Gümrük Genelgeleri

Geçici ithalat (Genelge 2011/31)

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06.00-10.06.01 5/5/2011
Konu : Geçici ithalat

GENELGE

(2011/31)

Bilindigi üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 inci maddesine göre geçici ithalat rejimi; serbest dolasıma girmemis esyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olagan yıpranma dısında, herhangi bir degisiklige ugramaksızın yeniden ihracına olanak saglayan hükümlerin uygulandıgı ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.
İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanacagı halleri belirleyen 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar‘ın 4 üncü Kısmı, Gümrük Kanununun 131 nci maddesine istinaden düzenlenmistir.
Söz konusu Kararın 16 ila 20 nci maddeleri ise, tasıma araçlarının tam muafiyet suretiyle geçici ithaline iliskin genel ve özel hükümler ihtiva etmektedir.
Diger taraftan, 08/04/2011 tarih ve 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1546 sayılı Karar ile 2009/15481 sayılı Kararın 134 üncü maddesine; Cumhurbaskanlıgı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Basbakanlık ve Dısisleri Bakanlıgı adına getirilecek tasıtlar için bu Kararın 16 ila 20 nci maddelerinde yer alan genel ve özel sartlar ile 44 üncü maddede yer alan süre sartı aranmaksızın tam muafiyet suretiyle geçici ithale iliskin düzenleme yapmaya Müstesarlıgın yetkili olduguna dair yedinci fıkra eklenmistir.
Bu çerçevede, söz konusu maddeye istinaden, Cumhurbaskanlıgı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Basbakanlık ve Dısisleri Bakanlıgı adına getirilecek ilgili yabancı ülke trafik tesciline kayıtlı tasıtların tam muafiyet suretiyle geçici ithali ve bu tasıtların süre uzatımları asagıda belirlenen sekilde gerçeklestirilecektir.
1- Söz konusu tasıtlara ait marka, plaka, model, motor ve sasi numaralarını, tasıtların ne kadar süre ile Türkiye’de geçici olarak kullanılacagı bilgileri ve tasıtların edinim seklini veya süre uzatım taleplerini içerir Cumhurbaskanlıgı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Basbakanlık ve Dısisleri Bakanlıgı’nın ilgili birimlerinden alınacak resmi yazı ile ilgili Gümrük Müdürlügü’ne basvuru yapılacak, ilgili gümrük idaresince geçici ithalat rejimi kapsamında esyanın girisine iliskin gümrük mevzuatı uyarınca belirlenmis diger yükümlülüklerin yerine getirilmesini müteakip islemler sonuçlandırılacaktır.
2- Süre uzatım talepleri, ayniyet tespitinin mümkün olmadıgı durumlarda ilgili kurumların tasıtların giris ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildigi yerde kullanıldıgını içeren yazılı beyanı ve taahhütleri esas alınarak, Gümrük Yönetmeliginin 380/3 üncü maddesi uyarınca ilgili Gümrük Müdürlügünce sonuçlandırılacaktır.
3- Anılan kurumlar adına söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı degisikliginden önce geçici ithalat rejimi kapsamında gelen ve giris islemleri sonuçlandırılan tasıtların süre uzatım talepleri ilgili Gümrük Müdürlügünce bu Genelge çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müstesar
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatına

Başa dön tuşu