Gümrük GenelgeleriKambiyo-Mali

Takas İşlemleri – KKDF (Genelge 2017/ 1)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-010.06.02
Konu : Takas İşlemleri – KKDF 02.01.2017 / 21212864

GENELGE (2017/1)

İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge
12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 12 numaralı bendinde Takas, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Takas ödeme şekli beyan edilen ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin yapılmasına ilişkin aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlem tesis edilmesi halinde söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacaktır.
A. Takas İşlemlerinin Yürütülmesi

  1. Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,
  2. Ek (1)’te bir örneği yer alan Takas İşlemleri Takip Başvuru Formunun ithalat veya ihracat işleminin yapılacağı ilk gümrük idaresine muhatap olarak elektronik ortamda doldurulması,
  3. Takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin takas izni talep edilen gümrük idaresine verilmesi,
  4. Takas İşlemleri Takip Başvuru Formunun gümrük idaresince uygun bulunması halinde, gümrük idaresince verilen onay kodunun, bu kapsamda tescil edilecek tüm beyannamelere kaydedilmesi,
  5. Takasa ilişkin ithalat ve ihracat beyannamelerinde ödeme şeklinin “ Özel Takas” olarak beyan

edilmesi,

  1. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 202 nci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,
  2. Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması,
  3. Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması,
  4. Takas işlemlerinin, Takas İşlemleri Takip Formunda belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin; takasa ilişkin ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması halinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit edilmesi,

Gerekmektedir.
B. Teminat İşlemleri
Takasa ilişkin ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde, söz konusu takas işlemine konu ithalat ve ihracatın firma beyanı doğrultusunda gerçekleştirildiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını müteakip alınan teminatlar çözülecektir.
Takasa ilişkin ithalat ve ihracatların farklı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince hazırlanan tespit raporunun Gümrük Müdürlüğünce uygun bulunması durumunda söz konusu rapor, takas işlemleri kapsamında yapılan ithalatlarda teminata bağlanan KKDF’nin çözümünü teminen ithalat yapılan diğer gümrük müdürlüklerine gönderilecektir.
Diğer taraftan, ihracatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi halinde ise ithalatın ihracatı aşan kısmı için KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir.
C. Geçiş Hükümleri
İlgide kayıtlı Genelge kapsamında ödeme şekli “Özel Takas” beyan edilerek tescil edilmiş ancak iş bu Genelgenin yayım tarihi itibariyle işlemleri tamamlanmamış ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin olarak bahse konu Genelge kapsamında işlem yapılmaya devam edilecektir.
Bu Genelgenin yayım tarihinden önceki 1 yıl içinde ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde imzalanmış olan takas sözleşmeleri kapsamında gerçekleştirilen ödeme şekli “Özel Takas” olarak beyan edilen ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin olarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit raporu düzenlenmesi ve hazırlanan bu tespit raporunun gümrük idaresince uygun bulunması halinde işbu Genelge hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
Genelge hükümlerinin uygulanmasını gerektiren işlemlere ilişkin diğer düzenlemelerde ilgide kayıtlı Genelgeye yapılan atıflar iş bu Genelgeye yapılmış sayılacaktır.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
 
EK: Takas İşlemleri Takip Formu
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
 
EK : TAKAS İŞLEMLERİ TAKİP FORMU
…………. ülkesi ile takas işlemi kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- Firmanın
a) Unvanı : b) Adresi : c) Vergi No :
2- Yurt Dışındaki Firma Adı a) Unvanı :
b) Adresi :
3- İhraç Edilecek Malın a) Ticari Tanımı : b) GTİP : c) Miktarı : d) Fatura Tutarı :
4- İthal Edilecek Malın
a) Ticari Tanımı : b) GTİP : c) Miktarı : d) Fatura Tutarı :
5- Takas İşlemleri Gerçekleştirilecek Gümrük İdareleri:

TAKAS İŞLEMLERİ TAKİP FORMU
İTHALAT İHRACAT
 
Gümrük
Müdürlüğü
 
Beyanname
Tarihi
 
Beyanname
Sayısı
 
 
 
GTİP
 
 
 
Tutar
Muayene Memuru Onayı  
Gümrük
Müdürlüğü
 
Beyanname
Tarihi
 
Beyanname
Sayısı
 
 
 
GTİP
 
 
 
Tutar
Muayene Memuru Onayı

 

Başa dön tuşu