Gümrük Genelgeleri

Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri (Genelge 2011/19)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06.00-10.06.01
Konu: Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri

GENELGE

(2011/19)

Bilindiği üzere, 12/07/2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2008/12 sayılı Bedelsiz İhracat Tebliği‘nin 2/e maddesi çerçevesinde, savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfları yurt dışına bedelsiz olarak insani yardım malzemeleri gönderebilmektedir. Keza, bu kapsamda bedelsiz ihraç edilecek eşyanın tabi olacağı usul ve esaslar da anılan Tebliğ’in 3 ve müteakip maddelerinde belirtilmiştir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu‘nun “Müsteşarlık, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmünü içeren 150 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, Mezkur Tebliğ’in 2/e maddesi kapsamında bedelsiz olarak gönderilecek insani yardım malzemelerinin yurt dışına çıkış işlemlerinin, yardım malzemesinin cins, nev’i ve niteliği, miktarı ile yüklendiği taşıt aracına ilişkin bilgileri içeren eşya listesinin ibrazı kaydıyla eşyanın
çıkışına izin verilmesi; bu şekilde çıkışına müsaade edilen eşyanın tamamlayıcı beyanının en geç izleyen ayın ilk üç günü içinde yapılması; uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ali NURAL
Müsteşar V.
DAĞITIM: Gümrük veMuhafaza Başmüdürlükleri

Başa dön tuşu