İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/22)

01.07.2016-29759 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği)” ((Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); 55.11)) ithalatında dampinge karşı 0,23 ila 0,80 ABD Doları/Kg arasında değişen tutarda kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir.
(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat : (2011/20) ile takip edilmekte olup, yerli üretici ve sektör temsilcisi anılan ürünün ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünün Çin Tayvan’ı (Tayvan) üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/42) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.
(2) Tayvan’da yerleşik Formosa Chemicals and Fibre Corporation firması üretici/ihracatçı firma soru formunu tam ve eksiksiz olarak, makul süre içinde doldurarak işbirliğinde bulunmuştur. Soru formunu Bakanlığımıza iletmeyen diğer firmalar ise işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.
(3) Formosa Chemicals and Fibre Corporation firmasının Tayvan’da yerleşik tesislerinde 11-13 Nisan 2016 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkedeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkenin Ankara’daki temsilciliğine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/42)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki temsilciliğine ve işbirliğinde bulunan firmaya iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.
Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2010-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli kesik elyaf ipliği ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Tayvan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.
(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalatında anti-damping önlemi 2009 yılında uygulanmaya başlamıştır. Tayvan menşeli ithalat ise 2009 yılında önlemin yürürlüğe girmesinin ardından artmaya başlamıştır. 2010 yılında Tayvan menşeli kesik elyaf ipliği ithalatı bir önceki yıla göre %58 oranında artmış, 2011 yılından ise %11 oranında azalmıştır. 2012-2015 yılları arasında ise sırasıyla %68, %37, %17 ve %16 oranında artış göstermiştir. 2009 yılında ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı %6,6 iken bu oran, 2015 yılında %3’e düşmüş, Tayvan’dan yapılan ithalatın 2009 yılında %2,5 olan payı 2015 yılında %8’e yükselmiştir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 8 – (1) Tayvan’da yerleşik Formosa Chemicals and Fibre Corporation firması nezdinde yapılan yerinde incelemede söz konusu firmanın Tayvan’da üretim tesisleri bulunduğu ve ÇHC menşeli kesik elyaf ipliği ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyeti bulunmadığı tespit edilmiştir.
(2) Soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında Tayvan’da mukim diğer üretici/ihracatçı firmaların mevcut önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Sonuç ve Karar
Sonuç
MADDE 9 – (1) Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu sentetik ve suni devamsız liflerden iplikleri Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan 0,80 ABD Doları/Kg tutarındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
(2) Diğer taraftan, Tayvan’da yerleşik Formosa Chemicals and Fibre Corporation firmasının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyeti bulunmadığı ve üretimi Tayvan’daki fabrikasında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Tayvan’da mukim Formosa Chemicals and Fibre Corporation firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.
Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Tayvan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli “diğer firmalar” dan ithal edilen ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

GTP Madde İsmi Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem
55.08;
55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç)
55.10 (5510.20 hariç)
55.11
Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler Çin Tayvanı Formosa Chemicals and Fibre Corporation (FCFC) 0
Diğer 0,80 ABD Doları/Kg

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.
Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu