Genel

Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından:  10.04.2019-30741 Resmi Gazete

KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2013 tarihli ve 28840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına “18 yaşını doldurmamış olanlar” ibaresinden önce gelmek üzere “suçun işlendiği tarihte” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerden, 6 ncı madde hükümlerine göre ilan edileceklere dair karar Genel Müdürlükçe verilir ve Bakan Onayı ile icra edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Diğer eşya türleri için gümrüklenmiş değerinin 500.000 Türk Lirasından,” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İlanın yayımlanması ve ilan metninde belirtilecek hususlar

MADDE 7 – (1) 6 ncı madde uyarınca kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler üç ay süre ile Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır.

(2) Kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler diğer iletişim vasıtalarıyla da kamuoyuna duyurulabilir.

(3) Suçun mahiyetine göre birinci fıkradaki süre, Genel Müdürlükçe bir katına kadar artırılabilir.

(4) Kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgilerin içeriğinde;

a) Kaçakçılık olayına dair yakalanan eşyanın cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler,
b) Kaçakçılık suçundan mahkûm olanların adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve mesleği,
c) Yayımlanma süresi,

ç) Gerekli görülen diğer hususlar,

yer alır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/12/2013 28840
Başa dön tuşu