Gümrük Genelgeleri

İndirimli teminat mektubu (Genelge 2009/108)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.010.03.01 19/10/2009
Konu :İndirimli teminat mektubu
GENELGE
(2009/108)
Bilindigi üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesinin 1 inci fıkrası 5911 sayılı
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmüne Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diger amme alacaklarının ödenmesini saglamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat söz konusu vergiler tutarının %20 fazlasıyla yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kisi tarafından verilir. ” seklinde degistirilmistir.
Diger taraftan, aynı maddenin 4 üncü fıkrası “Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak halleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Bu hükme istinaden çıkarılan 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın “Kısmi Teminat Uygulanacak Haller” baslıklı 116 ncı maddesi ile kısmi teminat uygulanacak haller belirlenmis olup anılan maddenin 1 nci fıkrası ” Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde dahilde isleme ve hariçte isleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmis kısmi teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.” hükmünü amirdir.
Bu itibarla, anılan hüküm geregi, dahilde isleme rejimi kapsamında kısmi teminat aranan hallerde ibraz edilen teminat mektuplarında %20’lik fazlalık söz konusu olmayacaktır.
Bilgi ve buna göre geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
D A G I T I M: Gümrük ve Muh. Basmüdürlükleri
Başa dön tuşu