Genel

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 7)

Ticaret Bakanlığından:  21.12.2019-30985 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TIR İŞLEMLERİ)(SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) TIR Karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve varış gümrük idaresine karayolu ile sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın tamamının veya bir kısmının yapılan kontrol veya muayene sonucunda, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde fiilin niteliğine göre Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri uyarınca işlem yapılarak eşyanın sevkine izin verilir. Bu tespitin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca da gerekli işlemler yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eksikliğe ilişkin olarak, verilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmaması halinde, gümrük idaresi tarafından eksik çıkan eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanan gümrük vergileri tahakkuk ettirilerek TIR karnesi hamilinden tahsili yoluna gidilir ve Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi uyarınca eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası uygulanır.”
“(5) Fazlalığa ilişkin olarak verilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmaması halinde fazla çıkan eşyaya ilişkin olarak Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi uyarınca işlem yapılır. TIR karnesinin Volet-2 yaprağına “şartlı ibra kaldırılmıştır” şerhi düşülür. Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranındaki “şartlı ibra edildi” kaydı kaldırılarak “ibra edildi” kaydı ile açıklama girilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Muayene sonucunda serbest dolaşımda bulunmayan eşyada beyan edilen miktara göre eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, TIR işlemi sonlandırılmaz ve Gümrük Kanununun 235  inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendine ve 42 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere Volet-2 yaprağı ve ekleri ile birlikte hareket veya giriş gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve giriş gümrük idaresince söz konusu mühürleri kontrol edilmek suretiyle TIR karnesi kapsamında çıkış gümrük idaresine sevk edilen eşyanın, çıkış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda birinci fıkranın (c) ve (ç) bendinde yer alan uygunsuzlukların olmadığı ve mahreç ülkede tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu görülmekle birlikte, eşyada beyan edilen miktara göre eksiklik çıkması halinde, TIR işlemi sonlandırılmaz ve 34 üncü maddeye göre işlem yapılır. 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde bu eksikliğin ispat edilememesi halinde, 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır ve TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik yazılarak tasdiklenir ve eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Bu eksikliğin ispat edilmesi halinde ise 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik yazılarak tasdiklenir ve eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca giriş gümrük idaresine bilgi verilir.”
“(6) Muayene sonucunda beyan edilen serbest dolaşımda bulunmayan eşyadan farklı cinste eşya tespit edilmesi halinde, bu eşyanın yurtdışına çıkışına izin verilmez. TIR karnesine ve TIR/Transit Takip Programına açıklama yapılır. TIR işlemi sonlandırılarak beyan edilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Farklı cinsteki eşya için 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde farklılığın ispat edilememesi halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi uyarınca işlem yapılır. İspat edilmesi halinde ise eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca, hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “276” ibaresi “216”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde geçen “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını”, 42 nci maddesinin yedinci fıkrasında geçen “üç ay” ibaresi “bir ay”, 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ticaret Bakanı” ve 10 no.lu ekinin (d) bendinde geçen “2403.10” ibaresi “2403.11 ve 2403.19” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2010 27802 (5. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 15/11/2012 28468
2- 11/2/2017 29976
Başa dön tuşu