İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/16)

Ticaret Bakanlığından:  04.05.2019-30734 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/16)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/17) ile Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı menteşeler, çekmece rayları ve benzeri eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğü’nü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

f) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 8302.10 GTP’sinde tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 GTİP’sinde yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 GTİP’sinde tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’sinde tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)”dır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

MADDE 5 – (1) 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile ÇHC menşeli 8302.10 ve 8302.50 GTP’sinde tanımlı eşya için 1,39 ABD Doları/Kg, 8302.42 GTP’sinde tanımlı eşya için ise 0,508 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/18) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlem miktarı, 8302.10 ve 8302.50 GTP’sinde tanımlı eşya için 1,64 ABD Doları/Kg tutarına, 8302.42 GTP’sinde tanımlı eşya için ise 0,75 ABD Doları/Kg tutarına yükseltilmiştir. Bununla birlikte, 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, bahis konusu eşya ithalatında dampinge karşı önlemin aynı oranlarda uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan söz konusu önlem, Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan söz konusu önlem, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/3/2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13/4/2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)de  DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ ve 16/4/2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri kapsamında, 8302.10.00.00.12 GTİP’sinde yer alan nakil vasıtalarına mahsus menteşeler, söz konusu dampinge karşı kesin önlemlerin dışında bırakılmıştır.

(5) Diğer taraftan, 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) hükümleri kapsamında, bahse konu eşyadan 5 ABD Doları/Kg CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının  ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma

MADDE 6 – (1) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) tarafından soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunulmuştur.

 (2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/17) ile Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşya ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile soruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihi arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, bilinen ithalatçılara ve yabancı üretici/ihracatçılara soru formları gönderilmiş ve soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bildirim yapılmıştır. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim D.P. Garg & CoPvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP  firmalarıile ilişkili firmalar Ipsa Business India Pvt Ltd ve Suraj Hinges Pvt Ltd gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(3) Soruşturma kapsamında Almanya’da mukim Hafele grubu firmaları (Hafele Gmbh & Co KG, AntonSchneider Gmbh & Co KG, Hafele Berlin Gmbh & Co KG) ve Hettich grubu firmaları (Hettich Furntech Gmbh & CoKG,  Hettich Marketing und Vertriebs Gmbh & Co KG, Paul Hettich Gmbh & Co KG, Hettich ONI Gmbh & Co KG, Hettich Heinze Gmbh & Co KG) firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(4) Almanya’da mukim ve yazılı olarak işbirliğinde bulunmak istediklerini beyan eden SiegeniaAubi KG, Siemens AG ve Roto Frank AG firmalarından zamanında ve usulüne uygun olarak soru formlarına cevap alınmamıştır. Anılan firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(5) Almanya ve Hindistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır. Bu firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(6) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yazılı olarak görüş bildirilmiş ve soruşturma açılışına ilişkin dayanakların yetersiz olduğu, Almanya’dan yapılan ithalat verileri incelendiğinde önlemlerin etkisiz kılındığını işaret eden bir seyrin bulunmadığı ve Almanya’da soruşturma konusu eşyanın üretiminin bulunduğu ifade edilmiştir.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim Almanya ve Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliklerine, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna ve işbirliğinde bulunan firmalara; firmaya özel bilgileri ve değerlendirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirimler işbirliğinde bulunan firmalara iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Hindistan’da yerleşik Ipsa Business India Pvt Ltd firmaları nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiştir. Talepleri üzerine, Ipsa Business India Pvt Ltd firmasının temsilcileri ile 5 Nisan 2019 tarihinde bireysel dinleme toplantısı yapılmıştır.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi belge ve görüşler incelenmiş ve mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan Ipsa Business India Pvt Ltd, Suraj Hinges Pvt Ltd, D.P. Garg & CoPvt. Ltd ve 3D Manufacturing LLP  firmalarının Hindistan’da bulunan tesislerinde 7-10 Ocak 2019 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu durumda, önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

(3) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, işbirliğine gelmeyen firmaların iş birliğine gelmemeleri nedeniyle Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerinde işbirliğinde bulunmayan firmalara ilişkin belirlemelerin olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 11 – (1) 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’leri kapsamı toplam ithalat 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 174, 158, 179 ve 179 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiş ve yatay bir seyir izlemiştir.

(2) 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinden 2015-2018 yılları arasında Almanya’dan ithalat değerleri sırasıyla 31,7 milyon ABD Doları; 31,6 milyon ABD Doları; 39,6 milyon ABD Doları ve 37,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Almanya’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının dalgalı bir seyir izlediği değerlendirilmektedir.

(3) Anılan ithalat miktar bazında 2015 yılında 4.865 ton iken 2016 yılında %175 oranında önemli bir artış göstererek 13.413 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2017 ve 2018 yıllarında ithalat 2016 yılına göre miktar bazında önemli oranda gerileyerek sırasıyla 6.070 ton ve 5.484 ton olarak gerçekleşmiştir.  2016 yılı ithalatı ayrıntılı olarak incelendiğinde, anılan yıl ithalatta yaşanan ani artışın soruşturma kapsamı dışında olan nakil vasıtalarına mahsus bir ithalattan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Anılan ithalat hariç tutulduğunda 2016 yılı ithalatında miktar bazında önemli bir artış bulunmadığı anlaşılmaktadır.

(4) Almanya’nın toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisindeki payı, miktar bazında 2015 yılında %16’dan 2018 yılında %19,4’e yükselmiştir.

(5) Anılan ithalatın birim fiyatı, 2015 yılında 6,5 ABD Doları/Kg iken 2016 yılında önemli bir düşüş göstererek 2,4 ABD Doları/Kg’a gerilemiştir. Bununla birlikte, ithalat birim fiyatı 2017 ve 2018 yıllarında 2016 yılına göre önemli oranda artarak sırasıyla 6,5 ve 6,8 ABD Doları/Kg olmuştur. 2016 yılı ithalatı ayrıntılı olarak incelendiğinde, anılan yıl ithalat birim fiyatında yaşanan ani düşüşün soruşturma kapsamı dışında olan nakil vasıtalarına mahsus bir ithalattan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Anılan ithalat hariç tutulduğunda 2016 yılı ithalat birim fiyatında önemli bir düşüş bulunmadığı anlaşılmaktadır.

(6) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Almanya’nın ÇHC’den 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 283, 289 ve 291 milyon ABD Doları; İtalya’dan 90, 91 ve 96 milyon ABD Doları; İspanya’dan 44, 47 ve 52 milyon ABD Doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(7) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Almanya’nın toplam ihracatının 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 1,70, 1,79 ve 1,96 milyar ABD Doları olduğu ve soruşturma konusu ürünlerde Almanya’nın dünyanın önemli ihracatçılarından biri olduğu anlaşılmaktadır.

(8) Hindistan’a ilişkin veriler incelendiğinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinden yapılan ithalatın 2015 yılında 3,7 milyon ABD Doları iken 2016 yılında 6,6 milyon ABD Dolarına, 2017 yılında 7,5 milyon ABD Dolarına, 2018 yılında ise 9,6 milyon ABD Dolarına yükseldiği görülmektedir.

(9) Anılan ithalat miktar bazında 2015 yılında 875 ton iken 2016 yılında 1.578 tona, 2017 yılında 1.836 tona, 2018 yılında ise 2.228 tona yükselmiştir. Hindistan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının artan bir seyir izlediği görülmektedir.

(10) Hindistan’ın toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisindeki payı, miktar bazında 2015 yılında %2,5’ten 2018 yılında %7,9’a yükselmiştir.

(11) Anılan ithalatın birim fiyatı 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 4,2; 4,2; 4,1; 4,3 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(12) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde Hindistan’ın ÇHC’den 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 80, 83 ve 90 milyon ABD Doları; Çin Tayvanı’ndan 4,1, 5,5 ve 5,9 milyon ABD Doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(13) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Hindistan’ın toplam ihracatının 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 83, 82 ve 88 milyon ABD Doları olduğu anlaşılmaktadır.

Ticaretin gerçekleştirilme şekline ve dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığına ilişkin belirlemeler

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı yatay bir seyir izlemiş iken Hindistan’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstermiştir. Buna ilaveten, soruşturma döneminde Hindistan’ın dampinge karşı önleme tabi ÇHC’den önemli miktarda ithalatı bulunmaktadır. Yapılan bu tespitler, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini desteklemektedir.

(2) Hindistan’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstererek toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisinde önemli bir paya ulaşmıştır. Buna ilaveten, Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatları ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fiyatlarından düşüktür. Yapılan bu tespitler, Hindistan menşeli/çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin iyileştirici etkisinin azaltıldığına işaret etmektedir.

