Gümrük Genelgeleri

İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti (Genelge 2017/11)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-010.06.01
Konu : İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti

GENELGE (2017/11)

İlgi: 17/12/2009 tarihli, 2009/123 sayılı Genelge
20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazetede Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) yayımlanmıştır.
Söz konusu 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 38 inci maddesinin 9 uncu fıkrası “… ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithali halinde, bu ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz ve bu ürüne ilişkin ithalat vergileri, belge/izin kapsamındaki gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak tahsil edilir…” hükmünü amirdir.
Bununla birlikte; ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymeti” başlıklı Üçüncü Bölüm hükümleri çerçevesinde eşyanın gümrük kıymetinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla; DİİB/izni üzerindeki miktar ve birim fiyatın gerçeği yansıtmadığı yönünde şüphe oluşması halinde, Gümrük Kanununun 24. ve 25. maddelerinde belirtilen gümrük kıymeti belirleme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.
Bu yöntemlere göre gümrük kıymetinin tespit edilememesi halinde Gümrük Kanununun 26. maddesinde tanımlanan “son yöntemin” tatbiki gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasında, gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından, eşyanın gümrük kıymeti tespit edilecektir.
Ayrıca, alım satım işleminin Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle gümrük kıymetine Gümrük Kanununun 28. maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.
İlgide kayıtlı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
 
DAĞITIM : Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu