Gümrük Genelgeleri

Özet Beyan İptalleri (Genelge 2013/7)

T.C.
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 77939137- 010.06.01 25.02.2013
Konu : Özet Beyan İptalleri
GENELGE
( 2013/7)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, özet beyanın tescil edildiği tarihten itibaren iki yüz gün içinde bir varış bildirimine konu edilmemiş olması veya özet beyan kapsamı eşyanın gümrüğe sunulmamış olması halinde, tescil edilmiş bulunan özet beyanlar ile ilgili olarak yapılacak işlem hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.
Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin on birinci fıkrası; “Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen iki yüz gün içerisinde taşıma aracının varış bildiriminin 71 inci madde uyarınca gümrük idaresine yapılmamış olması veya eşyanın 72 nci madde uyarınca gümrüğe sunulmamış olması halinde özet beyan verilmemiş sayılır.” hükmünü amirdir.
Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin 82 no.lu eki uyarınca yükümlünün hatasından kaynaklanan özet beyan iptallerinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasının uygulanması gerekmektedir.
Bu çerçevede, özet beyanın tescil edildiği tarihten itibaren iki yüz gün içinde bir varış bildirimine konu edilmemiş veya özet beyan kapsamı eşyanın gümrüğe sunulmamış olması nedeniyle yükümlüsünce iptal talebinde bulunulduğunda veya gümrük idaresince durum tespit edildiğinde, durumun yükümlünün hatasından kaynaklanması halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasının uygulanması suretiyle bahse konu özet beyanların iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacaktır.
Diğer taraftan, tescil edildiği tarihten itibaren iki yüz gün geçen özet beyanlar da dahil tüm özet beyan iptallerinde, satış sözleşmesinin feshi gibi ticari bir nedenle veya yükümlünün iradesi dışında gelişen kaza, çalınma vs. bir nedenle özet beyan kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmemiş/getirilemeyecek olması ve durumun, herhangi bir mahreç makamı onayı gerekmeksizin belgelendirilmesi üzerine gümrük idaresince yapılacak değerlendirmede iptal nedeninin yükümlünün hatasından kaynaklanmadığının anlaşılması üzerine iptal işlemi, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanmaksızın gerçekleştirilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu