Genel

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından: 20.07.2019-30837 Resmi Gazete

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla uygun bulunarak, 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan CITES Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki tanım eklenmiştir.
“Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“Tek Pencere Sistemi: Gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini ve gümrük işlemlerinin tek noktaya yapılacak başvuru ile yürütülerek tamamlanmasını sağlayan sistemi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğe, CITES Belgesi düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasında;
a) Karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, iki yaşamlılar, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkilerde dahil su ürünleri ile bunların yumurtaları, deniz memelileri için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
b) Tüm canlı bitkiler için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
c) Orman Ürünleri için Orman Genel Müdürlüğü,
d) Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, eklem bacaklılar ile (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Yönetim Merciilerinin görevleri dışında kalan türler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
yetkilidir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ihraç edilebilmesi için;  I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ithal edilebilmesi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, EK-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin yeniden ihraç edilebilmesi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin denizden girişi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“II sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ihracatı için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için  Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“II sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ithali için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“II sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin yeniden ihracat yapılabilmesi için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncımaddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“II sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin denizden girişi için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“III sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ihracatı için, III-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, III-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“III sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ithalatı için sözkonusu örnek, ilgili türü III sayılı liste kapsamına dahil etmiş olan bir ülkeden ithal edilecekse, III-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncımaddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, III-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 20 – III sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin yeniden ihracatının yapılabilmesi için; III-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, III-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tür dağılımına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, örneğin ülkemizde işlem gördüğüne veya yeniden ihraç edildiğine dair bir CITES Belgesi alınır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yönetim Mercii tarafından bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenecek CITES belgeleri, Ek-1’de yer alan formda belirtilen bilgileri kapsar ve 2 nüsha olarak hazırlanır. Bunlardan sarı bantlı form ticaret sahibine verilir, mavi bantlı form düzenleyen kurumda kalır. Sarı bantlı form ticaret sahibince, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek gümrük idaresine sunulur ve Tek Pencere Sistemi üzerinden alınan belge numarası gümrük beyannamesine kayıt edilir.
a) Her CITES Belgesinde, belgeyi düzenleyen Yönetim Merciinin adı ile mavi renkli mühürünün ve ilgili Yönetim Mercii tarafından verilen bir kontrol numarasının bulunması esastır. Kontrol numarası, CITES Belgesinin Kontrol numarası isimli bölümüne 12 haneli olarak yazılır ve aşağıdaki bilgileri kapsar:

A A B B C C D D E E E E

A: Türkiye’nin uluslararası trafik kodunu (TR),
B: Belgenin düzenlendiği ayı,
C: Belgenin düzenlendiği yılın son iki rakamını,
D: Belgenin düzenlendiği ilin trafik kodunu (–),
E: Belgenin düzenlendiği yıl içindeki sıra sayısını,
ifade eder.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “Gümrük Müsteşarlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük Müsteşarlığından” ibaresi “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Gümrük Müsteşarlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü” olarak ve “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan  “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” ibaresi “21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
 

Başa dön tuşu