Gümrük GenelgeleriKambiyo-Mali

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF (Genelge 2017/20)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-010.06.01
Konu : Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF

GENELGE (2017/20)

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekilleri ile yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmaktadır. Bedelin ithalden önce ödendiği uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden “peşin”, “akreditifli” ve “vesaik mukabili” ödeme şekilleri ile yapılan ithalatlar KKDF kesintisine tabi olmamaktadır.
Bu kapsamda beyanname kapsamı eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğine ilişkin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılmamaktadır.
Bakanlığımız nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde; hâlihazırda ithalat bedelinin yurt dışına transfer edildiğinin tevsikini teminen kâğıt ortamda beyanname ekine eklenen Transfer Bildirim Formlarına ait bilgilerin bankalarca elektronik olarak Bakanlığımız sistemine aktarılması, aktarılan bu ithalat bedeli transferine ilişkin bilgilerin ithalat beyannameleriyle elektronik ortamda ilişkilendirilmesi ve vadeli ithalat işlemlerinde münhasıran Bakanlığımızca tahsil edilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun BİLGE sisteminde elektronik olarak hesaplanması temin edilmiştir.
KKDF’ye tabi olmayan “peşin”, “akreditifli” ve “vesaik mukabili” ödeme şekillerine göre yapılan ithalat transferleri (söz konusu ödeme şekillerine göre yapılan transferlerin tamamı iş bu Genelge’de “Peşin Transfer” olarak ifade edilmektedir.) için düzenlenen Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına ilişkin bankalar, yükümlüler ve gümrük idarelerinin takip etmesi gereken işlemlere ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır.
A. Transfer Bildirim Formları Programının Kapsamı
Aşağıda belirtilen durumlarda bankalar tarafından Transfer Bildirim Formu düzenlenerek elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarılması ve yükümlü tarafından söz konusu Transfer Bildirim Formuna ilişkin iş bu genelgenin “C.Transfer Bildirim Formu (Belge ID)nun Oluşturulması” başlıklı bölümünde belirtilen Belge ID numarasının gümrük beyannamesinin ilgili bölümünde beyanı zorunludur.
1- Serbest bölgelerden yapılanlar dahil bir ithalat bedelinin tamamının veya bir kısmının gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edilmesi,
2- Gümrük antreposunda veya geçici depolama yerinde bulunan eşyanın satış suretiyle devredilmesini müteakip serbest dolaşıma girişi durumunda satış bedelinin tamamının veya bir kısmının gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde devredene transferinin gerçekleştirilmesi,
3- Gümrük Kanunu’nun 53 üncü maddesi uyarınca istisnai kıymetle beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden önce istisnai kıymete ilişkin ödemenin ihracatçının hesabına transferinin gerçekleştirilmesi. (2018/4 Sayılı Genelge ile kaldırılmıştır.)
B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
1- Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlığımıza aktarımı Bakanlığımız ile protokol imzalayan bankalar tarafından gerçekleştirilir.
2- Bankalar tarafından peşin bir ithalat transferi yapılmasını müteakip yükümlüden temin edilen bilgiler doğrultusunda ve yapılan işlemin niteliğine uygun olarak web servisler veya veri giriş ekranı (ara yüz) üzerinden transfere ilişkin bilgiler Bakanlık sistemine aktarılır.
3- Bakanlığımız ile protokol imzalamış olmakla birlikte iş bu genelgenin yayım tarihinde sistem entegrasyonunu henüz tamamlamamış Bankalar tarafından Transfer Bildirim Formları Bakanlığımıza veri giriş ekranı aracılığı ile aktarılır.
4- Sistem entegrasyonunu tamamlayan bankalar tarafından banka sistemlerinin 24 saatten uzun süre kesintiye uğraması durumu ile Bankaların sistemlerinin web servisler aracılığıyla Belge ID üretilmesine izin vermediği durumlar için veri giriş ekranı aracılığıyla Transfer Bildirim Formları Bakanlığımıza aktarılır.
5- Transfer Bildirim Formunda yer alan bilgilerde “İhracatçı Firma Unvanı” ve/veya “Transfer Yapılan Firma Unvanı” nın birden fazla olması durumunda her bir ihracatçı firma/transfer yapılan firma için ayrı Transfer Bildirim Formu düzenlenir.
6- (Genelge 2018/4 ile değişik) Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde; yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısının, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde; proforma fatura tarih ve sayısının ve/veya ithal edilecek eşyaya dair bilgileri tevsik eder mahiyette (sözleşme, sipariş notu vb.) gerekli bilgilerin bankalara iletilmesi zorunludur. Yükümlülerce bankalara bildirilen fatura/proforma fatura bilgileri Transfer Bildirim Formunun “Fatura bilgisi” alanına standart bir şekilde (Fatura/Proforma Fatura No-Tarih şeklinde) girilir. Birden fazla fatura olması halinde tüm fatura bilgileri aralarına “virgül (,)” konulmak suretiyle fatura/proforma fatura sayı ve tarihleri girilir.
7- İthalat bedeli transferinin Transfer Bildirim Formu “Dövizin Kaynağı” bölümünde belirtilen birden fazla döviz kaynağından yapılması halinde her bir “Dövizin Kaynağı” türüne ilişkin ayrı bir Transfer Bildirim Formu düzenlenir.
8- İthalat bedeli transferinin farklı döviz türlerinde gerçekleşmiş olması halinde, her bir döviz türü için ayrı Transfer Bildirim Formu düzenlenir.
9- İthalat bedelinin yurt dışındaki ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarından sağlanan kredilerden ödenmesi halinde, Transfer Bildirim Formunun “Dövizin Kaynağı” kısmında “İhracat Kredi Kuruluşlarından” seçeneği seçilir. İthalat bedelinin bu kapsamda olmayan döviz kredisinden ödenmesi halinde ise “ Döviz Kredisi” seçeneği seçilir.
10- İthalat bedelinin Faktoring kuruluşu tarafından ödenmesi halinde, “Dövizin Kaynağı” kısmında “Faktoring” seçeneği seçilir, ”İthalatçı firma unvanı” alanına ithalatçıya ait bilgiler girilir.
11- Transfer Bildirim Formu düzenlenmesi aşamasında Bankalar tarafından bilinen tüm komisyon ve masraflar (BSMV dahil), yurt içi ve yurt dışı gider olarak ilgili alanlara kaydedilir. Söz konusu masraf ve komisyonların Transfer Bildirim Formu düzenlenmesi aşamasında tahakkuk etmesi yeterli olup tahsil edilmiş olması gerekmemektedir.
C. Transfer Bildirim Formu (Belge ID)nun Oluşturulması
1- Bankalarca elektronik ortamda gerekli ekranlara veri girişi sonrasında Transfer Bildirim Formuna ait bilgiler Bakanlık sistemine aktarılır.
2- Bakanlık sistemi tarafından her bir Transfer Bildirim Formu için 23 haneli ayrı bir referans numarası (Bakanlık tarafından her belgenin tekliğini sağlamak amacıyla üretilen Belge ID’dir.) üretilir. Söz konusu Belge ID, Banka tarafından yükümlüye verilir.
Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı
1- (Genelge 2018/4 ile değişik) Beyannamede kalemde “Ödeme şekli işlemleri” sekmesinde eşyaya ilişkin uygun ödeme şekli beyan edilir.
2- (Genelge 2018/4 ile değişik) Eşyaya dair fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilir. Ancak “Bedelsiz” ve “Özel Takas” ödeme şekillerine ilişkin tutarlar toplam ödeme tutarından ayrı değerlendirilerek kaleminde tek başına beyan edilir. Bu şekilde beyan edilen ödeme şekillerinden vadeli olanlar için hesaplanan KKDF de kaleminde beyan edilir. “ Özel Takas” ödeme şekline dair KKDF beyanı ise müstakil olarak ilgili kaleminde yapılır.
3- (Genelge 2018/4 ile değişik) Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halinde kısmen veya tamamen vadeli olan faturayla ilgili olan kalemlerde KKDF muafiyet kodu seçilir ve KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme ile (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılır. Söz konusu kalemler için herhangi bir KKDF beyanı yapılmaz.
4- (Genelge 2018/4 ile değişik) Ödeme şekli ve KKDF beyanına dair EK-1’deki örnekler yönlendirici mahiyette dikkate alınır.”
5- Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halinde ödeme şekline bakılmaksızın ilgili kaleminde zorunlu olarak KKDF muafiyet kodu (KKDFM) seçilir ve KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılır.
6- Gerek genel bilgiler ekranında gerek kalemde ödeme şekli beyanı ile KKDF’nin beyanına ilişkin yönlendirici mahiyette EK-1’deki örnekler dikkate alınır.
D. Transfer Bildirim Formu (Belge ID)nun Beyannamede Kullanımı
1- Transfer Bildirim Formuna ilişkin 23 haneli Belge ID, tüm ithalat beyannamelerinde ve yalnızca “Peşin”, “Vesaik Mukabili” ve “ Akreditif” ödeme şekillerinin seçildiği kalemlerde kullanılır.
2- 23 haneli Belge ID numarasına sahip “0887 kodlu TBF” isimli doküman, (Örnek Referans No: 17000000100887000000001/1 şeklinde) yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Sistemde bu numaraya göre kontrol/düşüm/onay yapılır.
3- Bir Belge ID, transfer tutarını geçmemek kaydıyla birden fazla beyannamede kullanılabilir. Aynı gümrük beyannamesinde birden fazla Belge ID de kullanılabilir.
E. Transfer Bildirim Formlarına İlişkin Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
1- Beyanname işlemlerinde Belge ID kullanılması durumunda ayrıca kâğıt ortamda Transfer Bildirim Formu aranmaz.
2- Muayene işlemleri esnasında muayene memuru tarafından “Transfer Bildirim Formu Görüntüleme” ekranından Transfer Bildirim Formu görüntülenir, Transfer Bildirim Formunda ve beyannamede yer alan bilgiler kontrol edilir. Muayene memurunca yapılan kontrol sonucunda KKDF doğduğu ancak beyannamede beyan edilmediği tespit edilirse beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili için gerekli işlemler yapılır.
3- KKDF beyan edilmeyen kalemlere ilişkin muayene memuru tarafından muayene işlemleri sırasında KKDF mevzuatı uyarınca muafiyet veya istisna olup olmadığı kontrol edilecek ve buna göre işlemler gerçekleştirilecektir.
4- İstisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyana konu istisnai kıymete ilişkin ödemenin süresi içinde yapılıp yapılmadığı, muayene memuru tarafından Belge ID ve fatura bilgilerinden kontrol edilir ve gerekli işlemler yapılır. (2018/4 Sayılı Genelge ile kaldırılmıştır.)
F- Transfer Bildirim Formu Sorgulama ve İptal İşlemleri
1- Elektronik sistemde gümrük idareleri ve bankalar tarafından “Transfer Bildirim Formu Sorgulama” ekranına Belge ID veya Tekil ID girilmek suretiyle ilgili Transfer Bildirim Formunun hangi gümrük idarelerinde ve hangi beyannamelerde kullanıldığı sorgulanabilir.
2- Belge ID üretilmiş bir Transfer Bildirim Formuna ilişkin bilgilerde değişiklik olması durumunda, bankalar tarafından Belge ID sorgulanarak söz konusu formun bir beyannamede kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Belge ID bir beyannamede kullanılmamışsa söz konusu form “Transfer Bildirim Formu İptal İşlemleri” ekranından ilgili Banka tarafından iptal edilerek yeni bir Belge ID üretilir ve yükümlüye verilir.
3- Belge ID üretilmiş bir Transfer Bildirim Formuna ilişkin bilgilerde değişiklik olması durumunda, bankalar tarafından Belge ID sorgulaması sonucunda ilgili formun beyannamede kullanıldığının anlaşılması halinde söz konusu Belge ID’de değişiklik/güncelleme yapılamaz, konuya ilişkin beyanname/beyannamelerin tescil edildiği gümrük müdürlüğü/müdürlüklerine yazılı olarak bildirimde bulunulur.
4- Belge ID üretilmiş bir ithalat işlemine ilişkin gerçekleştirilen peşin transferin bir kısmının ya da tamamının iptal edildiği, uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar ismi gibi nedenlerle transferin gerçekleştirilemediği, transferin ithalatçının hesabına iade edildiği durumlarda konu hakkındaki düzenlemelerin belirlediği şartlar doğrultusunda geri gelen peşin ithalat bedelinin, geldiği tarihi takip eden günden itibaren belirlenmiş süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir. Bahsi geçen durumlarda bankalar tarafından ilgili Belge ID sorgulanarak söz konusu Belge ID’nin beyannameye konu olarak bir gümrük işleminde kullanılmamış olması durumunda ilgili Banka tarafından Belge ID iptal edilir. Eğer Belge ID bir gümrük beyannamesine konu olmuş ise, KKDF açısından değerlendirme yapılmak üzere ithalatın yapıldığı Gümrük Müdürlüklerine ilgili Banka tarafından EK-2’de örneği yer alan yazı ile bildirim yapılır.
G. Özellikli Durumlar
1- Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferleri ile söz konusu işlemlere ilişkin Türkiye’deki banka şubesinden transfer yapılması durumunda elektronik ortamda Transfer Bildirim Formu (Belge ID) üretilmez, bu işlemlere ilişkin Transfer Bildirim Formu kâğıt olarak düzenlenir. 2011/16 sayılı Genelge çerçevesinde serbest bölgelerde faaliyet gösteren herhangi bir firmayla ortaklık veya merkez-şube ilişkisi içinde bulunan firmaların ithalat işlemlerinde yurt dışındaki asıl ihracatçıya ödeme yapıldığına dair durumun tevsikini teminen yükümlü tarafından kağıt formun gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
2- Antrepoda veya geçici depolama yerinde satış suretiyle devredilen KKDF’ye tabi eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilmesi halinde devralanın devredene yaptığı ödemenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce olması halinde peşin transfere ilişkin sahip olduğu Belge ID serbest dolaşıma giriş beyannamesinde beyan edilir.
Bu kapsamda, devralınan eşyanın KKDF ödenmeden ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ithalat bedelinin eşyayı devreden tarafından yurt dışına transferinin antrepo beyannamesinin tescilinden sonra ancak devralan tarafından verilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması halinde ithalat bedelinin ödendiğine dair bankadan alınacak belgenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ekinde veya serbest dolaşıma giriş beyannamesinin muayene işlemleri bitmeden doğrudan devreden tarafından gümrük idaresine sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede, KKDF yönüyle tesis edilecek işlemlere ilişkin muayene memurunca 2011/16 sayılı Genelge doğrultusunda gerekli kontrol ve işlemler tesis edilecektir.
3- Transfere ilişkin Belge ID üretilmesinden sonra oluşan masraf ve komisyonlar için Bankalar tarafından Transfer Bildirim Formu Sorgulama ekranından ilgili Belge ID’nin bir ithalat işleminde kullanılıp kullanılmadığı sorgulanır, beyannameye konu olarak bir gümrük işleminde kullanılmamış olması durumunda ilgili Banka tarafından Belge ID iptal edilir ve yeni bir Belge ID üretilir. Transfer Bildirim Formu bir beyannamede kullanılmışsa; ilgili masraf ve komisyonların gümrük idaresine bildirimi yükümlünün sorumluluğunda olmakla birlikte bankalar tarafından ilgili gümrük müdürlüklerine de bildirim yapılır.
H. Çeşitli Hükümler
1- Gerek web servisler gerek veri giriş ekranı aracılığıyla Belge ID üretilmiş olması halinde kâğıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmez ve gümrük idarelerince beyanname ekinde kağıt belge aranmaz.
2- Bu Genelgenin yayım tarihi itibariyle sistem kullanımına hazır olan Bankalarca, peşin ithalat transferlerine ilişkin transfer bildirim formları elektronik ortamda Bakanlık sistemlerine aktarılır ve üretilen Belge ID’nin gümrük beyannamesinde beyanı zorunludur.
3- Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin uygulamaya geçilmesinden sonra Bakanlığımızca belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçmeyen Bankalar tarafından ithalat transferlerine ilişkin kâğıt ortamda düzenlenen Transfer Bildirim Formlarına ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında gümrük idaresince ilgili Bankadan teyit alınmak suretiyle gümrük işlemleri ikmal edilir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
(Genelge 2018/4 ile değişik) EK1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler
EK1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler
(Genelge 2018/4 ile değişik) Örnek 1: Tamamı Vadeli Olan (Vadeli Ödeme Şekillerinden Oluşan) Bir Fatura Muhteviyatı Eşyanın Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı
– 600 TL fatura tutarında, tamamı vadeli olan 3 kalem olduğu varsayılan eşyanın ödeme şekli ve KKDF beyanı aşağıdaki gibi yapılır.

Kalem
No
Kalem Fatura Tutarı (TL) Kalemde Seçilen
Ödeme Şekli
KKDF’den bir Muafiyet veya İstisnaya Konu mu? Beyan Edilecek
KKDF Hesabı
KalemdeBeyan Edilen
KKDF Tutarı
1 100 1 (Mal Mukabili) Hayır 100×0,06 6
2 200 1 (Mal Mukabili) Hayır 200×0,06 12
3 300 1 (Mal Mukabili) Evet Herhangi birbeyan yapılmaz

*Fatura muhteviyatı eşyanın 3 farklı GTİP’ten oluştuğu varsayılmıştır. Ödeme şekli örnek olarak mal mukabili gösterilmiştir.
(Genelge 2018/4 ile değişik) Örnek 2: Kısmen Vadeli Olan Bir Fatura Muhteviyatı Eşyanın Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı
– 200 TL Peşin, 100 TL Vesaik Mukabili, 300 TL Mal Mukabili, 250 TL Özel Takas ve 150 TL Bedelsiz ödeme şekillerinden ve 7 ayrı kalemden oluştuğu varsayılan toplam 1.000 TL tutarında bir fatura muhteviyatı eşyanın ödeme şekli ve KKDF beyanı aşağıdaki gibi yapılır.

Kalem
No
Kalem Fatura Tutarı (TL) Kalemde Seçilen Ödeme
Şekli/Şekilleri
KKDF’den bir Muafiyet veya İstisnaya Konu mu? Beyan Edilecek KKDF Hesabı Kalemde Beyan Edilen KKDF Tutarı (TL)
Ödeme Tutarları
 
1
 
60
MalMukabili Peşin VesaikMukabili  
Hayır
 
30×0,06
 
1,8
30 20 10
 
2
 
80
MalMukabili Peşin VesaikMukabili Evet Muafiyet/İstisna olduğundan herhangi bir beyan yapılmaz.
40 26,6 13,4
 
3
 
100
MalMukabili Peşin VesaikMukabili Evet Muafiyet/İstisna olduğundan herhangi bir beyan yapılmaz.
50 33,3 16,7
 
4
 
160
MalMukabili Peşin VesaikMukabili  
Hayır
 
80×0,06
 
4,8
80 53,3 26,7
 
5
 
200
MalMukabili Peşin VesaikMukabili  
Hayır
 
100×0,06
 
6
100 66,7 33,3
6 150 7 (Bedelsiz) Hayır Herhangi bir beyan yapılmaz
7 250 11 (Özel Takas) Hayır 250×0,06 15

Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı: Bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olan faturaya ilişkin her bir kalemde, faturaya dair her bir ödeme şekli ve tutarı; ödeme şekli tutarı/toplam ödeme tutarı (Bedelsiz ve Özel Takas Tutarı dahil edilmeksizin) oranının kalem fatura tutarlarına uygulanması suretiyle beyan edilir. Beyan edilen ödeme türlerinden vadeli olanların toplam tutarı üzerinden hesaplanan KKDF her kalemde beyan edilir.
Örneğe göre 1.kalemde, kalem fatura tutarı 60 TL için beyan edilecek ödeme şekli ve tutarları;

  1. Mal Mukabili (30 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Mal Muk. Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı

=> 60×300/600 = 30 TL]

  1. Peşin (20 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Peşin Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı => 60×200/600 =20 TL]
  2. Vesaik Mukabili (10 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Vesaik Mukabili Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı =>60×100/600 = 10 TL]

Şeklinde beyan edilir. Diğer kalemlerde de aynı usule göre ödeme şekli beyanı yapılır. KKDF beyanı ise kalemdeki vadeli ödeme şekillerinin toplamı üzerinden yapılır. Örneğe göre mal mukabili tutarı üzerinden KKDF beyan edilir. (Örneğin 1. Kalem için; 30×0,06=1,8 TL)
Peşin Ödemeler: 2 (Peşin), 3 (Vesaik Mukabili) ve 12 (Akreditif) ödeme şekillerinden oluşmaktadır.
Bedelsiz Ödeme Şekli: : Herhangi bir hesaba veya KKDF beyanına konu değildir.
Özel Takas Ödeme Şekli: Özel takas peşin veya vadeli ödemeler toplamından ayrı olarak kendi içinde değerlendirilir ve KKDF beyanı müstakil olarak yapılır. Ancak takas işleminin
2017/1 sayılı Genelge kapsamında izne tabi olması halinde beyan edilen KKDF teminata bağlanarak işlem yapılır.
EK-2: İade Edilen Transfere İlişkin Gümrük İdaresine Yapılacak Bildirim Yazısı Örneği
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
……………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Banka Referansı : İthalatçı Adı/Unvanı : İthalatçının Vergi Kimlik Numarası : İthalatçının Adresi : Transfer Edilen Tutar/Döviz Cinsi : İhracatçı Firma Unvanı : Transfer Yapılan Firma Unvanı : Transfer Bildirim Formu Tarihi/Sayısı/ID Numarası: Gümrük Beyannamesi Tarih ve Sayısı :
 
Yukarıda ayrıntısı yazılı olan ithalat işlemi ile ilgili mal bedeli transferi ……….. tarihinde Bankamızca gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, …………. tarihinde transfer tutarının tamamı/………………..’lık kısmı iade edilmiştir.
 
Söz konusu bedelin ………. tarihinde ……… referans ile yeniden transferi gerçekleştirilmiştir. (*Yeniden transfer yapılmamışsa bu bölüm yazılmayacaktır.)
 
Bilgilerinize sunarız.

Başa dön tuşu