Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (Solvent ve İncelticiler) (Genelge 2012/17)

T.C.

GÜMRÜK VE T_CARET BAKANLIGI

Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.03.01.00-010.06.01
Konu : Sınıflandırma

GENELGE

(2012/17)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin, genelge tarihi itibariyle gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan A. Genel Müdür
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Eşyanın Özellikleri Sınıflandırıldığı GTİP Sınıflandırmanın Gerekçesi
Ağırlık itibariyle % 50’den fazla fakat % 70’den az mineral yağ içeren sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer çözeltileri 32.08 TGTC 39. Fasıl 2 (e) fasıl notunda; “Çözücünün oranı ağırlık itibariyle çözeltinin %50’sini geçmesi halinde 39.01 ilâ 39.13 pozisyonlarında belirtilen herhangi bir üründen müteşekkil uçucu organik çözücüler içindeki çözeltiler (kollodiyonlar hariç) (32.08 pozisyonu);…” hükmü yer almaktadır.Çözeltinin içerisindeki çözücü (mineral yağ ) oranının ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla olması halinde, çözelti içerisindeki polimer eğer bir film tabakası oluşturacak yapıda değilse (yani wax veya polimer yağı gibi) (örn.alkit reçine) çözücünün niteliğine göre 27,07 veya 27.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılıması gerekmektedir.
Ağırlık itibariyle % 80’den az mineral yağ içeren organik çözücü ve inceltici karışımları 38.14 GTC İzahnamesi 38.14 tarife pozisyonu açıklama notlarında; “Bu pozisyon, kimyasal olarak belirli bir yapıda ve izole haldeki bileşiklerden olmamak ve Tarifenin daha özel bir pozisyonunda yer almamış olmak şartıyla, organik çözücüleri ve incelticileri (ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı içersin içermesin) kapsar…” denilmektedir,Karışımın içerisindeki mineral yağ oranının ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla olması halinde, içindeki aromatik unsurların ağırlığının aromatik olmayan unsurların ağırlığına oranına göre ve TGTC 27. Fasıl 2 Nolu Notu ve 3, 4 Nolu Alt Pozisyon Notları ile 2 Nolu Ek Notta belirtilen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı durumları gözönünde bulundurularak 27.07, 27,10 veya 38.14 tarife pozisyonlarından uygun olan sınıflandırma yapılacaktır.
Başa dön tuşu