Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)

29.03.2013-28602 Resmi Gazete

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş yükümlü logosunun kullanımına, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında belgelerin kapsamına ve elektronik ortamda ibrazına, izinli gönderici yetkisi kapsamında yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinin kullanımına, izinli gönderici, ihracatta yerinde gümrükleme ile mavi hat uygulamalarında beyana aykırılık durumuna, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuatta askıya alma, geri alma ve iptal sürelerinin değiştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 58, 85, 92 ve 101 inci maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 25, 26, 141 ve 184 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetkilendirilmiş yükümlü logosu

MADDE 3 – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenen kişiler, bu sertifikanın geçerliliği süresi boyunca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kurumsal internet sayfasında duyurulan örneğe uygun yetkilendirilmiş yükümlü logosunu ticari ve diğer faaliyetlerinde kullanabilirler.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü logosu, logonun şekli, renkli basımlarda rengi gibi unsurları değiştirilmek suretiyle kullanılamaz.

(3) Adlarına düzenlenmiş geçerli bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası olmayan kişilerce, yetkilendirilmiş yükümlü logosunun veya bu logoyu açıkça anımsatan logoların ticari faaliyetlerinde kullanılması veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmaksızın başka amaçlarla kullanılması halinde, haklarında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında ibraz edilecek belgelerin aslı veya kâğıt ortamındaki örnekleri yerine elektronik ortamda oluşturulmuş örneklerinin kabulü

MADDE 4 – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca ibrazı istenilen belgelerin, düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden internet ortamında kontrol edilebilmesi şartıyla, elektronik ortamda oluşturulmuş örnekleri asıl nüsha veya kâğıt ortamındaki örneği yerine kabul edilebilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında ibraz edilecek ISO 9001 ile ISO 27001 sertifikalarının kapsamı

MADDE 5 – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 9001 sertifikası; başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır.

(2) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında tesis kullanımı

MADDE 6 – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 72 nci maddesi uyarınca izinli gönderici yetkisi verilmiş kişinin bu yetki kapsamında aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi uyarınca belirlenecek herhangi bir tesisinin bulunmaması halinde, bu kişi izinli gönderici yetkisini yalnızca aralarında sözleşme bulunan, aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınmış olan kişinin aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi uyarınca belirlenmiş olan tesislerinde yalnızca bu izin sahibi kişinin eşyasının taşınmasında kullanabilir.

Beyana aykırılık

MADDE 7 – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ve 92 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen beyana aykırılık;

a) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde aykırılık olduğunun,

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23 ilâ 31 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan olduğunun,

c) İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde farklılık bulunduğunun,

tespitini kapsamaktadır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlardaki aykırılıkların tespitinde aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır:

a) Tarife alt pozisyonunda farklılık olması.

b) Her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarında farklılık olması.

c) Gümrük vergisinin muaflık hükümlerinin uygulanmasında ya da eşyaya uygulanacak dış ticaret politikası önlemlerinde veya düzenlemelerinde farklılığa neden olması.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, dökme halde gelen eşyada vergilendirmeye esas olan ağırlığa ilişkin aykırılıkların tespitinde yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.

(4) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatı değişik gösterilerek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanma durumu hariç olmak üzere, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde %10’dan daha az farklılık olduğu durumlar dikkate alınmaz.

(5) Beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(6) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ağırlığa ilişkin beyanda aykırılıkların tespitinde dökme halde gelen eşyada yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.

Askıya alma, geri alma, iptal sürelerinde değişiklik

MADDE 8 – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin askıya alma, geri alma ve iptale ilişkin hükümlerinde belirtilen sürelerde ilgili mevzuatta süreleri kısaltmaya yönelik düzenleme yapılması halinde, bu süreler yapılan değişiklik öncesinde haklarında askıya alma, geri alma veya iptal kararı verilmiş kişilerin lehine işletilir. Bu sürelerin uzatılmasına yönelik olarak ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ise, bu süreler yapılan değişiklik öncesinde haklarında askıya alma, geri alma veya iptal kararı verilmiş kişilerin aleyhine işletilmez.

(2) Birinci fıkradaki lehe işleyiş, süre değişikliğine ilişkin düzenleme tarihinden önce işlenmiş ancak henüz askıya alma, geri alma veya iptal müeyyidesi uygulanmamış ihlaller için de uygulanır.

Yetki

MADDE 9 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 10/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu