İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/29)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/16) Tıklayınız…

27.08.2008-26980 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/29)

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-13/4/2018-30390) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10, 8302.42.00.00.00 ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar” için 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
(2) Yerli üretim dalı Çin Tayvanı, Malezya ve Endonezya’dan yapılan ithalatın dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığına yönelik şikayette bulunmuştur. Bahse konu şikayet üzerine 13/5/2007 tarihli ve 26521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/9 sayılı Tebliğ ile önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma başlatılmış ve 1/5/2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/18 sayılı Tebliğ ile de söz konusu soruşturma kapsamında geçici önlem yürürlüğe konulmuştur. Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 99/13482 sayılı Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.
Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, ilgili tüm taraflara iletilmek üzere Ankara’da bulunan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile Endonezya Cumhuriyeti ve Malezya Büyükelçiliklerine; soruşturma konusu Çin Tayvanı menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden ve adresleri belirlenebilen 33 firmaya, Malezya menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden ve adresleri belirlenebilen 8 firmaya ve Endonezya menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden ve adresleri belirlenebilen 2 firmaya soru formları gönderilmiştir.
(2) Soruşturma kapsamında, Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olduğu beyan edilen soruşturma konusu ürünü ithal eden firmalardan adresleri belirlenebilen 90 ithalatçı firmaya da soru formu gönderilmiştir.
(3) Taraflara, soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) Çin Tayvanı menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden firmalardan Çin Tayvanı’nda mukim Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd., Gslide Corporation, Siquar Hardware Industry Co. Ltd. ve King Slide Works Co. Ltd. firmalarından süresi içinde soru formuna yanıt alınmıştır. Soru formunda tespit edilen eksiklikler adı geçen firmalara bildirilmiş ve bunların tamamlanması için bir fırsat daha tanınmıştır. Söz konusu eksikliklere ilişkin adı geçen firmalardan yanıt alınmıştır.
(5) Malezya menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden firmalardan ise Malezya’da mukim Laser Compo Sdn. Bhd., Laser Motion Tek Sdn. Bhd., Q-Fit Sdn. Bhd. ve Star Shine Industries Sdn. Bhd. firmalarından süresi içinde soru formuna yanıt alınmıştır. Soru formunda tespit edilen eksiklikler adı geçen firmalara bildirilmiş ve bunların tamamlanması için bir fırsat daha tanınmıştır. Söz konusu eksikliklere ilişkin adı geçen firmalardan yanıt alınmıştır.
(6) Endonezya’da mukim hiçbir firma soru formunu yanıtlayacağı yönündeki iradesini bildirmemiş ve verilen süre içerisinde de söz konusu firmalardan soru formuna cevap alınmamıştır.
(7) Soru formuna yukarıda anılan firmalar dışında süresi içerisinde ve eksiksiz bir yanıt alınmamıştır.
(8) Soruşturma açılmasını müteakip, ilgili tüm taraflara iletilmek üzere soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Temsilciliklerine soruşturma açılış Tebliği ve soruşturmaya ilişkin hususların gizli olmayan özeti gönderilmiştir.
(9) Soruşturma sonuçlarına ilişkin hususları içeren nihai bildirim soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Temsilciliklerine ve soruşturma kapsamında yerinde doğrulama soruşturmasını kabul eden firmalara gönderilmiş ve nihai bildirimde yer alan hususlara ilişkin görüşlerini iletebilmeleri için taraflara süre tanınmıştır.
(10) Ancak bu süre içerisinde taraflar nihai bildirimde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir görüş belirtmemişlerdir.
(11) Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı belgeleri sunma imkanı verilmiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 4 – (1) Soruşturma dönemi olarak, damping önleminin öncesi ve sonrasını kapsayıp ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde 1/1/2003-31/5/2007 tarihleri arasındaki dönem alınmıştır.
İKİNCİ KISIM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 5 – (1) Soruşturma kapsamındaki firmalardan Çin Tayvanı’nda mukim Siquar Hardware Industry Co. Ltd. firmasından alınan cevapların söz konusu firmanın işbirliğinde bulunmaması nedeniyle, yerinde doğrulama soruşturması sırasında doğrulanması mümkün olmamıştır. Bu bağlamda, söz konusu firmanın ÇHC için uygulanan dampinge karşı vergi şeklindeki önlemi etkisiz kıldığı sonucuna varılmıştır.
(2) Yine Çin Tayvanı’nda mukim King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmalarının Türkiye’ye satış ve bu satışlara ilişkin üretim verileri doğrulanmıştır.
(3) Soruşturma kapsamında Malezya’da mukim Laser Compo Sdn. Bhd., Laser Motion Tek Sdn. Bhd., Q-Fit Sdn. Bhd. ve Star Shine Industries Sdn. Bhd. firmalarının ÇHC menşeli bir kısım soruşturma konusu ürünü Malezya menşeli olarak beyan edip, Türkiye’ye ihraç ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, Laser Compo Sdn. Bhd. ve Laser Motion Tek Sdn.Bhd. firmalarının soru formu ekinde sunmuş olduğu faturaların firma merkezinde tutulan/tutulması gereken gerçek nüshaları ile aynı olmadığı, fatura içeriğinin farklı olmamasıyla birlikte imzaların ve imzaya yetkili isimlerin farklı olduğu, firma merkezinde tutulan faturaların bir kısmında ise herhangi bir imzanın olmadığı bu kağıtların yalnızca bilgisayar çıktısı olduğu tespit edilmiştir.
(4) Endonezya’da mukim hiçbir firma soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamıştır. Ayrıca soruşturma döneminde Endonezya’dan gerçekleştirilen bazı ithalat işlemlerinde sahte menşe şahadetnamesi kullanıldığı tespit edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sonuç ve Karar
Sonuç
MADDE 6 – (1) Yukarıdaki belirlemeler, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile soruşturmaya konu ülkeler arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiği ve bu nedenle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/3 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı yönünde ciddi tespitleri içermektedir.
(2) Öte yandan, Çin Tayvanı’nda yerleşik King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmalarının soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunduğu ve önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir işlemde bulunmadığı tespit edilmiştir.
Karar
MADDE 7 – (1) Yapılan belirlemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik işlemlerin mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olarak beyan edilen ve/veya Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı çıkışlı aşağıda tanımı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda ÇHC için geçerli mevcut dampinge karşı vergi genişletilerek yürürlüğe konulmuştur. (Tablo-1)
(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile Çin Tayvanı’nda mukim ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmaları 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız “bilyalı çekmece rayları” için aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde söz konusu dampinge karşı önlemden muaf tutulmuştur. (Tablo-2)
(3) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/18 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan geçici önlemlerin kesin önleme dönüşerek tahsil edilmesine ve önlemleri etkisiz kılmayı amaçlayan işlemlerden haberdar olduğu ve/veya bu işlemlere iştirak ettiği tespit edilen ithalatçı firmalar Atakan Dış Ticaret Ltd. Şti., Azim Hırdavat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Can Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti., Erbalcı Yapı Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş., Form Ticari ve Sınai Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş., Güven-İş Menteşeleri Nusret ve Nurettin Kinin, Oğuz El Aletleri ve Makina San. A.Ş., Sentar İnşaat ve Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti., Teta Dış Ticaret A.Ş. ve Yakıcı Hır. Ayd. Mob. Eş. ve Amb. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmaları için kesin önlemin, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süre ile geriye dönük uygulanmasına karar verilmiştir.
(Değişik:RG-13/4/2018-30390) Tablo-1 Dampinge Karşı Önleme İlişkin Tablo

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe/
Çıkış Ülkesi
Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/KG)
 
8302.10
Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç) Endonezya
Malezya
Çin Tayvanı
 
1,64
8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.42.00.00.00 Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) Endonezya
Malezya
Çin Tayvanı
0,75
 

(Değişik:RG-20/7/2010-27647)
Tablo-2 Dampinge Karşı Önlemden Muafiyete İlişkin Tablo

Pozisyon No Eşyanın Tanımı Firma Ünvanı ve Ülkesi
8302.42.00.00.00
 
Yalnız Bilyalı Çekmece Rayları King Slide Works Co.,Ltd,(Çin Tayvanı)
 
Sun Chain Trading Co Ltd., (Çin Tayvanı)
 
Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., (Çin Tayvanı)
 
Sen Chine Industry Co Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. (Çin Tayvanı)
 
Gslide Corporation (Çin Tayvanı)

Uygulama
MADDE 8 – (Değişik:RG-20/7/2010-27647) (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde yer alan Tablo-1’de gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen maddenin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.
(2) Karar maddesinde yer alan Tablo-2’de belirtilen Çin Tayvanı’nda mukim King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmaları İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ ile belirlenen “Üretici Belgesi” beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız “bilyalı çekmece rayları” için söz konusu dampinge karşı önlemden muaftır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu