İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28)

14.07.2015-29416 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/28)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (OYKA) tarafından yapılan başvuru üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli “metrekaresi 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” için 22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/26) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’de yerleşik tek üreticisi olan başvuru sahibi OYKA firmasının Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçısına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı belirlenen 55 ithalatçı firmadan 25’i soru formunu cevaplandırmıştır.
(6) Soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan olan International Paper Company (International Paper) ve Rock-Tenn CP, LLC (Rock-Tenn) firmaları, damping marjı hesabına esas teşkil eden temel bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunduğundan bahse konu firmalar işbirliğine gelmiş olarak değerlendirilmiştir.
(7) Öte yandan, soruşturma konusu ürünün direkt üreticisi olmamasına rağmen Türkiye’ye ticaretini yapan Avortex Limited, Eagle Paper International, Inc., G.A. Paper International Inc., International Forest Products LLC, Korab International AB ve Perichem Trading Inc. firmaları, tacir soru formunu eksiksiz doldurarak işbirliğine gelmiş olarak kabul edilmiştir. Tacir soru formunu dolduran Rockgold International Ltd. firması ise soruşturma döneminde Türkiye’ye satışı olmadığını beyan etmiştir.
(8) Soruşturma açılışını müteakip Genel Müdürlük tarafından üretici/ihracatçı oldukları bilinmeyen ancak tacir firmaların soru formlarına vermiş olduğu cevaplardan soruşturma konusu ürünün üretici/ihracatçısı olduğu anlaşılan KPAQ Industries LLC ve Kapstone Paper & Packaging Corporation firmalarına da soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Bahse konu bildirime süresi içinde sadece KPAQ Industries LLC firması yanıt vermiştir. Ancak, söz konusu firmanın cevaplarında esaslı eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiş ve firmaya eksikliklerin tamamlanması için ek süre verilmiştir. Yine de firma, süresi içinde eksiklikleri tamamlayamamış ve işbirliğine gelmemiş olarak değerlendirilmiştir.
(9) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca ilgili taraf kabul edilen soruşturma konusu ürünün üretici veya ihracatçılarından oluşan meslek kuruluşlarından American Forest & Paper Association (AF&PA), World Containerboard Organisation ve Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği (OMÜD) soruşturma ile ilgili görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak iletmişlerdir. Öte yandan, Turkish American Business Association-American Chamber of Commerce in Turkey Derneği de soruşturmaya ilişkin görüşlerini Genel Müdürlüğe iletmiştir.
(10) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 18/5/2015 tarihinde ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçılara ve yerli üreticiye iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili tarafların nihai bildirime yanıt verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(11) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 27/5/2015 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.
(12) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde Çaycuma’da yerleşik yerli üretici OYKA firması nezdinde 5-6 Şubat 2015 tarihlerinde, ABD’de yerleşik üretici/ihracatçı International Paper firması nezdinde 2-6 Mart 2015 tarihlerinde, ABD’de yerleşik diğer yerli üretici Rock-Tenn firması nezdinde ise 20-22 Nisan 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/7/2013–30/6/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/7/2011-30/6/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.
(2) AF&PA nihai bildirim sonrasında sunduğu görüşlerde, YÜD’ün 1/7/2011-30/6/2012 döneminde soruşturma konusu ürünü ticari seviyelerde üretmemesinden dolayı zarar inceleme döneminin 1/7/2012-30/6/2014 olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak, yapılan değerlendirme neticesinde YÜD’ün 2011 yılının ikinci yarısından itibaren kraftlayner kağıt üretimine ağırlık verme ve iç piyasaya arz etme girişiminde bulunduğu tespit edilmiş ve zarar inceleme döneminde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, “4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları”dır.
(2) Soruşturma konusu beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar, en az %70 oranında selüloz hamurundan ve %30 ya da daha az oranda atık kağıt hamurundan üretilmektedir. Ürünün üretiminde kullanılan başlıca diğer hammaddeler karbondioksit, sülfirik asit, sodyum sülfat, kostik, sönmemiş kireç gibi kimyasal maddelerdir.
(3) Ürünün üretim süreci kısaca şu şekildedir: Temin edilen kabuklu odunların kabuğu soyularak 3-4 mm kalınlık ve 20-25 mm uzunluk ölçülerinde yonga haline dönüştürülür. Kabuksuz odunlar direkt yongalama işlemine tabi tutulur. Elde edilen yongalar pişirme kazanlarında belli bir basınç altında buhar ve pişirme çözeltisi ile ligninin ayırma işlemine tabii tutulur. Amaç lifleri bir arada tutan lignini çözerek lifleri serbest hale getirmektir. Pişirme sonucu elde edilen hamurun içinden pişmemiş kıymıklar ayrılır, pişme sonucu oluşan siyah çözelti hamurdan arındırılır. Bu aşamadan sonra hamur kağıt makinasına gönderilir.
(4) Kağıt makinasının teslim aldığı hamur önce öğütülerek iç ve dış saçaklanma işlemine tabii tutulur. Bu sayede elyaflar birbiri ile bağ yapmaktadır. Öğütülmüş ve kimyasalları verilmiş hamur içindeki kum, metal gibi malzemeler uzaklaştırılır. Hamur yaş kısım olarak tabir edilen ünitede uniform bir safiha halini alır, çizgisel baskı uygulanarak katı madde konsantrasyonu arttırılır, kurutma ünitesinde safihanın su ihtivası ısı transferi ile daha da azaltılarak nihai ürün elde edilir. Elde edilen ürün müşteri talebine göre değişik ebatlarda kesilerek paketlenir.
(5) Ürünün teknik sınıflandırması, metrekare ağırlıklarına ve belirli test sonuçlarına göre yapılmaktadır. Ürün, metrekare başına 100 gramdan 400 grama kadar değişen ağırlıklarda üretilebilmektedir. Sınıflandırılmada kullanılan testlerden ilki ürünün patlama mukavemetini ölçen Mullen testidir. Kraftlayner kağıtların patlama değeri 3.4 pa/gr ın üzerinde olmalıdır. Sınıflandırılmada kullanılan diğer test ise SCT (Short Span Compressibility) ya da bir diğer adıyla STFI (Swedish Test Fiber Institute) testidir. Bahse konu test kağıdın sıkıştırılabilirliğini ölçmektedir. Yerli üretici OYKA firmasından, işbirliğine gelen ihracatçılardan ve ürünün kullanıcılarından edinilen bilgilere göre, gerek metrekare başına düşen gram ağırlığı gerekse de test sonuçları ürünün talebini etkileyen önemli unsurlardır.
(6) Soruşturma konusu kağıtlar, ağırlıklı olarak oluklu mukavva üretiminde ve ambalaj sektöründe kullanılmaktadır. Oluklu mukavvaların iç ve dış yüzeyleri kraftlayner kağıtlar ile kaplanmaktadır.
Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan kraftlayner kağıtların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.
Benzer ürünün ithalatında uygulanan gümrük vergisi ve diğer vergiler
MADDE 9 – (1) Söz konusu üründe tüm ülkeler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. KDV oranı ise %18’dir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 10 – (1) ABD’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan International Paper ve Rock-Tenn firmaları soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırmıştır.
(2) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için normal değerin ve ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve damping marjına ilişkin ayrıntılı bilgiler işbirliğine gelen firmalar ile kendileri için özel olarak hazırlanan firma bildirimlerinde paylaşılmıştır.
(3) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için firma özel bildirimlerinde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı ilgili maddelerde belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.
Temsil testi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
Normal ticari işlem testi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır.
(2) Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, SD boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,
2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise SD boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde, SD boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 13 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 14 – (1) Oluşturulmuş normal değer, firmadan temin edilen benzer ürünün üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, ihraç fiyatı, ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 16 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.
(3) International Paper firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerde, kendisine yönelik yapılan damping marjı hesabında karşılaştırılan ihracat ürün tipleri ile iç piyasa ürün tipleri arasında fiziksel farklılıklar olduğunu belirtmiş ve bununla ilgili olarak bir ayarlama yapılması gerektiğini iddia etmiştir. Ancak, firmanın talep etmiş olduğu ve doğrusal bir yöntemle hazırlanan gr./m2 bazlı ayarlama metodunun ürünün fiyat çeşitlenmesini tam olarak yansıtmadığı değerlendirilmiştir. Bunun üzerine, firmanın Türkiye’ye yönelik ihraç ürünlerinin farklı gr./m2’ye sahip tiplerinin CIF ihraç fiyatlarındaki değişimlere göre normal değerde bir ayarlamaya gidilmiştir.
(4) Rock-Tenn firmasının nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerde, fiyat karşılaştırmasını etkileyen unsurlardan ödeme vadesine ilişkin ayarlamalar ile banka masraflarına yönelik ayarlamaların firmanın soru formlarına verdiği cevaplarda yer almadığı ve firmanın iddia etmediği ayarlamaların damping marjı hesabından çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Firmanın talep ettiği şekilde damping marjı hesabı revize edilmiştir.
Damping marjları
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) Buna göre, International Paper firması için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjı %9,43 iken Rock-Tenn firması için aynı oran %15,06 olarak belirlenmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak veya nispi olarak artış olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu inceleme 6 ncı maddede belirtilen zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. 6 ncı maddede ifade edildiği üzere SD 1/7/2013-30/6/2014 dönemini kapsamakta olup SD-1 aynı dönemin bir yıl öncesi, SD-2 ise aynı dönemin iki yıl öncesi anlamına gelmektedir.
Ürünün genel ithalatı (Kaynak: TÜİK)
MADDE 19 – (1) SD-2’de 210.970 ton olan soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı, SD-1’de 255.491 tona çıkmış ve SD’de 245.489 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise SD-2’de 122,8 milyon ABD Doları olan soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı, SD-1’de 161,3 milyon ABD Dolarına ve SD’de ise 163,8 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.
Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı (Kaynak: TÜİK)
MADDE 20 – (1) ABD’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı SD-2’de 144.080 ton ile toplam ithalatın %68’ini, SD-1’de 183.628 ton ile toplam ithalatın %72’sini, SD’de ise 180.907 ton ile toplam ithalatın %74’ünü oluşturmuştur. Değer olarak ise SD-2’de 83,8 milyon ABD Doları olan ABD menşeli ithalat, SD-1’de 115,3 milyon ABD Doları, SD’de ise 120,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşerek önemli ölçüde artış göstermiştir.
Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı (Kaynak: TÜİK)
MADDE 21 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat, SD-2’de 66.890 ton ile toplam ithalatın %32’sini, SD-1’de 71.863 ton ile toplam ithalatın %28’ini, SD’de ise 64.582 ton ile toplam ithalatın %26’sını oluşturmuştur. Değer olarak ise SD-2’de 39 milyon ABD Doları olan üçüncü ülke ithalatı, SD-1’de 46 milyon ABD Doları, SD’de ise 43 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
Dampingli ithalatın toplam Türkiye tüketimi içindeki payı
MADDE 22 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi, toplam ithalat ile Türkiye üretiminin tamamını oluşturan OYKA firmasının iç piyasa satışları toplamı şeklinde bulunmuştur. Tüketim ve pazar payı hesaplaması zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. Buna göre, toplam yurt içi tüketim endeksi SD-2’de 100 olarak alındığında, SD-1’de 125’e, SD’de ise 130’a yükselmiştir.
(2) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın pazar payı SD-2’de 100 olarak alındığında takip eden dönemlerde sırasıyla 102 ve 97 olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın pazar payı ise SD-2’de 100 olarak alındığında SD-1’de 86’ya ve SD-2’de 75’e düşmüştür.
(3) International Paper firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerde, ithalatın gelişimi konusunda, ithalatın mutlak artışı yerine Türkiye tüketimine göre nispi artışının dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak, gerek Yönetmeliğin 17 nci maddesi gerekse de Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması’nın (DTÖ ADA) 3.2 nci maddesi zarara ilişkin değerlendirme yapılırken ithalat hacminin mutlak veya üretim veya tüketime nispetle artmış olup olmadığının tespit edilmesi hükmünü amirdir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ABD menşeli ithalatın hem mutlak hem de Türkiye’deki tüketime oranla artışı incelenmiştir. Zarar inceleme döneminde ABD menşeli ithalat SD-2’den SD’ye 36.827 ton artarak %26’lık bir büyüme gerçekleştirmiştir. Öte yandan, Türkiye toplam tüketimi aynı dönemde %30 oranında artış göstermiştir. Talepte yaşanan bu artış YÜD’ün iç piyasaya dahil olmasında rağmen büyük ölçüde ABD menşeli ithalatın artışı ile karşılanmıştır. Ancak, ABD menşeli ithalat talep artışı ile aynı oranda artmadığından, söz konusu ithalatın pazar payı %3 oranında azalmıştır. Pazar payında yaşanan %3’lük düşüş, talepteki artışın önemli bir bölümünün ABD menşeli ithalattaki mutlak artış tarafından karşılandığı gerçeğini değiştirmemektedir.
(4) AF&PA ise 6 ncı maddede ifade edilen talebine matuf olarak yaptığı analizde SD-1 ile SD dönemlerini kıyaslamış ve ABD menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak azaldığını iddia etmiştir. Ancak, zarar inceleme döneminde herhangi bir değişikliğe gidilmediğinden AF&PA’nın bu iddiası dikkate alınmamıştır.
İthalat fiyatlarının gelişimi
MADDE 23 – (1) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında SD-2’de 582 ABD Doları/Ton, SD-1’de 631 ABD Doları/Ton, SD’de ise 667 ABD Doları/Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(2) ABD menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatı, SD-2’de 582 ABD Doları/Ton iken, SD-1’de 628 ABD Doları/Ton’a, SD’de ise 668 ABD Doları/Ton’a yükselmiştir.
(3) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın ortalama birim fiyatları SD-2’de 583 ABD Doları/Ton iken, SD-1’de 640 ABD Doları/Ton’a, SD’de ise 667 ABD Doları/Ton’a yükselmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalatın Yerli Üretici Fiyatları Üzerindeki Etkisi
Genel
MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın YÜD’ün satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen ihracatçı firmalar bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı miktar ve oranları hesaplanmıştır. İhracatçı firmalar için hesaplanan fiyat kırılması ve fiyat baskısı SD için yapılmıştır.
Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 25 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat baskısı ise YÜD’ün olması gereken satış fiyatı ile soruşturma konusu ithal ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmaktadır.
(2) Fiyat kırılması ve fiyat baskısı analizinde, soruşturmada işbirliğine gelen ihracatçı firmaların SD verileri kullanılmıştır. İşbirliğine gelen firmaların soru formlarına vermiş olduğu cevaplarda, firmalar nezdinde yapılan yerinde incelemelerde ve işbirliğine gelen ithalatçı firmaların soru formlarına vermiş olduğu yanıtlarda tespit edildiği üzere, üretici/ihracatçı firmaların Türkiye’ye yaptığı ihracatın endüstriyel kullanıcılara yönelik olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, bazı büyük alıcılara satış indirimleri yapıldığı tespit edilmiştir. YÜD’ün ise satışlarının tamamının üretici/ihracatçıların alıcılarıyla aynı ticari aşamada olan endüstriyel kullanıcılara yönelik olduğu görülmüştür. Üretici/ihracatçılarla benzer şekilde yerli üreticinin de bazı alıcılara satış indirimi uyguladığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, fiyat karşılaştırmasının adil bir şekilde yapılmasını teminen gerek üretici/ihracatçı firmaların gerekse de yerli üreticinin indirimlerden arındırılmış net satış fiyatları fiyat kırılması hesabında kullanılmıştır. Satışlar aynı ticari aşamada gerçekleştiği için bu konuda ayrıca bir ayarlama yapılmamıştır. YÜD’ün tüm yurtiçi satışları fabrika çıkışı teslim şeklinde olduğu için üretici/ihracatçıların liman çıkış fiyatı ile YÜD’ün fabrika çıkış fiyatı aynı aşamada kabul edilmiştir.
(3) Bu kapsamda, soruşturma konusu ürünün ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatının üzerine işbirliğinde bulunan ithalatçılardan alınan ithalat masraf bilgileri çerçevesinde %3 oranında ithalat ve diğer masraflar ilave edilerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Soruşturma konusu üründe tüm ülkelere gümrük vergisi muafiyeti uygulanması nedeniyle CIF ithalat fiyatlarına gümrük vergisi eklenmemiştir. Söz konusu fiyat, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede, SD’de International Paper firmasından yapılan ithalatın YÜD’ün fiyatını CIF bedelin %3,6’sı oranında, Rock-Tenn firmasından yapılan ithalatın ise YÜD’ün fiyatını CIF bedelin %11’i oranında kırdığı belirlenmiştir.
(4) Fiyat baskısı hesabında ise YÜD’ün olması gereken satış fiyatı, YÜD’ün SD’de gerçekleşmiş ağırlıklı ortalama birim ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenerek bulunmuştur. Bulunan bu fiyat ile soruşturma konusu ürün ithalatının liman çıkış fiyatı aynı aşamada kabul edilmiştir. Buna göre, SD’de International Paper firmasından gerçekleştirilen ithalat YÜD’ün fiyatlarını CIF bedelin %8,2’si oranında, Rock-Tenn firmasından yapılan ithalat ise YÜD’ün fiyatlarını CIF bedelin %15,9’u oranında baskı altında tutmuştur.
(5) International Paper firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, kendisi için hesaplanan %3,6’lık fiyat kırılması oranının Yönetmeliğin 17 nci ve DTÖ ADA’nın 3.2 nci maddesinde yer alan “önemli ölçüde” ifadesini tam olarak yansıtmadığı ve dolayısıyla bu düzeydeki bir fiyat kırılmasının dikkate alınmaması gerektiğini ifade etmiştir. AF&PA da genel olarak aynı atıfları kullanarak ABD menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını “önemli ölçüde” kırmadığını iddia etmiştir. Bununla beraber, ne ulusal mevzuatta ne de DTÖ ADA’nın ilgili hükümlerinde hangi fiyat kırılması oranının “önemli ölçüde” kabul edilmesi gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Esasen, “önemli ölçüde” ifadesi sektörden sektöre değişkenlik gösterebilen bir seviye olabilir. Kraftlayner kağıtlar gibi ürün farklılaştırması açısından neredeyse emtia sınıfında sayılabilecek bir ürünün yer aldığı sektörde %3,6’lık bir fiyat kırılması oranı kullanıcı tercihleri açısından son derece önemli bir seviye olarak değerlendirilmektedir.
(6) International Paper firması ile AF&PA nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerde fiyat bastırması testlerinin bu soruşturma için yapılmadığını; ancak yapılması gerektiğini iddia etmişlerdir. Esasında, dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satışları üzerinde etkisini analiz etmek için fiyat bastırması hesabının yapılması zorunlu değildir. Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan değerlendirmeler, dampingli ithalatın YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olumsuz olarak etkilediği ve YÜD’ün fiyatlarını olması gereken düzeyde artıramadığını ortaya koymaktadır.
(7) International Paper, Rock-Tenn, Korab firmaları ve AF&PA nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerinde, yerli üretim dalı ile ihracatçıların üretim ve satışlarda farklı ürün tiplerine ağırlık vermiş olabilecekleri ve dolayısıyla fiyat baskısı ve fiyat kırılması hesaplarının ağırlıklı ortalama yöntemiyle değil tip bazında ya da en çok satışa konu olan tip bazında yapılması gerektiği hususlarını dile getirmişlerdir. Söz konusu talepler doğrultusunda fiyat baskısı ve fiyat kırılması hesapları gerek International Paper gerekse de Rock-Tenn firmalarının iç piyasaya en çok sattığı tip olan metrekare ağırlığı 135 gram kraftlayner kağıtlar için yapılmıştır. Buna göre söz konusu ürün tipinde, International Paper firması YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını %3,25 düzeyinde kırmış ve %9,44 düzeyinde baskı altında tutmuştur. Benzer şekilde Rock-Tenn firması ise YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını %8,72 düzeyinde kırmış ve %15,22 düzeyinde baskı altında tutmuştur.
(8) International Forest Products firması ve AF&PA nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerinde, SD sonrası dönemde TL’nin ABD Doları karşısında önemli ölçüde değer kaybettiğini, ithalatın pahalı hale geldiğini ve SD’de mevcut olan baskı ve kırılma durumlarının ortadan kalktığını ifade etmişlerdir. Ancak, YÜD’ün ABD menşeli ithalatın dampingli olduğu ve dampingli ithalatın kendisini maddi zarara uğrattığı iddiası başvurunun gerçekleştiği dönem için yapılmıştır. Bunun üzerine İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/26) ile açılan damping soruşturmasında, 6 ncı maddede belirtildiği üzere SD 1/7/2013-30/6/2014, zarar inceleme dönemi ise 1/7/2011-30/6/2014 dönemi olarak belirlenmiştir. Soruşturma açıldıktan sonra toplanan bilgiler ve yapılan tüm değerlendirmeler SD ve zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. Bu dönemler dışındaki zaman dilimleri için ilgili tarafların dile getirdiği iddialar soruşturma kapsamında dikkate alınmamıştır.
ALTINCI BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 26 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi OYKA firmasının soruşturma konusu ürüne ilişkin zarar inceleme dönemi içinde gerçekleşen verileri esas alınmıştır.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan on iki aylık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve SD-2 dönemi esas alınarak endeksleme yapılmıştır.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan üretim miktar endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 365 ve 1.022 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi SD-2 döneminde 100 iken SD-1’de 106, SD’de ise 125 olarak gerçekleşmiştir. KKO endeksi ise SD-2’de 100 olarak kabul edildiğinde takip eden dönemlerde sırasıyla 343 ve 817 olarak gerçekleşmiştir.
3) KKO endeksinde önemli ölçüde bir artış gözlemlenmesine rağmen firmanın kraftlayner kağıt üretiminde ciddi seviyede atıl kapasitesinin var olduğu tespit edilmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 351 ve 1.092 olarak gerçekleşmiştir. SD-2’de 100 olan yurt içi satış hâsılat endeksi ise takip eden dönemlerde artarak sırasıyla 429 ve 1.378 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün soruşturma konusu üründe zarar inceleme döneminde ihracatı bulunmamaktadır.
c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe SD-2’de 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 122 ve 126 olarak gerçekleşmiştir.
ç) Pazar payı
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan yurtiçi pazar payı endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 293 ve 789 olarak gerçekleşmiştir.
d) Stoklar
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan stok miktar endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 540 ve 260 olarak gerçekleşmiştir.
e) İstihdam
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan direkt işçi sayısı SD-2’de 100 iken SD-1’de değişmeyerek yine 100 olarak gerçekleşmiş, SD’de ise 105’e yükselmiştir. SD-2’de 100 olan idari personel sayısı endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 102 ve 95 olarak gerçekleşmiştir.
f) Ücretler
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak SD-2 döneminde 100 olan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 115 ve 123’e yükselmiştir.
g) Verimlilik
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 365 ve 976 olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2 döneminde 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 102 ve 99 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de -100 olan birim kârlılık endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla -26 ve 3 olarak gerçekleşmiştir.
h) Nakit akışı
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de -100 olan nakit akışı endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 48 ve 498 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hâsılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak SD-2’de 100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 12 ve 23 olarak gerçekleşmiştir.
2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Özsermaye endeksi SD-2’de 100 iken takip eden dönemlerde sırasıyla 13 ve 25 olarak gerçekleşmiştir.
3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı endeksi SD’de 100 iken takip eden dönemlerde sırasıyla 11 ve 23 olarak gerçekleşmiştir.
i) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilançosunda yer alan varlıkların toplamı SD-2’de 100 iken takip eden dönemlerde sırasıyla 108 ve 89 olarak gerçekleşmiştir.
j) Özsermaye artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, SD-2’de 100 olan öz sermaye büyüklük endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 87 ve 80 olarak gerçekleşmiştir.
k) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak SD-2 döneminde 100 olan yatırım endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 50 ve 81 olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) YÜD’ün entegre kağıt tesisleri içerisinde selüloz fabrikası, kağıt fabrikası ve kağıt torba fabrikası bulunmaktadır. Yerli üretici, vermiş olduğu stratejik kararlara göre kağıt üretim hattında farklı kağıtlar üretebilmekte ve piyasada rekabetçi fiyatların oluşması durumunda üretim hattını kraftlayner kağıt üretimine ayırabilmektedir. YÜD’ün nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, fiyat bazlı haksız rekabetin ortadan kalkması durumunda gerekirse kağıt torba üretim hattı için gerekli olan kağıtların dışardan tedarik edilebileceği ve üretim hattının tamamen kraftlayner kağıt üretimine ayrılabileceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, SD-2 ve SD-1 dönemlerinde kraftlayner kağıtlarda agresif olmayan ve düşük tonajlı üretim yapan YÜD, SD’de ise daha agresif bir tutum sergilemiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, YÜD üretim miktarını, yurt içi satışlarını ve yurt içi pazar payını zarar inceleme dönemi boyunca artırmıştır. YÜD’ün kapasite kullanım oranı ve istihdamı olumlu bir seyir izlerken stoklarda artış görülmüştür. Ancak, YÜD’ün kraftlayner kağıt üretme yeteneğini haiz teorik kapasitesi önemli ölçüde atıl kalmıştır.
(2) Öte yandan, YÜD SD-2 ve SD-1’de soruşturma konusu üründen kâr elde edememişken, SD’de cüz’i de olsa kâr elde edebilmiş ve SD-2’de nakit kaybederken SD’de nakit kazanmaya başlamıştır. Öte yandan, YÜD’ün firma geneli göstergelerine bakıldığında, zarar inceleme döneminde firma geneli yatırımların azaldığı, aktif toplamının küçüldüğü, özsermayenin azaldığı ve net kârlılığın önemli oranda düştüğü görülmektedir.
Değerlendirme
MADDE 28 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre YÜD’de zarar tespiti dampingli ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD üzerindeki etkilerini içermektedir. Bu çerçevede, ABD menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimine bakılmıştır. Zarar inceleme döneminde bahse konu ithalat miktarı mutlak olarak 140 bin ton seviyelerinden 180 bin ton seviyelerine yükselmiştir. Aynı şekilde, soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalat nispi olarak toplam ithalatın SD-2’de %68’ini temsil ederken, SD’de aynı oran %74’e yükselmiştir. Öte yandan, ABD menşeli ithalatın Türkiye toplam tüketiminden aldığı pay, zarar inceleme döneminde %3 azalmıştır.
(2) ABD menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisini görebilmek için firma bazlı fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı yapılmıştır. Nihai bildirim raporunda firma geneli fiyat seviyelerine göre yapılan değerlendirme, nihai bildirime sunulan görüşler mukabilinde firma ve ürün tipi bazlı yapılmış ve iç piyasaya en çok satışı yapılmış olan 135 gr./m2’lik ürün tipinde de fiyat kırılması ve fiyat baskısı bulunmuştur. Buna göre, ABD menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını gerek genel düzeyde gerekse de ürün tipi bazında kırarak ve baskı altında tutarak olumsuz etkilediği ve bu durumun YÜD’ün fiyatlarını olması gereken seviyelerde belirleyememesi gibi bir sonuç doğurduğu tespit edilmiştir.
(3) YÜD’de zarar incelemesinin bir diğer ayağı olan YÜD’ün ekonomik göstergelerinde ise baz etkisinden dolayı genel olarak olumlu bir seyir gözlemlenmektedir. Ancak, YÜD’de kraftlayner kağıt üretimi için önemli seviyede atıl kapasite mevcut olduğu tespit edilmiştir.
(4) Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’de soruşturma konusu ürün bağlamında zarar inceleme döneminde maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir.
(5) International Paper, Rock-Tenn, Korab ve International Forest Products firmaları ile AF&PA nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerinde, YÜD’ün ekonomik göstergelerinin olumlu seyrettiğini ve maddi zarar durumunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmişlerdir. Ancak, yapılan değerlendirmede, YÜD’ün ekonomik göstergelerinin baz etkisinden dolayı olumlu bir seyir izlediği, YÜD’ün soruşturma konusu üründe kârlılık durumunun zarar inceleme döneminde olumlu gelişiyor gibi görünmesine rağmen, kârlılığın SD’de çok düşük bir düzeyde gerçekleştiği, soruşturma konusu üründe verimli üretim için olması gereken kârlılığı ve ölçeği yakalayamayan YÜD’ün büyüyen pazardan yeterli pay alamadığı ve soruşturma konusu ürün için kurulu olan kapasitesinin önemli oranda atıl kaldığı ya da sabit maliyetlerin daha yüksek olduğu ancak verimin düşük kaldığı diğer kağıt ürünlerinin üretiminde kullanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, her ne kadar baz etkisinden dolayı YÜD’ün üretim, satışlar ve kârlılığında olumlu bir seyir görünüyor olsa da, ekonomik göstergeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde maddi zarara ilişkin yeterli delillerin mevcut olduğu değerlendirilmektedir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi
MADDE 29 – (1) Soruşturmaya konu olan ülke menşeli ithalatın dampingli olduğu üçüncü bölümde tespit edilmiştir. Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde ABD menşeli ithalat %26 oranında artmış ve toplam ithalat içindeki payı %68’den %74’e yükselmiştir. YÜD, SD-2 döneminde çok cüz’i olan üretimini artırarak iç piyasaya nüfuz etmek istemiş ve vermiş olduğu stratejik bir kararla kağıt üretim hattını pazar büyüklüğü açısından yeterli gördüğü kraftlayner kağıt üretimine yönlendirmiştir. Ancak, mutlak olarak artan ABD menşeli dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerinde oluşturmuş olduğu fiyat kırılması ve fiyat baskısı gibi unsurlar nedeniyle YÜD’ün üretimi ve satışları artmış olmasına rağmen, kârlılığı ve pazar payı çok düşük seviyelerde seyretmiş ve kurulu kapasitesinin önemli bir bölümü atıl kalmış ya da verimsiz ürünlerin üretimine ayrılmıştır.
(2) Bu tespitler ışığında, zarar inceleme döneminde mutlak olarak miktar ve değer bazında artış gösteren ABD menşeli dampingli ithalatın seyri ile YÜD’deki zarar durumunun eş zamanlı seyrettiği; bu nedenle, YÜD’de görülen zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
Zarara neden olabilecek diğer unsurlar
MADDE 30 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Bu kapsamda, üçüncü ülke menşeli ithalatın hacmi ve fiyatları, YÜD’ün ihracat performansı ve verimliliği, kullanıcı talebinde yaşanan gelişmeler ile teknolojik farklılıklar konuları incelenmiştir.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 31 – (1) 21 inci maddede ifade edildiği üzere, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca düşüş göstermiş, ortalama birim fiyatları ise genel ithalatın ortalama birim fiyatlarına yakın seyretmiştir. Öte yandan, söz konusu dönemde üçüncü ülke menşeli ithalatın Türkiye pazar payında %25 oranında düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, YÜD’de tespit edilen zararın üçüncü ülkeler kaynaklı olmadığı değerlendirilmektedir.
(2) International Paper firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, üçüncü ülke menşeli ithalatın fiyatlarının ABD menşeli ithalatın fiyatlarından düşük olduğunu ve bu ülkeler kaynaklı fiyat kırılması ve fiyat baskısının da YÜD’de zarara yol açabileceğini iddia etmiştir. Ancak, üçüncü ülkeler menşeli ithalat zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak azalmıştır. Azalan ithalatın fiyatlarının YÜD’ün yurtiçi satış fiyatları üzerinde bir baskı unsuru olmadığı, piyasada fiyatları temel etkileyen unsurun %60’ın üzerinde bir pazar payına sahip olan ABD menşeli ithalat olduğu ve bu ithalatın da dampingli olduğu ve YÜD’de maddi zarara neden olduğu değerlendirilmektedir.
Yerli üretim dalının ihracatı ve verimliliği
MADDE 32 – (1) 26 ncı maddede tespit edildiği üzere, YÜD’ün zarar inceleme döneminde ihracatı bulunmamaktadır. YÜD’ün soruşturma konusu ürün verimlilik endeksi ise baz etkisi nedeniyle zarar inceleme döneminde yaklaşık on katına çıkmıştır. Dolayısıyla, YÜD’de meydana gelen zararın ihracat performans düşüklüğü ya da verimlilik kaybı nedeniyle olmadığı değerlendirilmektedir.
(2) AF&PA nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, YÜD’ün kraftlayner üretiminde yeni olduğunu, var olan kağıt hattının kraftlayner üretimi için dönüştürülmesinin bir takım verimsizliklere yol açmış olabileceğini iddia etmiştir. Yapılan inceleme sonucu, baz etkisinden dolayı YÜD’ün verimlilik endeksi artıyor görünse de, YÜD’ün yeni bir ürün üretimine geçişte verimlilik kayıplarına maruz kalmış olabileceği; ancak bunun da dampingli ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi sonucu YÜD’ün üretim, satış ve kârlılığını istenilen oranda artıramaması nedeniyle yaşadığı kapasite problemlerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmiştir.
Kullanıcı talebinde yaşanan gelişmeler ve teknolojik farklılıklar
MADDE 33 – (1) Yapılan incelemede, soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve kullanıcı algılamasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı değerlendirilmektedir. Kraftlayner kağıtların asgari olarak belirli bir yüzdesinin selülozdan üretilmesi gerekmektedir. Bu oran %70-80 aralığında olabileceği gibi bazı kullanıcılar %100 selülozdan kağıt talep edebilmektedirler. Öte yandan, 7 nci maddede belirtildiği üzere Mullen testi ve SCT testi gibi kraftlayner kağıtlara yönelik performans testleri talebi etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Bazı ithalatçı firmalar ve OMÜD, ithal ürünlerin yerli ürünlere tercih edilmesinin tek sebebinin fiyat olmadığını, YÜD’ün ürün kalitesindeki düşüklük ve mukavemet testlerinde istenen sonuçların elde edilememesi gibi unsurların da ithal ürünlerin tercih nedenleri arasında yer aldığını iddia etmişlerdir. Ancak, yapılan incelemeler ve yerinde doğrulama soruşturmaları sonucu YÜD’ün, soruşturma konusu kraftlayner kağıtların 175 gr./m2 ağırlığına kadar olan tüm tiplerini istenilen spektlerde ve istenilen selüloz oranında üretebilme yeteneğini haiz olduğu değerlendirilmektedir. Esasında, YÜD’ün Türkiye iç pazarına girme kararından sonra iç piyasada yetersiz olmasına rağmen belirli bir oranda pay edinebilmesi YÜD’ün ürünleri ile ithal ürünlerin kalite ve performans bakımından ikame ürünler olduklarını göstermektedir. Bu çerçevede, ithalatçı soru formlarından elde edilen cevaplarda da teyit edildiği üzere soruşturma konusu ürünün fiyatı, piyasadaki rekabetin tek olmasa bile en önemli unsurlarındandır.
(2) International Paper firması, AF&PA ve bazı ithalatçılar nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerinde YÜD’ün soruşturma konusu ürünlerinin fiyat bazlı rekabet yerine kalite bazlı rekabetten dolayı tercih edilmediğini ve şikayet konusu ithalatın fiziksel ve performans özellikleri bakımından tercih edilir olduğunu iddia etmişlerdir. Söz konusu iddialara ilişkin değerlendirme birinci fıkrada yapıldığından ek bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır.
(3) Gerek yerli üretici nezdinde gerekse de ihracatçılar nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmalarında yapılan gözlemler sonucu, soruşturmaya konu ülkede üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde talebi etkileyecek düzeyde önemli bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.
Diğer unsurlar
MADDE 34 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de tespit edilen maddi zarar üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.
(2) AF&PA nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde YÜD’ün odun ithal etmemesi sebebiyle hammadde maliyetlerinin yüksek olduğunu ve YÜD’ün firma geneli finansal maliyetlerinin artmakta olduğunu ve bu unsurların maddi zarara yol açan diğer unsurlar olarak değerlendirilebileceğini iddia etmiştir. Yapılan inceleme sonucu, yerli üretici OYKA firmasının yurt dışından odun tedarik etmediği; ancak odunun kırpılmış hali olan yongayı yurt dışından tedarik ettiği ve hammadde maliyetlerini rekabetçi bir seviyeye bu şekilde taşıyabildiği değerlendirilmiştir. Öte yandan, yerli üretici OYKA firmasının finansal maliyetlerinin arttığı tespiti doğrudur. Ancak, artan finansal maliyetin soruşturma konusu ürün üretimi de dahil yapılan diğer yatırımlarla alakalı olduğu firma tarafından teyit edilmiştir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç
Karar
MADDE 35 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
4804.11.11.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Amerika Birleşik Devletleri International Paper Company 9,43
4804.11.15.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Rock-Tenn CP, LLP 15,06
4804.11.90.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Diğerleri 19,96

Uygulama
MADDE 36 – (1) Gümrük idareleri, 35 inci maddede gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu