DAHİLDE İŞLEME REJİMİGenelgelerGümrük Genelgeleri

Dahilde İşleme İzni Kapsamı  Kıymetli Maden İthali Hakkında (Genelge 2023/16)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-010.06.01-00091984935 27/12/2023

Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı  Kıymetli Maden İthali Hakkında

GENELGE (2023/16)

İlgi: 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararına ilişkin 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup mezkur eşya için dahilde işleme izinlerinin sadece Tebliğ’in 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten, münhasıran 71.08, 7112.91, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya için Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında yapılacak izin başvurularına uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, mezkur Karar’ın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir:

1. (2024/2 Genelge ile değişen şekli) Dahilde işleme izninin, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.”

2. Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için mezkur Tebliğ’in 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilir. Bu kapsamda ilk defa izin başvurusunda bulunan ve/veya başvurusunda işleme faaliyetinin yapılacağı yeni bir tesis beyan eden firmaların başvurularına ilişkin olarak, firmanın aktif olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesini ve izin başvurusu için sunulan bilgilerin kontrolünü teminen; izin başvurusunda bulunulan gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce, işleme faaliyetinin gerçekleştirileceği tesisin görev ve sorumluluk alanında bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından tesiste inceleme yaptırılması talep edilir. İzin başvurusu, yerinde yapılan tespitlere ilişkin düzenlenecek rapor da dikkate alınarak değerlendirilir.

3. Dahilde işleme izni kapsamında bir takvim ayı içerisinde ithal edilebilecek azami altın miktarı (ağırlık); izin başvurusunda bulunulan tarihten geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde firma adına bu Genelge kapsamı eşya için düzenlenen tüm izinler kapsamında miktar (ağırlık) bazında gerçekleştirilen ihracatın %10’u oranında belirlenir. Söz konusu miktarın, firma kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının bir aya tekabül eden kısmını aşmaması gerekir. (Örnek 1).

4. Bu Genelge kapsamı eşya için ilk defa izin başvurusunda bulunan firmalar için, izin başvurusunda bulunulan takvim ayı içerisinde ithal edilebilecek altın miktarı, kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının dahilde işleme izin süresine tekabül eden kısmının azami %5’i oranında belirlenir. İlk ayı müteakip 5 aylık dönem boyunca da her takvim ayı için, kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının, dahilde işleme izin süresine tekabül eden kısmının azami %5’i; müteakip 6 aylık dönem boyunca ise azami %10’u dikkate alınarak izin düzenlenir (Örnek 2).

5. İzin başvurusunda bulunulan tarihten geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde bu Genelge kapsamı eşya için düzenlenen izin kapsamında herhangi bir ihracat gerçekleştirmemiş olan firmaların başvuruları, ilk defa izin başvurusu olarak değerlendirilerek 4 üncü madde kapsamında işlem tesis edilir (Örnek 3).

6. İzin başvurusunda bulunulan tarihten geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde bu Genelge kapsamı eşya için düzenlenen izin kapsamında ihracatı bulunmakla birlikte, firma tarafından 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre miktar belirlenmesinin talep edilmesi durumunda 4 üncü madde kapsamında işlem tesis edilir (Örnek 4).

7. İzin başvurusu yapılan takvim ayından geriye dönük üç takvim ayı hariç olmak üzere, firmanın bu Genelge konusunda alınmış geçmiş izinlerinin tamamının taahhüt hesabının kapatılmamış olduğu durumlarda söz konusu izinler kapatılıncaya kadar yeni izin başvuruları reddedilir (Örnek 5).

8. Genelgenin 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan hükümler de dikkate alınarak kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek standart işlenmemiş altın miktarı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2008-32/34) 6 ncı maddesinin 8 inci fıkrası ile belirlenmiş olup, söz konusu firmalara düzenlenecek izinler belirtilen miktarı aşamaz.

9. 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 2 nci satırında yer alan işlem için süre, bu Genelge’nin yürürlük tarihinden itibaren düzenlenecek izinler için geçerli olmak üzere “2 ay” “3 ay” olarak belirlenmiştir. (2024/2 Genelge ile “2 ay” ibaresi “3 ay” olarak değiştirilmiştir.)

10. İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur.

11. 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşyaya ilişkin dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak şekilde ve yukarıda belirtilen dahilde işleme tedbirleri çerçevesinde karşılanacak; eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi talepleri kabul edilmeyecektir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Genelge 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK Bakan a.

Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Örnek 1- İzin başvurusu yapan firma

İzin Başvuru tarihi: 5 Ocak 2024

5 Ocak 2023 – 4 Ocak 2024 tarihleri arasında (geriye doğru 1 yıl) firmanın 2006/12 sayılı Tebliğin 14/1-b fıkrası uyarınca Genelge kapsamı GTİP’ler ile alınmış tüm izinlerine ilişkin gerçekleşen ihracat toplamı: 2750 kg

Genelgenin 3 üncü maddesine göre, geriye doğru 1 yıllık dönemdeki ihracatın %10’u: 2750 kg x 10/100 = 275 kg.

Kapasite raporunda belirtilen toplam yıllık üretim kapasitesi 3000 kg.

  • 1 aylık üretim kapasitesi: 3000 kg. /12 = 250 kg.
  • Geriye doğru 1 yıllık dönemdeki ihracatın %10’u 275 kg olmakla birlikte, bu miktar, firma kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının bir aya tekabül eden kısmını (250 kg) aştığından, ithal edilebilecek azami altın miktarı 250 kg olacaktır.

*5 Ocak 2024 tarihli başvuruda 100 kg.lık ithal hakkı içeren bir izin düzenlenmesi halinde, Ocak ayının devamında yapılacak başvurularda verilebilecek kalan ithal hakkı miktarı:

250 kg. – 100 kg. = 150 kg.

Örnek 2.- İlk kez izin başvurusu yapan firma

İzin Başvuru tarihi: 2 Ocak 2024 (firmanın ilk izin başvurusu) Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 3000 kg.

Dahilde İşleme İzin süresi: 2 ay

1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

  • (2 aylık üretim kapasitesi) x 5/100 = (3000×2/12) x (0,05) = 25 kg.

1 Temmuz 2024 – 31Aralık 2024 tarihleri arasında, her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

  • (2 aylık üretim kapasitesi) x 10/100 = (3000×2/12) x (0,10) = 50 kg.

Örnek 2– İlk kez izin başvurusu yapan firma (2024/2 Genelge ile değişen şekli)

İzin Başvuru tarihi: 2 Ocak 2024 (firmanın ilk izin başvurusu) Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 3000 kg.

Dahilde İşleme İzin Süresi: 3 ay

1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 5/100 = (3000×3/12) x (0,05) = 37,5 kg.

1 Temmuz 2024 – 31Aralık 2024 tarihleri arasında, her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 10/100 = (3000×3/12) x (0,10) = 75 kg.”

Örnek 3. Firmanın son bir yılda ihracatının olmaması durumu

İzin başvuru tarihi: 2 Ocak 2024

2 Ocak 2023 – 1 Ocak 2024 tarihleri arasında (geriye doğru 1 yıl) firmanın 2006/12 sayılı Tebliğin 14/1-b fıkrası uyarınca Genelge kapsamı GTİP’ler ile aldığı tüm izinlerine ilişkin gerçekleşen ihracat toplamı: 0 (yok)

Örnek 2.ye göre işlemlere devam edilir.

Örnek 4. Firmanın 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre işlem yapılmasını talep etmesi

İzin başvuru tarihi: 2 Ocak 2024

2 Ocak 2023 – 1 Ocak 2024 tarihleri arasında (geriye doğru bir yıl) firmanın 2006/12 sayılı Tebliğin 14/1- b fıkrası uyarınca Genelge kapsamı GTİP’ler ile aldığı tüm izinlerine ilişkin gerçekleşen ihracat toplamı: 100 kg.

  • üncü maddeye göre her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı: 100×10/100=10 kg Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 3000 kg.

Dahilde İşleme İzin süresi: 2 ay

  • üncü maddeye göre, izin başvurusunu müteakip ilk 6 ayda her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:
  • (2 aylık üretim kapasitesi) x 5/100 = (3000×2/12) x (0,05) = 25 kg.

Bu durumda, firmanın talebine göre 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre işlem yapılarak Örnek 2.ye göre işlemlere devam edilir.

Örnek 4-Firmanın 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre işlem yapılmasını talep etmesi (2024/2 Sayılı Genelge ile değişen şekli)

İzin başvuru tarihi: 2 Ocak 2024

2 Ocak 2023 – 1 Ocak 2024 tarihleri arasında (geriye doğru bir yıl) firmanın 2006/12 sayılı Tebliğin 14/1-b fıkrası uyarınca Genelge kapsamı GTİP’ler ile aldığı tüm izinlerine ilişkin gerçekleşen ihracat toplamı: 100 kg.

3’üncü maddeye göre her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı: 100×10/100=10 kg

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 3000 kg. Dahilde İşleme İzin Süresi: 3 ay

4’üncü maddeye göre, izin başvurusunu müteakip ilk 6 ayda her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 5/100 = (3000×3/12) x (0,05) = 37,5 kg.

Bu durumda, firmanın talebine göre 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre işlem yapılarak Örnek 2.ye göre işlemlere devam edilir.”

Örnek 5: Açık dahilde işleme izni bulunması durumu

İzin Başvuru tarihi: 15 Şubat 2024

Geriye dönük üç takvim ayı hariç olmak üzere, firmanın bu Genelge konusu izinler kapsamında alınmış geçmiş izinlerinden Ekim 2023 ve öncesine ait açık durumda dahilde işleme izni bulunması halinde yeni izin başvuruları reddedilir.

Başa dön tuşu