Kanunlar

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (2976 Sayılı Kanun)

DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (2976 Sayılı Kanun)

 15.02.1984-18313 Resmi Gazete

 Amaç ve kapsam

             Madde 1 – Dış ticaretin, ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlüler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılması, bu yükümlülüklere ilişkin esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanılması bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Yetki

Madde 2 – Cumhurbaşkanı bu Kanun kapsamındaki konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

Ek mali yükümlülükler

             Madde 3 – İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek mali yükümlülüklerin nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları Cumhurbaşkanı kararında gösterilir. 

             Ek mali yükümlülüklerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Müeyyide

             Madde 4 – Cumhurbaşkanı kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.

Yürürlük

             Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             Madde 6 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

(2024)

Başa dön tuşu