Genel

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Ek:1) (Genelge 2016/21)

(2016/21 Sayılı Genelge için TIKLAYIN…)
NOT: 2017/3, 2017/162018/22 ve 2020/1 Sayılı Genelgeler ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.
 
Ek-1    YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ REHBERİ
 
A- TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1- TESPİT RAPORU
Hazırlanacak tespit raporları bir sayfa kapak ve aşağıda sayılan beş müstakil bölümden oluşur:
I- Başlangıç ve Tespit İşleminin Konusu,
II- Genel Bilgiler,
III- Yapılan İnceleme ve Araştırmalar,
IV- Değerlendirmeler,
V- Sonuç.
 
Tespit raporunun kapağı ile diğer bölümleri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT RAPORU
RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER SAYISITARİHİ
DÜZENLENDİĞİ YER
SAYFA SAYISI
EKLER
RAPOR ÖZETİ
REFERANS NO
TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ADI SOYADIVERGİ NO
YETKİ NUMARASI
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ORTAĞI OLDUĞU TÜZEL KİŞİNİN TİCARET UNVANIVERGİ NUMARASI
TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİNİN ADI SOYADI / TİCARETUNVANI
VERGİ NO / TC KİMLİK
NO
BAĞLI OLDUĞU TİCARET/SANAYİ
ODASI
BAĞLI OLDUĞU
İHRACATÇI BİRLİĞİ
DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN SAYISITARİHİ
KONUSU

I- BAŞLANGIÇ VE TESPİT İŞLEMİNİN KONUSU:
…………………….. vergi numaralı ve …………………….. …………………………….. …………………….. ……………….. ………………………… ……………………. ……………. adresinde yerleşik ……………….. …………………………….. ………….. ticaret unvanlı gerçek/tüzel kişi ile, 07/10/2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 11 inci maddesinin ………….. fıkrasının …………. bendinde belirtilen tespit işleminin gerçekleştirilmesi ve sonucunun rapora bağlanması için, …./…/….. tarihinde yapılan, ………. sayılı tespit sözleşmesine istinaden gerekli tüm araştırma ve incelemelerin tamamlanmasını müteakip …./…/….. tarihi itibarıyla tespit edilen hususlar bu raporun konusunu oluşturmaktadır.
II- GENEL BİLGİLER
(Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)
– Tespit işlemini yaptıran kişinin ticaret unvanı, Ticaret Siciline kayıtlı olduğu yer, merkezi,
– Tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet alanı,
– Tespit işlemini yaptıran kişiyi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisi bulunan şahıslar (çalışanlar ve gümrük müşavirleri),
– Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı.
III- YAPILAN İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR
(Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)
– Tespitlerin dayanağını oluşturan inceleme ve araştırmaların başladığı ve tamamlandığı tarihler,
– Söz konusu inceleme ve araştırmaların niteliği, uygulanan teknikler,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan ilgili mevzuat.
Bu bölümde raporda yer alan tespit/tespitlere dayanak oluşturan inceleme ve araştırmalar ile toplanan kanıtların yeterli miktarda ve güvenilir olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bölümün sonunda aşağıdaki ifadenin yer alması gerekmektedir: “Söz konusu tespitlere dayanak ve kanıt oluşturan bilgi ve belgeler, gerekli görüldüğü takdirde ibraz edilmek üzere, ……./……/……./……./……/……../…. sayılı Tespit Dosyasında muhafaza edilmiştir.”
IV- DEĞERLENDİRMELER
(Bu bölümde rehberin ilgili bölümünde öngörülen tespitlerin yer alması gerekmektedir.)
V- SONUÇ
(Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)
– Raporun kaç sayfadan ibaret olduğu, düzenlendiği yer (il/ilçe),
– Raporun verileceği merci/merciler.
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
Adı Soyadı İmza/Kaşe
B-TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER
1- GENEL VE ÖZEL ANTREPO AÇILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT
1.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Antrepo Adresi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
– Antrepo Tipi
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır.
“…… tipi antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak için hazırlanan başvuru dosyası üzerinde yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda bu tespiti yaptıran …………………………’nın ve tespite konu olan ……………………………………………………. adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
1.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
1.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antrepo olarak işletilecek alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletileceği,
– Antrepoyu işletecek olan kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.
1.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği çerçevesinde özel antrepo açılışı yapılacak olması halinde;

 • Tespit raporunun gümrüksüz satış mağazası deposu için mi gümrüksüz satış mağazası için mi düzenlendiği,
 • Mağaza için düzenlenmesi halinde mağazanın türü (giriş veya çıkış)
 • Mağaza ve depo için gümrüklü sahada bulunduğu yer bilgisi ile mağazanın pasaport ve muayene alanına göre konumu (pasaporttan önce, muayeneden sonra gibi)

1.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Ön incelemesi yapılan antreponun 4458 sayılı Gümrük Kanununun antrepolara ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı
– Gümrük Yönetmeliğinin, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği çerçevesinde özel antrepo açılışı yapılacak olması halinde Gümrük Yönetmeliği veya Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin antrepolarda aranacak şartlar ve niteliklerin yer aldığı ilgili maddesindeki hususların her birinin, tek tek sayılmak suretiyle, yerinde tetkik edilerek tespit edildiği,
– Ön incelemesi yapılan antreponun ve antrepoyu işletmek isteyen kişinin antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin başvuru ve izne ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
– Genel antrepolar için, ödenmiş sermaye miktarına ilişkin olarak, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar açıkça belirtilmek suretiyle, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ödenmiş sermayesinin yeterli olduğu,
– Genel antrepolar için, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ne kadar zamandır faaliyette bulunduğu,
– Antrepoyu işletmek isteyen firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olanlar ile ortaklardan şirket sermayesinin % 10’u ve daha fazlasına sahip olanların tüzel kişilik olması halinde bu tüzel kişiliğin sermayesinin % 10’u veya fazlasına sahip olan gerçek kişiler ile firmayı gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz şirket mensuplarının; limited şirketlerde ise kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki A grubu imza yetkisini haiz kişilerin- ad, soyad ve TC kimlik numaraları açıkça belirtilmek suretiyle- kimler olduğu,
– Yukarıda sayılan kişilere ait adli sicil belgelerinin tarihleri ve bu belgelerde yer alan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının içeriği açıkça belirtilerek bu kişilerin ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağladığı,
– Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
1.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ ……… tipi antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak için hazırlanan başvuru dosyası üzerinde ve yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda bu tespiti yaptıran ……………………………………………………………’nın ve tespite konu olan ………………………………….  adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”
1.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
2- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ GENİŞLETME-DARALTMA BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT
2.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN2”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki genişletme- daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit “ yazılır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Antrepo Kodu
– Antrepo Adresi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:
“Tespite konu olan ………………………………………………. adresinde bulunan …………… ………………………kodlu antreponun, genişletme/daraltma başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
2.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
2.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,
– Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.
2.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
2.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirdiği,
– Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda genişletme/daraltmaya ilişkin maddelerinde yer alan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
– Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin genişletme/daraltmaya ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
– Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
– Antreponun başvuru öncesindeki alanı,
– Antrepoda yapılması planlanan değişiklik sonucunda öngörülen alan.
2.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“……………………………. adresinde bulunan …………………….. kodlu antrepoya ilişkin alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve genişletme/daraltmaya ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”
2.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
3- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ TADİLAT BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT
3.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN3”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki tadilat başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Antrepo Kodu
– Antrepo Adresi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:
“Tespite konu olan ………………………………………………. adresinde bulunan ………………kodlu antreponun, tadilat başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
3.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
3.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,
– Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.
3.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
3.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği,
– Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda genişletme/daraltmaya ilişkin maddelerinde yer alan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
– Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin tadilata ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
– Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Antreponun başvuru öncesindeki durumu,
– Antrepoda yapılması planlanan tadilat sonucunda öngörülen durum.
3.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ …………………………………… adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve tadilata ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”
3.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
4- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT
4.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN4”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Antrepo Kodu
– Antrepo Adresi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır.
“Tespite konu olan …………………………………………… adresinde bulunan ……………….. kodlu antreponun, adres değişikliği başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
4.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
4.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,
– Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.
4.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
4.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin,
– Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin adres değişikliğine ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
– Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda “adres değişikliğine” ilişkin maddelerinde yer alan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
– Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Antreponun başvuru öncesindeki durumu,
– Antrepoda yapılması planlanan adres değişikliği sonucunda öngörülen durum.
4.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“……………………………………….. adresine taşınacak …………….. kodlu antreponun, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”
4.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
5- ANTREPO DEVİR İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ
5.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN5”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü Maddesi Çerçevesinde Antreponun Devir İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunun Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Antrepo Kodu
– Antrepo Adresi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
– Antrepo Tipi
– Devralacak Kişinin Vergi Numarası
– Devralacak Kişinin Ticaret Unvanı
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda …………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren ……………………….. kodlu antreponun işleticisi ……..………………………….’nin bu antrepoya ilişkin hak ve yükümlülüklerini …………………………………………………………….’e devredebilmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yönelik devir izin talebi öncesinde bu antrepoya ilişkin tüm taahhütlerini yerine getirip getirmediği, devralacak olan ……..………………………….’nin de gerek antrepoda mevcut olan gerekse sonradan konulacak eşya için terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve taahhütleri yüklenmiş olup olmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
5.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
5.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,
– Antrepo işleticisinin adı.
5.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
5.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Devir işleminin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun antrepolara ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
– Gümrük Yönetmeliğinin antrepo devriyle ilgili maddesinde sayılan niteliklerin her birinin, tek tek sayılmak suretiyle, yerinde tetkik edilerek tespit edildiği,
– Ön incelemesi yapılan antreponun ve antrepoyu işletmek isteyen kişinin antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin devre ilişkin maddelerinde sayılan tüm şartları, söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle, taşıdığının tespit edildiği,
– Antrepoyu devretmek isteyen firmanın geçmiş yıllara ait harçları tam olarak ödediği,
– Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Genel antrepolar için, ödenmiş sermaye miktarına ilişkin olarak, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar açıkça belirtilmek suretiyle, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ödenmiş sermayesinin yeterli olduğu,
– Genel antrepolar için, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ne kadar zamandır faaliyette bulunduğu,
– Antrepoyu işletmek isteyen firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olanlar ile ortaklardan şirket sermayesinin % 10’u ve daha fazlasına sahip olanların tüzel kişilik olması halinde bu tüzel kişiliğin sermayesinin % 10’u veya fazlasına sahip olan gerçek kişiler ile firmayı gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz şirket mensuplarının; limited şirketlerde ise kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki A grubu imza yetkisini haiz kişilerin- ad, soyad ve TC kimlik numaraları açıkça belirtilmek suretiyle- kimler olduğu,
– Yukarda sayılan kişilere ait adli sicil belgelerinin tarihleri ve bu belgelerde yer alan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının içeriği açıkça belirtilerek bu kişilerin ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağladığı,
– Antrepoyu devretmek isteyen firmanın geçmiş yıllara ait harçları tam olarak ödediği.
5.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda  ……………………… adresinde faaliyet gösteren  ……………………… kodlu antreponun işleticisi  ……………………… ‘nin bu antrepoya ilişkin hak ve yükümlülüklerini ………………………‘e devredebilmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yönelik devir izin talebi öncesinde bu antrepoya ilişkin tüm taahhütlerini yerine getirdiği, devralacak olan  ………………………‘nin de antrepo işleticileri için aranan koşulları taşıdığı ve gerek antrepoda mevcut olan gerekse sonradan konulacak eşya için terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve taahhütleri yüklenmiş olduğu tespit edilmiştir.”
5.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
6- ÖZEL ANTREPOLARA EŞYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ TESPİTİ
6.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN6”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Antrepo Kodu
– Antrepo Adresi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“ ……………………..tarafından  ………………………-  tarih aralığında beyan edilecek,  ………………………Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ………………………kodlu antreponun stok kayıtlarına giriş ve çıkışı işlemleri tespit edilecektir.”
6.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar 6.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,
– Antrepo işleticisinin adı,
– Tespit işleminin tarihi ve bu tarihte gerçekleştirilen eşya giriş ve çıkış işlemlerinin sayısı.
6.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
– Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,
– Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine yönelik Ek-1’de yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.
– Çıkış işlemleri için Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi olup olmadığının incelendiği.
6.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
– Eşya giriş çıkış işlemlerine ilişkin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,
– Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.
6.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

 1. a) Giriş işlemleri için;

“…………………… sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın  ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan  ……………………. .. kodlu antrepoya  ………………………tarihinde tam olarak alındığı, antrepoya alınan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve antrepoya konulduğu şekliyle stok kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.”

 1. b) Çıkış işlemleri için;

“…………………… sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın  ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan  ……………………… kodlu antrepodan  ……………………… tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.”
6.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:
– Giriş veya çıkış işlemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/ taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayıları, işlemin türü (giriş/çıkış), her bir belge kapsamında yer alan eşyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste, (İlgili belge sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001) Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını gösteren liste,
Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.
– Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

 • İlgili kurumun 3 iş günü içinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine eşyanın gümrük gözetiminin ilişkin yapacağı bildirim,
 • 3 iş günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yazılı beyanı,
 • İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine yapacağı ek süre bildirimi,
 • İlgili kurumun eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olmadığına ilişkin bildirim.

7- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARIN FİZİKİ SAYIM YAPILARAK STOK KAYITLARININ TESPİTİ
7.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN7”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve Özel Antrepoların Fiziki Sayım Yapılarak Stok Kayıtlarının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Antrepo Kodu
– Antrepo Adresi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri  ……………………… tarafından,  ……………………… adresinde faaliyet gösteren  ……………………… kodlu antreponun  ……………………… süreyle dönemsel sayımı yapılacak, giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ve stok kayıtlarının uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
7.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
7.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,
– Antrepo işleticisinin adı.
7.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
– Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,
– Sayımın hangi esaslar dahilinde yapıldığı, sayımda kullanılan belgelerin neler olduğu,
– Genel ve özel antrepolar için, her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının incelendiği,
– Fiziki sayımı yapılarak stok kayıtlarına göre dönemsel tespite yönelik Ek-2’de yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.
7.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği’ndeki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
– Antrepo stok kayıtlarının yapılan sayım sonuçlarıyla uyumlu olup olmadığı; uyumsuzluk tespit edilmiş olması durumunda eşya sayımının ayrıntıları,
– Antrepodaki eşya miktarının (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayım öncesi ve sonrasındaki düzeyi,
– Sayımda kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Antrepoda bulunan eşyanın stok kayıtlarına göre (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,
– Antrepoda bulunan eşyanın fiilen (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.
7.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… dönemi itibariyle  ……………………… kodlu antrepoda bulunan eşyanın stok kayıtları fiziki sayım yapılmak suretiyle incelenmiş ve antrepo defterinin/bilgisayar kayıtlarının ilgili beyanname ve/veya özet beyan kayıtlarına göre giriş çıkışlarında belirtilen cins, nevi, kap ve miktarları açısından uygun olduğu tespit edilmiştir.”
7.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:
– Giriş veya çıkış işlemlerine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/ taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayılarını gösteren liste, (İlgili belgenin sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001), bu belgelerin her biri kapsamında yer alan eşya türleri ve miktarları,
8- GENEL ANTREPOLARA EŞYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ TESPİTİ
8.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN8”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Antrepo Kodu
– Antrepo Adresi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“ ……………………..tarafından  ………………………-  tarih aralığında beyan edilecek,  ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ………………………kodlu antreponun stok kayıtlarına giriş ve çıkışı işlemleri tespit edilecektir.”
8.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
8.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,
– Antrepo işleticisinin adı,
– Tespit işleminin tarihi ve bu tarihte gerçekleştirilen eşya giriş ve çıkış işlemlerinin sayısı.
8.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
– Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,
– Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine yönelik Ek-1’de yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.
– Çıkış işlemleri için Gümrük Yönetmeliğinin 181’inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi olup olmadığının incelendiği.
8.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
– Eşya giriş çıkış işlemlerine ilişkin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,
– Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.
8.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

 1. a) Giriş işlemleri için;

“…………………… sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın  ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan  ……………………… kodlu antrepoya  ………………………tarihinde tam olarak alındığı, antrepoya alınan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve antrepoya konulduğu şekliyle stok kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.”

 1. b) Çıkış işlemleri için;

“…………………… sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın  ………………………Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ……………………… kodlu antrepodan  ………………………tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde işlemlerinin tamamlandığı ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.”
8.5- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:
– Giriş veya çıkış işlemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayıları, işlemin türü (giriş/çıkış), her bir belge kapsamında yer alan eşyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste, (İlgili belge sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001)
– Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını gösteren liste,
– Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.
– Gümrük Yönetmeliğinin 181’inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

 • İlgili kurumun 3 iş günü içinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine eşyanın gümrük gözetiminin ilişkin yapacağı bildirim,
 • 3 iş günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yazılı beyanı,
 • İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine yapacağı ek süre bildirimi,
 • İlgili kurumun eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olmadığına ilişkin bildirim.

9- ANTREPO REJİMİNE TABİ EŞYANIN ELLEÇLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT
9.1- Genel Hükümler
6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde yer alan AN9 tespit işleminin konusu, antrepo içerisinde veya antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinin, AN6-AN8 tespit işlemlerini yapan yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespitidir.
AN9 tespit işlemi, bir antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın tamamı veya bir kısmı ya da aynı işleme tabi tutulmak kaydıyla birden fazla antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın elleçleme işlemini kapsayabilir.
Elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde hem AN9 hem de AN6/AN8 tespit raporu düzenlenir
9.2- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
AN9 tespit sözleşmesi, geçerlilik süresi boyunca eşya sahibinin ilgili antrepo içerisinde veya dışında yapılacak tüm elleçleme işlemlerini kapsar. Bir AN9 tespit sözleşmesi, eşya sahibinin farklı antrepolardaki eşyasının elleçleme işlemlerinin tespiti için kullanılamaz.
AN9 tespit sözleşmesi en az 1 yıl süreli olarak yapılır ve süresi AN6 ve AN8 tespit sözleşmelerinin süresini aşamaz.
6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN9”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerine ilişkin tespit” yazılır. (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-İlgili gümrük müdürlüğü,
-Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın bulunduğu antreponun kodu ve adresi,
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır.
“…. Kod numaralı antrepodaki eşyanın antrepo içerisinde veya dışında Gümrük Yönetmeliği EK-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulması işleminin ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
9.3 Elleçleme Faaliyetleri
9.3.1 Elleçleme İzni Başvurusu
Gümrük Yönetmeliğinin 335/1 maddesi uyarınca münferiden yapılacak elleçleme işlemleri için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları ve asgari aşağıda belirtilen bilgileri içeren dilekçe ile denetleyici gümrük idaresine elleçleme izni almak için başvuruda bulunulur.
-AN9 tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı,
-Elleçleme işleminin gerçekleştirileceği yer,
-Yapılacak elleçleme işleminin açıklaması,
-Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın beyanname tarih ve sayısı,
-Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın cinsi, nevi ve GTİP’i,
-Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın miktarı,
-Elleçleme işlemi yapacak firma ve adresi.
Birden fazla antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın aynı elleçleme işlemine tabi tutulmak istenilmesi halinde, aşağıdaki tabloya uygun bir listeye başvuru dilekçesinde yer verilir.
 

Sıra no Beyanname Tarih ve sayısı Cinsi ve nevi GTİP’i Miktarı
1
2

 
Gümrük Yönetmeliğinin 335/3 üncü maddesine göre Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda elleçleme işlemi için ayrıca izin alınması gerekmez.
9.3.2 Antrepo İçerisinde Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri
Antrepo içerisinde münferiden yapılacak elleçleme işlemlerinde, Madde 9.3.1’de belirtilen şekilde yapılan başvuruya istinaden denetleyici gümrük idaresince gerekli iznin verilmesini müteakip elleçleme faaliyeti gerçekleştirilir. Elleçleme işleminin tamamlanmasını müteakip EK4’deki tutanak düzenlenerek Madde 9.6’da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu ibraz edilir. Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde Madde 9.3.3/a’da sayılan şartlar aranmaz.
Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince elleçleme işleminin tamamlanmasını müteakip EK3’te yer alan tutanak düzenlenir ve Madde 9.6’da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu ibraz edilir.
9- (Değişik:2020/1 Genelge) ANTREPO REJİMİNE TABİ EŞYANIN ELLEÇLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT
9.3.3 Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri
a. Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme İşlemleri için Aranılacak Şartlar
Antrepo dışında yapılacak elleçleme işlemleri için, eşya sahibi firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına veya Onaylanmış Kişi statüsüne sahip olması ya da aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve en az 2 yıldır faaliyette bulunması,
-Ödenmiş sermayesinin asgari 500.000 TL olması,
-Sözleşme imzalanacak gerçek kişilerin, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, basit ya da nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamaları.
Antrepo Dışında Münferiden Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:
Antrepo dışında münferiden yapılacak elleçleme işlemlerinde, öncelikle yetkilendirilmiş gümrük müşavirince eşya sahibi firmanın Madde 9.3.3.a’da sayılan koşullara sahip olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu şartların sağlanması durumunda, Madde 9.3.1’de belirtilen şekilde yapılan başvuruya istinaden denetleyici gümrük idaresince gerekli iznin verilmesini müteakip elleçleme faaliyeti gerçekleştirilir. Eşyanın elleçlemeye tabi tutulmak üzere antrepodan çıkışı esnasında EK4’te yer alan tutanak düzenlenerek eşya antrepodan çıkartılır. Elleçleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakip EK5/A’da yer alan tutanak düzenlenerek Madde 9.6’da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu düzenlenir.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde antrepodan çıkan eşyanın 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin bulunması durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce 3 ayı geçmemek üzere uzatılabilir.
Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde Elleçleme İşlemlerinin Gösterildiği Durumlarda Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri
Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda, öncelikle yetkilendirilmiş gümrük müşavirince eşya sahibinin Madde 9.3.3.a’da sayılan koşullara sahip olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu şartların sağlanması durumunda EK4’te yer alan tutanak düzenlenmek suretiyle eşya antrepo dışına çıkartılır. Elleçleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakip duruma göre EK5/A ya da EK5/B’de yer alan tutanak düzenlenir ve Madde 9.6’da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu ibraz edilir.
Elleçleme faaliyeti için antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın, antrepodan çıkış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi veya gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin bulunması durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce 3 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepoya geri getirilmeksizin gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda yetkilendirilmiş gümrük müşavirince antrepo işleticisine bilgi verilir.
ç. Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetlerine ilişkin Ortak Hükümler:
Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepodan çıkışında, antrepoya geri gelişinde ve antrepoya geri getirilmeksizin gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır. Elleçleme sonrasında, geçici çıkış yapılan eşya ile beraber antrepoya gelen serbest dolaşımda olan eşya antrepo rejimi kapsamında (7200 rejim kodu) antrepoya alınır.
Elleçleme faaliyetinin yapılacağı yer ile antreponun aynı belediye sınırları içerisinde (büyükşehir olması durumunda büyükşehir belediyesi sınırları) bulunması gerekir.
Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın elleçleme yapılacak adrese taşınması, YGM ve eşya sahibi/temsilcisinin nezaretinde gerçekleştirilir.
Antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda, işlemin tamamlanmadığı her ay için, eşyanın elleçlemeye tabi tutulmak üzere götürüldüğü yerdeki mevcudiyetine ilişkin EK6’da yer alan tutanak düzenlenir.
9.4 Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
9.4.1 Genel Bilgiler
AN9 tespit raporu, bir tespit sözleşmesi kapsamında yapılmış olan her bir AN9 tespit işlemi için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenir.
Hazırlanacak tespit raporunun “Genel Bilgiler” bölümünün, bu Rehberin “A-Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:
-AN9 tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı,
-Elleçleme işleminin gerçekleştirildiği yer,
-Yapılan elleçleme işleminin açıklaması,
-Elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın beyanname tarih ve sayısı,
-Elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın cinsi, nevi ve GTİP’i,
-Elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın miktarı,
-Elleçleme işlemi yapan firma ve adresi.
Birden fazla antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın aynı elleçleme işlemine tabi tutulmak istenilmesi halinde, aşağıdaki tabloya uygun bir listeye başvuru dilekçesinde yer verilir.
 

Sıra no Beyanname Tarih ve sayısı Cinsi ve nevi GTİP’i Miktarı
1
2

 
9.4.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünün, bu Rehberin “A-Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:
-Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
-Yapılan elleçleme işleminin özelliğine uygun olarak gerekli tutanakların düzenlendiği,
-Süresi içinde elleçme işleminin bitirildiği,
-Antrepo dışında elleçleme yapılan eşyanın antrepoya getirilmemesi ve gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda buna ilişkin belgelerin incelendiği,
-Antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda, eşyanın elleçlemeye tabi tutulmak üzere götürüldüğü yerdeki mevcudiyetine ilişkin EK6’da yer alan tutanağın düzenlendiği (eşyanın antrepodan çıkışını müteakip işlemin tamamlanmadığı her ay için ayrıca düzenlenir),
-Yapılan elleçleme işleminin Gümrük Yönetmeliği EK 63’te sayılan işlemlerden hangisi olduğu ve işlemin ayrıntılı olarak açıklanması,
-Eşyanın antrepoya geri gelip gelmediği, beraberinde eşya getirilip getirilmediği, serbest dolaşımda olan eşya ile birlikte paketlenip paketlenmediği,
-Elleçleme faaliyeti sonrasında antrepodan çıkan eşyanın asli niteliklerinin değişmediği,
-Antrepo dışında elleçleme yapılması durumunda elleçleme yapacak firmanın Madde 9.3.3.a’da sayılan şartları taşıdığına ilişkin belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
-Yapılan elleçleme işleminin Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde sayılan işlemler arasında olduğu (elleçleme işleminin Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde gösterildiği durumlarda).
9.4.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun “Değerlendirmeler” bölümünün, bu Rehberin “A-Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:
-Yapılan elleçleme faaliyetlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki elleçleme faaliyetlerine ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
-“Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünde sayılan hususlarla ilgili olarak mevzuata aykırılık tespit edilmediği.
9.4.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde “Sonuç” bölümünde, bu Rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak ve seçenekli ifadelerden duruma uygun olanı kullanılmak suretiyle, aşağıdaki paragrafın açıkça yer alması gerekir: “…. Kod numaralı antrepodaki [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı …. GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cins ve kap,adet,miktar bilgileri belirtilen eşyanın*] ………… (eşya sahibi) tarafından antrepo içerisinde/dışında Gümrük Yönetmeliği EK63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulması işlemine ilişkin yerinde yapılan incelemeler sonucunda elleçleme işleminin ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirildiği ve eşyanın antrepoda bulunduğu/antrepoya geri getirildiği/gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”
* Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.
9.5 Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin ve elleçleme faaliyeti öncesi ve sonrasında eşyanın tespitine ilişkin tutanakların, antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda düzenlenecek tutanakların ve Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi eki elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve GTİP’i ile ilgili bilgileri içeren listenin yer alması gerekir.
9.6 Tespit Raporunun Gönderilmesi
Tespit raporu rapor özetinin verildiği tarihi takip eden yedi iş günü içerisinde denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini yaptıran kişiye sunulur.
Elleçleme işlemi sırasında ve sonrasında mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda, durum tespit raporunun ibraz süresi beklenilmeksizin derhal denetleyici gümrük idaresine bildirilir.
10-KISMİ VEYA TAM MUAFİYET SURETİYLE GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE KONU BAZI EŞYANIN REJİMİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ SÜRE UZATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN TESPİTİ
10.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Kısmi veya Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Bazı Eşyanın Rejimin Öngördüğü Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığının Süre Uzatımlarının Değerlendirilmesi Açısından Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Tarihi
– TCGB Tescil Sayısı
– Geçici İthalat Türü (Kısmi/Tam)
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0910 (TPS-Geçici İthalat İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– GTİP Kodu
– GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… sayı ve  ……………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile  ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu  ……………………… GTİP’li/lerdeki  ………………………cinsi eşyanın geçici ithal izni kapsamında tahsis yeri ve amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
10.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
10.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin vergi numarası ve ticaret unvanı,
– İlgili gümrük beyannamesinin/gümrük beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA Karnelerinin tescil tarih ve sayısı,
– Geçici ithalatın tam muafiyet suretiyle mi, yoksa kısmi muafiyet suretiyle mi yapıldığı,
– Eşyanın cinsi (mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numuneler gibi).
10.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
10.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşyanın kullanımının, geçici ithalat rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın Dördüncü Kısmında yer alan ilgili maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Eşyanın geçici ithalat izni kapsamında tahsis yerinde, tahsis amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde olarak kullanılıp kullanılmadığı,
– Eşyanın ithal anındaki niteliğinin muhafaza edilip edilmediği.
10.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… sayı ve  ……………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile  ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu  ……………………… GTİP’li/lerdeki  ……………………… cinsi eşyanın geçici ithal talebine ilişkin tahsis yerine, amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılmakta olduğu, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.
10.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
11- NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ
11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN TESPİT 11.1.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”;
(5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Kapsamında Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
⦁ TCGB Tescil Tarihi
⦁ TCGB Tescil Numarası
⦁ İzin Veren Gümrük İdaresi
⦁ Denetleyici Gümrük İdaresi
⦁ Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
⦁ GTİP
⦁ GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır: “…………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen sayı ve
……………………… tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı sayılı nihai
kullanım izin başvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen GTİP’li
……………………… cinsi eşyanın ………………………/ ………………………/ tarih ve
……………………… sayılı nihai
kullanım izin belgesinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
11.1.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
⦁ Genel Bilgiler
Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespitine ilişkin olarak her bir nihai kullanım izin belgesi için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,
⦁ Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,
⦁ Nihai kullanım izninin geçerlilik süresi,
⦁ Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
⦁ Teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,
⦁ Teminatın tutarı,
⦁ Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,
⦁ Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,
⦁ Hesapların/Kayıtların Türü.
⦁ Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere bir başka firmaya gönderilmesi durumunda, bu işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı.
⦁ Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit
İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
⦁ Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
⦁ Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,
⦁ İzin hak sahibi firmanın nihai kullanım konusu eşyayı başka bir izin hak sahibine satması/devretmesi durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları.
⦁ Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak ya da nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesi durumunda;
⦁ eşyanın tabi tutulacağı ara işlemin sonuçları ve bu işlem sonucu elde edilen eşyanın nihai kullanım iznine sahip firma tarafından nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği,
⦁ eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmek üzere bir başka firmaya gönderilmesi halinde, nihai kullanıma tabi tutulup tutulmadığı
⦁ Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ ……………………… ………………………tescil sayılı …./…/ tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri
kapsamı GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen
nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”
11.1.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
11.2- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN TESPİT
11.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Nihai Kullanım Konusu Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Tarihi
– TCGB Tescil Numarası
– İzin Veren Gümrük İdaresi
– Denetleyici Gümrük İdaresi
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– GTİP
– GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen  ……………………… sayı ve  ……………………… tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı  ……………………… sayılı nihai kullanım izin başvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ………………………GTİP’li  ……………………… cinsi eşyanın  ………………………/ ………………………/ ……………………… tarih ve  ……………………… sayılı nihai kullanım izin belgesinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
11.2.1-Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar (Değişik:2020/1 Genelge)
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”;
(5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet Sistemi kapsamında Getirilen Eşya İçin Gümrük Kanununun 194 üncü Maddesi Uyarınca Bir Gümrük Yükümlülüğü Doğması Halinde Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
⦁ TCGB Tescil Tarihi
⦁ TCGB Tescil Numarası
⦁ İzin Veren Gümrük İdaresi/İdareleri
⦁ Denetleyici Gümrük İdaresi/İdareleri
-Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,
⦁ Dahilde İşleme İzin Belgesi Tarihi
⦁ Dahilde İşleme İzin Belgesi Sayısı
-Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
⦁ GTİP
⦁ GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“……………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen …………….sayı ve tarihli gümrük
beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı sayılı nihai kullanım izin başvuru formu/formları
ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ……………….GTİP’li cinsi eşyanın
…………/………/…………tarih ve. sayılı nihai kullanım izin belgesinde/belgelerinde öngörülen
nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
11.2.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
⦁ Genel Bilgiler
Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının
tespitine ilişkin olarak her bir Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,
⦁ Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,
-Dahilde İşleme İzin Belgesinin/Dahilde İşleme İzninin süresi
⦁ Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
-Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,
⦁ Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,
⦁ Hesapların/Kayıtların Türü.
⦁ Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit
İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
⦁ Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
⦁ Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,
⦁ İzin hak sahibi firmanın nihai kullanım konusu eşyayı başka bir izin hak sahibine satması/devretmesi durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları.
⦁ Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak ya da nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesi durumunda;
⦁ eşyanın tabi tutulacağı ara işlemin sonuçları ve bu işlem sonucu elde edilen eşyanın nihai kullanım iznine sahip firma tarafından nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği,
⦁ eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmek üzere bir başka firmaya gönderilmesi halinde, nihai kullanıma tabi tutulup tutulmadığı
⦁ İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde/belgelerinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edilip edilmediği
⦁ Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilen…………………..tescil sayılı ….I…I tarihli
gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda
söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu ve Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğarak ihraç edildiği/kısmen ihraç edildiği/ihraç
edilmediği tespit edilmiştir.”
11.2.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
11.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“  ……………………… ………………………tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………………… GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”
11.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
11.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“  ……………………… ………………………tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………………… GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”
11.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
12- GÜMRÜK İDARELERİNCE VERİLEN DAHİLDE İŞLEME İZİNLERİ KAPSAMINDAKİ EŞYA İLE İLGİLİ SÜRE UZATIMLARINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT
Formun Altı
12.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “DR1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük İdarelerince Verilen Dahilde İşleme İzinleri Kapsamındaki Eşya İle İlgili Süre Uzatımlarına Esas Teşkil Edecek Tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Tarihi
– TCGB Tescil Sayısı
– İzni Veren Gümrük Müdürlüğü
-Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünce ……………………… tescil sayılı ve …/…/ ……………………… tarihli gümrük beyannamesine konu dahilde işleme iznine ilişkin ek süre talebine dair koşulların yerine getirilip getirilmediği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
12.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
12.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Dahilde işleme iznine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,
– Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı,
– Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesi ile izin kapsamında gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri,
– Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği durumda, işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadığına ilişkin tutanağın tarih/sayısı,
– İthalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,
– Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesine konu olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri, ihracat beyannamesi/beyannamelerine konu olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri.
12.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının hesaplandığı,
– Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
12.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Yapılan ek süre talebine esas haklı sebebin ne olduğu,
– İzin kapsamı üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın tamamının gerçekleştirilememesinde ilgili firmanın ihmal veya kusurunun bulunmadığı,
– İşleme faaliyetinin, ilgili dahilde işleme izninde belirtilen şekilde devam ettiği,
– Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleştiği durumda; ihracata ilişkin beyannamelerde kayıtlı miktarların esas alınarak, taahhüt edilen ihracat miktarının en az % 25 inin ihracatının gerçekleştirildiği,
– İzin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği durumda; işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre stoklarında bulunup bulunmadığının tutanağa bağlanarak, üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az %25 i olduğu,
– İzin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının kısmen gerçekleştiği durumda; işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre stoklarında bulunup bulunmadığının tutanağa bağlanması ile ihracata ilişkin beyannamelerde kayıtlı miktarların da esas alınarak, stoklarda bulunan miktarla birlikte toplam miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az % 25 i olduğu,
– Tamir amaçlı alınan dahilde işleme izinlerinde, tamir amaçlı olarak ithal edilen eşyanın, giriş ayniyatına uygun olarak bulunup bulunmadığı ile izin konusu tamir işleminin en az % 25 inin gerçekleştirildiği,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
12.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünce ……………………… tescil sayılı ve …/…/ ……………………… tarihli gümrük beyannamesine konu dahilde işleme iznine ilişkin ek süre talebine dair koşulların yerine getirildiği tespit edilmiş olup haklı sebebe dayalı süre uzatım talebinin dahilde işleme rejimi mevzuatı hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.”
12.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu ilgili gümrük müdürlüğü ve yükümlüye sunacaklardır.
12.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:
– İthalata ilişkin gümrük beyannamesinin örneği,
– İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin örneği,
– Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği durumda, işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadığına ilişkin tutanak,
– Ek süre talebine esas haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi/belge,
– 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belgenin bir örneği.
13 – TAM MUAFİYET SURETİYLE GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE KONU ÖZEL NİTELİKLİ EŞYANIN KULLANIMI SONUCUNDA ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN HANGİ ORANDA TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNDEN İHRAÇ EDİLDİĞİNİN TESPİTİ
13.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC2”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Özel Nitelikli Eşyanın Kullanımı Sonucunda Elde Edilen Ürünlerin Hangi Oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden İhraç Edildiğinin Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Tarihi
– TCGB Tescil Sayısı
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0910 (TPS-Geçici İthalat İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– GTİP
– GTİP Açıklaması
– Varsa sözleşme veya gönderici firma yazısının tarih ve sayısı
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli  ……………………… sayı ve  ……………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu  ……………………… GTİP’li/lerdeki  ……………………… cinsi eşyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilen miktarı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
13.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
13.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin ticaret unvanı,
– Geçici ithalat konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin/gümrük beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA Karnelerinin tescil sayı ve tarihi,
– Eşyanın cinsi,
– Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgiler,
– Geçici ithalat konusu eşyanın kullanımı sonucu elde edilen eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri.
13.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
13.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtları üzerinden geçici ithalata konu eşyanın kullanımı sonucu üretilen eşyanın hangi oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden rejimin öngördüğü oranda ihraç edildiği,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
13.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli  ……………………… sayı ve  ……………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu  ……………………… GTİP’li/lerdeki  ……………………… cinsi eşyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün  ……………………… sayı ve  ……………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri ile % ………………………’inin Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edildiği tespit edilmiştir.
13.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
14- GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İBRA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİT
14.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İbra İşlemine İlişkin Tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine İlişkin TCGB Tescil Tarihi
-TCGB Tescil Sayısı
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0971 (TPS-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
– Gümrük Rejimine Tabi Eşyanın GTİP’i
-GTİP Açıklaması
-İşlenmiş Ürünün Serbest Dolaşıma Sokulmasına İlişkin TCGB Tescil Tarihi
-TCGB Tescil Sayısı
-İşlenmiş Ürünün Serbest Dolaşıma Sokulduğu Gümrük Müdürlüğü
– İşlenmiş Ürünün GTİP’i
-GTİP Açıklaması
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… vergi numaralı  ……………………… ticari ünvanlı gerçek/tüzel kişinin  ……………………… tarihli Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İzin Başvurusu üzerine  ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce Tek Pencere Sistemi kapsamında verilen  ……………………… nolu e-belge kapsamı  ……………………… GTİP’li  ……………………… kg/m/adet/m2 miktarında işlenecek eşyanın  ……………………… süre içerisinde işlenerek  ……………………… GTİP’li işlem görmüş eşya elde edilip edilmediği, bu eşyanın da ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescil edilmiş  ………………………sayı ve  ………………………tarihli gümrük beyannameleri ile serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, gerek işleme faaliyetinin gerekse işlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasının ilgili e-belgedeki kayıt ve koşullara uygun olup olmadığı, mevzuata aykırı bir durumun mevcut olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
14.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
14.2 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşyanın gümrük kontrolü altında işlemesini yapan kişinin ticaret unvanı,
– Eşyanın cinsi,
– Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı.
14.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
14.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşyanın işlenmesi esnasındaki faaliyetlerin, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve ilgili tebliğ maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
14.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerlerin doldurulması ve aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“……………………tarih/sayılı e-belge kapsamı ………………………tarafından tescil edilen  ……………………… no.lu gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyaya ilişkin gümrük kontrolü altında işleme rejimi ibra işleminin yapılmasının uygun olacağı tespit edilmiştir.
14.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemlerine ilişkin tespit raporu ilgili gümrük müdürlüğüne ve yükümlüye sunulacaktır.
14.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
15- SONRADAN KONTROLÜ TALEP EDİLEN A.TR DOLAŞIM BELGELERİ İLE EUR.1 / EUR.MED DOLAŞIM SERTİFİKALARI VE/VEYA FATURA BEYANLARI / EUR.MED FATURA BEYANLARININ SIHHAT VE DOĞRULUKLARI İLE, İLGİLİ MEVZUATLARINA UYARLILIKLARININ TESPİTİ
15.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “SK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-A.TR Dolaşım Belgesinin numarası,
veya
– EUR. 1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının numarası,
veya
– Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanının numarası,
– Sonradan kontrolü talep eden ülke ismi;
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve  ……………………… (ülke) gümrük idaresi tarafından sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / Fatura beyanı / EUR.MED fatura beyanının orijinal olup olmadığı, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olup olmadığı, ilgili mevzuatları uyarınca düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu belgeler kapsamı eşyanın serbest dolaşımda/belgede belirtilen menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.”
15.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar 13.2.1 Genel Bilgiler
Her bir belge için olmak üzere hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– A.TR Dolaşım Belgesinin numarası / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının numarası / Fatura beyanının numarası / EUR.MED fatura beyanının numarası,
– Belgelerin ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayıları,
– EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği,
– EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4’lü tarife pozisyonu.
15.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Bakanlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşlardan satın alınmış olduğu ve belgenin orijinal olduğu,
– Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Bakanlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşlarca onaylandığı,
– A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / fatura beyanının / EUR.MED fatura beyanının içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,
– A.TR ve menşe ispat belgelerinin Onaylanmış İhracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olduğu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,
– EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası / Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,
– Hakkında tespit yapılan A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / Fatura Beyanının / EUR.MED Fatura Beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
15.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Bakanlıkça yetki verilen kişi, kurum ve kuruluşlardan satın alınmış olduğu ve belgenin orijinal olduğu,
– A.TR dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğunu tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu ve eşyanın serbest dolaşımda olduğu,
– EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında / Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında kayıtlı eşyanın menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,
– EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında / Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında kayıtlı eşyanın;

 1. a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edildiği veya,
 2. b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye’de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,
 3. c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

– A.TR Dolaşım Belgesinde / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında/ Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,
– A.TR ve menşe ispat belgelerinin Onaylanmış İhracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olduğu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,
– A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının “sonradan verilmiştir” veya “ikinci nüsha” olması halinde ilgili mevzuatın buna ilişkin hükümlerinin yerine getirildiği.
15.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, duruma uygun aşağıdaki ifadelerden birinin açıkça yer alması gerekmektedir.

 1. A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası için;

Raporun genel bilgiler bölümünde yer alan ………………………seri no.lu A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1/ EUR.MED Dolaşım Sertifikasının orijinal olduğu, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu, Bakanlıkça yetki verilen kişilerce onaylandığı söz konusu belgenin ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda/ ………………………menşeli olduğu tespit edilmiştir.

 1. Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı için;

Raporun genel bilgiler bölümünde yer verilen ………………………seri no.lu belgenin içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu, söz konusu belgenin ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve kapsamı eşyanın  ………………………menşeli olduğu tespit edilmiştir.
Hazırlanacak tespit raporunun olumsuz olması halinde, hangi hususların olumsuz olarak tespitinin yapıldığına gerekçeli olarak yer verilecektir.
15.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1/ EUR.MED Dolaşım Sertifikaları/Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanlarının doğruluğunun tespiti işlemlerine ilişkin tespit raporu ilgili Gümrük Müdürlüğü ve tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.
15.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”
16- BİR TEDARİKÇİ BEYANINA İSTİNADEN INF 4 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ TALEP EDİLEN İHRACATA KONU EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ
16.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “INF4”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu düzenlenmesi talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– Tedarikçi Beyanının türü (kısa dönem/uzun dönem)
– Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının
Başlangıç tarihi;
Bitiş tarihi;
– A.TR dolaşım belgesi sayı tarihi;
– Fatura sayı tarihi;
– Eşyanın 4’lü tarife posizyonu;
– Menşe ülke;
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ………………………(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Uzun/Kısa Dönem Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.
16.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
16.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.
– Tedarikçi beyanının tarihi;
– Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının
Başlangıç tarihi;
Bitiş tarihi;
– Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi/gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,
– Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin A.TR Dolaşım belgesinin/belgelerinin tarih ve sayısı,
– Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin fatura/faturalar tarih ve sayısı,
– Tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği,
– Tedarikçi beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4’lü tarife pozisyonu.
16.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Tedarikçi beyanının, ihracat beyannamesi/beyannameleri ile ilişkilendirildiği,
– Tedarikçi beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,
– Hakkında tespit yapılan tedarikçi beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
16.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– 28/9/2006 tarih ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca düzenlenen tedarikçi beyanlarında kayıtlı eşyanın Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,
– Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın beyanda belirtildiği gibi  ……………………… ülke menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,
– Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın;

 1. a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edildiği veya
 2. b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye’de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,
 3. c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

– Tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde/ beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu.
16.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“……………………ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ………………………(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlendiği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtildiği gibi ………………………ülke menşeli olduğu tespit edilmiştir.
16.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti işlemlerine ilişkin tespit raporu ilgili Gümrük Müdürlüğü ve tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.
16.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”
17- TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ BAŞVURUSUNA KONU EŞYALARIN MENŞE KURALLARINA UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ
17.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “EU2”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların menşe kurallarına uygunluğunun tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– İhracatı yapılacak eşyanın 4’lü tarife pozisyonu
– İhracat yapılacak ülke veya ülke grubu
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde yapılacak ihracatta kıymet sınırlaması olmaksızın fatura beyanı ve/veya EUR.MED fatura beyanı düzenlemeye ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Onaylanmış İhracatçı Yetkisi almak için hazırlanan başvuru dosyasında yer almak üzere bu tespiti yaptıran  ……………………… tarafından başvuru konusu  ………………………4’lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan  ……………………… isimli eşyanın üretim prosedürü, menşeine ilişkin verilerin doğruluğu ve ilgili mevzuata uygunluğu ile hammadde temininden ihracata kadar tüm aşamaların izlenebilirliği araştırılarak bu sözleşmeye taraf olan Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.”
17.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
17.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edileceği,
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın 4’lü tarife pozisyonu.
17.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Yetki başvurusu sahibinin hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat aşamaları arasında bağlantı kurmayı mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olup olmadığının incelendiği,
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşya için ilgili yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve yönetmeliğin diğer hükümlerinin incelendiği,
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin temin edilişine ilişkin belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
17.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Yetki başvurusu sahibinin hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat aşamaları arasında bağlantı kurmayı mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olup olmadığı,
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın;

 • Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilip edilmediği veya
 • Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye’de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,
 • Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

– Eşyanın menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşyanın yukarıda belirtilen kurallara uygunluğunu sağlayan şartlar ve üretim prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi.
17.3. Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… tarafından Onaylanmış İhracatçı Yetkisi kapsamında ihracatı yapılmak istenen  ……………………… 4’lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan  ………………………‘ya ihracatı yapılacak ………………………isimli eşyaya ilişkin olarak, gerek üretim prosedürünün, gerekse destekleyici bilgi ve belgelerin kontrolü sonucunda söz konusu eşyanın menşe kazanma kurallarını karşıladığı/karşılamadığı ve başvuru sahibinin hammadde temininden ihracata kadar tüm aşamaların izlenebilirliğine sahip olduğu/olmadığı anlaşılmıştır.”
17.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örneğini yükümlüye sunacaklardır.
17.5- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde:
– Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi,
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilmiş ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve belgelerin (Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine ilişkin bilgilerin tek tek sayılmak suretiyle belirtilmesi,(Söz konusu belgelerin birer örneği çalışma kağıdına eklenecektir.)
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilmiş değil ise; eşyanın üretiminde kullanılan ithal girdilere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri, fatura vb. diğer belgeler ile varsa EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının belirtilmesi (Söz konusu belgelerin birer örneği çalışma kağıdına eklenecektir),
– Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi.
– Tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 
18- İTHAL EDİLEREK KULLANILMIŞ OLAN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA YASAL BELGE SAKLAMA SÜRESİ DOLDUĞUNDAN İTHALE İLİŞKİN TEVSİK EDİCİ BELGELERİ BULUNMAYAN EŞYANIN İHRACATINDA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN İHRAÇ EŞYASININ SERBEST DOLAŞIM STATÜSÜNÜN TESPİTİ
18.1. Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AT1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak erbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak belirlenmesi” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– A.TR Dolaşım Belgesinin numarası,
– Eşyanın ihraç edileceği  ülke ismi;
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… ticaret unvanlı kişi adına düzenlenen ve  ……………………… (ülke) gümrük idaresine ibraz edilecek olan A.TR dolaşım belgesi kapsamı daha önce ithal edilmiş ve kullanılmış olan ihraç eşyasının ithaline ilişkin tevsik edici belgeler 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen yasal belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığından, söz konusu eşyanın serbest dolaşım statüsünün, bu statüyü belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.”
18.2.Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
18.2.1. Genel Bilgiler
Her bir belge için olmak üzere hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– A.TR Dolaşım Belgesinin numarası,
– A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın hangi ülkeye ihraç edileceği,
18.2.2. Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Hakkında tespit yapılan eşyaya ilişkin serbest dolaşım statüsünün belirlenmesine ve A.TRDolaşım Belgesinin düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği
18.2.3. Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-A.TR dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı,
-A.TR dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğunu tevsik edici ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtlarının mevcut olduğu ve eşyanın serbest dolaşımda olduğu
18.2.4. Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“Raporun genel bilgiler bölümünde yer alan ………………………seri no.lu A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı daha önce ithal edilerek, kullanılmış olan eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğunu tevsik edici ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtlarının incelenmesinden söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda olduğu tespit edilmiştir.”
Hazırlanacak tespit raporunun olumsuz olması halinde, hangi hususların olumsuz olarak tespitinin yapıldığına gerekçeli olarak yer verilecektir.
18.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından bu konuda düzenlenen rapor söz konusu A.TR dolaşım belgesini vize edecek ilgili Gümrük Müdürlüğü ve tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.
18.4. Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
19- TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEBİNDE BULUNAN YÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN ÇOK ZOR DURUM TESPİTİ
19.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “ZD1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülere ilişkin çok zor durum tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Sayısı ve Tarihi (Ek tahakkuk ve/veya para cezasının beyannameden kaynaklandığı durumlarda),
– Ek Tahakkuk Kararı Sayısı ve Tarihi,
– Para Cezası Kararı Sayısı ve Tarihi,
– İlgili Gümrük Müdürlüğü,
– Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2)’nin 1 no.lu Ekinde Yer Alan Başvuru Formu Tarihi.
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… Gümrük Müdürlüğüne yapılan …/…/……….. tarihli başvuru konusu, başvuru tarihi itibarı ile toplam ………….TL. borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirilmesi amacıyla çok zor durum hali tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
19.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
19.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Gelir eksiği ve/veya para cezasına konu gümrük beyannamelerinin tescil tarihi ve sayısı,
– Ek tahakkuk ve/veya para cezası kararlarının tarih ve sayısı,
– Taksitlendirilmesi talep edilen borcun türü, vadesi ve toplamının gösterildiği liste,
19.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelenmesi sonucu yapılan tespitler,
– Mali durum belgelerinden elde edilen ve çok zor durum tespiti için kullanılan bilgilerin özetlendiği tablolar,
– Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 21 nci maddesi uyarınca yapılan likidite oranının tespitine ilişkin hesaplama.
19.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Yapılan mali inceleme ve hesaplama sonucunda çok zor durum halinin mevcut olduğu,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu
19.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Sonuç” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
““Yapılan inceleme ve hesaplamalar sonucunda ……………………………. ‘nin …………………… Gümrük Müdürlüğüne yapılan …/…/……. tarihli başvurusuna konu, başvuru tarihi itibarı ile toplam ………….TL. borcunu defaten ödemesi halinde çok zor duruma düşeceği tespit edilmiştir.”
19.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu ilgili gümrük müdürlüğüne sunacaklardır.
19.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:
– Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesinin onaylı bir örneği,
– Çok zor durum tespiti için kullanılan tasdikli mali durum belgeleri,
– Yapılan hesaplamalara esas olan çalışma belgeleri,
– Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu Örneği.
 
20- GÜMRÜK KANUNU’NUN 73 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA BEYANNAMEDE YAPILACAK DÜZELTME İŞLEMLERİNE ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT.
 
20.1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMI İHRACAT BEYANNAMESİ ÜZERİNDE, GÜMRÜK KANUNUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA EŞYANIN TESLİMİNDEN SONRA, YAN SANAYİCİ BİLGİSİNE İLİŞKİN DÜZELTME YAPILMASINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT
20.1.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “BD1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına esas teşkil edecek tespit” yazılır. Her bir Dahilde İşleme İzni/Dahilde İşleme İzin Belgesi için bir sözleşme düzenlenir ve sözleşmelere aynı Dahilde İşleme İzni/Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında birden fazla beyannameye ilişkin bilgi girilebilir.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Tarihi
– TCGB Tescil Sayısı
– Dahilde İşleme İznine Konu Eşya İse
– İzni Veren Gümrük Müdürlüğü
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– Dahilde İşleme İzin Belgesine Konu Eşya İse
– DİİB Sayısı
– DİİB Tarihi
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır.
“…………………… Gümrük Müdürlüğünce  ……………………… tescil sayılı ve …/…/ ……………………… tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri üzerinde, eşyanın tesliminden sonra, yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltilme yapılması talebi ile ilgili koşulların yerine getirilip getirilmediği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
20.1.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
20.1.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Dahilde işleme izni söz konusu ise;
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– İzne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,
– Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı,
– İzin süre sonu,
– Dahilde işleme izin belgesi söz konusu ise;
– DİİB tarih ve sayısı,
– DİİB’nin verildiği kişinin adı,
– DİİB süre sonu,
– Düzeltme yapılmak istenen dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannamesi tescil tarihi ve sayısı ile beyanname kapanma tarihi,
– İlgili DİİB/izin üzerinde kayıtlı yan sanayici bilgisi,
20.1.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Yan sanayicinin DİİB/izin kapsamı eşyayı üretebilecek kapasitede olup olmadığına ilişkin tespitin, ilgili destekleyici belgelerle birlikte yapıldığı bilgisi,
-İhracat beyannamesine konu eşyanın üretiminin tamamının veya bir kısmının veya üretiminin bir alt aşamasının, beyannamede düzeltme yapılmak suretiyle kaydedilmek istenen yan sanayici tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin, söz konusu firmanın üretim yerinde tespitin yapıldığı bilgisi,
– Yan sanayicinin muhasebe kayıtları, fatura ve diğer belgeleri ile bunlara ilişkin tutulması gereken yasal defterleri üzerinden DİİB/izinde belirtilen üretimin ilgili firma tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin tespitin yapıldığı bilgisi,
20.1.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– İhracat beyannamesine konu eşyanın üretiminin tamamının/bir kısmının/üretiminin bir alt aşamasının, beyannameye eklenmek istenen yan sanayici tarafından gerçekleştirildiği bilgisi,
– Söz konusu yan sanayici bilgisinin, ilgili DİİB/izinde kayıtlı olduğu ve işlemlerin DİİB/izinde belirtildiği şekilde gerçekleştirildiği bilgisi,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu bilgisi.
20.1.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünce  ……………………… tescil sayılı ve …/…/ ……………………… tarihli gümrük beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, eşyanın tesliminden sonra düzeltme işlemi ile kaydedilmek istenen yan sanayici tarafından, beyannamenin bağlı olduğu DİİB/izinde kayıtlı bilgilere uygun şekilde, beyanname konusu eşyanın tamamının/bir kısmının/üretiminin bir alt aşamasının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.”
20.1.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaklardır.
20.1.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:
– İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin örneği,
– İhracat beyannamesi üzerinde, eşyanın tesliminden sonra düzeltme işlemi ile kaydedilmek istenen yan sanayici tarafından, beyanname konusu eşyanın tamamının veya bir kısmının veya üretiminin bir alt aşamasının gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belge örnekleri (fatura, kapasite raporu vb.),
-DİİB/0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belgenin bir örneği
 
20.2. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMI İHRACAT BEYANNAMESİ ÜZERİNDE, GÜMRÜK KANUNUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA EŞYANIN TESLİMİNDEN SONRA, DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ(DİİB)/DAHİLDE İŞLEME İZNİ SAHİBİ BİLGİSİNE İLİŞKİN DÜZELTME YAPILMASINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT
20.2.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “BD1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına esas teşkil edecek tespit” yazılır. Her bir Dahilde İşleme İzni/Dahilde İşleme İzin Belgesi için bir sözleşme düzenlenir ve sözleşmelere aynı Dahilde İşleme İzni/Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında birden fazla beyannameye ilişkin bilgi girilebilir.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Tarihi
– TCGB Tescil Sayısı
– Dahilde İşleme İznine Konu Eşya İse
– İzni Veren Gümrük Müdürlüğü
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– Dahilde İşleme İzin Belgesine Konu Eşya İse
– DİİB Sayısı
– DİİB Tarihi
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır.
“…………………… Gümrük Müdürlüğünce  ……………………… tescil sayılı ve …/…/ ……………………… tarihli gümrük beyannamesi üzerinde, eşyanın tesliminden sonra, Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılması talebi ile ilgili koşulların yerine getirilip getirilmediği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
 
20.2.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
20.2.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Dahilde işleme izni söz konusu ise;
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– İzne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,
– Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı,
– İzin süre sonu,
– Dahilde işleme izin belgesi söz konusu ise;
– DİİB tarih ve sayısı,
– DİİB’nin verildiği kişinin adı,
– DİİB süre sonu,
– Düzeltme yapılmak istenen dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannamesi tescil tarihi ve sayısı ile beyanname kapanma tarihi,
– İlgili DİİB/izin üzerinde kayıtlı DİİB/İzin Sahibi bilgisi,
– İlgili DİİB/izin üzerinde kayıtlı Aracı İhracatçı Firma bilgisi.
20.2.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– İlgili DİİB/izin üzerinde kayıtlı Aracı İhracatçı Firma bilgisinin, düzeltme talep edilen beyannamede kayıtlı ihracatçı firma bilgisi ile uyumlu olduğu,
-İlgili beyannamede kayıtlı ihracatçı firmanın, DİİB’de/izinde taahhüt edilen ihracatı, DİİB/İzin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştirmek üzere, DİİB/izin sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş olduğu,
– İhracat beyannamesine konu eşyanın, beyannamede kayıtlı ihracatçı firma (Aracı ihracatçı) tarafından, ilgili DİİB/İzin sahibi firmadan tedarik edildiği,
Bilgileri.
 
20.2.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– İlgili beyannamede kayıtlı ihracatçı firmanın, Aracı İhracatçı Firma sıfatıyla, DİİB/izin sahibi firma tarafından eşyanın ihracatını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş olduğu,
– İhracat beyannamesine konu eşyanın, beyannamede kayıtlı ihracatçı firma (Aracı ihracatçı) tarafından, ilgili DİİB/İzin sahibi firmadan tedarik edildiği,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin (sözleşme, ticari kayıt, fatura vb.) mevcut, güncel ve geçerli olduğu bilgisi.
20.2.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünce  ……………………… tescil sayılı ve …/…/ ……………………… tarihli gümrük beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, eşyanın tesliminden sonra düzeltme işlemi ile kaydedilmek istenen DİİB/İzin sahibi firma bilgisinin, beyannamede kayıtlı DİİB/İzin üzerinde yer alan DİİB/İzin sahibi firma bilgisi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.”
20.2.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu ilgili gümrük müdürlüğü ve yükümlüye sunacaklardır.
20.2.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:
– İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin örneği,
– İhracat beyannamesi konusu eşyanın, beyannamede kayıtlı ihracatçı firma (Aracı ihracatçı) tarafından, ilgili DİİB/İzin sahibi firmadan tedarik edildiğine ilişkin bilgi ve belge örnekleri (fatura vb),
-İlgili beyannamede kayıtlı ihracatçı firmanın, belge/izin sahibi firma tarafından DİİB’de/izinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş olduğuna ilişkim bilgi ve belge örnekleri (ticari kayıt, sözleşme vb.),
– DİİB/0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belgenin bir örneği
 
21- TAKAS İŞLEMLERİNDE KKDF MUAFİYETİ UYGULAMASINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT
21.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin
(4) no.lu TESPİT KODU alanına “TK1”;
(5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük Beyannamesinde Ödeme Şekli Takas Olarak Beyan Edildiği Durumlarda KKDF Muafiyeti Uygulanmasına Esas Teşkil Edecek Tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu “TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER” alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-Gerçek kişiler için; ad, soyad ve TC kimlik numarası
– Tüzel kişiler için; firmanın ticaret ünvanı ve vergi kimlik numarası,
– Takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğü,
– Takas dilekçesinin tarih ve sayısı,
(17) no.lu “SÖZLEŞMENİN KONUSU” alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır.
“…………………… TC/vergi kimlik numaralı……………………………………………………… tarafından ……………….. Gümrük Müdürlüğüne verilen……………..tarihli ………… sayılı takas dilekçesi ile yapılacağı taahhüt edilen ithalat ve ihracatların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, bu kapsamda ithalatın ihracatı aşan kısmı için tahsili gereken KKDF tutarı ve bu tutarın yatırılıp yatırılmadığı hususları rapora bağlanacaktır.”
21.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
21.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
 
-Gerçek kişilerde; tespit işlemini yaptıran kişinin ad, soyad ve TC kimlik numarası,
– Tüzel kişilerde; tespit işlemini yaptıran kişinin ticaret unvanı, Ticaret Siciline kayıtlı olduğu yer, merkezi,
-Tüzel kişilerde, tespit işlemini yaptıran firmanın vergi kimlik numarası,
– Tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet alanı,
– Takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğü,
– Takas dilekçesinin verildiği tarih ve sayı,
-Alıcı ve satıcı firma arasındaki ilişki,
– Firmanın takas işlemine ihtiyaç duymasına ilişkin gerekçeler,
21.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Takas işlemlerinin takas dilekçesinde belirtilen gerçek kişi veya tüzel kişiler arasında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
-Takas Takip Formuna kaydedilen ithalat ve ihracatlara ilişkin bilgilerin doğru kaydedilip kaydedilmediği,
-Takas işlemi kapsamında yapılan ithalat ve ihracat beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri ile tescil edildiği gümrük müdürlüğü/müdürlükleri,
– Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracatların ilk ithalat/ihracat beyannamesinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanıp tamamlanmadığı,
-Takas dilekçesinde yapılacağı beyan edilen ithalatın ve ihracatın gerçekleşme durumu (GTİP, miktar ve tutar olarak)
– Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlara ilişkin, her bir gümrük müdürlüğü için beyanname bazında hesaplanan KKDF tutarı ve bu tutar için verilen teminat tutarı listesi,
– KKDF muafiyeti uygulanacak ithalat miktarı ve tutarı,
– Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatın ihracatı aşıp aşmadığı, ithalat fazla ise fazla ithalatın miktarı, tutarı ve fazla ithalata tekabül eden ve tahsili gereken KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tutarı,
-KKDF tutarının yatırılıp yatırılmadığı,
– İade edilecek teminat tutarının, her bir gümrük müdürlüğü için beyanname bazında listesi,
– Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan ve incelenen belgelerin neler olduğu,
21.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Takas işleminin 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelgede yer alan koşullara uygun olup olmadığı,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
21.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… TC/vergi kimlik numaralı……………………………………………………… tarafından ………………..  Gümrük Müdürlüğüne verilen……………..tarihli ………… sayılı takas dilekçesinde yapılacağı taahhüt edilen ………………tutarında ithalatın ve ………………. tutarında ihracatın 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge çerçevesinde gerçekleştirildiği, bu kapsamda ithalatın ihracatı aşan ………… tutarındaki kısmı için ……………… tutarında KKDF’nin ödendiği tespit edilmiştir.
21.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının ……. bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu takas işlemlerinin bitirilmesi gereken süre sonundan itibaren en geç 1 ay içerisinde takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğü ve yükümlüye sunacaklardır.
EK 1.A- Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar:
 

 1. Genel ve özel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkış işlemi için aynı gün içinde sayım tutanağı düzenlenir
 2. Her bir eşya giriş veya çıkış işlemi için düzenlenen sayım tutanağına her yeni bir yıl için 1’den başlayan bir sıra numarası verilir ve düzenlenme tarihi yazılır.
 3. Eşya girişine ilişkin sayım tutanaklarında aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmesi zorunludur:

– Sayım tutanağı sıra numarası ve düzenlenme tarihi,
– Eşyanın genel/özel antrepoya giriş tarihi,
– İlgili Gümrük Müdürlüğü/Müdürlükleri,
– Eşyanın hangi kapsamda antrepoya konulduğu (Geçici depolama statüsünde, antrepo rejimi statüsünde,),
– Özet beyanın/beyanların veya özet beyan yerine geçen belgenin/belgelerin ya da gümrük beyannamesinin/ beyannamelerinin (yahut beyanname yerine geçen belgenin/belgelerin) tescil sayı ve tarihleri,
– Eşyanın kaplarının adedi, markaları ve numaraları,
– Eşyanın cinsi, ağırlığı, GTİP’i (eğer biliniyorsa),
– Alıcısı ve göndericisi,
– Eşyanın hangi yolla taşındığı (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, boru hattıyla),
– Varsa taşıma senetlerinin seri numarası ve düzenlenme tarihleri (eğer biliniyorsa),
– Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin, antrepo sahibinin veya yetkilisinin, varsa gözetim memurunun/antrepo memurunun ad soyadları, imzaları, unvanları,
– Varsa diğer hususlar.

 1. Eşya çıkışına ilişkin sayım tutanaklarında aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmesi zorunludur:

– Sayım tutanağı sıra numarası ve düzenlenme tarihi,
– Eşyanın genel/özel antrepodan çıkış tarihi,
– Eşyanın hangi kapsamda antrepodan çıktığı (serbest dolaşıma giriş, transit, yeniden ihracat, vb.),
– Eşyanın geçici depolama yerine veya antrepoya girişine ilişkin özet beyanın/beyanların veya özet beyan yerine geçen belgenin/belgelerin ya da gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin yahut beyanname yerine geçen belgenin/belgelerin tescil sayı ve tarihleri,
– Eşyanın kaplarının adedi, markaları ve numaraları,
– Eşyanın satışa esas cinsi, ağırlığı, GTİP’i (eğer biliniyorsa),
– Alıcısı, göndericisi, antrepodan çekicisi,
– Varsa taşıma senetlerinin seri numarası ve düzenlenme tarihleri (eğer biliniyorsa),
– Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin, antrepo sahibinin veya yetkilisinin, varsa antrepodan eşyanın çekicisinin, varsa gözetim memurunun/antrepo memurunun ad soyadları, imzaları, unvanları,
– Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

 • Eşyanın denetiminden sorumlu bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu
 • İlgili gümrük rejimleri itibariyle gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde eşyanın denetiminden sorumlu bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşavirine herhangi bir bildirim yapılıp yapılmadığı,
 • İlgili kurumca 3 günlük süre içinde denetime başlanıp başlanmadığı,
 • İlgili kurumca denetim için ek süre belirtilip belirtilmediği, ek süre belirtilmişse kaç gün olduğu

– Varsa diğer hususlar.

 1. Sayım tutanağında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin veya yanında sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişilerden birinin imzası bulunur. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin yanında sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişilerden biri tarafından tutanağın imzalanması halinde, söz konusu kişi sadece tutanağı imzalar. Bu durumda mezkur tutanak ilgili Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin imza ve kaşesini ihtiva eden bir yazı ekinde ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.
 2. 6. Giriş veya çıkış işleminin niteliğine göre 1.B, 1.C, 1.D, 1.E ve 1.F’de belirtilen tutanak örneklerinden uygun olanı kullanılır.

 
 
EK 1.B- Geçici Depolama Statüsünde Eşya Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
 
SAYIM TUTANAĞI
Sayı: ….
Eşya Giriş Tarihi: …./…./20…
 
 
……………………… Gümrük Müdürlüğü’nden giriş işlemi yapılan, …./…./20…. tarihinde  ……………………… Gümrük Müdürlüğü’ne gelen  ……………………… taşımacılık firmasının / acentesinin  ……………………… sefer / vagon / plaka numaralı taşıtına ait …./…./20…. tarihli, ………………………tescil sayılı özet beyan / özet beyan yerine geçen belge kapsamı eşyayı taşıyan aracın  ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce vurulan mührünün sağlam olduğu görüldü ve heyetçe araç açıldı.
………………………Gümrük Müdürlüğü’nün …./…./20…. tarihli ve ………………………tescil numaralı Özet Beyan muhteviyatı  ……………………… kaptan oluşan eşya  ……………………… kodlu antrepoya/geçici depolama yerine boşaltıldı ………………………/…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………
 

Taşıyıcı/ Taşıyıcı Temsilcisi Antrepo Sahibi veya yetkilisi Varsa Gözetim Memuru/ Antrepo Memuru Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
imza imza imza/kaşe imza/kaşe

 
EK 1.C- Antrepo Rejimi Statüsünde Eşya Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
SAYIM TUTANAĞI
 
 
Sayı: ..
Eşya Giriş Tarihi: …./…./20…
 
 
……………………… Gümrük Müdürlüğü’nün ..„/…./20…. tarihli,  ……………………… tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı  ……………………… kaptan oluşan  ……………………… brüt ağırlığındaki  ……………………… cinsi eşya  ……………………… kodlu antrepoya boşaltıldı ………………………/…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………
 

Taşıyıcı/ Taşıyıcı Temsilcisi Antrepo Sahibi veya yetkilisi Varsa Gözetim Memuru/ Antrepo Memuru Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
imza imza imza/kaşe imza/kaşe

 
 
 
EK 1.D- Geçici Depolama Statüsündeki Eşyanın Çıkışına İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
Sayı: ..
Eşya Çıkış Tarihi: …/ …/20 …
 
 
……………………… Gümrük Müdürlüğü’nün ..„/…./20…. tarihli,  ……………………… tescil sayılı  ……………………… gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı  ……………………… kaptan oluşan  ……………………… brüt ağırlığındaki  ……………………… cinsi eşya  ……………………… kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı ………………………/.. ../20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………
 

Taşıyıcı/ Taşıyıcı Temsilcisi Antrepo Sahibi veya yetkilisi Varsa Gözetim Memuru/ Antrepo Memuru Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
imza imza imza/kaşe imza/kaşe

 
EK 1.E- Antrepo Rejimi Statüsündeki Eşyanın Çıkışına İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
 
Sayı: ..
Eşya Çıkış Tarihi: …/ …/20 …
 
 
……………………… Gümrük Müdürlüğü’nün ..„/…./20…. tarihli,  ……………………… tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri ile antrepoya alınan,  ………………………kaptan oluşan,  ……………………… brüt ağırlığındaki  ……………………… cinsi eşya  ……………………… kodlu antrepodan …/…/ ……………………… tarihli,  ……………………… tescil sayılı gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamında çıkarıldı ………………………/…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………
 

Taşıyıcı/ Taşıyıcı Temsilcisi Antrepo Sahibi veya yetkilisi Varsa Gözetim Memuru/ Antrepo Memuru Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
imza imza imza/kaşe imza/kaşe

 
EK 1.F- Eşyanın Geçici Depolama Statüsünden Çıkarılarak, Antrepo Rejimi Statüsüne Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
 
Sayı: ….
İşlem Tarihi: …./…./20….
 
 
 
………………………Gümrük Müdürlüğü’nün …./…./20…. tarihli, ………………………tescil sayılı  ……………………… özet beyan kapsamı  ……………………… kaptan oluşan  ……………………… brüt ağırlığındaki  ………………………cinsi eşya ………………………kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı.
………………………Gümrük Müdürlüğü’nün …./…./20…. tarihli, ………………………tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı  ……………………… kaptan oluşan  ……………………… brüt ağırlığındaki ………………………cinsi eşya ………………………kodlu antrepoya boşaltıldı……/…./20… tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………
 

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi Varsa Gözetim Memuru/ Antrepo Memuru Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
imza imza/kaşe imza/kaşe

EK 2- Özel ve Genel Antrepolarda Stok Kayıtlarına Göre Fiilen Bulunan Eşyanın Dönemsel Tespit İşlemine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
 
SAYIM TUTANAĞI
Sayı: ..
Dönemi:
 
……………………… Gümrük Müdürlüğü’nün denetimi altında bulunan ……….. kodlu  ……………………… adresinde bulunan  ………………… Sınıfı antreponun ……………….. dönemine ilişkin olarak  ……/……/20….. tarihinde fiziki sayımı stok kayıtlarına göre yapılmış aşağıda belirtilen şekilde tespit yapılmış olup …./……./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
 

Stok kayıtlarında kayıtlı bulunan Fiilen tespit edilen Fark (+/-)/Uygun
Miktar Tür Miktar Tür Miktar Tür

 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………
 

Antrepo Sahibi Veya Yetkilisi Varsa Gözetim Memuru/ Antrepo Memuru Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza/Kaşe Adı Soyadı İmza/Kaşe

 
EK3: Antrepo İçerisinde Elleçleme İşleminin Yapılmasına İlişkin Tutanak Örneği
 
TUTANAK
Sayı: ..
Dönemi:
 
…. Kod numaralı antrepodaki [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı …. GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap,adet,miktar bilgileri belirtilen eşyanın*]; antrepo beyannamesine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak, elleçleme işlemi ……… tarihinde bitirilmiştir. [Elleçlenen eşya ile birlikte …..sayı ve …….. günlü antrepo beyannamesi muhteviyatı serbest dolaşımda olan eşya da antrepoya alınmıştır.] İşbu tutanak ……..tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.
 

Antrepo Sahibi Veya Yetkilisi Eşya sahibi/temsilcisi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza/Kaşe

 
* Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.
 
EK4: Antrepo Dışında Elleçleme İşlemine Tabi Tutulacak Eşyanın Antrepodan Çıkışına İlişkin Tutanak Örneği
TUTANAK
 
Sayı: ..
Dönemi:
 
…. Kod numaralı antrepodaki [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı ….GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşya] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap,adet,miktar bilgileri belirtilen eşya*]; elleçleme işlemi yapılmak üzere antrepo beyannamesine uygun olarak, antrepo teminatı, YGM takip ve kontrolü ve eşya sahibi firma sorumluluğu altında 3 ay içerisinde Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak elleçleme işleminin bitirilerek antrepoya geri getirilmesi ya da gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması (Sadece Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde yapılacak elleçleme işleminin gösterildiği durumlarda) kaydıyla, antrepodan çıkartılarak ……….. firması temsilcisine ………tarihinde teslim edilmiştir. İşbu tutanak …….. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

Antrepo Sahibi Veya Yetkilisi Eşya sahibi/temsilcisi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza/Kaşe

 
* Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.
 
EK5/A: Antrepo Dışında Elleçleme İşlemine Tabi Tutulan Eşyanın Antrepoya Girişine İlişkin Tutanak Örneği
 
TUTANAK
 
Sayı: ..
Dönemi:
 
Elleçleme işlemi yapılmak üzere ….…tarihinde …… kod numaralı antrepodan geçici çıkışı yapılan [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı …. GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap,adet,miktar bilgileri belirtilen eşyanın*]; elleçleme işlemi bitirilerek tamamı / …. miktarı / karşılarında belirtilen miktarı, antrepo beyannamesi bilgilerine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak ………..tarihinde antrepoya tekrar alınmıştır.
[Elleçlenen eşya ile birlikte ….. sayı ve …….. günlü antrepo beyannamesi muhteviyatı serbest dolaşımda olan eşya da antrepoya alınmıştır.] İşbu tutanak ……..tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.
 

Antrepo Sahibi Veya Yetkilisi Eşya sahibi/temsilcisi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza/Kaşe

 
* Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.
 
EK5/B: Antrepo Dışında Elleçleme İşlemi Yapılan Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış İşlem Veya Kullanıma Tabi  Tutulmasına İlişkin Tutanak Örneği
 
TUTANAK
Sayı: ..
Dönemi:
 
Elleçleme işlemi yapılmak üzere ….… tarihinde …. kod numaralı antrepodan geçici çıkışı yapılan [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı …. GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap,adet,miktar bilgileri belirtilen eşyanın*] elleçleme işlemi bitirilerek tamamı /…. miktarı / karşılarında belirtilen miktarı, antrepo beyannamesi bilgilerine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak [……..tarih ve ………sayılı] / [karşılarında belirtilen tarih ve sayılı] işlem/beyanname ile gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmuştur. İşbu tutanak ……..tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

Eşya sahibi/temsilcisi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza/Kaşe

 
* Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.
 
EK6: Antrepo Dışında Elleçleme İşleminin Tamamlanmadığı Durumlara İlişkin Tutanak Örneği
 
TUTANAK
 
Sayı: ..
Dönemi:
 
Elleçleme işlemi yapılmak üzere ….…tarihinde …. Kod numaralı antrepodan geçici çıkışı yapılan [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı …. GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap,adet,miktar bilgileri belirtilen eşyanın*] elleçleme işlemleri tamamlanarak antrepoya geri getirilmemesi üzerine elleçleme işlemi yapılacağı bildirilen ……….adrese gidilerek eşyanın asli niteliklerini koruduğu ve eksiksiz olarak bulunduğu tespit edilmiştir. İşbu tutanak ……..tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.
 

Eşya sahibi/temsilcisi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
Adı Soyadı İmza Adı Soyadı İmza/Kaşe

 
* Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.
22- DR2, DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYANIN İHRAÇ EDİLEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜN BÜNYESİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ TEKNİK, BİLİMSEL VEYA İDAREDEN KAYNAKLANAN BİR NEDENLE TESPİT EDİLEMEMESİ HALİNDE YAPILACAK TESPİT
22.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “DR2”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– İthalat ve ihracat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB Tescil Tarihi
– İthalat ve ihracat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB Tescil Numarası
– İzni veren gümrük idaresi
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– İthal eşyasının GTİP’i ve Açıklaması
– İşlem görmüş ürünün GTİP’i ve Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ……………………… sayı ve ……………………… tarihli gümrük beyannamesi ile ithal edilen ………………………GTİP’li ……………………… cinsi eşyanın ……………………… tarih ve ……………………… sayılı dahilde işleme izni kapsamında ………………………tarihli  ve ………………………sayılı gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
22.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
22.2.1- Genel Bilgiler
Her bir dahilde işleme izni kapsamı eşya için hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
– Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı/unvanı,
– Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesi ile izin kapsamında gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri,
– İthalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,
– Dahilde işleme izni kapsamı ithal eşyasının GTİP’İ, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
– İşlem görmüş ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
– Varsa yan sanayici firmanın vergi numarası ve adı/unvanı,
– Varsa aracı ihracatçı firmanın vergi numarası ve adı/unvanı,
– Kanıtlayıcı Hesapların/Kayıtların/Belgelerin Türü.
22.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
– Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere yan sanayici firmaya gönderilmesi durumunda yan sanayici firmaya ait belgelerin de neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
– Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın aracı ihracatçı tarafından ihraç edilmesi durumunda aracı ihracatçı firmaya ait belgelerin de neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
22.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Firmanın muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
– Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere yan sanayici firmaya gönderilmesi durumunda yan sanayici firmanın da muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,
– Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın aracı ihracatçı tarafından ihraç edilmesi durumunda aracı ihracatçı firmanın da muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı.
22.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ ……………………… ………………………tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi kapsamı……………………… GTİP’li ithal eşyasının Dahilde İşleme İzninde öngörülen işleme faaliyetine tabi tutularak işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığı tespit edilmiştir.”
22.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu ilgili gümrük müdürlüğü ve yükümlüye sunacaklardır.
22.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 
23 – GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLMİŞ ÜRÜNÜN MİKTARINA İLİŞKİN TESPİT

 1. 1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GK2”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilmiş Ürünün Nihai Ürün İçerisindeki Miktarına İlişkin Tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– İthalat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB Tescil Tarihi
– İthalat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB Tescil Numarası
– İzni veren gümrük idaresi
– Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu Ekinde Yer Alan Başvuru Formu Tarihi
– İlgili Gümrük Müdürlüğü
– Gümrük Yönetmeliğinin 56 nolu Ekinde Yer Alan İzin Formu Tarih ve Numarası
– Gümrük Rejimine Tabi Eşyanın GTİP’i
– İşlenmiş Ürünün GTİP’i
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… vergi numaralı  ……………………… ticari ünvanlı gerçek/tüzel kişinin  ……………………… tarihli Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İzin Başvuru Formu üzerine  ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce verilen  ……………………… nolu İzin Belgesi kapsamı  ……………………… GTİP’li  ……………………… kg/m/adet/m2 miktarında işlenecek eşyanın  ……………………… kg/m/adet/m2 kadarı kullanılarak  ……………………… GTİP’li işlem görmüş eşya elde edilip edilmediği, bu eşyanın da ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescil edilmiş  ………………………sayı ve  ………………………tarihli gümrük beyannameleri ile serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, gerek işleme faaliyetinin gerekse işlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasının ilgili izin belgesindeki kayıt ve koşullara uygun olup olmadığı, mevzuata aykırı bir durumun mevcut olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
 
23.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
23.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Eşyanın gümrük kontrolü altında işlemesini yapan kişinin ticaret unvanı,
– Eşyanın cinsi,
– İşlenecek ürünlerin ithalatına ve nihai ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,
– İşlenecek ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
– İşlem görmüş ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
– Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı,
– Kanıtlayıcı Hesapların/Kayıtların/Belgelerin Türü.
 
23.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
– Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
23.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Rejim kapsamında işlenmek üzere ithal edilen eşyanın ne kadarının serbest dolaşıma sokulan eşya bünyesinde kullanıldığının ortaya konulması,
– Firmanın muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,
– Eşyanın işlenmesi esnasındaki faaliyetlerin, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve ilgili tebliğ maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
 
23.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerlerin doldurulması ve aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“……………………tarih/sayılı izin belgesi kapsamı ………………………tarafından tescil edilen  ……………………… no.lu gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyadan gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ……………………… kg/m/adet/m2 kadarı kullanılarak …………………kg/m/adet/m2  ……………………… GTİP’li işlem görmüş eşya elde edildiği tespit edilmiştir.
 
23.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)’nin 4/A maddesinin beşinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri ile 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17’inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi uyarınca, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemlerine esas teşkil etmek üzere tespit raporunun bir örneği beyanname tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp en son takip eden ayın 10’una kadar nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye sunulacaktır.
 
23.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

Başa dön tuşu