(3) Almanya’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde nispeten yatay bir seyir izlemiştir. Bununla birlikte, Almanya’nın her ne kadar soruşturma döneminde ÇHC’den yüksek miktarda soruşturma konusu ürün ithalatı bulunsa da dünyanın önde gelen menteşe üreticilerinden biri olduğu, ithalatından daha fazla miktarda ihracatı bulunduğu ve net ihracatçı konumunda olduğu görülmektedir. Yapılan bu tespitlerin, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana gelmiş olma ihtimalini desteklemediği değerlendirilmektedir.

(4) Almanya’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde nispeten yatay bir seyir izlemiş toplam ithalat içerisindeki payında önemli bir değişiklik olmamıştır. Buna ilaveten, Almanya’dan yapılan ithalatın birim fiyatları ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fiyatlarından yüksektir. Yapılan bu tespitlerin, Almanya menşeli/çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığına yönelik şüpheleri desteklemediği değerlendirilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Firmalara İlişkin Belirlemeler

Ipsa Business India Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 13 – (1) 10 Ocak 2019 tarihinde Ipsa Business India Pvt Ltd firmasının Hindistan’ın Ghaziabadşehrinde bulunan tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir. Soru formu kapsamında üretim tesisinin kapatıldığına/kapatılacağına veya yeni tesis kurulumuna başlandığına veya kurulumunun planlandığına ilişkin herhangi bir bilgi sunulmamış olmasına rağmen yerinde doğrulama soruşturması esnasında, soruşturma döneminde üretim yapıldığı iddia edilen menteşe üretim tesisinin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Yerinde doğrulama soruşturması esnasında, firma tarafından yeni bir menteşe üretim tesisisinin kurulmakta olduğu fakat faal olarak üretim yapılmadığı görülmüştür. Kurulumu devam eden tesiste, var olduğu iddia edilen eski tesise ait herhangi bir makine teçhizatın bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, yerinde doğrulama soruşturmasında var olduğu iddia edilen üretim tesisinin Ocak 2019 itibarıyla mevcut olmadığı tespit edilmiş ve daha önce var olduğuna dair başka herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Buna ilaveten, firmanın soru formunda tesisin mevcudiyetine ilişkin temel bir hususta eksik bilgi vererek yanıltıcı bir tutum takındığı anlaşılmıştır.

(2) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, firmanın soruşturma konusu ürünü üretme kapasitesini ortaya koyan kapasite raporunu sunduğu ve sunulan kapasite raporunun yerinde doğrulama soruşturması esnasında doğrulandığını ifade etmektedir. Firma tarafından sunulan belgenin var olduğu iddia edilen üretim tesisinde bulunan makinelere ve kapasiteye ilişkin firmanın oluşturduğu bir tablodan ibaret olduğu ve herhangi bir yetkili kurum tarafından onaylanmamış olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten, yerinde doğrulama soruşturması kapsamında, kapasite raporunda yer alan söz konusu makinelerin, kurulumu devam eden tesiste mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

(3) Firmanın çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerine, elektrik faturalarına ve çelik rulo alımlarına ilişkin sunduğu belgeler yerinde doğrulama soruşturmasında asıl kayıtlar üzerinden doğrulanmıştır. Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, işçilere yapılan ücret ödemeleri, elektrik faturaları ve çelik rulo alımlarının yerinde doğrulama soruşturmasında doğrulandığını ve anılan kaynak kullanımlarının soruşturma konusu ürünlerin bahse konu firma tarafından üretildiğini gösterdiğini ifade etmiştir. Bahse konu firmanın menteşe üretimine ilişkin tesis kurulumu yaptığı sanayi bölgesinde kapı kolu, kilit ve diğer metalden eşyaların üretimine ilişkin tesisleri bulunmaktadır. Yerinde doğrulama soruşturmasında, firmanın işçilere yapılan ücret ödemeleri, elektrik faturaları ve çelik rulo alımları doğrulanmış olsa da bu kaynakların soruşturma konusu eşya üretiminde kullanıldığına ilişkin bir tespit yapılmamıştır. Buna ilaveten, yerinde doğrulama soruşturmasında, kurulumu devam eden soruşturma konusu ürünlere ilişkin tesiste faal olarak üretim yapılmadığı ve dolayısıyla elektrik, işçi ve hammadde kaynaklarının faal olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

(4) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, soruşturma döneminde yapılan ihracatlara dair menşe şahadetnamesi dahil tüm belgelerin sunulduğunu, bu belgelerin yerinde doğrulama soruşturması kapsamında doğrulandığını ve bu belgelerin üretim yapıldığını kanıtladığını ifade etmektedir. Yerinde doğrulama soruşturması esnasında, kopyaları sunulan ihracat dokümanlarının asıllarının alıcı firmalara ve bankalara iletildiği ifade edilmiş olup söz konusu dokümanlar asılları üzerinden doğrulanamamıştır. Diğer taraftan, soruşturma döneminde üretim tesislerinin var olduğunun doğrulanamadığı göz önüne alındığında, ihracat dokümanlarından soruşturma döneminde üretimin firma tesislerinde yapıldığına dair bir tespitin yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

D.P. Garg & Co Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 14  – (1) 7 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, Noida şehrinde mukim D.P. Garg & Co Pvt Ltd firmasının soruşturma konusu ürünlerden kapı menteşesi üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüştür. Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürünlerin depolarda mevcudiyeti; elektrik tüketiminin, makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının fiili üretim ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

3D Manufacturing LLP firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 15 – (1) 8 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, Gurugram şehrinde mukim 3D Manufacturing LLP firmasının soruşturma konusu ürünlerden mobilya menteşesi üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüştür. Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürünlerin depolarda mevcudiyeti; elektrik tüketiminin, makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının fiili üretim ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Suraj Hinges Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 16 – (1) 9 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, Ipsa Business India Pvt Ltd firması ile ortaklık yapısı aynı olan Suraj Hinges Pvt Ltd firmasının Rajpura şehrinde 8302.42 GTP’sinde yer alan bilyalı çekmece rayı üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüştür. Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürünlerin depolarda mevcudiyeti; elektrik tüketiminin, makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının fiili üretim ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Hafele grubu firmalarına ilişkin belirlemeler

MADDE 17 – (1) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Almanya’da mukim Hafele grubu firmalarından Hafele Berlin Gmbh & Co KG firmasının Berlin’de mukim tesislerinde çeşitli mobilya bağlantı elemanları üretimi yaptığı; Anton Schneider Gmbh & Co KG firmasının Kenzingen ve Jettingenşehirlerinde mukim tesislerinde tekerlekli ray, çeşitli çekmece sistemleri, kapak sistemleri, kaldırma sistemleri, mutfak donanımları vb. ürünlerin üretimini yaptığı, Hafele Gmbh & Co KG firmasının ise tacir firma olduğu anlaşılmıştır. Sunulan bilgi ve belgeler değerlendirilmiş ve yerinde doğrulama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Hettich grubu firmalarına ilişkin belirlemeler

MADDE 18 – (1) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Almanya’da mukim Hettich grubu firmalarından Paul Hettich Gmbh & Co KG firmasının Kirchlengern’de mukim tesislerinde çekmece ve ray sistemleri üretimi yaptığı; Hettich ONI Gmbh & Co KG firmasının Exter şehrinde mukim tesislerinde menteşe üretimi yaptığı; Hettich Heinze Gmbh & Co KG firmasının Spenge şehrinde mukim tesislerinde kapak sistemleri ve dolap askı elemanları vb. ürünlerin üretimini yaptığı, Hettich Furntech Gmbh & Co KG ve HettichMarketing und Vertriebs Gmbh & Co KG firmalarının ise tacir firmalar oldukları anlaşılmıştır. Sunulan bilgi ve belgeler değerlendirilmiş ve yerinde doğrulama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Değerlendirme

MADDE 19 – (1) Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama soruşturmaları neticesinde Hindistan’da yerleşik D.P. Garg & Co Pvt Ltd firmasının kapı menteşesi üretimini, 3DManufacturing LLP firmasının mobilya menteşesi üretimini, Suraj Hinges Pvt Ltd firmasının bilyalı çekmece rayı üretimini Hindistan’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve bu ürünlere ilişkin olarak önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Ipsa Business India Pvt Ltd firması tarafından, soru formu kapsamında üretim tesislerinin kapatıldığına/kapatılacağına veya yeni tesis kurulumuna başlandığına veya kurulumunun planlandığına ilişkin herhangi bir bilgi sunulmamış olmasına rağmen yerinde doğrulama soruşturması esnasında soruşturma döneminde üretim yapıldığı iddia edilen tesisin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Böylece, soruşturma döneminde soruşturma konusu ürünlerin anılan firma tesislerinde üretildiği doğrulanmamış ve firmanın üretim tesislerine ilişkin yanıltıcı beyanda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Ipsa Business India Pvt Ltd firmasının önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(3) Hindistan’da mukim soruşturma kapsamı diğer firmalar işbirliğinde bulunmamış ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma döneminde Hindistan’dan yapılan ithalatın önemli bir artış göstermesi, ithalat birim fiyatlarının dampinge karşı önlem uygulanan ÇHC ithal birim fiyatları seviyelerinde ve daha düşük olması, Hindistan’ın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden soruşturma kapsamı dönemde önemli miktarda ithalatının bulunması hususları göz önüne alındığında, Hindistan’da mukim iş birliğinde bulunmayan firmaların önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(4) Soruşturma çerçevesinde yapılan belirlemeler sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Ülkemiz ile Hindistan arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik olduğu, Hindistan menşeli/çıkışlı olan ve önlemi etkisiz kıldığı tespit edilen ithalat nedeniyle önlemin, miktar ve değer açısından beklenen iyileştirici etkisinin azaldığı değerlendirilmektedir.

(5) Almanya’da yerleşik Hafele grubu firmalarının (Hafele Gmbh & Co KG, Hafele Berlin Gmbh & Co KG,  Anton Schneider Gmbh & Co KG) ve Hettich grubu firmalarının (Hettich Furntech Gmbh & Co KG, HettichMarketing und Vertriebs Gmbh & Co KG, Paul Hettich Gmbh & Co KG,  Hettich ONI Gmbh & Co KG, HettichHeinze Gmbh & Co KG) tarafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi neticesinde, önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

(6) Almanya’da mukim soruşturma kapsamı diğer firmalar işbirliğinde bulunmamış ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma döneminde Almanya’dan yapılan ithalatta ani ve belirgin bir artış olmaması, ithalat birim fiyatlarda bir azalma görülmemesi, ithalat birim fiyatlarının dampingekarşı önleme tabi olan ÇHC birim fiyatlarına göre yüksek olması, Almanya’nın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden ithalatında soruşturma kapsamı dönemde ani ve belirgin bir artış bulunmaması ve Almanya’nın dünyaya yüksek miktarda soruşturma konusu ürün ihracatının bulunması hususları göz önüne alındığında, Almanya’da mukim iş birliğinde bulunmayan firmaların önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 20 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Almanya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma konusu eşyanın tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Almanya menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmemesine karar verilmiştir.

(2) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Tablo-1’de gösterildiği üzere Hindistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile ÇHC menşeli eşya için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına ve D.P. Garg & CoPvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP ve Suraj Hinges Pvt Ltd firmalarında üretildiği belirlenen ve Tablo-2’de GTİP ve eşya tanımı belirtilen eşyaya ilişkin ithalatta üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

Tablo-1 Dampinge Karşı Önleme İlişkin Tablo

GTP/GTİP Eşyanın Tanımı Menşe/Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/KG)

8302.10 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya Hindistan 1,64
8302.50.00.00.00 Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)
8302.42.00.00.00 Diğerleri, mobilyalar için (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) Hindistan 0,75

Tablo-2 Dampinge Karşı Önlemden Muafiyete İlişkin Tablo

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe/Çıkış Ülkesi Firma Ünvanı
8302.10.00.00.19 Yalnız kapı menteşeleri Hindistan D.P. Garg & Co.Pvt. Ltd.
8302.10.00.00.19 Yalnız mobilya menteşeleri Hindistan 3D Manufacturing LLP
8302.42.00.00.00 Yalnız bilyalı çekmece rayları Hindistan Suraj Hinges Pvt. Ltd.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 21 – (1) Gümrük idareleri, 20 nci maddede yer alan Tablo-1’de GTP/GTİP’i, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) 20 nci maddede yer alan Tablo-2’de belirtilen Hindistan’da mukim firmalardan yapılacak yalnızca anılan tabloda GTİP’i ve tanımı belirtilen eşya ithalatı 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) ile belirlenen “Üretici Belgesi” beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde söz konusu dampinge karşı önlemden muaftır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu