Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94) (Motorlu Kara Taşıtları İhtisas Gümrüğü)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.08.2012-28374 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 94)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bu Tebliğ, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca karayolunda seyredebilmesi için trafik tescil plakasına sahip olma zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır.
“(3) (Ek:03.11.2018-30584 R.G.) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 ila 169 uncu maddeleri kapsamında getirilen motorlu kara taşıtlarını kapsamaz.”
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Otomotiv ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) (Değişik:08.07.2023-32242 R.G.) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
2Gebze Gümrük Müdürlüğü
3İzmir Gümrük Müdürlüğü
4İzmit Gümrük Müdürlüğü
5Mersin Gümrük Müdürlüğü
6Derince Gümrük Müdürlüğü
7Giresun Gümrük Müdürlüğü
8Dilovası Gümrük Müdürlüğü
9Yalova Gümrük Müdürlüğü
10Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

(2) İmalatçı firmalar, bu Tebliğ kapsamı motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden de yapabilirler.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Mudanya Gümrük Müdürlüğü
2Gemlik Gümrük Müdürlüğü
3Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
4Adana Gümrük Müdürlüğü

(3) (Değişik:RG-3/11/2018-30584) Birinci ila ikinci fıkra hükümlerine istisna olarak; gümrüğe terk edilen taşıtların, kamu kurum ve kuruluşlarınca ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen taşıtların ve demonte vaziyette getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği A sınıfı gümrük müdürlüklerinden de yapılabilir.

(4) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan iş makinelerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4 – (1) (Değişik ibare:RG-8/7/2023-32242) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 83) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-8/7/2023-32242) Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu