CB Kararnameleri - BKK

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10929)

14.12.2017-30270 Resmi Gazete

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2017/10929)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.
(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyaları kapsar.
Ek mali yükümlülük
MADDE 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyaların, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.
Uygulama usul ve esasları
MADDE 3- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, Toplu Konut Fonunun tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
(2) Bu Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumludur.
(3) Sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilir.
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
TABLO

GTİP MADDE İSMİ TOPLU KONUT FONU (CIF BEDELİNİN YÜZDESİ)
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ VE GANA CUMHURİYETİ
1803.10.00.00.00 Yağı alınmamış 9,6
1803.20.00.00.00 Tamamen veya kısmen yağı alınmış 9,6
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 7,7
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 8
Başa dön tuşu