İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/11)

07.06.2004-25485 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2004/11)

Başvuru
Madde 1 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Depar Deri Plastik San. ve Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış – deri taklidi”nin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, bu ülke menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuştur. Başvuru, diğer deri taklidi üreticileri olan Site Suni Kösele Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmektedir.
Başvuru Konusu Madde
Madde 2 Şikayete konu ürün, ev ve ofis döşeme, giyim, ayakkabı vb. üretiminde kullanılan poliüretan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat olup, 5903.20 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer almaktadır. Belirtilen GTP genel açıklama amaçlı olup, bağlayıcı değildir.
Başvurunun Desteklenmesi
Madde 3 ― Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikayetçi firmanın deri taklidinde Türkiye toplam benzer mal üretiminin %49’unu gerçekleştirdiği, geriye kalan yerli üretimin ise şikayeti desteklediklerini yazılı olarak beyan eden Site Suni Kösele Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği tespit olunmuş, böylece, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayetçilerin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.
Damping İddiası
Madde 4 ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değer tespitinde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanmıştır. Bu çerçevede, normal değer tespitinde kullanılacak üçüncü ülke bilgilerine ulaşılamadığından, şikayete konu madde için normal değer, Türkiye’deki birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle tespit edilmiştir.
Söz konusu maddenin Türkiye’ye ihraç fiyatı ise, Devlet İstatistik Enstitüsü’nden (DİE) tedarik edilen ithalat verileri esas alınarak tespit edilmiştir.
Fiyat karşılaştırması, mümkün olduğu ölçüde aynı aşamada, normal değer ile DİE Türkiye’ye ihraç fiyatları üzerinden yapılmış ve bu suretle hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu görülmüştür.
Zarar ve Nedensellik İddiası
Madde 5 ― ÇHC menşeli, şikayet konusu ürün ithalatı 2001-2003 döneminde mutlak anlamda ve yurtiçi tüketime göre önemli ölçüde artış göstermiştir.
Söz konusu dönemde yerli üretimin pazar payı azalırken ÇHC’den yapılan ithalatın pazar payının arttığı belirlenmiştir. Yerli üretim dalının şikayete konu maddede pazar payı 2001 yılında %48,5 iken, 2003 yılında %23,2’ye gerilemiştir.
2001-2003 döneminde başvuru sahibi firmanın şikayet konusu maddeye ilişkin yurt içi satışlarında mutlak bir düşüş gerçekleşmiştir. Firmanın 2003 yılı stok miktarlarında 2001 ve 2002 yıllarına göre çok önemli oranda artış izlenmiştir. Söz konusu ülkeden yapılan ithalat fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı ve yerli üretim dalının fiyatlarını yüksek oranda kırdığı ve/veya bastırdığı görülmüştür.
Şikayete konu maddede başvuru sahibi firmanın yurt içi satışlar, stoklar, verimlilik, nakit akışı, büyüme, sermaye artırma yeteneği ve yatırımların geri dönüşü gibi ekonomik göstergelerinde dampingli ithalat nedeniyle bozulma olduğu tespit edilmiştir.
Bu durum sonucunda, başvuru aşamasında sunulan delillerden, dampingli olduğu iddia edilen fiyatlarla yapılan söz konusu madde ithalatının yerli üretim dalı üzerinde olumsuzluklara yol açtığı anlaşılmıştır.
Karar ve İşlemler
Madde 6 ― Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 18/05/2004 tarihinde, ÇHC menşeli söz konusu ürün için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
Piyasa Ekonomisinin Uygulandığı Üçüncü Ülkenin Seçimi
Madde 7 ― Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.
Soru Formu ve Bilgilerin Toplanması
Madde 8 Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.
Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu, soruşturmaya konu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de gönderilecektir.
Süreler
Madde 9 Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
Soru formunda istenilenlerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine Gelinmemesi
Madde 10 ― Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici Önlem Alınması ve Vergilerin Geriye Dönük Uygulanması
Madde 11 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlemler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili Merci ve Adresi
Madde 12 ― Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90.312.204 77 02 / 204 77 22
Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: damping@dtm gov.tr
Soruşturmanın Başlangıç Tarihi
Madde 13 ― Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
Madde 14 ― Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 ― Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu