Gümrük MevzuatıYönetmelikler

– Gümrük Yönetmeliği

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete

Gümrük Yönetmeliği (Madde 1 – 3) (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar )
Gümrük Yönetmeliği (Madde 4 – 21) (Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler – Mülga )
Gümrük Yönetmeliği (Madde 22 – 26) (Onaylanmış Kişi Statüsü, Özel/Genel Koşullar…)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 27) (Karar, kararın iptali veya değiştirilmesi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 28) (Bağlayıcı Tarife Bilgisi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 29) (Bağlayıcı Menşe Bilgisi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 30) (Bilgilerin gizliliği)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 31) (Süre ve süre uzatımı)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 32) (Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 33-37) (Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi, Menşe Ülke, )
Gümrük Yönetmeliği (Madde 38-42) (Menşe Şahadetnamesi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 43-57) (Eşyanın Gümrük Kıymeti, Tespit yöntemleri, Royalti ve lisans ücretleri)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 58-59) (Eşyanın Ağırlığı ve Kapları)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 60-71) (Özet beyan, Varış bildirimi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 72/A-T) (Taşıtların Kontrolü, Gümrüklü Sahaların Gözetimi ve İşletmelerin Yükümlülükleri, Yolcu İşlemleri)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 73-76) (Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi ve Gümrüğe Sunulması, Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 77-97) (Geçici depolanan eşya, Yolcu beraberi eşya ambarı, Elleçleme faaliyetleri, eşyanın başkasına devri)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 98-98/A) (Eşyanın re’sen imhası, Cebri icra yoluyla satış)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 99-111) (Elleçleme faaliyetleri, Fikri ve Sınai Hakların Korunması, Gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin teminat)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 112-120) (Gümrük beyannamesi, Beyanın bağlayıcılığı, Beyannameye eklenecek belgeler)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 121-139) (Beyannamede düzeltme, beyannamenin iptali, Beyanname yerine kullanılan belgeler, Kurye çantaları)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 140-195) (Basitleştirilmiş usul, eksik beyanda bulunma, Serbest dolaşıma giriş rejiminde tamamlayıcı beyan, Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 196-203) (Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya, Numune alma, Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi, Tahlil)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 204-211) (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 212-278) (Transit Rejimi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Form 302)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 308-325) (Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri
Gümrük Yönetmeliği (Madde 326) (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 327) (Bilgi formları / INF bilgi formları)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 328-348) (Gümrük antrepo rejimi tanımları, Antrepo tipleri, Elleçleme, devir)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 349-369) (Dahilde İşleme Rejimi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 370-375) (Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 376-390) (Geçici İthalat Rejimi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 391-394) (Taşıtlara ilişkin giriş çıkış işlemleri)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 395-414) (Hariçte İşleme Rejimi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 415-418) (İhracat Rejimi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 419-432) (Serbest Bölgeler)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 433-434) (Yeniden İhracat, İmha ve Terk)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 435-437) (Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 438-443) (Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 444-445) (Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 446-453) (Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 454) (Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 455-475) (Posta Gümrük İşlemleri)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 476-482) (Yakıt ve Kumanyalara İlişkin Gümrük İşlemleri)
 Gümrük Yönetmeliği (Madde 483-488) (Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 489-492) (Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği, Kayda Geçirilmesi ve Ödenmesi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 493-498) (Toplu ve götürü teminat)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 499-511) (Vergilerin ve Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 512-517) (Geçici Depolama Yerleri)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 518-551) (Gümrük Antrepoları, E tipi antrepoya konulacak eşyaya ilişkin özel hükümler, Tankların ölçülmesi)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 552) (Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin özel hükümler)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 553-559) (Geçici Depolama Yeri ve Gümrük Antrepolarına İlişkin Ortak Hükümler)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 560) (Gümrük Müdürlükleri ve Çalışma Zamanı)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 561-573) (Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 574-578) (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 579-584) (Cezalar)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 585-590) (İtirazlar)
Gümrük Yönetmeliği (Madde 591-593 / G.Maddeler 1-21) (Geçici ve Son Hükümler)
Başa dön tuşu