Gümrük Genelgeleri

Şahit Numune Saklama Süresi (Genelge 2012/38)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 25/12/2012
Konu : Şahit numune saklama süresi

GENELGE
(2012/38)

Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 13/ç maddesi “Şahit numuneler, numunenin özelliğine uygun olarak ve daha sonra Müsteşarlıkça yayımlanacak süreler ve koşullar göz önüne alınarak muhafaza edilir ve usulüne uygun olarak imha edilir.” hükmünü amirdir.
Bu çerçevede şahit numuneler, analizin gümrük laboratuvarlarında yapılması durumunda laboratuvarlarımızda, kurum dışı laboratuvarlarda yapılması durumunda ise ilgili gümrük müdürlüğünde saklanacaktır. Saklama süresi, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden itibaren
kırk beş gün olup bu süre sonunda numune, ilgilisine teslim edilecektir. Saklama süresinin bitimini müteakip bir ay içerisinde ilgilisi tarafından alınmayan numuneler, gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve tasfiyeye tabi tutulacaktır.
Test, tek kullanım vb. amaçlarla orijinal ambalaj içinde sınırlı sayıda getirilen eşyaya ilişkin gümrük laboratuvarlarına gönderilen şahit numunenin bu Genelge hükümleri uyarınca saklanıp saklanmayacağı laboratuvar müdürlüğünce, tahlilin kurum dışı laboratuvarlarda yapılması durumunda ilgili gümrük müdürlüğünce karar verilecektir. Kararın verilmesinde, beyana uygunluk, tahlil sonucuna itiraz gibi hususlar göz önüne alınacaktır.
Bu nedenle, ilk tahlil sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce bu talepler öncelikle değerlendirilecek ve ilgili laboratuvar müdürlüğüne veya gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunularak ivedilikle ikinci tahlilin yapılması sağlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu