CB Kararnameleri - BKKİthalat Mevzuatı

Geçici İthalat Sözleşmesi (Karar Sayısı:2004/7905 )

21.10.2004-25620 Resmi Gazere

Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar – Karar Sayısı:2004/7905)

31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Geçici İthalat Sözleşmesi”nin ilişik çekincelerle birlikte onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/9/2004 tarihli ve ÇEGY/352281 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Geçici İthalat Sözleşmesi
Giriş
Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesinde hazırlanan bu Sözleşmenin akit tarafları;
Geçici ithalata ilişkin mevcut uluslararası Gümrük Sözleşmelerinin giderek artan sayıda ve dağınık olmasının tatmin edici olmadığını kaydederek;
Yeni geçici ithalat kategorilerinin uluslararası alanda düzenlenmesi gereğinin ortaya çıkması halinde, bu durumun gelecekte daha da kötüleşeceğini göz önüne alarak;
Geçici ithalat formalitelerinin yerine getirilmesinin kolaylaştırılmasının önemi hususunda ticaret çevrelerinin ve diğer ilgili tarafların isteklerini dikkate alarak;
Gümrük rejimlerinin basitleştirilmesinin ve uyumlaştırılmasının ve özellikle geçici ithalata ilişkin mevcut bütün sözleşmeleri birleştiren tek bir uluslararası belgenin kabulünün, geçici ithalatı yürüten uluslararası hükümlerin benimsenmesini kolaylaştıracağını ve uluslararası ticaretin ve diğer uluslararası mübadelelerin geliştirilmesine etkili şekilde katkıda bulunacağını göz önüne alarak;
Geçici ithalat konusunda yeknesak hükümler öngören uluslararası bir belgenin, uluslararası mübadeleye esaslı yararlar getireceğine ve Gümrük İşbirliği Konseyi’nin ana amaçlarından biri olan gümrük rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasını azami ölçüde sağlayacağına inanarak;
Geçici ithalat rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması sureti ile ekonomik, insani, kültürel, sosyal veya turizm amaçları için geçici ithalat rejiminin teşvik edileceğini varsayarak;
Bir gümrük belgesinin ve teminatının istendiği hallerde, standart bir geçici ithalat belgesinin uluslararası gümrük belgesi ve uluslararası teminat olarak kabul edilmesinin geçici ithalat rejiminin kolaylaştırılmasına katkıda bulunacağını göz önüne alarak;
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
BÖLÜM I
Genel Hükümler
Tanımlar
Madde 1
Bu sözleşmede geçen:
(a) “Geçici ithalat” deyimi; belirli eşyanın (taşıma araçları dahil) gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin ödenmesinden şartlı olarak vazgeçilerek ve ekonomik nitelikli ithalat yasakları veya kısıtlamaları uygulanmaksızın, gümrük hattına girmesini sağlayan gümrük rejimi; bu eşyanın (taşıma araçları dahil) belirli bir amaçla ithal edilmiş olması, belirli bir süre içinde yeniden ihraç edilmesi ve kullanılmasından meydana gelen normal değer kaybı dışında hiçbir değişikliğe uğramamış olması gerekir.
(b) “gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler” deyimi; sağlanan hizmetin yaklaşık bedeli ile sınırlı ücret ve masraflar dışında, eşyanın (taşıma araçları dahil) ithalinde veya ithali dolayısı ile tahsil edilen gümrük vergi ve resimleri ile ücret ve harçlar;
(c) “Teminat” deyimi; gümrük idaresine karşı bir yükümlülüğün, gümrük idaresini tatmin edecek şekilde yerine getirilmesi; Teminat, çeşitli işlemlerden doğan yükümlülükleri kapsadığı takdirde “global” olarak tanımlanır.
(d) “Geçici ithalat belgeleri” deyimi; eşyanın (taşıma araçları dahil) ayniyet tespitine yarayan ve gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren, gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, uluslararası bir gümrük belgesi;
(e) “Gümrük birliği veya ekonomik birlik” deyimi; bu Sözleşme’nin 24 (1) maddesinde belirtilen üyelerin tesis ettiği ve bu üyelerden oluşan; bu Sözleşmeyle düzenlenen hususlarda üyelerini bağlayıcı düzenlemeleri yapabilme ve kendi iç mevzuatı uyarınca bu Sözleşme için imza, onay ve katılma kararı verebilme yetkisine sahip bir birlik;
(f) “Kişi” deyimi; metinde aksi belirtilmedikçe gerçek ve tüzel kişiler;
(g) “Konsey” deyimi; 15 Aralık 1950’de Brüksel’de düzenlenen bir Gümrük İşbirliği Konseyi teşkiline ilişkin Sözleşme ile kurulan örgüt;
(h) “Onay” deyimi; onay, kabul veya uygun bulma;
Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Sözleşmenin Kapsamı
Madde 2
Her Akit Taraf, bu Sözleşme’nin eklerinde belirtilen eşyaya (taşıma araçları dahil) bu Sözleşme’nin hükümlerine göre geçici ithalat işlemi uygulamayı taahhüt eder.
Ek E’de yer alan hükümlere halel getirmeksizin, geçici ithalat, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin tamamına şartlı olarak muafiyet tanınması ve ekonomik nitelikli ithalat yasakları ve kısıtlamaları uygulanmaksızın sağlanır.
Eklerin Yapısı
Madde 3
Bu Sözleşme’nin her Ek’i ilke olarak aşağıdaki kısımlardan meydana gelmiştir:
(a) Ek’te kullanılan başlıca gümrük terimlerinin tanımları;
(b) Ek’in konusunu teşkil eden eşyaya (taşıma araçları dahil) uygulanacak özel hükümler.
BÖLÜM III
Özel Hükümler
Belge ve Teminat
Madde 4
Sözleşme’nin herhangi bir Ek’inde aksine hüküm bulunmadıkça her Akit Taraf eşyanın (taşıma araçları dahil) geçici kabulünü bir gümrük belgesi ibrazı ve teminat gösterilmesine bağlı olarak yapma hakkına sahiptir.
Yukarıdaki 1 inci paragrafta belirtildiği üzere, bir teminat istendiği hallerde sürekli olarak geçici ithalat işlemi yapan kişilere global teminat verme hakkı tanınabilir.
Sözleşmenin herhangi bir Ek’inde aksine hüküm bulunmadıkça, teminatın tutarı, şartlı olarak muafiyet tanınan eşyanın (taşıma araçları dahil) gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin tutarını geçmemelidir.
Ulusal mevzuat gereğince, ithalat yasakları veya kısıtlamalarına tabi olan eşya (taşıma araçları dahil) için, ulusal mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde, ek bir teminat istenebilir.
Geçici İthalat Belgeleri
Madde 5
Ek E kapsamındaki geçici ithalat faaliyetlerine halel getirmeksizin, her Akit Taraf kendi ulusal gümrük belgeleri yerine ve Ek A’nın 8 inci maddesinde belirtilen miktarların teminatı olmak üzere, söz konusu Ek’te konulan şartlara uygun olarak düzenlenen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini, bu Sözleşmenin bu Akit Tarafça kabul edilen diğer Ek’lerine göre geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil) için kendi topraklarında geçerli sayar.
Ayniyet Tespiti
Madde 6
Her Akit Taraf, geçici ithalat sona erdiğinde, ayniyetinin tespit edilebilir olması kaydı ile, eşyanın (taşıma araçları dahil) geçici ithaline izin verebilir.
Yeniden İhraç Süresi
Madde 7
Geçici ithalattan yararlandırılan eşya (taşıma araçları dahil), geçici ithalattan beklenen amaca ulaşılması için belirli bir süre içinde yeniden ihraç edilir. Bu süre her Ek’te ayrı ayrı belirtilmiştir.
Gümrük makamları, her Ek’te tanınan süreden daha uzun bir süre tanıyabilirler veya ilk süreyi uzatabilirler.
Geçici ithalattan yararlandırılan eşyanın (taşıma araçları dahil) özel kişilerin talebi üzerine el konulması nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tekrar ihraç mükellefiyeti el koymanın devamı süresince ertelenir.
Geçici İthalatın Devri
Madde 8
Her Akit Taraf, geçici ithalat işleminin sağladığı olanakların, talep üzerine, başka bir şahsa devrine izin verebilir. Böyle bir devir için devralan şahsın;
(a) Bu Sözleşme’de öngörülen koşulları yerine getirmesi, ve
(b) Geçici ithalat işleminden yararlanan daha önceki şahsın yükümlülüklerini kabul etmesi gerekir.
Geçici İthalatın Sona Ermesi
Madde 9
Geçici ithalat, normal şartlarda, geçici ithalden yararlandırılmış eşyanın (taşıma araçları dahil) yeniden ihracı sureti ile sona erer.
Madde 10
Geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil), bir veya daha fazla sevkıyat halinde yeniden ihraç edilebilir.
Madde 11
Geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil), ithalinin gerçekleştirildiği gümrük idaresinin dışında diğer bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilebilir.
Geçici İthalatın Diğer Muhtemel Sona Erme Halleri
Madde 12
Geçici ithalat uygulaması, yetkili makamların mutabakatı ile aynı eşyanın (taşıma araçları dahil) daha sonra ihraç edilmek veya izin verilmiş bir kullanıma tabi tutulmak amacıyla bir serbest liman veya serbest bölgeye konması veya gümrük antreposuna alınması veya bir gümrük transit rejimine tabi tutulması halinde sona erebilir.
Madde 13
Geçici ithalat, durumunun gerektirmesi ve ulusal mevzuatın izin vermesi halinde, bu tür durumlarda uygulanacak gerekli şart ve formaliteleri yerine getirmek kaydı ile yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması suretiyle sona erebilir.
Madde 14
Eşyanın (taşıma araçları dahil) kaza veya mücbir sebep sonucu ciddi olarak hasar görmesi halinde geçici ithalat sona erebilir. Bu durumda eşyanın (taşıma araçları dahil);
(a) Geçici ithalinin sona ermesi amacıyla, hasarlı olarak gümrük idaresine sunulduğu anda ödenmesi gereken gümrük vergi ve resimlerine tabi olmasına;
(b) Geçici ithalattan yararlanan şahsın ödemesi gereken bütün gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesinden muaf tutularak hiç bir masraf yüklenilmeksizin geçici ithalat ülkesinin yetkili makamlarına terk edilmesine; veya
(c) Masrafı ilgili tarafa ait olmak kaydı ile resmi gözetim altında imha edilmesine; imhadan sonra geriye kalan artık ve döküntülerin yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, bunların kaza veya mücbir sebepten sonra gümrük idaresine sunuldukları durumlarında ve o anda ödenmesi gereken ithal vergi ve resimlerine tabi tutulmalarına;
gümrük makamlarınca karar verilebilir.
Geçici ithalat, ilgili şahsın isteğiyle ve gümrük makamlarının eşyanın (taşıma araçları dahil) yukarıda 1 inci paragrafın (b) ve (c) fıkralarında öngörülen usullerden birine tabi olmasına karar vermesi ile sona erebilir.
Geçici ithalat, ilgili şahsın gümrük makamlarını eşyanın (taşıma araçları dahil) kaza veya mücbir sebep nedeniyle tümüyle kullanılmaz hale geldiği veya tamamen kaybı konusunda ikna etmesi halinde de sona erer. Bu durumda geçici ithalattan yararlanan şahıs ödemesi gereken gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin ödenmesinden muaf tutulur.
BÖLÜM IV
Diğer Hükümler
Formalitelerin Azaltılması
Madde 15
Her Akit Taraf, bu Sözleşme’de öngörülen kolaylıklara ilişkin olarak gereken gümrük formalitelerini asgariye indirir. Bu formalitelerle ilgili tüm mevzuat anında yayınlanır.
Ön İzin
Madde 16
Geçici ithalat ön izne tabi olduğunda, bu izin yetkili gümrük idaresi tarafından en kısa zamanda verilir.
İstisnai hallerde, eğer gümrük idaresinin dışındaki bir idarenin izni gerekiyorsa, bu izin en kısa zamanda verilir.
Asgari Kolaylıklar
Madde 17
Bu Sözleşmenin hükümleri, uyulması gereken asgari kolaylıkları tespit eder. Bu hükümler, tek taraflı düzenlemeler veya iki ya da çok taraflı anlaşmalar gereğince Akit Tarafların tanıdıkları veya ileride tanıyabilecekleri daha geniş kolaylıkların uygulanmasına mani teşkil etmez.
Gümrük Birlikleri veya Ekonomik Birlikler
Madde 18
Bir gümrük birliği veya ekonomik birlik oluşturan Akit Taraf toprakları, bu Sözleşmenin uygulanmasında tek bir ülke addedilebilirler.
Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, bir gümrük birliği veya bir ekonomik birlik oluşturan Akit Tarafların bu birlik toprakları içinde geçici ithalat işlemlerine, bu Sözleşmede öngörülen kolaylıkları azaltmaması şartıyla, özel hükümler uygulamalarını engellemez.
Yasaklama ve Kısıtlamalar
Madde 19
Bu Sözleşmenin hükümleri, kamu ahlakı veya düzeni, kamu güvenliği ve kamu hıfzısıhha sağlığı, bitki veya hayvan sağlığı veya nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvanların korunması gibi gayri iktisadi mülahazalarla, telif hakları ve sınai hakların korunması gibi mülahazalarla ulusal mevzuat tarafından konmuş yasakların ve kısıtlamaların uygulanmasını engellemez.
Suçlar
Madde 20
Bu Sözleşme hükümlerinin ihlali, topraklarında suçun işlendiği Akit tarafın mevzuatında öngörülen cezalara, suçlunun tabi olmasını gerektirir.
İhlalin hangi ülkede yapıldığının tespit edilemediği hallerde, bu ihlal hangi Akit Tarafın topraklarında tespit edilmiş ise, orada yapılmış sayılır.
Bilgi Alışverişi
Madde 21
Akit Taraflar, talep üzerine ve ulusal mevzuatlarının izin verdiği ölçüde bu Sözleşme hükümlerini yerine getirmek için gerekli bilgiyi birbirlerine iletirler.
BÖLÜM V
Son Hükümler
İdari Komite
Madde 22
Bu Sözleşmenin uygulanmasını, yorum ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması için alınması gereken önlemlerle, değişiklik önerilerini değerlendirmek üzere bir İdari Komite kurulur. İdari Komite, bu Sözleşmeye yeni Ekler konulmasına karar verir.
Akit Taraflar, İdari Komite’nin üyeleri olurlar. İdari Komite, bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinin Sözleşmeye Akit Taraf olmayanların yetkili idareleri veya uluslararası kuruluşların temsilcilerinin Komite toplantılarına kendilerini ilgilendiren sorunları görüşmek üzere gözlemci olarak katılabilmelerine karar verebilir.
Konsey, Komite’ye Sekretarya hizmeti sağlar.
Komite, her toplantı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Akit Tarafların yetkili idareleri, bu Sözleşme hükümlerinin değişikliği konusundaki tekliflerini ve nedenlerini ve Komite toplantısı gündemine dahil edilmesini istedikleri maddeleri Konseye bildirirler. Konsey, bunları Akit Tarafların ve bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen ve Akit Taraf olmayan üye, devlet veya gümrük bölgesi yetkili idarelerinin dikkatine sunar.
Konsey, Komiteyi, Komite’nin belirlediği bir zamanda veya en az iki Akit Tarafın talebi üzerine toplar. Konsey, Komite toplantısından en az 6 hafta önce, toplantı gündemini Akit tarafların; bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinden Akit Taraf olmayanların yetkili idarelerine iletir.
Bu maddenin 2 nci paragrafındaki hükümler çerçevesinde Komite kararıyla, Konsey bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde bahsedilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinden Akit Taraf olmayanların yetkililerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Komite toplantısına gözlemci olarak davet eder.
Teklifler oylamaya tabi tutulur. Toplantıya katılan her Akit Taraf temsilcisinin bir oy hakkı vardır. Bu Sözleşme hükümlerinin değişikliği konusundaki teklifler, Komite tarafından, mevcut ve oy kullananların üçte iki çoğunluğunun oyuyla; diğer teklifler ise toplantıda mevcut olan ve oy kullananların salt çoğunluğunun oyuyla kabul edilir.
Bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinin 7 nci paragrafının uygulanması halinde bu Sözleşmenin tarafı olan gümrük birliklerinin veya ekonomik birliklerin, oylama esnasında, sadece, bu Sözleşmeye Akit Taraf olan kendi üyelerinin toplam oylarına eşit sayıda oy hakkı vardır.
Komite, toplantıyı kapatmadan önce bir rapor kabul eder.
Bu maddede ilgili bir hüküm bulunmaması durumunda, Komite aksine karar vermedikçe, Konsey iç tüzüğü uygulanır.
Anlaşmazlıkların Halli
Madde 23
İki veya daha fazla Akit Taraf arasında çıkan Sözleşmenin yorumu veya uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar, mümkün olduğu kadar kendi aralarında yapılacak görüşmelerle çözümlenir.
Görüşmelerle çözümlenmeyen anlaşmazlıklar, aralarında anlaşmazlık bulunan Akit Taraflarca, anlaşmazlığı inceleyerek çözümü için tavsiyelerde bulunmak üzere İdari Komiteye götürülür.
Aralarında anlaşmazlık bulunan Akit Taraflar, İdari Komite tarafından yapılacak tavsiyelerin bağlayıcılığını kabul etmek konusunda önceden anlaşabilirler.
İmza, Onay ve Katılma
Madde 24
Konseyin, Birleşmiş Milletlerin veya onun ihtisas kuruluşlarının herhangi bir üyesi,
a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak,
b) Onaylama kaydıyla imzaladıktan sonra bir onay belgesi tevdi ederek, veya
c) Katılmak,
suretiyle bu Sözleşmeye taraf olabilirler.
Bu Sözleşme, kabul edildiği Konsey toplantılarında veya daha sonra, Brüksel’deki Konsey Merkezinde 30 Haziran 1991 tarihine kadar imzalanmak üzere, bu maddenin 1 inci paragrafında bahsi geçen üyelerin imzasına açık tutulur. Bu tarihten sonra, Sözleşme sözü edilen üyelerin katılmasına açık bulundurulur.
Bir gümrük bölgesine dahil olup; resmi diplomatik ilişkilerinin yürütülmesinden bir Akit Tarafın sorumlu olduğu; ancak kendi ticari ilişkilerini kurmakta serbestiye sahip, bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen teşkilatlara üye olmayan bir devlet veya ayrı bir gümrük bölgesi hükümeti, İdari Komitenin talebi üzerine, Konsey Genel Sekreterinin davetiyle bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra katılmak suretiyle Akit Taraf haline gelebilir.
Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü paragrafında sözü edilen herhangi bir üye, devlet veya gümrük bölgesi, bu Sözleşmeyi, onay kaydı olmaksızın imzalama, onaylama veya katılma anında, Ek A ile en az bir diğer Eki kabul etmek şartıyla, kabul ettiği Ekleri belirler. Konsey Genel Sekreterine bir veya daha fazla Ek’in kabul edildiği, sonradan bildirilebilir.
İdari Komitenin bu Sözleşmeye eklenmesine karar verdiği yeni bir Ek’i kabul eden Akit Taraflar bu durumu, bu maddenin 4 üncü paragrafına göre Konsey Genel Sekreterine bildirirler.
Akit Taraflar, uygulama şartlarını veya bu sözleşmenin 8 inci maddesi ve 24 üncü maddesi, 7 nci paragrafı; Ek-A, 2 nci madde, 2 ve 3 üncü Paragraf; Ek-E, 4 üncü maddesi hükümleri gereğince, vermeleri gereken bilgileri veya uygulama şartlarını Konsey Genel Sekreterine iletirler. Bu hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak değişiklikler de iletilecektir.
Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü paragraflarına göre, bir gümrük birliği veya ekonomik birlik, bu Sözleşmeye Akit Taraf olabilir. Bu gümrük birliği veya ekonomik birlik, Konsey Genel Sekreterine bu Sözleşmenin düzenlediği konulara ilişkin yetkisini bildirir. Bu Sözleşmenin Akit Tarafı olan gümrük birlikleri veya ekonomik birlikler, yetki alanlarına giren konularda, kendi adlarına, Akit Taraf olan üyelerine bu Sözleşmeyle tanınan hakları kullanır ve sorumlulukları yerine getirirler. Bu durumda, bu birlik üyeleri, oy kullanma hakkı dahil olmak üzere bu hakları tek başlarına kullanamazlar.
Tevdi Merci
Madde 25
Bu Sözleşme, Sözleşmeye onay kaydı olsun veya olmasın tüm imzalar ile onay ve katılmaya ilişkin tüm belgeler Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.
Genel Sekreter;
(a) Bu Sözleşmenin orijinal metinlerini alır ve muhafaza eder;
(b) Bu Sözleşmenin orijinal metinlerinin onaylı kopyalarını hazırlar ve 24 üncü Maddenin 1 inci ve 7 nci paragraflarında sözü geçen üyelere ve gümrük birliklerine veya ekonomik birliklere iletir;
(c) Bu Sözleşmeye onay kaydı ile olsun veya olmasın tüm imzalar ile onay veya katılmaya ilişkin tüm belge, bildirim ve yazışmaları alır ve muhafaza eder.
(d) Bu Sözleşmeye ilişkin her türlü imza veya belge bildirim ya da yazışmaların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder; eğer gerekiyorsa konuyu ilgili Akit Tarafın dikkatine sunar.
(e) Bu Sözleşmenin Akit Taraflarına, diğer imzacı ülkelere bu Sözleşmenin Akit Tarafı olmayan Konsey üyesi ülkelere ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine;
– Bu Sözleşmenin 24 üncü maddesine göre Ek’lerin imza, onaylama, katılma ve kabulünü;
– İdari Komitenin bu Sözleşmeye ilave etmeye karar verdiği yeni Ekleri;
– Bu Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre; Sözleşmenin ve her bir Ekinin yürürlüğe gireceği tarihi;
– Bu Sözleşmenin 24 üncü, 29 uncu, 30 uncu ve 32 nci maddelerine uygun olarak alınan bildirimleri;
– Bu Sözleşmenin 31 inci maddesine göre yapılan çekilme bildirimlerini;
– Bu Sözleşmenin 32 nci maddesi uyarınca kabul edilmiş sayılan herhangi bir değişikliği ve yürürlük tarihini;
bildirir.
Bir Akit Tarafla Konsey Genel Sekreteri arasında, Genel Sekreterin görevini yerine getirmesi konusunda görüş ayrılığı olması halinde, Genel Sekreter veya Akit Taraf, sorunu diğer Akit Tarafların ve imzacı ülkelerin veya gerekiyorsa Konseyin dikkatine sunar.
Yürürlüğe Giriş
Madde 26
Bu Sözleşme, 24 üncü maddesinin 1 inci ve 7 nci paragraflarında sözü geçen üyelerden veya gümrük birlikleri veya ekonomik birliklerden beşinin onay kaydı olmaksızın Sözleşmeyi imzalamalarından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzalanmasından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden sonra, onay kaydı olmaksızın imzalayan, onaylayan yahut katılan her Akit Taraf için bu Sözleşme, adı geçen Akit Tarafın onay kaydı olmaksızın imzaladığı veya onay yahut katılma belgesini tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
Bu Sözleşmenin her Ek’i, beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin bu Ek’i kabul etmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Bir Ek’i beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin kabul etmesinden sonra kabul eden her Akit Taraf için bu Ek, adı geçen Akit Tarafın kabulünü bildirmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. Bununla beraber, bir Akit Taraf için Sözleşme yürürlüğe girmeden hiç bir Ek yürürlüğe giremez.
Kaldırılan Hükümler
Madde 27
Bu Sözleşme’nin bazı sözleşmeleri yürürlükten kaldırmaya ilişkin hükümler ihtiva eden bir Ek’i yürürlüğe girince; bu Ek; bu Ek’i kabul eden Akit Taraflar ile bu Ek’in yürürlükten kaldırdığı Sözleşmelerin Akit Tarafları arasındaki ilişkilerde, bu Sözleşmeleri veya bu Sözleşmelerin hükümlerini yürürlükten kaldırır ve onların yerine geçer.
Sözleşme ve Ekler
Madde 28
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, bir Akit Taraf için yürürlükte olan Ek veya Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçasını teşkil eder ve o Akit Tarafla ilgili olarak Sözleşmeye yapılan herhangi bir atıf bu Ekleri de kapsar.
İdari Komitedeki oylamada, her Ek ayrı bir Sözleşme olarak ele alınır.
Çekinceler
Madde 29
Bir Ek’i kabul eden Akit Taraf bu Ek’in içerdiği bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Ancak, söz konusu Ek’te çekinceye imkan veren bir hükmün yer alması şartıyla, ulusal mevzuatı ile mevcut hükümler arasındaki farkı belirtmek suretiyle kabul anında veya daha sonra, çekince koyacağı hükümleri Konsey Genel Sekreterine bildirir.
Her Akit Taraf her beş yılda en az bir kez çekince koyduğu hükümleri gözden geçirir ve ulusal mevzuat hükümleri ile karşılaştırarak sonucu Konsey Genel Sekreterine bildirir.
Çekince koyan herhangi bir Akit Taraf çekincesini tamamen veya kısmen her zaman kaldırabilir; çekincenin hangi tarihten itibaren kaldırıldığı Konsey Genel Sekreterine bildirilir.
Sözleşmenin Başka Topraklara Teşmili
Madde 30
Her Akit Taraf bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzaladığı veya onay yahut katılma belgesini tevdi ettiği sırada veya sonradan Konsey Genel Sekreterine, bu Sözleşmenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu topraklardan hepsini veya bir kısmını kapsamına aldığını bildirebilir. Bu bildirim, Konsey Genel Sekreteri tarafından alındıktan üç ay sonra geçerli olur. Bununla beraber bu Sözleşme söz konusu Akit Taraf için yürürlüğe girmeden önce bildirimde belirtilen bölgelere uygulanmaz.
Bu maddenin 1 inci paragrafına göre bu Sözleşmenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu topraklardan herhangi birini kapsadığını bildirmiş olan Akit Taraf, bu Sözleşmenin 31 inci maddesinde öngörülen koşullar altında artık söz konusu topraklarda uygulanmayacağını Konsey Genel Sekreterine bildirebilir.
Çekilme
Madde 31
Bu Sözleşme sınırsız bir süre için akdedilmiştir. Fakat, herhangi bir Akit Taraf bu Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra her zaman Sözleşmeden çekildiğini bildirebilir.
Çekilme, Konsey Genel Sekreterine verilen yazılı bir belge ile yapılır.
Çekilme, Konsey Genel Sekreterinin çekilme belgesini almasından altı ay sonra geçerli olur.
Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü paragrafları bu Sözleşmenin Eklerine de uygulanır. Sözleşmeye Akit Taraf olmaya hak kazanan bir üye, bir veya bir kaç Ekle ilgili kabulünü Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre tespit etmiş olan yürürlüğe giriş tarihinden sonra her zaman geri alabilir. Bütün Ekler için kabulünü geri alan bir Akit Taraf Sözleşmeden çekilmiş olur. Ayrıca, Ek A için kabulünü geri alan Akit Taraf diğer Ekleri kabule devam etse bile Sözleşmeden çekilmiş sayılır.
Değişiklik Prosedürü
Madde 32
Bu Sözleşmenin 22 nci Maddesine göre toplanan İdari Komite, bu Sözleşme ve Ekleri için değişiklik önerisinde bulunabilir.
Bu şekilde önerilen değişiklik metni, Konsey Genel Sekreteri tarafından bu Sözleşmenin bütün Akit Taraflarına, Sözleşmenin diğer imzacı ülkelerine ve Sözleşmeye Akit Taraf olmayan Konsey üyelerine gönderilir.
Önceki paragrafa göre bildirilen bir değişiklik teklifi, bütün Akit Taraflar için, herhangi bir Akit Tarafın Konsey Genel Sekreterine itirazda bulunmaması halinde teklif edilen değişikliğin bildirim tarihini takip eden 12 aylık sürenin bitiminden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
Bir Akit Taraf bu maddenin 3 üncü paragrafında belirtilen 12 aylık sürenin bitiminden önce, Konsey Genel Sekreterine, teklif edilen değişiklikle ilgili olarak bir itirazda bulunursa, değişiklik kabul edilmemiş ve geçersiz sayılır.
İtirazın bildiriminde her Ek ayrı bir sözleşme kabul edilir.
Değişikliğin Kabulü
Madde 33
Bu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan bir Akit Taraf onay veya katılma belgesinin verildiği tarihte yürürlükte bulunan değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
Bir Ek’i kabul eden Akit Taraf bu Sözleşmenin 29 uncu maddesine göre çekince koymadığı takdirde, Ek’i kabulünü Konsey Genel Sekreterine bildirdiği tarihte yürürlükte bulunan değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
Orijinal Metinler ve Tescil
Madde 34
Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102 nci maddesi gereğince, bu Sözleşme, Konsey Genel Sekreterinin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil edilecektir.
Yukarıdaki hususları tasdik zımnında aşağıda imzası bulunan tam yetkililer bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Bu Sözleşme İstanbul’da 26 Haziran 1990 tarihinde, metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde tek bir orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır. Genel Sekreterlikten bu Sözleşmenin Arapça, Çince, Rusça ve İspanyolca dillerinde tercümesinin yapılarak dağıtılması talep edilir.
EKLER
EK A- Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek (ATA Karneleri ve CPD Karneleri)
EK A’nın I Sayılı Eki (ATA Karnesi Örneği)
Ek A’nın II Sayılı Eki (CPD Karnesi Örneği)

Başa dön tuşu