Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

İhracatta Kıymet Araştırması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-140.02
Konu :İhracatta Kıymet Araştırması

19.03.2018 / 32866549

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığından alınan yazıda kısaca; Bakanlığımız (Gümrükler Genel Müdürlüğünün) 2016/14 sayılı, İhracatta Kıymet Araştırması konulu Genelgesi gereği yapılan kıymet araştırmasının 1,5 yıla kadar sürebildiği, bu durumun ihracatçı firmaları zarara uğrattığına ilişkin Başbakanlığa intikal eden taleplerin olduğu, araştırmanın farklı kurumların görev alanına giren hususları da kapsaması sebebiyle uzun zaman aldığı, bu durumun ise ihracatçıların mağduriyetine neden olabileceği anlaşıldığı belirtilmektedir.
Yine konuyla ilgili Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, uygulamada kıymet araştırmasına gidilen beyannamelerin gümrük müdürlüklerince kapatılmadığı, “ertelenmiş kapanma” statüsüne getirildiği ve bu durumun firmalar açısından bir takım mağduriyetlere yol açtığı anlaşılmaktadır.
14.10.2016 tarih 2016/14 sayılı Genelgenin 1 inci maddesinde, ” İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ihracata ve beyanname kapatma işlemlerine engel olunmadan, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde konunun ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi,” Anılan Genelgenin 2 nci maddesinin a bendinde;
a) Bölge Müdürlüğü bağlantılarında gerçekleşen ihracat işlemleri üzerinden sorgu yapılması, gerekirse ilgili ihracatçı birliği görüşünün alınması, yapılan değerlendirme sonucunda kıymet araştırmasına gidilmesi yönünde yeterli kanaat elde edilememesi durumunda yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,
b bendi ise,
b) Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi,
Hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda zikredilen mükellef sızlanmalarına ve mağduriyetlerine mahal vermemek için Genelge hükümlerine titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu