Gümrük Genelgeleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2018/22)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        82858591-010.06.02
Konu       Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

GENELGE  (2018/22)
İlgi:23/12/2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:8) 30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile Tebliğe eklenen GK2 ve DR2 kodlu tespitlere ilişkin usul ve esaslar, ilgide kayıtlı Genelge eki ‘Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi’ne eklenmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Gonca Işık YILMAZ BATUR
Bakana.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
EK: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi 22 ve 23 numaralı ekleri
22- DR2, DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYANIN İHRAÇ EDİLEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜN BÜNYESİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ TEKNİK, BİLİMSEL VEYA İDAREDEN KAYNAKLANAN BİR NEDENLE TESPİT EDİLEMEMESİ HALİNDE YAPILACAK TESPİT
22.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “DR2”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– İthalat ve ihracat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB Tescil Tarihi
– İthalat ve ihracat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB Tescil Numarası
– İzni veren gümrük idaresi
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– İthal eşyasının GTİP’i ve Açıklaması
– İşlem görmüş ürünün GTİP’i ve Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ……………………… sayı ve ……………………… tarihli gümrük beyannamesi ile ithal edilen ………………………GTİP’li ……………………… cinsi eşyanın ……………………… tarih ve ……………………… sayılı dahilde işleme izni kapsamında ………………………tarihli  ve ………………………sayılı gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
22.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
22.2.1- Genel Bilgiler
Her bir dahilde işleme izni kapsamı eşya için hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı/unvanı,
– Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesi ile izin kapsamında gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri,
– İthalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,
– Dahilde işleme izni kapsamı ithal eşyasının GTİP’İ, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
– İşlem görmüş ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
– Varsa yan sanayici firmanın vergi numarası ve adı/unvanı,
– Varsa aracı ihracatçı firmanın vergi numarası ve adı/unvanı,
– Kanıtlayıcı Hesapların/Kayıtların/Belgelerin Türü.
22.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
– Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere yan sanayici firmaya gönderilmesi durumunda yan sanayici firmaya ait belgelerin de neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
– Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın aracı ihracatçı tarafından ihraç edilmesi durumunda aracı ihracatçı firmaya ait belgelerin de neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
22.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Firmanın muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere yan sanayici firmaya gönderilmesi durumunda yan sanayici firmanın da muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,
– Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın aracı ihracatçı tarafından ihraç edilmesi durumunda aracı ihracatçı firmanın da muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı.
22.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ ……………………… ………………………tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi kapsamı……………………… GTİP’li ithal eşyasının Dahilde İşleme İzninde öngörülen işleme faaliyetine tabi tutularak işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığı tespit edilmiştir.”
22.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu ilgili gümrük müdürlüğü ve yükümlüye sunacaklardır.
22.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

23 – GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLMİŞ ÜRÜNÜN MİKTARINA İLİŞKİN TESPİT

  1. 1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GK2”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilmiş Ürünün Nihai Ürün İçerisindeki Miktarına İlişkin Tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– İthalat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB Tescil Tarihi
– İthalat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB Tescil Numarası
– İzni veren gümrük idaresi
– Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu Ekinde Yer Alan Başvuru Formu Tarihi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
– Gümrük Yönetmeliğinin 56 nolu Ekinde Yer Alan İzin Formu Tarih ve Numarası
– Gümrük Rejimine Tabi Eşyanın GTİP’i
– İşlenmiş Ürünün GTİP’i
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… vergi numaralı  ……………………… ticari ünvanlı gerçek/tüzel kişinin  ……………………… tarihli Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İzin Başvuru Formu üzerine  ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce verilen  ……………………… nolu İzin Belgesi kapsamı  ……………………… GTİP’li  ……………………… kg/m/adet/m2 miktarında işlenecek eşyanın  ……………………… kg/m/adet/m2 kadarı kullanılarak  ……………………… GTİP’li işlem görmüş eşya elde edilip edilmediği, bu eşyanın da ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescil edilmiş  ………………………sayı ve  ………………………tarihli gümrük beyannameleri ile serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, gerek işleme faaliyetinin gerekse işlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasının ilgili izin belgesindeki kayıt ve koşullara uygun olup olmadığı, mevzuata aykırı bir durumun mevcut olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.

23.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
23.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşyanın gümrük kontrolü altında işlemesini yapan kişinin ticaret unvanı,
– Eşyanın cinsi,
– İşlenecek ürünlerin ithalatına ve nihai ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,
– İşlenecek ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
– İşlem görmüş ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
– Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı,
– Kanıtlayıcı Hesapların/Kayıtların/Belgelerin Türü.

23.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

23.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Rejim kapsamında işlenmek üzere ithal edilen eşyanın ne kadarının serbest dolaşıma sokulan eşya bünyesinde kullanıldığının ortaya konulması,
– Firmanın muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,
– Eşyanın işlenmesi esnasındaki faaliyetlerin, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve ilgili tebliğ maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

23.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerlerin doldurulması ve aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“……………………tarih/sayılı izin belgesi kapsamı ………………………tarafından tescil edilen  ……………………… no.lu gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyadan gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ……………………… kg/m/adet/m2 kadarı kullanılarak …………………kg/m/adet/m2  ……………………… GTİP’li işlem görmüş eşya elde edildiği tespit edilmiştir.

23.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)’nin 4/A maddesinin beşinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri ile 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17’inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi uyarınca, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemlerine esas teşkil etmek üzere tespit raporunun bir örneği beyanname tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp en son takip eden ayın 10’una kadar nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye sunulacaktır.

23.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

Başa dön tuşu