar asagıda belirtilmistir.
1- Gümrük mührü uygulamasının saglıklı bir sekilde yapılabilmesi bakımından Basmüdürlüklerce mühür talepleri, belli periyodlarla anılan kooperatife bildirilecektir.
2- Mühürler kilit sistemli, seri numaralı ve gümrük logolu olup mührün ön yüzünde lazer yazılımlı T.C GÜMRÜK, arka kısmında kabartma TR CUSTOMS ibareleri bulunmakta ve kullanımında ilave bir gerece ihtiyaç bulunmamaktadır.
3- Gümrük Mühürleri, Basmüdürlükler itibarıyla ilisik listede gösterildigi gibi harf olarak kodlanmıstır. Gümrük mühürlerinin ön yüzündeki seri numaralarının önünde bulunan harf Basmüdürlügün kodu olup; bu harf, mührü uygulayan idarenin baglı bulundugu Basmüdürlügü göstermektedir.
4- Mühürler, Kooperatifçe Basmüdürlüklere gönderilecek, bu mühürler Basmüdürlüklerde görevli memurlarca sayılarak seri mumaralarına göre bir tutanaga kayden teslim alınacaktır. Bu tutanakların bir örnegi Kooperatife gönderilecek bir örnegi de Basmüdürlüklerin İdari ve Mali İşler Subesinde (Levazım ve Ayniyat Servisi) muhafaza edilecektir.
5- Basmüdürlüklerce, ihtiyaç sahiplerine verilecek bu mühürler, ihtiyaca göre baglantı gümrük idarelerine teslim edilecektir.
6- Kullanılacak mühür seri numaralarının, kursun mühür uygulamasında oldugu gibi ilgili gümrük belgelerine kaydedilmesine devam edilecektir.
7- Kullanılan mühürlerin geriye dönük olarak izlenebilmesini teminen, hangi gümrük görevlisi tarafından hangi isleme konu belgeye tatbik edilecegi ve/veya edildigi bu hususta tutulacak deftere kaydedilecektir.
8- Mühürler; araç, kapı, konteyner vesair takılması gerekli oldugu mahallere usulüne uygun olarak tatbik edilecektir.
9- Söz konusu mühürlerin gümrük idarelerinde kullanımı esnasında bozulması, kırılması ve mükerrer seri numaralı çıkması halinde en az müdür yardımcısının (veya vekilinin) baskanlıgında olusturulacak bir komisyon tarafından mühürlerin seri no.ları yazılarak tutanak düzenlenecek olup, bir nüshası mühürlerle birlikte Basmüdürüge gönderilecek, bahse konu mühürler Basmüdürlüklerde l yıl saklandıktan sonra yakılarak imha edilecektir.
10- Bu dogrultuda herhangi bir aksaklıga sebebiyet verilmemesi açısından her türlü tedbir ilgili Basmüdürlüklerce alınacaktır.
04/08/2010 tarihli, 2010/39 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
EKLER:
1) Basmüdürlükler Kod Harfleri Listesi (1 sayfa)
2) Gümrük Mührü Kullanım Klavuzu (7 sayfa)
DAGITIM : Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

Başa dön tuşu