Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (Genelge 2015/18)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625/010.06
Konu : Sınıflandırma

GENELGE (2015/18)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak iş bu Genelge tarihi itibariyle karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Neşet AKKOÇ
Bakan a. Müsteşar V.
DAĞITIM : Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Eşya Tanımı Tarife
Pozisyonu
Gerekçe
Yaklaşık olarak % 75-85 arasında petrol yağı (minerel yağ ve %15-20 parafin wax) ve % 8-12 oranında stearik asit, palmitik asit ve bu yağ asitlerinin esterlerinin karışımı ile %8-12 oranında palmitik ve stearik yağ asitlerinin amidli bileşikleri ile fosfatlı bileşiklerini (amonyum tuzları şeklinde) içeren, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmayan, 70-80 oC sıcaklığa kadar ısıtılarak gübre üretiminde topaklanmayı ve tozlanmayı önleyici olarak gübre granüllerinin yüzeyini kaplamakta kullanılan eşya. 38.24 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).
Eşyanın içeriği ve kullanım alanı dikkate alındığında mineral yağın taşıyıcı olarak kullanıldığı, 27.10 tarife pozisyonu çerçevesinde esas unsur olmadığı değerlendirilmiş ve eşya 27.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
Ham petrolün atmosferik destilasyon ünitesinde hafiften ağır bileşenlere doğru fraksiyonlarına ayrılmasından sonra ağır olan dip fraksiyonunun vakum destilasyon ünitesinde destile edilmesiyle elde edilen hafif ve ağır vakum destilatlarının katalitik parçalama (FCC) ünitesine gönderilerek, katalizör ve ısı eşliğinde büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük moleküllere dönüşmesiyle elde edilen aromatik ve alifatik hidrokarbonlardan oluşan, üretiminde kullanılan ham petrolün özelliğine göre farklılık göstermekle birlikte, aromatik hidrokarbonların aromatik olmayan unsurlardan fazla olduğu, Light Cycle Oil (LCO) olarak bilinen distile petrol ara ürünü.
(CAS No: 64741-59-9)
27.07 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), TGTC 27. Fasıl 2 nolu notu.
Analiz neticesinde, alifatik hidrokarbonların aromatik unsurlardan fazla olduğu tespit edilen Light Cycle Oil (LCO) ürünü 2710.19 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılacaktır.
Başa dön tuşu