İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8046)

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 8046)

31.12.2023-32416 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BAZI SANAYİ ÜRÜ LERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen mih.1ar için ilave gümrük vergisi oranı % O uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.PEşyanın TanımıBirimMiktarıİlave Gümrük Vergisi %
5903.10.90.90.00Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)m210.000.0000
5903.20.90.90.00Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)m210.000.0000
5903.90.99.90.00Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)m210.000.0000

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisi uygulanmaz. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise mezkur Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ilave gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Hu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu