Gümrük Genelgeleri

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF (2017/20 Saylılı Genelgede değişiklik) (Genelge 2018/ 4)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-010.06.01
Konu :Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF

GENELGE (2018/4)

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu 03/11/2017 tarihli ve 2017/20 sayılı Genelgenin;
1- “A. Transfer Bildirim Formları Programının Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan 3 üncü madde ve “E. Transfer Bildirim Formlarına İlişkin Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde yer alan 4 üncü madde kaldırılmıştır.
2- “B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” bölümünde yer alan 6 ncı madde ile “Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin beyanı” başlıklı bölümü 4 maddeyi havi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. EK-1’in içindeki Örnek 1, 2,
3, 4, 5 kaldırılmış yerine Örnek 1 ve Örnek 2 şeklinde yeni örnekler eklenmiştir.
“B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
6- Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde; yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısının, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde; proforma fatura tarih ve sayısının ve/veya ithal edilecek eşyaya dair bilgileri tevsik eder mahiyette (sözleşme, sipariş notu vb.) gerekli bilgilerin bankalara iletilmesi zorunludur. Yükümlülerce bankalara bildirilen fatura/proforma fatura bilgileri Transfer Bildirim Formunun “Fatura bilgisi” alanına standart bir şekilde (Fatura/Proforma Fatura No-Tarih şeklinde) girilir. Birden fazla fatura olması halinde tüm fatura bilgileri aralarına “virgül (,)” konulmak suretiyle fatura/proforma fatura sayı ve tarihleri girilir.
Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı
1- Beyannamede kalemde “Ödeme şekli işlemleri” sekmesinde eşyaya ilişkin uygun ödeme şekli beyan edilir.
2- Eşyaya dair fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilir. Ancak “Bedelsiz” ve “Özel Takas” ödeme şekillerine ilişkin tutarlar toplam ödeme tutarından ayrı değerlendirilerek kaleminde tek başına beyan edilir. Bu şekilde beyan edilen ödeme şekillerinden vadeli olanlar için hesaplanan KKDF de kaleminde beyan edilir. “ Özel Takas” ödeme şekline dair KKDF beyanı ise müstakil olarak ilgili kaleminde yapılır.
3- Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halinde kısmen veya tamamen vadeli olan faturayla ilgili olan kalemlerde KKDF muafiyet kodu seçilir ve KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme ile (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılır. Söz konusu kalemler için herhangi bir KKDF beyanı yapılmaz.
4- Ödeme şekli ve KKDF beyanına dair EK-1’deki örnekler yönlendirici mahiyette dikkate alınır.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar
EK1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler
EK1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler
Örnek 1: Tamamı Vadeli Olan (Vadeli Ödeme Şekillerinden Oluşan) Bir Fatura Muhteviyatı Eşyanın Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı
– 600 TL fatura tutarında, tamamı vadeli olan 3 kalem olduğu varsayılan eşyanın ödeme şekli ve KKDF beyanı aşağıdaki gibi yapılır.

 
Kalem
No
 
Kalem Fatura Tutarı (TL)
 
Kalemde Seçilen
Ödeme Şekli
 
KKDF’den bir Muafiyet veya İstisnaya Konu mu?
 
Beyan Edilecek
KKDF Hesabı
Kalemde
Beyan Edilen
KKDF Tutarı
1 100 1 (Mal Mukabili) Hayır 100×0,06 6
2 200 1 (Mal Mukabili) Hayır 200×0,06 12
3 300 1 (Mal Mukabili) Evet Herhangi bir
beyan yapılmaz

*Fatura muhteviyatı eşyanın 3 farklı GTİP’ten oluştuğu varsayılmıştır. Ödeme şekli örnek olarak mal mukabili gösterilmiştir.
Örnek 2: Kısmen Vadeli Olan Bir Fatura Muhteviyatı Eşyanın Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı
– 200 TL Peşin, 100 TL Vesaik Mukabili, 300 TL Mal Mukabili, 250 TL Özel Takas ve 150 TL Bedelsiz ödeme şekillerinden ve 7 ayrı kalemden oluştuğu varsayılan toplam 1.000 TL tutarında bir fatura muhteviyatı eşyanın ödeme şekli ve KKDF beyanı aşağıdaki gibi yapılır.

 
Kalem
No
 
Kalem Fatura Tutarı (TL)
 
Kalemde Seçilen Ödeme
Şekli/Şekilleri
 
KKDF’den bir Muafiyet veya İstisnaya Konu mu?
 
Beyan Edilecek KKDF Hesabı
 
Kalemde Beyan Edilen KKDF Tutarı (TL)
 
Ödeme Tutarları
 
 
1
 
 
60
Mal
Mukabili
Peşin Vesaik
Mukabili
 
 
Hayır
 
 
30×0,06
 
 
1,8
30 20 10
 
 
2
 
 
80
Mal
Mukabili
Peşin Vesaik
Mukabili
 
Evet
 
Muafiyet/İstisna olduğundan herhangi bir beyan yapılmaz.
40 26,6 13,4
 
 
3
 
 
100
Mal
Mukabili
Peşin Vesaik
Mukabili
 
Evet
 
Muafiyet/İstisna olduğundan herhangi bir beyan yapılmaz.
50 33,3 16,7
 
 
4
 
 
160
Mal
Mukabili
Peşin Vesaik
Mukabili
 
 
Hayır
 
 
80×0,06
 
 
4,8
80 53,3 26,7
 
 
5
 
 
200
Mal
Mukabili
Peşin Vesaik
Mukabili
 
 
Hayır
 
 
100×0,06
 
 
6
100 66,7 33,3
6 150 7 (Bedelsiz) Hayır Herhangi bir beyan yapılmaz
7 250 11 (Özel Takas) Hayır 250×0,06 15

Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı: Bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olan faturaya ilişkin her bir kalemde, faturaya dair her bir ödeme şekli ve tutarı; ödeme şekli tutarı/toplam ödeme tutarı (Bedelsiz ve Özel Takas Tutarı dahil edilmeksizin) oranının kalem fatura tutarlarına uygulanması suretiyle beyan edilir. Beyan edilen ödeme türlerinden vadeli olanların toplam tutarı üzerinden hesaplanan KKDF her kalemde beyan edilir.
Örneğe göre 1.kalemde, kalem fatura tutarı 60 TL için beyan edilecek ödeme şekli ve tutarları;

  1. Mal Mukabili (30 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Mal Muk. Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı

=> 60×300/600 = 30 TL]

  1. Peşin (20 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Peşin Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı => 60×200/600 =20 TL]
  2. Vesaik Mukabili (10 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Vesaik Mukabili Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı =>60×100/600 = 10 TL]

Şeklinde beyan edilir. Diğer kalemlerde de aynı usule göre ödeme şekli beyanı yapılır. KKDF beyanı ise kalemdeki vadeli ödeme şekillerinin toplamı üzerinden yapılır. Örneğe göre mal mukabili tutarı üzerinden KKDF beyan edilir. (Örneğin 1. Kalem için; 30×0,06=1,8 TL)
Peşin Ödemeler: 2 (Peşin), 3 (Vesaik Mukabili) ve 12 (Akreditif) ödeme şekillerinden oluşmaktadır.
Bedelsiz Ödeme Şekli: : Herhangi bir hesaba veya KKDF beyanına konu değildir.
Özel Takas Ödeme Şekli: Özel takas peşin veya vadeli ödemeler toplamından ayrı olarak kendi içinde değerlendirilir ve KKDF beyanı müstakil olarak yapılır. Ancak takas işleminin 2017/1 sayılı Genelge kapsamında izne tabi olması halinde beyan edilen KKDF teminata bağlanarak işlem yapılır.

Başa dön tuşu