GenelgelerGümrük GenelgeleriSerbest Bölgeler

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2023/9)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52707093-010.06.01-00084066164

Konu: Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat

GENELGE (2023/9)

İlgi: 30/9/2020 tarihli ve 2020/24 sayılı Genelge.

Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında sözlü beyan ile yapılması mümkündür.

Buna göre;

1. Serbest bölgelerde yerleşik firmaların serbest bölge işlem formunda demirbaş olarak kayıtlı eşyasının tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithal edilmek istenilmesi halinde, yükümlüden ayrıca dahilde işleme izni talep edilmez, izne ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda düzenlenen sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılacak tamir ve bakım işlemine ilişkin izin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu‘nun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca serbest bölgede yerleşik olan firmanın talebi üzerine kendisine de verilebilir. İznin serbest bölgede yerleşik firma tarafından alındığı durumlarda, sözlü beyanın “açıklamalar” hanesine Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemini yapacak firmaya ait bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.

2. Tamir ve bakım işlemi yapılacak eşyanın serbest bölgeden ithali ve serbest bölgeye yeniden ihracına ilişkin elektronik ortamda düzenlenecek sözlü beyan işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir:

-Tamir ve bakım işlemi yapılacak eşyanın sözlü beyan işlemlerinde yükümlü tarafından BİLGE Sisteminde BS-22 basitleştirilmiş usul kodu seçilerek, eşyanın serbest bölgeden ithalinde 5100 rejim kodu ile, ülkemizden serbest bölgeye yeniden ihracında ise 3151 rejim kodu ile beyanda bulunulur.

-İzne ilişkin işlemler sözlü beyan üzerinden gerçekleştirileceğinden sözlü beyanların kalem ekranlarında DIZIN muafiyet kodu seçilmez.

-Serbest bölgeye yeniden ihracı yapılacak eşyaya ait 3151 rejim kodlu beyannamenin “TCGB Açmalar” kısmında, eşyanın serbest bölgeden ithaline ilişkin 5100 rejim kodlu beyanname beyan edilir.

-3151 rejim kodlu sözlü beyan/beyanlar ile, 5100 kodlu sözlü beyana konu eşyanın tamamının serbest bölgeye yeniden ihracı yapıldığında 5100 rejim kodlu sözlü beyan başka bir işleme gerek kalmadan otomatik olarak kapanır.

3. Kamu alacağının güvence altına alınmasını teminen dahilde işleme rejimi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin teminat, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilebileceği gibi, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca serbest bölge işleticisi tarafından toplu teminat olarak da verilebilir.

Teminatın ilgili serbest bölge işleticisi tarafından verilecek toplu teminat kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, serbest bölge işleticisinin vereceği teminattan yararlanacak firma/firmalar, işletici tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir. Bu şekilde ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilmiş olan firmalardan, işleticinin vereceği teminat dışında ayrıca bir teminat aranmaz.

4. Gümrük idarelerince yapılması gereken beyanın kontrolü, ayniyet işlemleri, rejim bitiş tarihinin belirlenmesi gibi diğer hususlar, dahilde işleme rejiminin işleyişine ilişkin genel esaslar çerçevesinde aynen yürütülmeye devam edilecektir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.

Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu