İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/17)

12.05.2016-29710 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/17)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Amerika Birleşik Devletleri menşeli “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuruya istinaden, Yönetmeliğin 39 uncu maddesi uyarınca ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için soruşturmanın yeniden açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ABD: Amerika Birleşik Devletlerini,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) OYKA: OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi,
e) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
f) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini (International Trade Center),
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ğ) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’leri altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”dır.
(2) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi firmanın Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, OYKA bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.
Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) ABD menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’leri altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın ithalatında, 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) uyarınca, International Paper Company firması için CIF bedelin %9,43’ü, Rock-Tenn CP, LLP firması için CIF bedelin %15,06’sı ve diğer firmalar için CIF bedelin %19,96’sı oranında dampinge karşı önlem bulunmaktadır.
Önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası
MADDE 7 – (1) Dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası, Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçevesinde incelenmiştir.
(2) Dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasının incelenmesi amacıyla, başvuru konusu üründe ABD tarafından gerçekleştirilen ihracatın birim fiyatının gelişimi UTM verileri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Dampinge karşı önlem sonrası dönemde, başvuru konusu ürünün de içinde yer aldığı 4804.11 gümrük tarife pozisyonunda ABD’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatının ABD’nin genel ihraç birim fiyatından daha fazla düşüş kaydettiği tespit edilmiştir.
(3) Dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ayrıca başvuru konusu ürününün Türkiye pazarına giriş fiyatının gelişimi açısından değerlendirilmiştir. Başvuru konusu ürününün Türkiye pazarına giriş fiyatı hesaplanırken TÜİK verileri dikkate alınmıştır. Başvuru konusu ürünün ithalatında gümrük vergisi bulunmadığından, ABD’den gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatına gümrükleme masrafı ve 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) uyarınca yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem oranı eklenerek Türkiye pazarına giriş fiyatı hesaplanmıştır. Dampinge karşı önlem sonrası dönemde, başvuru konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının düşme eğilimine girdiği, fiyatın dampinge karşı önlemin uygulanmasına rağmen önlem öncesi fiyat seviyelerine kadar gerileyerek önlem uygulanmayan dönemdeki fiyatların dahi altına düştüğü tespit edilmiştir.
(4) TÜİK verileri kullanılarak dampinge karşı önlem sonrası dönem için hesaplanan ABD’den gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatından navlun ve diğer ayarlamalar düşürülerek fabrika çıkış aşamasındaki ihraç fiyatı elde edilmiştir. Dampinge karşı önleme ilişkin 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılan soruşturmada dikkate alınan normal değerler ile bu fıkrada açıklandığı şekilde tespit edilen fabrika çıkış aşamasındaki ihraç fiyatı aynı ticari aşamada kabul edilerek karşılaştırılmıştır. Bu şekilde hesaplanan damping marjının yürürlükte bulunan Tebliğ kapsamında belirlenen dampinge karşı önlem oranlarının üzerinde olduğu görülmüştür.
Zarar incelemesi
MADDE 8 – (1) Dampingli ithalatın YÜD üzerinde sebep olduğu zarar, dampinge karşı önleme ilişkin 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılan soruşturmada tespit edildiğinden, Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamı soruşturmada zarar incelemesi yapılmayacaktır.
Karar ve işlemler
MADDE 9 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, ABD menşeli başvuru konusu ürün için, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçevesinde, 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) kapsamında sonuçlandırılan soruşturmada tespit edilen zararın giderilebilmesini teminen, ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için soruşturmanın yeniden açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 10 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen başvuru konusu ürünün bilinen ithalatçılarına, şikayet konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, şikayete konu ülke Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkralar kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili olarak sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.
(8) Soruşturma süresince, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
(9) Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçevesinde normal değer incelemesinin soruşturma kapsamına alınmasına yönelik talepler, bu konudaki tüm bilgilerin destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunulması kaydıyla dikkate alınır.
Süreler
MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen taleplerin Genel Müdürlüğe sunulma süresi soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 10 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dahilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Meri önlemin uygulanması
MADDE 13 – (1) 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) uyarınca yürürlükte bulunan önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam eder.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: sya235@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu