Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

  • Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/10
    Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 22.04.2011-27913 Resmi Gazete

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) İthalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle geçici ithal edilecek;

a) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından;

1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından, gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin Türkiye’ye girişi yapılan ve 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilen taşıtların,

2) Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak amacıyla Türkiye’ye gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların, ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan ve geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu düzenlenmek suretiyle Türkiye’ye girişi yapılan taşıtların,

b) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından;

1) 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek Türkiye’ye boş olarak girişi yapılan,

2) (Ek ibare:RG-29/5/2018-30435) NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak olan veya yük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen,

3) Sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan,

4) (Değişik:RG-29/5/2018-30435) Transit beyanı yerine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan,

yabancı plakalı taşıtlar ile,

5) Dolu veya boş olarak Türkiye’ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüslere,

ilişkin işlemler,

(2) Teminat hükmünde ibraz edilen belgeleri düzenlemeye yetkili kefil kuruluşların belirlenmesine ilişkin usuller,

bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthalat Sözleşmesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karara istinaden hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Tanımlar

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) 1 No.lu Taşıt Takip Programı: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve yabancı uyruklu (Değişik ibare:RG-29/5/2018-30435) yolcular tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen yabancı plakalı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildiği bilgisayar programı ile geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında geçici ithali yapılan taşıtların kaydedildiği MA ve Takrir Modülünü,
b) 2 No.lu Taşıt Takip Programı: (Ek ibare:RG-29/5/2018-30435) NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından; Türkiye’ye boş olarak girişi yapılan, TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak olan veya yük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen, sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan, (Değişik ibare:RG-29/5/2018-30435) transit beyanı yerine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan yabancı plakalı taşıtlar ile dolu veya boş olarak Türkiye’ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüslerin kaydedildiği bilgisayar programını,
c) Çalışma izin belgesi: Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen kişilerden, özel sektörde çalışmak üzere gelenler için ilgili resmi makamlar tarafından düzenlenen çalışma iznini, kamu sektöründe veya sermayesinin %50’den fazlası devlete ait kuruluşlarda çalışanlar, uluslararası işbirliği benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlar, elçilik okullarında görevli öğretmenler, diplomatik misyon temsilcilikleri ve benzeri uluslararası kuruluşlardaki diplomatik statüsü bulunmayan memurlar ve NATO taahhütlerinde bulunan şirketlerde çalışan personel için bulundukları kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen görev belgesini,

ç) Emeklilik belgesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere, emekli olduklarına dair ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince verilen ve elçilik, konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümeli belgeyi,

d) Geçici giriş belgesi:

1) Türkiye’deki elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statüsü bulunmayan kişilerin taşıtları için sahiplerinin beyanlarını içeren bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzaladığı ve Dışişleri Bakanlığının,

2) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen kişilerin taşıtları için çalıştıkları kurum ve kuruluş yetkililerinin, onayladığı ve buna istinaden kişisel kullanıma mahsus kara taşıtının geçici ithal işleminin yapıldığı taahhütname ve teminat hükmünde olan belgeyi (Ek: 1 ve 2),

e) Gümrüklerden geçiş karnesi (Carnet de passages en douane – CPD): Ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi,
f) İkamet tezkeresi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve kişinin geliş amacı doğrultusunda Türkiye’de belirli bir süre kalmasını uygun bulan belgeyi,
g) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,             

ğ) Kefil kuruluş: Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat uyarınca gümrük idarelerine teminat hükmünde ibraz edilen belgeleri düzenlemeye yetkili kılınan kuruluşları,

h) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı: Kişisel amaçlara yönelik ve ticari amaç dışında kullanılan her türlü motorlu kara taşıtı ile bunlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve römorkları,

ı) Mülkiyet belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belgeyi,

i) Sigorta poliçesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenen ve “sigorta poliçesi” olarak kabul edilen Türkiye’de geçerli belgeyi, geçerli bir belgenin ibraz edilememesi hâlinde taşıtın girişi sırasında zorunlu trafik sigortası olarak Türk veya yabancı reasürans kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
j) Taşıt giriş-çıkış formu: Taşıt takip programlarına kayıt yapılamaması durumunda zorunlu hallerde kişisel ve ticari kullanıma mahsus taşıtlar için düzenlenen belgeyi,
k) Teminat: Geçici olarak ithal edilen taşıtların Türkiye’de kalma süreleri içinde vergi ve resimlerini garanti eden bu maddenin (d), (e), (o) bentlerinde belirtilen belgeler ile yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlar için Gümrük Yönetmeliğinin 495 inci maddesinde sayılan teminatları,
l) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtı: Bedel karşılığında insan taşınmasında ya da bedel karşılığında olsun ya da olmasın sınaî veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan taşıtı,
m) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişiyi,
n) Öğrenim belgesi: Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen ve öğrenim gördüğünü belirten belgeyi,
o) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kefil kuruluşlarca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde olan belgeyi,

ö) Yabancı taşıtlar geçici giriş formu: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgeyi (Ek: 3),

p) Yerleşim yeri: Kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş) gün yaşadığı yeri,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları

BİRİNCİ BÖLÜM

Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlar

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların giriş işlemleri

MADDE 5 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vekâleten veya kiralama yoluyla getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek gerçekleştirilir. (Ek cümle:RG-29/5/2018-30435) Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler. Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı tarafından çekilerek birlikte getirilen römork ve karavan için ayrı kayıt yapılır. Taşıta ilişkin bilgiler yönünden programdaki kayıtlar esas alınır. Kaydı yapan memur tarafından ilgilinin pasaportuna bilgi vermek amacıyla tatbik edilen “taşıt kaşesinde” süre sonu belirtilir (Ek: 4).

(2) Kanunun 167 nci maddesi kapsamında miras yoluyla intikal eden taşıtlar ile malûl ve sakatlar, bedelsiz ithalat hakkına sahip kişiler, ülkemize görevli olarak gelen yabancı ülke görevlileri, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları, NATO mensupları tarafından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ve ülkemizden transit olarak geçecek olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ambulans ve diğer kurtarma araçları getiriliş amacına bakılmaksızın 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.

(3) Taşıtın Avrupa Birliği üyesi ülke uyruklu kişiler tarafından kimlik kartı kullanılmak suretiyle getirilmesi hâlinde, ilgililerin pasaportu bulunmadığından, “taşıt kaşesi” İçişleri Bakanlığınca tanzim edilen giriş-çıkış formunun gümrükle ilgili bölümüne tatbik edilir.

(4) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise programa bu belgelere ilişkin bilgiler de kaydedilir.

(5) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda, vekâlet belgesine ilişkin bilgiler de programa kaydedilir.

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların süreleri

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-14/11/2015-29532) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına 730 (yediyüzotuz) gün süre verilir. Verilecek olan izin süresi kişinin Türkiye’de kalabileceği süreden uzun olamaz.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dâhil yurtdışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri hâlinde, taşıtlarına (Değişik ibare:RG-26/8/2015-29447) 730 (yediyüzotuz)  gün süre verilir. (Ek cümleler:RG-10/11/2016-29884) Bu kişilerden emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunması koşulu aranmaz. Ayrıca, bu fıkra uyarınca verilen geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.

(3) (Ek:RG-10/11/2016-29884) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin tamamını kullanmış olma veya yerleşim yeri şartını sağlamama durumlarından birinin veya her ikisinin birlikte mevcut olması halinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği  “Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” (Değişik ibare:31.12.2023-32416 R.G.) ülkelerinde yerleşik kişilerin (Değişik ibare:RG-29/5/2018-30435) bu ülkelerde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde bir kez olmak üzere bir ay süre verilir.

(4) Bu maddenin (1) ve (2) nci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamının kullanılmasından sonra, yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekir.

(5) Taşıt getirmek istedikleri tarih itibariyle son 185 (yüzseksenbeş) gününü kesintisiz olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişilere, bu maddenin (1) ve (2) nci fıkraları kapsamında durumlarına uyan sürelerden taşıtın ve kişinin Türkiye’de kaldıkları süre düşüldükten sonra arta kalan süre verilir.

(6) Taşıta verilecek süre hesaplanırken, taşıt ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır ve kısa olan süre verilir. 1 No.lu Taşıt Takip Programı kişilerin Türkiye’de taşıtsız olarak bulundukları sürelere ilişkin bir bilgi vermediğinden, kişinin Türkiye’de taşıtsız olarak bulunduğu süreler göz önünde bulundurulur.

(7) Geçici ithal edilmek istenilen taşıta ilişkin mülkiyet değişikliği yapılmış olması halinde, taşıtın daha önce Türkiye’de bulunduğu süreler göz önünde bulundurulmaz.

(8) Herhangi bir nedenle iç gümrük idarelerince teslim alınan ve yurtta kalma süresi bulunmayan taşıtların yurtdışı edilmek üzere sınır gümrük idarelerine sevk işlemleri, 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek gerçekleştirilir.

(9) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise yukarıda belirtilen süreler de dikkate alınarak, karnede belirtilen süreler dâhilinde işlem yapılır.

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların çıkış işlemleri

MADDE 7 – (1) Taşıtın ayniyetine uygun olup olmadığı ve yurtta kalma süresi içerisinde müracaat edilip edilmediği program üzerinden ve şahsın pasaportundan kontrol edilir. Uygun bulunması hâlinde giriş kaydı kapatılır ve şahsın pasaportuna çıkışa ilişkin “taşıt kaşesi” tatbik edilerek taşıtın çıkışına izin verilir.

(2) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili işlemler de gerçekleştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Giriş Belgesi Kapsamı Taşıtlar

Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri

MADDE 8 – (1) Bu taşıtların geçici ithal işlemleri MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek yapılır ve süre uzatım talepleri ile süresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri, ilgili gümrük idaresince bu modül üzerinden takip edilir. (Ek cümle:RG-10/11/2016-29884)(Değişik cümle:RG-29/5/2018-30435) Göreve başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlar, görev süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.

(2) Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlar ile ilgili geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) ayniyetinin tespitini teminen kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaat etmesi gerekir.

(3) Söz konusu taşıtların geçici ithal işlemleri esnasında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin ibrazı istenir ve bu belgeler işlemin yapıldığı gümrük idaresince saklanır.

(4) Gümrük idaresi, geçici ithali yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dâhilde alınmakta olan vergilerin tahsili için ek-5’te yer alan geçici trafik tescil belgesini düzenler ve bu belgeyi taşıtın tescil işleminin yapılacağı (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) notere gönderir. (Ek cümle:RG-10/11/2016-29884) Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir. Verilen MA-MZ plaka numarasının ilgili (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) noterce bildirilmesine müteakip MA ve Takrir Modülüne kayıt işlemi gerçekleştirilir.

(5) Geçici trafik tescil belgesinin gönderildiği (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) noterden bir ay içerisinde taşıtın kayıt ve tescil işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınamaması hâlinde gümrük idaresi durumu ilgili kuruluşlara bildirir ve taşıt sahibi hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu kapsamda getirilen taşıtların süresi içerisinde olmak kaydıyla birden fazla çıkış ve girişlerine izin verilir. Çıkış ve giriş işlemleri MA ve Takrir Modülüne kayden gerçekleştirilir.

Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların süreleri

MADDE 9 – (1) Bu taşıtlara, kişinin Türkiye’deki ikamet izin süresi ve diğer belgelerindeki süreler göz önünde bulundurularak 24 (yirmidört) ayı geçmemek üzere süre verilir.

Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların çıkış işlemleri

MADDE 10 – (1) Gümrük idarelerine teslim edilmek ya da çıkışı yapılmak istenilen taşıtın, belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek çıkış işlemi gerçekleştirilir.

(2) Taşıtın kesin çıkışının yapılacak olması halinde, yukarıdaki işlemlere ilaveten (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) noterdentaşıtın ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilerek MA ve Takrir Modülündeki “Geçici İthalat Rejimi Sonlandır” bölümüne gerekli kayıt yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu Kapsamı Taşıtlar

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri

MADDE 11 – (1) Bu taşıtların geçici ithal işlemleri MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek yapılır ve süre uzatım talepleri ile süresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri, ilgili gümrük idaresince bu modül üzerinden takip edilir. (Ek cümle:RG-10/11/2016-29884)(Değişik cümle:RG-29/5/2018-30435) Görev veya öğrenime başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlar, görev veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.

(2) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlar ile ilgili geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) ayniyetinin tespitini teminen kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaat etmesi gerekir.

(3) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri esnasında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (c), (ç), (f), (n) ve (o) bentlerinde sözü edilen belgelerden, kişilerin durumlarına uygun olanların ibrazı istenir ve bu belgeler işlemin yapıldığı gümrük idaresince saklanır.

(4) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı kişiler ile ikamet tezkerelerinde “çalışma izninden muaftır” şerhi bulunan kişilerden çalışma izin belgesi aranmamakla birlikte, sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarının ispatı istenilir.

(5) (Ek:RG-29/5/2018-30435) Firma ortağı olarak yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında taşıt getiren şahısların ortak olduğu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olması ve bu durumun şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekir.

(6) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında taşıt getiren şahıslardan, yasal haklarının neler olduğuna ve bunların ihlali hâlinde hangi yaptırımların uygulanacağına dair ek-6’da yer alan taahhütname alınır.

(7) Gümrük idaresi, geçici ithali yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dâhilde alınmakta olan vergilerin tahsili için ek-5’te yer alan geçici trafik tescil belgesini düzenler ve bu belgeyi taşıtın tescil işleminin yapılacağı (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) notere gönderir. (Ek cümle:RG-10/11/2016-29884) Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir. Verilen MA-MZ plaka numarasının ilgili (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) noterce bildirilmesine müteakip MA ve Takrir Modülüne kayıt işlemi gerçekleştirilir.

(8) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) Noterce taşıta plaka takılmasını müteakip, gümrük idaresinde geçici olarak alıkonulmakta olan karne cildi ile giriş ve çıkış parçaları üzerine aracın MA-MZ plaka numarası kaydedildikten sonra yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi taşıt sahibine iade edilir.

(9) Geçici trafik tescil belgesinin gönderildiği (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) noterden bir ay içerisinde taşıtın kayıt ve tescil işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınamaması hâlinde gümrük idaresi durumu ilgili kuruluşlara bildirir ve taşıt sahibi hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(10) Bu kapsamda getirilen taşıtların süresi içerisinde olmak kaydıyla birden fazla çıkış ve girişlerine izin verilir. Çıkış ve giriş işlemleri MA ve Takrir Modülüne kayden gerçekleştirilir.

(11) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamı taşıtların çıkış ve giriş işlemleri esnasında koparılan giriş ve çıkış parçaları ilgili gümrük idaresince arşivlenir.

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların süreleri

MADDE 12 – (1) Bu taşıtlara, kişinin Türkiye’deki ikamet izin süresi ve diğer belgelerindeki süreler göz önünde bulundurularak 24 (yirmidört) ayı geçmemek üzere süre verilir.

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların çıkış işlemleri

MADDE 13 – (1) Gümrük idarelerine teslim edilmek ya da çıkışı yapılmak istenilen taşıtın, belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek çıkış işlemi gerçekleştirilir.

(2) Taşıtın kesin çıkışının yapılacak olması halinde yukarıdaki işlemlere ilaveten (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) noterdentaşıtın ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilerek MA ve Takrir Modülündeki “Geçici İthalat Rejimi Sonlandır” bölümüne gerekli kayıt yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-29/5/2018-30435) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyan taşıtlar hariç, ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının giriş işlemleri, 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek yapılır. NCTS ve TIR karnesi kapsamı eşyasını transit rejimine uygun olarak Türkiye’ye getirip boşaltan taşıtlar, yükün boşaltıldığı gümrük idaresi tarafından 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.

(2) (Değişik:RG-29/5/2018-30435) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyanlar hariç, tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerden eşya ve yolcu taşıyanlar 2 No.lu Taşıt Takip Programına; taşımayanlar ise 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.

(3) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurları tarafından kontrol edilir.

(4) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise programa bu belgelere ilişkin bilgiler de kaydedilir.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süreleri

MADDE 15 – (1) Bu taşıtlardan;

a) (Değişik:RG-25/7/2019-30842) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına 30 (otuz) güne kadar,
b) Toplu gezilerde kullanılan otobüslere 90 (doksan) güne kadar,
c) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce düzenlenen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyası taşımacılığında kullanılan taşıtlara 15 (onbeş) güne kadar,

ç) (Ek:RG-25/7/2019-30842) 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden giriş yapan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere 90 (doksan) güne kadar,

süre verilir.

(2) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise yukarıda belirtilen süreler de dikkate alınarak, karnede belirtilen süreler dâhilinde işlem yapılır.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının çıkış işlemleri

MADDE 16 – (1) Çıkışı yapılacak olan ticari taşıtın ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek çıkış işlemi gerçekleştirilir.

(2) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili işlemler de gerçekleştirilir.

(3) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurları tarafından kontrol edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Süre Uzatımı ve Şartların İhlali

BİRİNCİ BÖLÜM

Süre Uzatımı

Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımı

MADDE 17 – (1) Taşıt sahipleri, sürücüleri veya firma yetkilileri tarafından herhangi bir gümrük idaresine süresi içerisinde yapılacak müracaatla; kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi olayların taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi belgelerle ispatlanması ya da ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi hâlinde bunun ihracatçıdan alınacak belge ile kanıtlanması durumunda, süre uzatım talebinde bulunabilirler.

(2) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Ancak müracaatın taşıtın yurtta kalma süresinden sonra olması ve talebin uygun bulunması hâlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.

(3) Mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin belirtilmiş olması, özel hastane ve poliklinikler ile özel doktordan alınan sağlık raporlarının il sağlık müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir. İstirahat süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden süre uzatımı yapılmaz.

(4) Girişi sırasında ibraz edilmeyen emeklilik belgesinin daha sonra ilgililer tarafından ibraz edilmesi hâlinde emeklilere verilen (Değişik ibare:RG-26/8/2015-29447) 730 (yediyüzotuz) günlük süre göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

(5) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında getirilen taşıtlarla ilgili olarak;

a) Taşıta ilişkin süre uzatım talepleri; taşıt, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilmiş ise kefil kuruluş aracılığıyla, geçici giriş belgesi ile getirilmiş ise ilk giriş izni sırasında aranılan belgeleri veren kuruluşlar aracılığıyla gümrük idaresine yapılır. Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile getirilen taşıtların süre uzatım talepleri doğrudan gümrük idaresine yapılır.
b) Taşıt sahiplerinin geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi hâlinde, taşıtların Türkiye’de kalma süreleri uzatılır. Bu şekilde yapılacak süre uzatımlarında bir seferde verilecek süre 24 (yirmidört) ayı geçemez. Süre uzatımının geçici ithalatın yapıldığı gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresince yapılması halinde, ilgili belgeler geçici ithalatın yapıldığı gümrük idaresine gönderilir.
c) Gümrük idaresi tarafından yapılan süre uzatımları; taşıt, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile Türkiye’ye getirilmiş ise karne cildine, geçici giriş belgesi ile getirilmiş ise belgenin arka yüzüne kaydedilir. Yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların süre uzatımı işlemlerinde, eski form iptal edilir ve yeni bir form düzenlenerek işlem yapılır.

ç) Süre uzatımına dair belgelerin temini için yapılan resmi başvuru sonuçlarının beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte geçerlilik süresi içerisinde kefil kuruluş veya ilgili gümrük idaresine verilen dilekçeler dikkate alınır.

d) (Ek:RG-29/5/2018-30435) Süre uzatımında, taşıta verilmiş olan süre içerisinde ilgili kişinin Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olup olmadığı kontrol edilir. Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olduğu tespit edilen kişilerin taşıtlarına ilişkin olarak (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılıp yapılmadığı araştırılır. Söz konusu işlemlerin yapılmadığı anlaşılan taşıtlara ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz.
e) Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartları sona eren ancak, çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin süresinin uzatılması için ilgili kuruluşlara süre bitim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde müracaatı bulunan ve ilgili kuruluşlarca süresi uzatılan kişilerin süre bitim tarihinden sonra yapılan uzatım talebi, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılarak sonuçlandırılır.
f) Süre uzatımına esas çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin sürelerinin ilgili kuruluşlarca uzatılmaması, iptal edilmesi ya da geçici ithalat rejiminin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun oluşması hâlinde bu hususun ilgiliye bildirimine ilişkin yazının tarihinden, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı kişiler ile ikamet tezkeresinde “çalışma izninden muaftır” şerhi bulunan kişilerin çalıştığı iş yerinden çıkış tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ilgili tarafından taşıtın gümrük gözetimine bırakılması gerekir. Süre uzatımına esas olan belgelerin, süresinin uzatılmasına ilişkin olarak ilgili kurumlara yapılan müracaatın reddedilmesi hâlinde, yapılan müteakip müracaatlar dikkate alınmaz.

