Gümrük Genelgeleri

Gümrük Kıymeti ve Katma Değer Vergisi (Genelge 2011/48)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01 15/12/2011
Konu : Gümrük Kıymeti ve Katma Değer Vergisi

GENELGE

(2011/48)

Gümrük idaresine beyan edilmesi gerekirken, 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyanedilerek KDV’si ödenen bazı gümrük kıymeti unsurları ile ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıdabelirtilmiştir.
Royalti ve lisans ücretleri
1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-c ve Gümrük Yönetmeliğinin 56 ncı maddeleri uyarınca ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği miktarı gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak royalti ve lisans ücretlerinin gümrük idaresine beyan edilmemesi durumunda; beyan edilmeyen royalti ve lisans ücretine ilişkin fark Gümrük Vergisi, ÖTV ve KDV’nin ilgili gümrük idaresince yükümlüsünden gümrük mevzuatı hükümleri uyarınca takip ve tahsili,
2- Gümrükte ödenmeyen royalti bedeline ilişkin KDV’nin 1 veya 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, bu tutara ilişkin KDV ek tahakkuku yapılmaması, Royalti bedeliyle ilgisi olmayan ve 2 nolu KDV beyannamesiyle ödenen KDV’nin göz önünde bulundurulmaması,
3- Royalti bedeline ilişkin KDV’nin hem gümrükte beyan edilmesi hem de 2 nolu KDV beyannamesi ile mükerrer olarak ödenmesi halinde, fazla ödenen vergi, 2 nolu KDV beyannamesi ile ödenen vergiden kaynaklandığından gümrük idaresince iade yapılmaması, (bu durumda vergi dairesince yapılacak işlem KDV mevzuatında düzenlenmektedir),
4- Royalti bedelinin gümrük kıymetine dahil edilmemesi durumunda, KDV’nin yanı sıra Gümrük Vergisi ve ÖTV açısından da vergi farkı ortaya çıkabileceğinden, vergilerin hesaplanmasında bu hususun da göz önünde bulundurulması, gerekmektedir.
Gümrük kıymetine giren sair unsurlar
5- Sonradan kontrol denetimleri neticesinde tespit edilen, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilmesi mümkün olduğu halde bu şekilde beyan edilmeyen gümrük kıymeti unsurları ile ilgili KDV’nin 2 Nolu KDV beyannamesi ile vergi dairelerine yatırıldığının tespit edildiği durumlarda da KDV farkının yukarıda 2 nolu bentte açıklanan şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.
Aynı unsura ilişkin olarak Vergi Dairesine ödenen KDV’nin tevsiki
6- 2 ve 5 inci bentler çerçevesinde işlem yapılırken, 2 nolu KDV beyannamesi ile yatırılan tutar denetim elemanı tarafından tespit edilmiş ise bu tespite göre, gümrük idaresine sunulan belgelerden söz konusu tutarın 2 nolu KDV beyannamesi ile yatırıldığı tereddütsüz bir şekilde anlaşılabiliyorsa bu belgelere göre veya yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış, söz konusu hususları açıkça belirten bir rapor sunulmuş ise bu rapora göre işlem yapılır.
Ceza ve faiz uygulaması
7- Tespit edilecek KDV farkı ile ilgili olarak KDV Kanununun 51 inci maddesi delaletiyle Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin uygulanması, ayrıca söz konusu vergi farkı ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 150 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen tarihten itibaren Gümrük Kanununun 193 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca faiz uygulanması gerekmektedir.
Gümrük Vergisi ve ÖTV ile ilgili olarak da durumuna göre aynı şekilde Gümrük Kanununun 234,ÖTV Kanununun 16 ncı ve Gümrük Kanununun 193 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
8- 13/8/2010 tarihli ve 2010/40 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür

Başa dön tuşu