Genel

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 03.06.2018-30440 Resmi Gazete

TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “defter sıra numaraları” ibaresinden sonra gelmek üzere “,teslim alma tarihleri, varsa soruşturma numaraları ile elkoyma veya alıkoyma kararı bilgileri” ibaresi; altıncı fıkrasında yer alan “yeterli alan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile konulabilecek ayrı bölümlerin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlere teslim edilen eşyaya ilişkin kayıtların elektronik ortamda takibine yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 5607 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca alıkonulan kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtların alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından teminat yatırılmaz ise otuz günü takip eden on gün içerisinde işletme müdürlüğünce gümrük müdürlüğünden tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlenerek gönderilmesi talep edilir; işletme müdürlüğünce talepte bulunulduğu tarihten itibaren on gün içerisinde de gümrük müdürlüğünce tespit ve tahakkuk belgesi gönderilir.
(2) 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşya ambara alındığında durum ilgili gümrük idaresine bildirilir. Kaçak zannıyla elkonulan eşya için ambara alınış tarihinden itibaren 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bekletilmeyecek eşya için bir iş günü, diğer eşya için on gün içerisinde gümrük müdürlüğünce tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenerek tasfiye işletme müdürlüğüne gönderilir. Eşya veya taşıtlar hakkındaki hakim veya mahkeme kararlarına ilişkin olarak müdahil idareler tarafından en geç iki iş günü içinde işletme müdürlüğüne bilgi verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “beşinci” olarak değiştirilmiştir.
“(3) El konulan eşyanın veya kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtların sahiplerine iadesine yönelik itiraz kanun yoluna tabi ara kararlar ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının yerine getirilmesi için, bu kararların kesinleşmesi beklenmez ve iade işlemi gerçekleştirilir. Ancak, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 269 uncu maddesi uyarınca, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merciden iade kararının yerine getirilmesinin geri bırakılması talep edilir. Kararın yerine getirilmesinin geri bırakılmasına karar verilmesi halinde iade edilmiş olan eşya veya taşıta tekrar el konulur.
(4) İstinaf veya temyiz yoluna konu edilmiş iade kararları, kararda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, hükmün kesinleşmesi akabinde yerine getirilir. Üçüncü fıkra saklı kalmak üzere, el konulan eşya ile eşya naklinde kullanılan taşıtların sahiplerine iadesi yönünde verilen kesinleşmemiş mahkeme kararları eşyanın tasfiye işlemlerini durdurmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Araçlar, geçici bırakma, kaçak, tasfiyelik gibi kapsamına göre ayrı ambarlara alınır ve ilgili defterine kaydedilir. Ambarlara alınan araçlar için tespit ve teslim tesellüm tutanağı düzenlenir ve söz konusu araçların en az dört cepheden fotoğrafları çekilerek elektronik ortamda muhafaza edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) İşletme müdürlüğü bünyesinde bulunan, kaçak, tasfiye ve perakende ambarları ile satış mağazaları, bu yerlerden sorumlu memurlarca açılır, kapatılır ve kilit altına alınarak mühür tatbik edilir. Anahtarlar, dikişsiz bir torba içinde, mühürlenmiş olarak tutanakla görevlendirilecek bir personele teslim edilir. Söz konusu personel kendisine teslim edilen anahtarları güvenliği sağlanmış kilitli yerde saklar. Sorumlu memur tarafından, mesai başlangıcında torbadaki mühür kontrol edildikten sonra görevlendirilen personelden tutanakla anahtarlar alınır. Kapıdaki mühür de kontrol edilerek şüpheli bir durumun olmadığı anlaşıldıktan sonra depolama yerleri açılır. Şüpheli bir durum olması halinde kapı açılmaksızın ilgili amirlere haber verilir. Alınacak talimata göre işlem yapılır.”
“(4) Birinci fıkrada sayılan yerlerde alınacak ilave güvenlik önlemlerine ve buralarda muhafaza edilen eşyanın sigortalanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “şartıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi (RFID) de dâhil olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yer alan “mühür tatbik edilmiş bir kap içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “kasaya ya da” ibaresi eklenmiştir.
“(1) Bu yerlere alınan eşyaya ilişkin yerleştirme planı yapılır, eşya birbirine zarar vermeyecek ve karışmayacak şekilde raflara, raflara sığmayanlar veya özelliğinden dolayı raflara yerleştirilemeyenler paletlerin üzerine yerleştirilir. Raflarla paletlerin konulduğu yerler harf ve rakam verilmek suretiyle numaralandırılır. Eşyanın konulduğu yer defterde belirtilir. Ayrıca üzerine, eşyaya ait bilgileri içeren etiketler, barkodlar veya RFID mühürleri yapıştırılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tasfiye listesi düzenlenir” ibaresi “tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir” olarak; altıncı fıkrasında yer alan ““Tasfiye Tespit ve Tahakkuk Belgesi Takip Defteri”ne kaydedilir. Gümrük müdürlüğünün bulunduğu yerde işletme müdürlüğünün de bulunması halinde tespit” ibaresi “elektronik ortamda kaydedilerek takip edilir. Tespit” olarak; yedinci fıkrasında yer alan “derhal” ibaresi “en geç iki iş günü içerisinde” olarak; dokuzuncu fıkrasında yer alan “derhal” ibaresi “en geç üç iş günü içerisinde” olarak; onuncu fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “on beş” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Tasfiye listelerinin elektronik sistem aracılığıyla oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sonradan değiştirilir. Komisyon tarafından değiştirilen fiyat, ilk belirlenen fiyatın yüzde elli ve üstünde olması halinde işletme müdürünün, yüzde ellinin altında olması durumunda işletme müdürlüğünün görüşü ve bölge müdürlüğünün onayı ile geçerli olur.” ibaresi “yeniden belirlenir.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve (c)” ibaresi “, (c) ve (d)” olarak; üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Tasfiye yöntemi belirlenmiş ancak henüz tasfiyesi yapılmamış eşyanın tasfiye yöntemi komisyonca değiştirilebilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Açık Artırma Salonlarında İhale Yoluyla Satış” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Araçlarda aracın son durumunu gösteren en az dört cepheden, diğer eşyada ise mümkün olduğunca detay gösterecek şekilde fotoğrafı çekilerek elektronik ortamda muhafaza edilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gümrük idarelerinin ambarlarında bulunan ve ihale yoluyla satışa konu edilen eşya bulunduğu yerde görülebilir. Gümrük idarelerinin ambarları dışında muhafaza edilen eşya, işletme müdürlüğünce satışa sunulduğunda bu durum eşyayı muhafaza eden yere bildirilir. Bu eşyanın ihale yoluyla yapılacak satışına katılacak olanlar ilgili gümrük idaresinden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. Satış sonuçlandıktan sonra ihaleyi kazanan kişinin eşya bedelini yatırmadan önce eşyayı görmesine izin verilir. İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 5607 sayılı Kanun kapsamında davası devam eden eşyadan numune verilmez.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “pazarlık usulü ile satılır” ibaresi “yeniden satışa sunulur” olarak, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Satışa çıkarılıp satılamayan eşya pazarlık usulü ile satışa sunulur. İhale komisyonu tarafından bir veya daha fazla istekliden yazılı teklif alınarak eşya en yüksek bedel üzerinden satılır.
(4) Bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyanın satış bedeli üzerinden hizmet ve giderler karşılığı olarak hesaplanan %15’i döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete alınır. Bu eşyanın ihale yoluyla veya pazarlık usulü ile satılarak teslim edilmesi halinde emanete alınan tutar talep üzerine ilk alıcıya iade edilir. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talep edilmeyen tutar döner sermayeye gelir kaydedilir. Yeniden yapılan ihale veya pazarlık usulü ile yapılan satış sonrasında 64 üncü madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Eşyanın diğer yollarla da tasfiye edilememesi nedeniyle imha edilmesi halinde imha masrafları emanetteki paradan karşılanır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “görevli olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, elektronik satışlara ilişkin sisteme erişim yetkisi olanlar” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “en son çalıştıkları işletme müdürlüğünce” ibaresi “işletme müdürlüklerince” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı” ibaresi “7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı ve 57 nci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “Eşyanın yeniden ihraç amaçlı olarak ihale yoluyla satışa sunulmasında beşinci bölümde belirtilen hükümler uygulanır.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 5607 sayılı Kanun kapsamında olanlar da dahil olmak üzere tasfiyeye tabi tutulan her türlü eşya, gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi, kaçakçılıkla etkin mücadele, tasfiyenin hızlandırılması ve diğer sebeplerle ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığa bedelsiz olarak kati veya geçici tahsis edilebilir. Bakanlığa tahsis edilen eşyanın Mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre belirlenen değeri 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde döner sermayeden hak sahibine ödenir.”
“(4) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, 5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya mahkemesince verilen müsadere kararı kesinleşmedikçe tahsis edilemez.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Tasfiyelik hale gelen eşya, 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi kapsamında veya gümrüklenmiş değerinin yüzde ellisinden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek bedel üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere satılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklerin satın alma talepleri Bakanlıkça değerlendirilir. Bu yolla satılan eşyanın teslim alınmaması halinde eşya diğer yollarla tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında özel yolla tasfiye edilen eşyanın Mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, özel yolla tasfiye bedeli faizi ile birlikte döner sermaye bütçesinden, eşyanın 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre belirlenen değeri ile özel yolla tasfiye bedeli arasındaki fark ise yasal faizi ile birlikte tahsis yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve dernekler tarafından hak sahibine ödenir. Faizin hesabında, el koyma tarihinden bedelin iade tarihine kadar geçen süre esas alınır.”
“ğ) Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara taraflarca belirlenecek bedelle,
h) Yolcu beraberinde getirilen veya bagajlarda unutularak tasfiyelik hale gelen yurt içinde Türk Lirasına çevrilemeyen döviz cinsi banknot ya da madeni paraların Hazineye devredilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına taraflarca belirlenecek bedelle veya bedelsiz,”
“(4) Bu madde kapsamında yapılan bedelli teslimler satış hükmündedir.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci bölümde yer alan usullerle” ibaresi “ihale yoluyla” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “depolanacağı yere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da bu yere teslimini sağlamak amacıyla firmanın mühürlenecek aracına” ibaresi eklenmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “100.000 TL’nin” ibaresi “250.000 TL’nin” olarak değiştirilmiştir.
“Eşya cinsi, niteliği, miktarı da dikkate alınarak gümrük idareleri bazında veya tüm ülke düzeyinde imha ve geri dönüşüm işlemlerini gerçekleştirecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen kişi ve kuruluşları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “idaresince” ibaresi “müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(ı)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (l)” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 66 – (1) Tasfiyelik hale gelmiş olmakla beraber eşyanın bulunamaması halinde tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, ithal eşyası için CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları gümrük müdürlüğünce 4458 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilerek döner sermaye hesabına aktarılır.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Yetki
MADDE 69/A – (1) Bu Yönetmelikte yer alan hususlarda düzenleme yapmaya, gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.”
MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/6/2013 28688
Başa dön tuşu