(6) (Ek:31.12.2023-32416 R.G.) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekliler ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idaresine yapılacak başvuruların, mücbir sebep ve beklenmeyen haller saklı kalmak üzere, verilen geçici ithalat izin sürelerinin tamamlanmasından önceki son üç ay içerisinde yapılması gerekir. Bu haktan yeniden faydalanılabilmesi için bu kişilerin, adlarına kayıtlı aynı veya farklı taşıt ile Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden giriş yaptığı tarih itibarıyla geriye doğru bir yılda en az 185 (yüzseksenbeş) gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma şartını sağlaması ve taşıtı ile birlikte çıkış yaptığı tarihten itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle Türkiye’ye giriş yapmamış olması gerekir.”

İKİNCİ BÖLÜM

Çıkarılmayan Taşıtlar, Takibat İşlemleri ve Şartların İhlali

Çıkarılmayan taşıtlara ilişkin takip işlemleri

MADDE 18 – (1) Gümrük idareleri tarafından taşıt takip programları üzerinden her ay sorgulama yapılarak, kendi idarelerinden girişi yapılan ve süresi içerisinde çıkarılmayan kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları tespit edilir ve taşıtların çıkış yapıp yapmadığı ilgili programlardan 4 (dört) ay süre ile takip edilir. Yapılan araştırma sonucunda taşıtın yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi hâlinde kayıt kapatma işlemi gerçekleştirilir.

(2) Yapılan araştırmadan sonuç alınamaması halinde, süresi içerisinde yurtdışı edilmeyen taşıtlara ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli takibatlarda bulunulmak üzere her yılın nisan, ağustos ve aralık aylarında bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla (Değişik ibare:RG-10/11/2016-29884) Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Ayrıca 19 ve 20 nci maddede belirtilen işlemler yapılır.

Şartların ihlali

MADDE 19 – (1) Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının; getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi, (Mülga ibare:RG-10/11/2016-29884) (…) yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt gümrük idaresince teslim alınır.

(2) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtların verilen süre içerisinde yurtdışı edilmemesi hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinde yer alan transite ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Yukarıda belirtilenlerin dışındaki usulsüzlük hallerinde ise Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(4) Geçici ithalat izni verilen kişinin öldüğünün belgelendirilmesi halinde üçüncü şahıslar tarafından getirilen taşıtlar, herhangi bir ceza uygulanmasına gerek bulunmadan gümrük idaresince teslim alınır.

(5) Kaza ya da arıza sebebiyle, geçici ithalat izni verilen kişi tarafından gümrük idaresine teslim edilemeyen taşıtlar, yetkili olduğunu belgelendiren sigorta şirketleri tarafından gümrük idaresine teslim edilebilir.

Giriş gümrük idarelerince, gümrük vergi ve cezaların takibine ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 20 – (1) Giriş gümrük idarelerince, şartların ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek gümrük vergileri ile ilgili olarak;

a) Herhangi bir belge ibraz edilmeksizin programa kayden Türkiye’ye geçici girişi yapılan taşıtlar ile yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlar için ilgili kişi,
b) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamı taşıtlar ile kefil kuruluş kefaletindeki yabancı otomobil kulüplerince verilen gümrüklerden geçiş karnesi kapsamı taşıtlar için kefil kuruluş,
c) Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlar için taahhütnameyi veren kuruluş,

nezdinde takibat işlemlerine başlanılır.

(2) Tahakkuk ettirilecek para cezalarının takibat işlemleri ilgili kişi nezdinde yürütülür.

(3) Taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması hâlinde Kanunun 238 inci maddesi uyarınca yapılacak tahakkuklarda özel tüketim vergisi tahakkuka dâhil edilmeksizin, taşıtın mevcut olmaması hâlinde ise özel tüketim vergisi dâhil edilerek işlem yapılır.

(4) Taşıt sahibinin ölümü hâlinde, taşıtın gümrüğe teslim veya yurt dışı edilmemesi durumunda taşıtın gümrük vergileri reddi miras talebinde bulunmayan varislerinden tahsil edilir, ayrıca para cezası uygulanmaz.

(5) Kanunun 238 inci maddesi kapsamında ceza uygulanması hâlinde, tahakkuk eden para cezasının tahsil edildiğinin ya da teminata bağlandığının anlaşılması halinde taşıtın çıkışına izin verilir.

(6) Süresi içerisinde yurtdışı edilmeyen taşıtın, emniyet birimlerince ya da başka bir sebeple bir gümrük idaresine teslim edilmesi halinde, cezai takibat işlemleri taşıtı teslim alan gümrük idaresi tarafından yerine getirilir ve işlem neticesinden ayrıca giriş gümrük idaresine bilgi verilir. Giriş gümrük idaresince söz konusu taşıt ile ilgili düzenlenmiş bir ceza kararı var ise iptal edilir.

(7) Şartların ihlali neticesinde vergi ve cezaların tahsil edilmiş olması taşıtın serbest dolaşıma girişini sağlamaz. Vergi ve cezalar ödenmiş dahi olsa taşıtın yurtdışı edilmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Taşıt kaydının sonradan kapatılması

MADDE 21 – (1) Takibe geçilen taşıtlara ilişkin olarak; kefil veya taahhütname veren kuruluşlarca ya da ilgili tarafından yabancı ülke resmi kuruluşlarından alınacak belgelerle taşıtın yurt dışında olduğunun ispatlanması ya da taşıtın bir gümrük idaresince teslim alındığının veya bir gümrük idaresine terk edildiğinin anlaşılması hâlinde taşıt kayıtları kapatılır.

(2) Taşıtı yurtdışı etmesine rağmen pasaportuna çıkışa ilişkin “taşıt kaşesi” tatbik edilmemiş kişiler herhangi bir gümrük idaresine başvurarak taşıt kaydının kapatılmasını isteyebilirler. Taşıtın çıkışının yapıldığının anlaşılması hâlinde gümrük idaresince, ilgilinin pasaportuna çıkışa ilişkin “taşıt kaşesi” tatbik edilir.

(3) Ayrıca yapılan takibatların durdurulması için işlem sonucundan giriş gümrük idaresine ve (Değişik ibare:RG-10/11/2016-29884) Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verilir.

Tamir amacıyla getirilen taşıtlar ile geçici plakalı taşıtlar

MADDE 22 – (1) Yurtdışından tamir, bakım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla sürülerek getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.

(2) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtlara en çok 15 (onbeş) gün süre verilir.

Taşıtların vekâleten getirilmesi

MADDE 23 – (1) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda;

a) Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idaresince onaylanan vekâletname,
b) Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,
c) Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belge,

ç) Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,

d) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi,

kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir.

Girişine izin verilmeyecek taşıtlar ile belgelerin geçerli sayılmayacağı haller

MADDE 24 – (1) Mülkiyete ilişkin geçerli bir belge veya vekâletname ibraz edilmemesi,

(2) Sigorta poliçesi süresinin bitmiş olması ya da Türkiye’nin tamamını kapsamaması veya uluslararası geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu “TR”nin üzerinin çizilmiş olması,

hallerinde taşıtların girişine izin verilmez.

(3) İbraz edilen belgelerin geçerlilik süreleri yoksa, geçerlilik süreleri bitmiş ya da Türkiye’de geçerli değilse veya belgeler üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun olarak düzeltilerek imzalanıp kaşelenmemiş ise,

bu belgeler kabul edilmez.

Gümrüklerden geçiş karneleri üzerinde değişiklik

MADDE 25 – (1) Gümrüklerden geçiş karneleri üzerindeki bilgiler, bu belgeyi veren kuruluşlar tarafından değiştirilebilir. Bu belgeler gümrük idaresine ibraz edildikten sonra gümrük idaresinden onay alınmadan karneler üzerinde değişiklik yapılamaz.

Hak sahibi dışında taşıt kullanımı

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında getirilen taşıtlardan;

a) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce,
b) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce,
c) Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen kişi tarafından getirilen taşıtlar, özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından,

ç) Yukarıda belirtilen durumlar dışındaki taşıtlar, geçici ithal izni verilen kişinin taşıtta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca,

kullanılabilir.

d) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamındaki taşıtlar için düzenlenen geçici trafik tescil belgelerine “satılamaz” kaydının yanı sıra, “ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz” ibaresi konulur. Taşıtın özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına gümrük idaresince izin verilmesi hâlinde, bu durum geçici trafik tescil belgesinde ayrıca belirtilir.

Taşıtsız çıkacak şahıslar

MADDE 27 – “(1) (Değişik:18.11.2022-32017 R.G.) Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen ek-7’deki taahhütnamenin alınması halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilir. Bu taahhütname elektronik olarak da verilebilir.”

(1)Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen ek-7’deki taahhütnamenin alınması ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilir. (İlk hali)


(2) İlgilinin taşıtı gümrük denetimine bırakarak yurtdışına çıkmak istemesi hâlinde taşıt herhangi bir gümrük gözetimine  bırakılabilir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması hâlinde, taşıtın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kayıtlarından taşıtın giriş kaydı kapatılır.

(3) (Ek:RG-29/5/2018-30435) Taşıtsız geçici olarak yurtdışına çıkılabilmesi için birinci fıkrada belirtilen taahhütnamenin verilmesi veya ikinci fıkrada belirtilen taşıtın gümrük idaresinin gözetimine bırakılması işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Pasaport işlemleri sırasında söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde izin hak sahibi, pasaport işlemlerinden önce gümrük idaresine yönlendirilir.

(4) (Ek:RG-29/5/2018-30435) Gümrük idaresince birinci veya ikinci fıkraya aykırı olarak taşıtsız yurtdışına çıkış işlemlerinin tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar tek fiil sayılır ve Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygular. “Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca işlem yapılır”.(Değişik ibare: 18.11.2022-32017 R.G.)

Mülkiyet devri

MADDE 28 – (1) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formuna kayden ithal edilen taşıtların yine bu belgelere kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl ikametgâhının bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük gözetimine alınması hâlinde mümkündür.

(2) Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz. Ancak, bu kapsamda getirilen taşıtın geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formuna kayden taşıt ithal etme hakkı bulunan aile ünitesine dâhil bir başkasına mülkiyet devrinin yapılmasına birinci fıkrada belirtilen işlemin yerine getirilmesi koşuluyla izin verilir.

Taşıtların vekâletname yolu ile yurtdışı edilmeleri veya devir işlemleri

MADDE 29 – (1) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithali yapılan taşıtların, geçerli bir vekâletname ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurtdışı edilmesine, vekâlet veren ve vekâlet alan kişilerin gümrük idaresine birlikte müracaatı halinde izin verilir. (Ek cümle:RG-25/7/2019-30842) Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletnamenin ibrazı durumunda ise vekâlet alan kişinin gümrük idaresine müracaatı yeterlidir. Bu işlem, 1 No.lu Taşıt Takip Programında taşıtın ilk girişine ilişkin kaydın kapatılması ve devralan şahıs adına giriş kaydı oluşturulması şeklinde gerçekleştirilir.

(2) Taşıta verilecek sürenin hesabında, taşıtın girişi sırasında verilen süreden arta kalan süre ile devralacak şahıs için hesaplanacak süre arasında daha kısa olanı dikkate alınır. Devralacak şahsın emekli olması halinde ise emekliler için yapılan özel düzenleme göz önünde bulundurulur.

(3) Devralan şahsın ya da taşıtın süresinin bulunmadığının anlaşılması hâlinde 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek taşıtın yurtdışı edilmesi sağlanır.

(4) Taşıt sahibinin ölümü hâlinde, mahkeme kararı ile tespit edilen tüm varislerin vekâletlerinin ibraz edilmesi kaydıyla taşıtın yurtdışı edilmesine izin verilir.

Çalınan taşıtlar

MADDE 30 – (1) Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının çalınması hâlinde ilgililer tarafından, çalınma olayına ilişkin emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belge ve mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılığından alınacak belgelerle gümrük idaresine müracaat edilerek, taşıtın kayıtlardan düşümü istenilir.

(2) Çalındığı ispat edilen taşıtlara ait vergiler aranmaz.

(3) İlgili gümrük idaresince çalınma olayına ilişkin belgeler uygun bulunursa, taşıtın programdaki giriş kaydı çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kapatılır. Ayrıca turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithali yapılan taşıtlar için ilgilinin pasaportu üzerinde gerekli işlemi yapılır.

(4) Taşıtın gümrüklerden geçiş karnesi, geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile girmiş olması durumunda, söz konusu belgeler üzerinde çıkışa ilişkin işlemler yapılır.

(5) Çalınan taşıt, geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile girmiş ise teminatın çözümü ve taşıt kaydının kapatılması için geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.

(6) Taşıtın ihbar kayıtlarına alınması sağlanarak çalınma olayına ilişkin belge örnekleri (Değişik ibare:RG-10/11/2016-29884) Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü)  gönderilir.

(7) Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük gözetimine  alınarak sahibine tebligat yapılır. Bu taşıtlar geçici depolanan eşya statüsünde değerlendirilir ve tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmaması durumunda tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır.

(8) Çalındıktan sonra bulunan taşıt sahibinin müracaatı hâlinde kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır. Sigorta şirketince taşıtın yurtdışı edilmek istenilmesi durumunda,  sigorta şirketinin ilgili tarafından yetkilendirildiği ya da taşıtın çalınması sebebiyle ilgiliye tazminat ödendiğinin ispatlanması şartı aranır.

Kazaya uğrayan taşıtlar

MADDE 31 – (1) Kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılamayacak duruma gelen taşıta ait vergiler aranmaz. Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkarılması veya gümrüğe terk edilmesi gerekir.

(2) Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da cumhuriyet savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile kaza durumu belgelendirilir.

(3) Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt enkazının terk edilmek istenmesi hâlinde taşıt sahibince veya yetkilendirilen kişilerce ilgili belgelerle birlikte gümrüğe terk dilekçesine istinaden işlem yapılır. Terk edilmek istenen taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda gümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılarak, getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet tarafından giriş ayniyetine uygunluğu belirlenerek, düzenlenecek tutanakla birlikte gümrük idaresine bildirilir ve tasfiye hükümlerine tabi tutulur.

(4) Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışı edilmek istenilmesi hâlinde taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet tarafından ayniyet tespiti yapıldıktan sonra çıkışına izin verilir. Sigorta şirketince başvuruda bulunulması durumunda, sigorta şirketinin ilgili tarafından yetkilendirildiği ya da taşıtın kazası sebebiyle ilgiliye tazminat ödendiğinin ispatlanması şartı aranır.

(5) Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan taşıtların tamirleri, taşıt sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte bulunulması hâlinde gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün gözetimi altında yapılır.

(6) Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda bu husus gümrük idaresince yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tamir sonucunda taşıt gümrük gözetimine alınır.

(7) Taşıtın tamiri için gereken yedek parçaların sözlü beyan formu düzenlenmesi suretiyle teminatlı olarak ya da memur refakatinde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın ilgili taşıta montajının yapıldığının ve değiştirilen parçanın yurt dışı edildiğinin veya devlete terk edildiğinin belgelendirilmesi hâlinde teminat çözülür.

(8) Değiştirilen eski parçaların yurtdışı edilmek istenilmesi hâlinde, düzenlenecek sözlü beyan formu ile yeniden ihracına izin verilir.

Tasfiye

MADDE 32 – (Değişik:RG-10/11/2016-29884) (1) Gümrük idaresince teslim alınan taşıtlar Gümrük Yönetmeliğinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük gözetiminde üç ay kalabilir. Bu süre, talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir. Bu süreler içerisinde taşıtın mülkiyet sahibi veya kanuni mirasçıları, izin hak sahibi veya bunların temsilcileri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanılmayan taşıtlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 86 ncı maddesi uyarınca tasfiye hükümleri uygulanır.

(2) (Ek:RG-29/5/2018-30435)  Yediemin otoparklarına teslim edilen taşıtlara da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak yediemine teslim tarihi esas alınır.

(3) Taşıtlarını geçici olarak gümrük idaresine teslim eden izin hak sahiplerinden birinci fıkra hükümlerine göre işlem tesis edileceğini bildiklerine ilişkin Ek-8’deki örneğe uygun dilekçe alınır.

Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında işlem yapmaya yetkili gümrük idareleri

MADDE 33 – (1) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formuna kayden taşıt getirecek kişilere, geçici ithal iznini vermeye ve işlemleri yerine getirmeye bu kişilerin bulunduğu yere en yakın gümrük idaresi yetkilidir. Birden fazla gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde bu tür işlemleri yapmaya yetkili gümrük idaresi gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince belirlenir.

Kefil kuruluşa ilişkin hükümler

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (e) ve (o) bentlerinde tanımlanan ve gümrük idarelerine teminat hükmünde ibraz edilen karneleri düzenlemeye yetkili kefil kuruluşlar, kapsam, yetki ve sorumlulukları düzenleyen bir protokol ile Müsteşarlıkça belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 35 – (1) 23/1/2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (5 inci mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu TIR İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin 51 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğde yer almayan hususlarda takip edilecek mevzuat

MADDE 36 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda; 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthalat Sözleşmesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar hükümlerine göre işlem yapılır.

Yetki

MADDE 37 – (1) (Değişik ibare:RG-10/11/2016-29884) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Protokol hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan 23/1/2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 24 üncü maddesi uyarınca kefil kuruluşlar ile Gümrük Müsteşarlığı arasında düzenlenmiş bulunan protokoller, bu protokollerin yerine yenileri düzenleninceye kadar yürürlükte kalırlar.

Süre uzatımına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-14/11/2015-29532) (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde 25/7/2015 tarihinde yapılan değişiklik ile aynı Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinde 13/10/2015 tarihinde yapılan değişiklikten önce geçici ithali gerçekleşen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından;

a) İzin süreleri devam edenlerin bu süreleri, müracaat edilmesi halinde 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanır.
b) Yurtta kalma süreleri içerisinde yurt dışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin süreleri 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanır. Bu bendin uygulanmasında, kesinleşen cezalar hariç olmak üzere süre aşımlarına ceza uygulanmaz.

(2)  Birinci fıkra kapsamında verilecek süre hesaplanırken 6 ncı maddenin (Değişik ibare:RG-10/11/2016-29884) beşinci fıkrası dikkate alınarak işlem yapılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen Karar değişikliklerinin yürürlük tarihlerinden önce, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurt dışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde aynı maddenin (Değişik ibare:RG-10/11/2016-29884)  dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır, ancak (Değişik ibare:RG-10/11/2016-29884) beşinci fıkrası uygulanmaz.

(4) Birinci fıkrada belirtilen Karar değişikliklerinin yürürlük tarihlerinden önce, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamı kullanılmadan yurt dışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 güne tamamlanır ve 6 ncı maddenin (Değişik ibare:RG-10/11/2016-29884) beşinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen süre hesaplanırken 17 nci madde kapsamında verilen süreler hesaplamaya dahil edilir.

Tasfiyeye ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-10/11/2016-29884)

(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici ithalat izni verilen kişilerce geçici olarak gümrük idaresine teslim edilen ve haklarında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmayan taşıtlar hakkında, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde taşıtın mülkiyet sahibi veya kanuni mirasçıları, izin hak sahibi veya bunların temsilcileri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanılmaması halinde 32 nci madde kapsamında işlem tesis edilir.

Tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobillerde süre uygulaması

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-29/5/2018-30435) (Değişik:RG-25/7/2019-30842)

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydenTürkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmış olan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere verilmiş olan 30 (otuz) günlük süre 90 (doksan) gün olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/4/2011 27913
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 14/11/2015 29532
2.  10/11/2016  29884
3.  29/5/2018  30435
4. 25/7/2019 30842

_________________________________________

(1)     10/11/2016 tarihli ve 29884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve devam eden fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2)     29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin 11 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3)     29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(4)     29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve takip eden fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

EK: 1

DİPLOMATİK MİSYON TEMSİLCİLİKLERİ YA DA BENZERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ÇALIŞAN DİPLOMAT OLMAYAN MEMURLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

…………….. Büyükelçiliği

No: ……………..

Büyükelçiliğimizde / Teşkilatımızda diplomat olmayan memur olarak çalışan ………………………………  Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.

Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken tekrar aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dâhilinde alınması gereken gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade edileceğini, aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin ödeneceğini Büyükelçiliğimizce / Teşkilatımızca beyan ve taahhüt ederiz.

                                                                                                                             …/…/20…

                                                                                                                             Büyükelçi

Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir

Taşıtın

Markası                                  :

Modeli                                   :

Tipi                                        :

Cinsi                                       :

Motor no                               :

Şase no                                   :

Kapı adedi                              :

Radyo/teyp markası              :

Silindir adedi                          :

Ağırlığı                                   :

Türkiye’ye giriş tarihi            :

Taşıt Sahibinin

Doğum yeri                            :

Doğum tarihi                          :

Türkiye’ye son geliş tarihi     :

Türkiye’de kaç yıldan beri

Oturduğu                                :

Adresi                                    :

……………..……… Elçiliğince/Teşkilatınca yukarıda taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza


EK: 2

TÜRKİYE’YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ VEYA BENZERİ ANLAŞMALAR UYARINCA ÇALIŞMAK ÜZERE GELEN UZMANLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞITLARINA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

Hükümetimizle ………………………. Hükümeti arasında yapılan  ../../20..  tarihli anlaşma hükümleri gereğince Bakanlığımızda/Teşkilatımızda çalışmakta olan …………………………. Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.

Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dâhilinde alınması gereken gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin Bakanlığımız/Teşkilatımız tarafından ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                              …/…/20…

                                                                                                                             Adı Soyadı

                                                                                                                     Tam yetkili şahsın

                                                                                                                    (Memuriyet unvanı)

                                                                                                                       (İmza ve Mühür)

 

Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir

Taşıtın

Markası                                  :

Modeli                                   :

Tipi                                        :

Cinsi                                       :

Motor no                               :

Şase no                                   :

Kapı adedi                              :

Radyo/teyp markası              :

Silindir adedi                          :

Ağırlığı                                   :

Türkiye’ye giriş tarihi            :

Taşıt Sahibinin

Doğum yeri                            :

Doğum tarihi                          :

Türkiye’ye son geliş tarihi     :

Türkiye’de kaç yıldan beri

Oturduğu                                :

Adresi                                    :

………………………..… Bakanlığınca/Teşkilatınca yukarıda evsafı gösterilen taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza

EK: 3

YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ FORMU

Taşıt Sahibinin

Adı soyadı                             :

Baba adı                                 :

Doğum yeri                            :

Doğum tarihi                          :

Pasaport no                            :

Adresi                                    :

Taşıtın

Markası                                  :

Modeli                                   :

Tipi                                        :

Cinsi                                       :

Motor no                               :

Şase no                                   :

Kapı adedi                              :

Radyo/teyp markası              :

Silindir adedi                          :

Ağırlığı                                   :

Türkiye’ye giriş tarihi            :

Yabancı plakası                      :

Yerli plakası                           :

Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir.

Teminatın

Tutarı                                     :

Makbuz no                            :

Süre Sonu                            :

Yukarıda özellikleri belirtilen taşıt hakkında …………….. Gümrük Müdürlüğünce …………… no’lu dosya açılarak geçici girişi sağlanmıştır.

                                                                                                                                 …/…/20…

                                                                                                                             Gümrük Müdürü

                                                                                                                              (İmza ve Mühür)

EK: 4

TAŞIT KAŞESİ ÖRNEKLERİ

Giriş taşıt kaşesi

Çıkış taşıt kaşesi

Kaşe Ebatları        :

Genişlik: 3,8 cm.

Yükseklik 2 cm.

EK: 5

GEÇİCİ TRAFİK TESCİL BELGESİ

Aşağıda özellikleri yazılı otomobil/motosiklet hakkında gümrüğümüzce gerekli geçici giriş işlemi yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hususta yayımladığı tamime göre trafiğe tescil edilerek plaka verilmesi, kendi memleketindeki kayıtlarını kapatmaları için milli plakalarının kendilerine iade edilmesi ve bu “geçici trafik tescil belgesi”ne istinaden ahara, devir, satış veya Türkiye’de mukim şahıslar tarafından iktisabının yapılmaması ricasıyla yalnız ……………………………… (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) Noterliğine ibraz olunmak üzere bu şahadetname düzenlenmiştir.

İlgiliye verilen MA-MZ plakasının Müdürlüğümüze bildirilmesini arz/rica ederim.

                                                                                                     Gümrük Müdürü/Memuru

                                                                                                               (İmza ve Mühür)

Taşıtın

Markası                                  :

Modeli                                   :

Tipi                                        :

Cinsi                                       :

Motor no                               :

Şase no                                   :

Beygir gücü                            :

Kapı adedi                              :

Radyo/teyp markası              :

Silindir adedi                          :

Ağırlığı                                   :

Taşıt Sahibinin

Adı soyadı                             :

Çalıştığı / ikamet ettiği /

tahsilde bulunduğu yer           :

İş adresi                                  :

Ev adresi                 :

GSM numarası                       :

E-mail adresi                          :

Giriş belgesinin türü               :

Geçerlilik tarihi                      :

Numarası                                :

NOT: Taşıtın ruhsatına “Satılamaz” kaydının yanı sıra, “Ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz” ibaresi konulmalıdır.

NOT 2 : Özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi hâlinde, taşıt ruhsatına “hizmet akdi kapsamında ……………………………  tarafından da  kullanılabilir”  ibaresi konulmalıdır.

EK: 6

YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ KARNESİ VEYA YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ FORMU  KAPSAMINDA TAŞIT GETİREN ŞAHISLAR TARAFINDAN  VERİLECEK TAAHHÜTNAME

…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

Geçici ithalinin yapılmasını istediğim otomobilim/motosikletim ve otomobilimle beraber bir adet Karavanım/Römorkum yurtdışı edilmeden başka taşıt getirmeyeceğimi, bu taşıtı yalnız kişisel ve aile ihtiyaçlarında kullanacağımı, üçüncü şahıslara kullandırmayacağımı, her ne sebeple olursa olsun başkalarına devir veya satışı veya Türkiye’de mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından iktisabının yaptırılmayacağını, geçici ithalat rejimi hükümlerine esas durumumda bir değişiklik olması halinde 30 (otuz) gün içerisinde gümrük idaresine bilgi vereceğimi, taşıtın ilk girişinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde iş yerine/ikamet yerime en yakın (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) notere kayıt ettireceğimi, benzerlerinden dâhilde alınmakta olan vergi ve resimlerini ödeyeceğimi, taşıtın girişine dayanak teşkil eden Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karne süresinin uzatılması için süre bitmeden önce kefil kuruluş aracılığı ile gümrük idaresine, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu süresinin uzatılması için süre bitmeden önce gümrük idaresine  başvuracağımı ve bunlara uymadığım takdirde, hakkımda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.

                                                                                                                                             İmza

 

Taşıt Sahibinin

Adı soyadı                                             :

Doğum yeri                                            :

Doğum tarihi                                          :

Adresi                                                    :

Cep telefonu numarası                           :

E-posta adresi                                        :

NOT: Getirilmeyen taşıtın üstü çizilecektir.

ANNEX: 6

COMMITMENT LETTER TO BE GIVEN BY PERSONS BRINGING VEHICLES UNDER THE CARNET OF TEMPORARY ENTRANCE FOR FOREIGN VEHICLES OR TEMPORARY ENTRANCE FORM FOR FOREIGN VEHICLES

…………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE

I commit and accept that I will not bring another vehicle unless my car/motorcycle and only a single Caravan/Trailer with my car which I asked for the temporary admission are deported, I will use this vehicle only for personal and family needs, will not let it be used by third persons, whatever the reason is not to transfer or sale it to others or allow to be acquired by natural or legal persons resident in Turkey, inform the customs authority in 30(thirty) days in the case that an amendment occur in my situation based to the temporary admission regime,  to register to the (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) notary nearest to the place of business/resident in 30(thirty) days as of the first entrance of the vehicle, to pay the tax and duties levied on similars inwards, to apply to the Customs Office to extend the term of the Carnet of  Suspense Entry for Foreign Vehicles providing basis for the entrance of the vehicle by the guarantor board before the time expired and in the event that I don’t comply with these, to be applied Customs Law numbered 4458 and related legislation .

                                                                                                                                Signature

 

Owner of the Vehicle

Name,Surname                       :

Birthplace                                              :

Birthdate                                :

Address                                  :

Mobile number                      :

E-mail                                     :

NOTE: The vehicle not brought is to be crossed out.

EK: 7

YURTDIŞINA TAŞITSIZ ÇIKACAK ŞAHISLARA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

 

…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

Yurtdışına geçici olarak çıkma mecburiyetinde olduğumdan ………………… tarihinde Türkiye’ye getirmiş olduğum ve …………………. tarihine kadar süresi bulunan ……………… plakalı taşıtımı yurtdışı etmeden veya gümrük gözetimine bırakmadan, yurtdışına çıkışıma izin verilmesini talep ediyorum.

Yurtdışında olduğum süre boyunca,  söz konusu taşıtın aşağıda beyan ettiğim adreste park halinde bulunacağını, eşim veya usul ya da füruum olanlar dâhil başkaları tarafından kullanılmayacağını, süre bitiminde yurtdışına çıkaracağımı ya da gümrük idaresine teslim edeceğimi, yurtdışında bulunduğum sürenin, taşıtın Türkiye’de bulunma süresine ilave edilmeyeceğini bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                             …/…/20…

                                                                                                                             Adı Soyadı

Adı soyadı                             :

GSM numarası                       :

E-mail adresi                          :

Pasaport no                            :

T.C. kimlik no                        :

Yurtiçi adresi                          :

Yurtdışı adresi                        :

İlgili şahsın yurtdışına çıkışı esnasında pasaportunda bulunan “taşıt kaşesinin” dikkate alınmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkışına izin verilmesi uygun bulunmuştur.

Yetkilinin Unvan ve İmzası

ANNEX: 7 

COMMITMENT LETTER FOR PERSONS TO GO ABROAD WİTHOUT VEHICLES 

 

…………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE

I request you to permit my exit abroad, unless taking abroad or leaving my vehicle which I brought on the date ……. to Turkey and which has duration until the date…….. plate no……… to the control of the customs authority since I’m obliged to exit abroad temporarily.

I declare and commit that the mentioned vehicle will be in park at the address I declared below, not to be used by others including my spouse or the persons in my lineal consanguinity as long as I stay abroad, to take it abroad  when the time expired or deliver it to the customs authority and I’m informed that the time I’ve spent  abroad wouldn’t be added to the duration in which the vehicle stay in Turkey.

                                                                                                                             …/…/20…

                                                                                                                             Name, Surname

ADDRESS AND TELEPHONE

The Address in Turkey   :

Phone number                 :

The Address Abroad       :

Phone number                 :

GSM no                           :

E-mail address                 :

It’s approved to  permit  the relevant person’s exit abroad without considering “The vehicle seal” existing on his passport during exit abroad

The Title and the Signature of the Authority

(Değişik:RG-10/11/2016-29884) EK: 8

GEÇİCİ BIRAKMA DİLEKÇESİ

………………………………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………tarihinde …………………Gümrük Müdürlüğünden Türkiye’ye geçici ithalini yapmış olduğum taşıtımı, mazeretimden dolayı yurtdışına çıkma mecburiyetinde olduğum için idarenize geçici olarak bırakmak istiyorum.

Taşıtımı, Gümrük Yönetmeliğinin 79 uncu maddesinde belirlenen üç aylık sürenin sonu olan ………………………. tarihine kadar yurtdışı etmediğim veya teslim almadığım veya ek süre talebinde bulunmadığım takdirde Gümrük Yönetmeliğinin 86 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edileceğini bildiğimi beyan ve imza ederim.

…/../20..

Geçici Bırakanın

  Adı ve Soyadı

        İmzası

 

ADRES VE TELEFON

Türkiye’deki adresi          :

Telefon no                        :

Yurtdışındaki adresi         :

Telefon no                        :

GSM no                            :

E-mail adresi                     :                                                                                                         ”

(Değişik:RG-10/11/2016-29884) ANNEX: 8

REQUEST FOR TEMPORARY ABANDONMENT OF VEHICLES TO CUSTOMS AUTHORITIES

 …………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE

I would like to leave my vehicle which I imported under temporary admission from ……….. Customs Office to ………… Customs Directorate in Turkey on …/…/20.. as I’m obliged to go abroad due to my excuse.

Hereby I declare and sign that I am in knowledge of Article 86 of the Customs Regulation which shall be applied in case I do not take my vehicle abroad or receive it back or request additional time until …/…/20.. which is the end of the three months’ duration determined in Article 79 of the Customs Regulation.

…/…/20..

Name, Surname

         Signature of the person

    leaving the vehicle temporarily

ADDRESS AND TELEPHONE

The Address in Turkey   :

Phone Number                 :

The Address Abroad       :

Phone Number                 :

GSM Number                  :

E-mail Address                 :

Başa dön tuşu