İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/13)

20.04.2016-29690 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) KKO: Kapasite kullanım oranını,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) RSA: RSA Tesisat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. firmasını,
g) Sardoğan: Sardoğan Endüstri ve Ticaret – Mehmet Sardoğan firmasını,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
i) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları”na ilişkin dampinge karşı kesin önlem 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2) vasıtasıyla yürürlüğe konulmuştur.
(2) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(3) YÜD’ü temsilen Sardoğan ve RSA firmaları, önlemin uygulamadan kalkması halinde önleme tabi üründe dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olduğunu iddia ederek Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde mezkûr üründe ÇHC’ye karşı NGGS açılması talebinde bulunmuştur.
(4) Başvuru, yerli üreticiler Eroğlu Boru Bağlantı Elemanları, Mavsan Endüstri Malzemeleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Kare Endüstri Mam. San. Tic. Ltd. Şti., Tombaksan Isı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Kardeş Torna – Hüseyin Gülel, Uras Dövme ve Metal San. Tic. Ltd. Şti., Hak-pi Gemi Yan Sanayi Tic. Ltd. Şti. ve Arı Endüstriyel A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.
(5) 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) vasıtasıyla başlatılan NGGS, Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ve 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde başvuru sahibi yerli üreticiler Sardoğan ve RSA firmalarının YÜD’ü temsil niteliğine haiz olduğuna kanaat getirilmiştir. Bu nedenle, yürütülen soruşturmada YÜD’ü Sardoğan ve RSA firmalarının oluşturduğu kabul edilmiş olup, bu Tebliğin geri kalan kısımlarında Sardoğan ve RSA firmaları YÜD olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) Yerli üreticiler soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Soruşturmaya konu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna yanıt alınmamıştır.
(6) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan beş ithalatçı firma soru formunu yanıtlayarak Bakanlığa iletmiştir.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 22/12/2015 tarihinde ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine, kendilerine gönderilen soru formunu yanıtlayan ithalatçılara ve yerli üreticilere iletilmiştir. Mezkur taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır. Ancak, belirtilen süre içerisinde herhangi bir görüş Bakanlığa ulaşmamıştır.
(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde şikâyetçi yerli üreticiler Sardoğan ve RSA firmalarının üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 01/01/2011–31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak saptanmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “flanşlar”, 7307.93.11.00.11 GTİP’i altında kayıtlı “dirsekler”, 7307.93.11.00.12 GTİP’i altında kayıtlı “kavisler” ve 7307.93.19.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “diğerleri”dir.
(2) Soruşturma konusu ürün “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” olarak adlandırılmaktadır. Bu ürün flanş, dirsek, te, redüksiyon ve kep gibi tiplere sahiptir. Bu ürünler basınç altında çalışan ekipmanların tesisatında, doğalgaz iletim hatlarında, gemi inşaatında, makine imalatında, kimya, gıda ve inşaat sektörlerinde basınçlı veya basınçsız boru hatlarında, sıvı ve doğalgaz tesisatlarında, makine imalatı ve gemi endüstrisinde vs. kullanılmaktadır.
(3) YÜD tarafından üretilen demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları ile ithal edilen ürünler arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar bakımından bir fark olmadığı ve bu çerçevede bahse konu maddenin ithal ürünle benzer ürün olduğu mevcut önleme esas teşkil eden soruşturmada Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde tespit edilmiştir. Bu soruşturmada ise, söz konusu belirlemeleri değiştirecek herhangi bir bulgu saptanmamıştır.
(4) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
(5) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma kapsamında damping marjı hesaplanmamıştır. Öte yandan, Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
Önleme konu üründe toplam ihracat kapasitesi
MADDE 11 – (1) Önleme konu üründe toplam ihracat kapasitesi gözden geçirme dönemini kapsayan 2011-2014 arasındaki yıllar için UTM (International Trade Center – ITC) verilerine dayandırılarak incelenmiştir. Buna göre, 7307.91 ve 7307.93 GTP’leri altında yer alan demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçalarının dünya toplam ihracatı 2011 yılında 1.332.959.000 kg iken, dalgalı bir seyir izleyerek, 2014 yılında 1.418.397.000 kg seviyesine yükselmiştir. Başka bir ifadeyle, anılan ürünün dünya ihracatı 2014 yılında, 2011 yılına kıyasla %6,4’lük bir artış göstermiştir.
(2) Değer olarak bakıldığında ise, 2011 yılında 4.189.451.000 ABD Doları olan toplam ihracat 2012 yılında 4.511.777.000 ABD Doları, 2013 yılında 4.493.278.000 ABD Doları ve 2014 yılında ise 4.448.477.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, soruşturma konusu ürünün toplam dünya ihracatı her ne kadar 2012-2014 yılları arasında gerileme kaydetse de, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde değer bazında %6,2 oranında artış göstermiştir.
(3) Aynı yıllarda dünya toplam ihracatının ortalama ihraç birim fiyatlarına bakıldığında ise, birim fiyatların 2011 yılında 3,14 ABD Doları/kg, 2012 yılında 3,18 ABD Doları/kg, 2013 yılında 3,22 ABD Doları/kg ve 2014 yılında yine 3,14 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür.
(4) Demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçalarının, 2014 yılında, miktar bazında dünyadaki en büyük ihracatçı ülkeleri sırasıyla ÇHC, İtalya, Güney Kore, Hindistan ve Almanya’dır. Önleme konu ÇHC, gözden geçirme döneminin son cari yılı olan 2014’te, soruşturma konusu ürünün toplam dünya ihracatının miktar bazında tek başına %43’ünü gerçekleştirerek açık farkla dünya lideri konumunda olmuştur.
Önleme konu ülkenin ihracat kapasitesi
MADDE 12 – (1) Benzer şekilde 2011-2014 dönemi için, UTM’den elde edilen veriler çerçevesinde, ÇHC’nin önleme konu üründeki ihracat kapasitesi değerlendirilmiştir.
(2) Buna göre, 2011 yılında ÇHC’nin önlem konusu üründe tüm dünyaya 542.949.000 kg olarak gerçekleşen miktar bazındaki ihracatı, 2014 yılına gelindiğinde, %12’lik bir artışla 608.550.000 kg düzeyine ulaşmıştır. 2011 yılında 1,62 ABD Doları/kg olan ÇHC’nin tüm ülkelere yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatı ise, 2014 yılında 1,57 ABD Doları/kg’a gerilemiştir. 2011-2014 döneminde ÇHC’nin tüm ülkelere yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları, dünya ortalama birim ihraç fiyatlarının yarısı düzeyinde seyretmiştir.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjının büyüklüğü
MADDE 13 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, önlem konusu ülkede yerleşik üretici-ihracatçı firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge olduğundan, dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjı mutlak olarak 663 ABD Doları/ton’dur.
Değerlendirme
MADDE 14 – (1) Yukarıdaki bilgiler ışığında, ÇHC’nin soruşturma konusu ürünün dünyaya ihracatındaki lider konumu; bu ihracatının artarak ve giderek düşen birim fiyatlarla gerçekleşmesi ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda ÇHC’de mukim üretici/ihracatçı firmaların önlem yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjının önemli miktarda olması dikkate alındığında, mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, fiyatların gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir.
(2) İthalat verileri incelenirken, önlemlerin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla 1/1/2011-31/12/2014 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
(3) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Genel ithalat
MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ürünün tüm ülkelerden gerçekleşen ithalatı miktar temelinde 2011-2014 döneminde sırasıyla 7.171.261 kg, 6.068.824 kg, 7.871.046 kg ve 8.003.180 kg olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, 2011 ve 2014 yılları kıyaslandığında, ithalatın miktar temelinde %12 oranında artış kaydettiği görülmüştür.
(2) 2011 yılında 3,26 ABD Doları/kg olan ithalat birim fiyatının ise, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 3,58, 3,32 ve 4,02 ABD Doları/kg olduğu görülmüştür.
Önleme konu ülkeden ithalat
MADDE 17 – (1) Soruşturmaya konu ülkeden gerçekleşen ithalatın 2014 yılında, 2011 yılıyla karşılaştırıldığında, miktar bazında %3 oranında gerilediği görülmüştür. Buna göre, 2011 yılında 646.072 kg olan ÇHC menşeli ithalat, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 227.758 kg, 530.280 kg ve 624.135 kg olarak gerçekleşmiştir.
(2) 2011 yılında 2,00 ABD Doları/kg olan ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatının ise, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 2,62, 3,46 ve 4,94 ABD Doları/kg olduğu görülmüştür.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 18 – (1) ÇHC dışındaki üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalat, 2011 yılına göre 2014 yılında, miktar temelinde, %13 oranında artmıştır.
Yurtiçi tüketim ve pazar payları
MADDE 19 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi ve destekçi firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. YÜD’ün yurtiçi satışlarının ve soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla da pazar payları hesaplanmıştır.
(2) Bu çerçevede, Türkiye toplam benzer mal tüketimi endeksinin 2011 yılındaki 100 seviyesinden 2014 yılına gelindiğinde 141 düzeyine ulaştığı tespit edilmiştir. Buna mukabil, YÜD’ün pazar payı endeksi aynı yıllar kıyaslandığında gerileyerek 100’den 87’ye düşmüştür. ÇHC menşeli ithalatın pazar payı endeksi ise, aynı dönemde, 100’den 69’a gerilemiştir. 2011 yılında 100 olan diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payı endeksi, 2014 yılında 80 düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, 2011-2014 döneminde, şikâyeti destekleyen diğer yerli üreticilerin miktar bazlı yurtiçi satışlarında ise önemli ölçüde bir artış gerçekleşmiştir.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 20 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılmasına yönelik hesaplama çerçevesinde soruşturmaya konu ithalatın gümrük vergisi ve gümrük masrafları eklenmiş Türkiye piyasasına giriş birim fiyatı, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi satış birim fiyatıyla karşılaştırılmıştır. Fiyat kırılması, gözden geçirme döneminin son cari yılı olan 2014 için hesaplanmıştır.
(2) Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları ithalatının CIF bedeline, %2 oranında gümrükleme masrafı ile %3,7 oranında gümrük vergisi eklenerek, inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata mevcut dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama iç satış fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir.
(3) Fiyat baskısı ise ithal ürünün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir. Fiyat baskısı hesaplanırken, CIF ithal fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değer ile YÜD’ün ticari maliyetlerine eklenen makul bir kâr oranı ile elde edilen olması gereken yurtiçi satış fiyatı karşılaştırılmıştır. Fiyat baskısı, gözden geçirme döneminin son cari yılı olan 2014 için hesaplanmıştır.
(4) Buna göre, mevcut dampinge karşı önlemin etkisiyle soruşturmaya/önleme konu ithalatın ürün kompozisyonunda değişikliğin söz konusu olduğu; bahse konu değişikliğin soruşturma/önlem konusu ürünün birim fiyatlarını yukarı yönlü etkilediği görülmüştür. Bu sebeple, soruşturma/önlem konusu ürüne yönelik olarak fiyat kırılması ve fiyat baskısı tespit edilememiştir.
(5) Öte yandan, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde, ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç edeceği önlem konusu ürünün olası birim ihraç fiyatlarını ve bunların YÜD’ün yurtiçi satış fiyatlarına yönelik olası etkisini değerlendirebilmek amacıyla ÇHC’nin 2014 yılında önlem konusu üründe Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiği ihracatın FOB birim fiyatından hareketle yapılan fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabında, önemli oranlarda kırılma ve baskı tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 21 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli üretim dalı niteliğini haiz Sardoğan ve RSA firmalarının soruşturma konusu ürüne ait 2011-2014 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır. Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, gözden geçirme dönemi içerisinde YÜD’ün üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit akışı, kârlılık gibi göstergeleri analiz edilmiştir.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2011 yılı esas alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve KKO
1) YÜD’ün üretimi miktar temelinde 2011 yılında 100 iken, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında genel bir artış eğilimi göstererek sırasıyla 109, 115 ve 111 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün, gözden geçirme dönemi içinde kapasite artışı gerçekleştiremediği için kapasite miktar endeksinin 2011-2014 döneminde sabit kaldığı gözlenmiştir. Öte yandan, KKO endeksi üretimle eş yönlü hareket ederek ve genel itibarıyla artarak, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 109, 115 ve 111 olmuştur.
b) Yurtiçi satışlar
1) YÜD’ün yurtiçi satışlarının miktarı 2011 yılında 100 iken, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında genel bir artış eğilimi göstererek sırasıyla 114, 124 ve 122 olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurtiçi fiyatlar
1) 2011 yılında 100 olan yurtiçi satış birim fiyat endeksi ise, takip eden yıllarda genel bir düşme eğilimi göstermiş ve 2014 yılında 88 seviyesine gerilemiştir.
ç) İhracat
1) 2011 yılında 100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait yurtdışı satış miktar endeksi, takip eden yıllarda 2011 seviyesinin altında seyretmiş ve 2012, 2013, 2014 yıllarında sırasıyla 69, 67 ve 76 olarak gerçekleşmiştir.
d) Pazar payı
1) 2011 yılında 100 olan YÜD pazar payı endeksi, 2012 yılında 107’ye çıksa da, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 94 ve 87’ye gerilemiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’ün benzer üründeki ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılında 100 iken, takip eden yıllarda dalgalı bir yol izleyerek, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 109, 103 ve 95 olarak gerçekleşmiştir.
f) Kârlılık
1) 2011 yılında 100 olan YÜD’ün birim toplam kârlılık endeksi, takip eden yıllarda 2011 yılı seviyesinin altında seyretmiş ve 2012, 2013, 2014 yıllarında sırasıyla -32, 6, 55 olarak gerçekleşmiştir.
g) Stoklar
1) 2011-2014 döneminde benzer ürüne ilişkin stok miktarları incelendiğinde, stoklarda bir gerileme olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede, YÜD’ün stok miktar endeksinin 2011 yılındaki 100 seviyesinden, gittikçe azalarak, 2014 yılında 39 seviyesine düştüğü görülmüştür.
ğ) İstihdam
1) Gözden geçirme dönemi içinde benzer ürünün imalatında çalışan işçilerin sayısında 2011 yılına kıyasla gerileme söz konusu olmuştur. Bu çerçevede, 2011 yılında 100 olan direk işçi sayısı endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 73, 72 ve 78 olarak oluşmuştur.
h) Ücretler
1) YÜD’ün benzer ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2011 yılında 100 kabul edildiğinde, takip eden yıllarda önemli ölçüde yükselerek sırasıyla 149,154 ve 153 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Verimlilik
1) 2011 yılında 100 olan verimlilik endeksi, takip eden yıllarda genel itibarıyla artmış ve 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 150, 159 ve 142 olarak gerçekleşmiştir.
i) Nakit akışı
1) 2011 yılında 100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait nakit akışı endeksi, takip eden yıllarda 2011 seviyesinin altında seyretmiş ve 2012, 2013, 2014 yıllarında sırasıyla -6, 22, 64 olarak gerçekleşmiştir.
j) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2011 yılında 100 iken; 2012 ve 2013 yıllarında 99 olarak gerçekleşmiş; 2014 yılında ise, 116 seviyesine yükselmiştir.
k) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin özsermaye endeksi 2011 yılında 100 iken, takip eden yıllarda düşüş eğilimi göstererek 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 90, 86 ve 83 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün tevsi yatırımları endeksi ise, 2011 yılında 100 iken, takip eden yıllarda önemli ölçüde azalarak 2014 yılında 0 olmuştur.
l) Yatırımların geri dönüş oranı
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin Kâr/Özsermaye oranı endeksi 2011 yılında 100 iken, dalgalı bir seyir izleyerek, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 205, -117 ve 930 olarak gerçekleşmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mevcut dampinge karşı önlemin olumlu etkisiyle 2011-2014 döneminde üretim ve yurtiçi satışlarda iyileşmenin söz konusu olduğu görülmüştür. Yürürlükteki dampinge karşı önlemin YÜD üzerindeki zararı bertaraf edici etkisi ile YÜD’ün temel ekonomik göstergelerinde iyileşmeler yaşanmış ve 2014 yılında 2011 yılına kıyasla YÜD’ün kapasite kullanım oranı ve verimliliği artmış; stokları ile ticari maliyetleri azalmış; büyüme ve yatırımların geri dönüş oranında da iyileşme görülmüştür.
(2) Öte yandan, soruşturma konusu üründe yürürlükte bir dampinge karşı kesin önlem olmasına rağmen, 2011-2014 döneminde, YÜD’ün ihracat, kârlılık, pazar payı, istihdam, ücretler, nakit akışı, özsermaye ve tevsi yatırımlar gibi göstergelerinde bozulmalar olmuştur. Bu durum da, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna işaret etmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Dampingin devamına ilişkin belirlemeler
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğin 14 üncü maddesindeki değerlendirme çerçevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampinge konu olan soruşturma konusu ithalatın devamlılık arz edeceği düşünülmektedir.
(2) Bu çerçevede, Yönetmeliğin 35 inci ve 41 inci maddeleri çerçevesinde yapılan çalışma damping marjı hesaplamasına yönelik olmayıp mer’i önlemin mevcut olmadığı bir ortamda soruşturmaya konu ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların ihraç fiyatlarını dampingli biçimde belirlemeye devam edip etmeyeceklerine ilişkindir. ÇHC’nin soruşturma konusu üründe dünyaya yaptığı ihracatın artarak ve giderek düşen birim fiyatlarla gerçekleşmesi, anılan ülkenin bu ürünlerdeki halihazırda var olan dünya ihracat kapasitesi ve potansiyeli ile ilk soruşturmada ulaşılan damping marjı ve tespitler, mevcut önlemin ortadan kaldırılması halinde dampingin devam edeceğine ilişkin somut, nesnel ve kanıtlanabilir nitelik taşımaktadır.
Zararın yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin belirlemeler
MADDE 24 – (1) İthalat istatistikleri değerlendirildiğinde, yürürlükteki dampinge karşı önleme rağmen ÇHC menşeli ithalatın, 2011-2014 döneminde, miktar temelinde yalnızca %3 oranında azaldığı saptanmıştır.
(2) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan pazar payı endeksi, 2014 yılında 87 düzeyine gerilemiştir. ÇHC menşeli ithalatın Türkiye pazarından aldığı pay ise, her ne kadar 2011 yılı seviyesinin altında kalsa da; 2012, 2013 ve 2014 yıllarında, ÇHC’nin pazar payı gittikçe artarak 2011 yılı seviyesine doğru yaklaşmıştır. Mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde ÇHC menşeli ithalatın pazar payındaki bu artış eğiliminin artarak devam edebileceği ve YÜD pazar payı endeksinin daha da gerileyebileceği değerlendirilmektedir.
(3) 2014 yılında ÇHC için fiyat kırılması ve fiyat baskısı saptanamamış olmakla birlikte, gösterge niteliğinde hesaplanan ve ÇHC’nin 2014 yılında önlem konusu üründe Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiği ihracatın FOB birim fiyatından hareketle yapılan fiyat kırılması ve baskısı hesabında önemli oranlarda fiyat kırılması ve fiyat baskısı tespit edilmiştir.
(4) Son olarak, YÜD’ün üretim, yurtiçi satış, kapasite kullanım oranı, stoklar, verimlilik ve büyüme gibi ekonomik göstergelerinin önlemin yürürlükte olduğu gözden geçirme dönemi olan 2011-2014 yıllarında genel olarak olumlu seyrettiği görülmüştür. Mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde bahse konu göstergelerin tekrar olumsuz yönelime girebileceği ve YÜD üzerinde zararın yeniden meydana gelebileceği düşünülmektedir. YÜD’ün üretim miktar endeksi, kapasite kullanım oranı endeksi ve yurtiçi satış miktar endeksi gibi ekonomik göstergelerinin 2013 yılından 2014 yılına geçişte gerilemiş olması da bu düşünceyi destekler niteliktedir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/Ton)
7307.91.00.00.00 Flanşlar Çin Halk
Cumhuriyeti
663
7307.93.11.00.11 Dirsekler
7307.93.11.00.12 Kavisler
7307.93.19.00.00 Diğerleri

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu