İhracat Genelgeleriİhracat Mevzuatı

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç ve Tanımlar                 (Mülga) Dayanak MADDE 1– (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (Genelge), “2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır. Amaç MADDE 2– (1) Bu Genelgenin amacı, 2006/4 sayılı Tebliğ’e ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesidir. Tanımlar MADDE 3– (1) 2006/4 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde yapılan tanımlara ek olarak bu Genelgede geçen, Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nü, Tebliğ: 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Koordinatör kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ni, Hedef pazar: Şirketlerin destek kapsamındaki markaları ile girmeyi planladıkları veya hâlihazırda faaliyet gösterdikleri ülkelere yönelik olarak Bakanlığa sundukları Ek-14 Hedef Pazar Başvuru Formu kapsamında Bakanlık tarafından onaylanan hedef ülkeleri, TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması: TURQUALITY® programı kapsamında uygulanacak olan ön inceleme çalışması, destek kapsamındaki şirketlerin gelişim yol haritası ve performans değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen danışmanlık şirketini, Ön inceleme çalışması: Bakanlıkça başvurusu kabul edilen şirketin; stratejik planlama, finansal performans, marka performansı, marka yönetimi, pazarlama, satış ve ticaret yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme, insan kaynakları yönetimi, kurumsal yönetim, bilgi teknolojileri Yönetimi alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından yapılan çalışmayı, Gözlemci: Bakanlık tarafından yurt dışındaki fuarlarda denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli, Bağımsız denetim kuruluşu (BDK): Bağımsız denetim yapmak üzere, Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerini, İncelemeci kuruluş: Şirketlerin destek başvuruları için üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini, kuruluşların destek başvuruları için Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nü, Nitelikli elektronik imza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa istinaden elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi, Kayıtlı elektronik posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, TURQUALITY® sekreteryası: TURQUALITY® programının uygulanması konusundaki gerekli çalışmaları yürüten ve koordinasyonu sağlayan birimi, Yetkilendirilmiş kullanıcı: Yetkilendirilmiş kullanıcı: Tebliğ kapsamına alınmak üzere başvuru yapacak ve/veya Tebliğ kapsamında desteklenen şirket/kuruluş tarafından, şirket/ kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesinin imzalanması suretiyle yetkilendirilmiş ve şirket/harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş bünyesinde çalışan elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi, Elektronik imza sertifikası: Nitelikli elektronik imza için kullanılan ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınan elektronik veriyi, İlişkili kişi: a) Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin kendi ortaklarını, b) Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, c) Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, d) Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları, e) Ortakların eşlerini, f) Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Destek Kapsamına Alınma ve Destek Süreçleri I- Kuruluşların Desteklenmesi MADDE 4- (1) Kuruluşların, Tebliğ kapsamına alınmak üzere yapacağı başvuruya ilişkin evrakı ve destek kapsamına alınan projesine ilişkin harcamalarını ibraz edebilmesi için, yetkilendirilmesini talep edeceği kullanıcısına elektronik imza sertifikası temin etmesi gerekir. (2) Kullanıcıların yetkilendirilmesi için; kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesinin TURQUALITY® sekretaryasına intikal ettirilmesi (3) Kuruluşlar proje başvurularına ilişkin EK-1A’da belirtilen başvuru evrakını ve sistem tarafından üretilen proje başvuru formunu yetkilendirilmiş kullanıcısı tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalamak suretiyle sistem üzerinden Bakanlığa sunar. Bakanlık, başvuru neticesini kuruluşa sistem üzerinden (4) Desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin projenin Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten sonra olması halinde ilgili faaliyet destek kapsamında değerlendirilir. MADDE 5– (1) Kuruluşların proje başvuru formunda belirtilen faaliyetlerine yönelik Ek-16 da belirtilen tanıtım ve danışmanlık harcamaları desteklenir. (2) Prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir. Prodüksiyon giderleri, katalogların yurtdışı edildiğinin ispatlandığı veya tanıtım filminin yurtdışında yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye’de de kullanılması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır. (3) Tanıtım faaliyetleri kapsamında, a) Ulaşım ve konaklama giderleri, b) Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri, c) Türkçe yapılan tanıtım harcamaları, d) Yurtiçine yönelik tanıtım harcamaları, e) Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez. (4) Temsilci aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyet ve harcamaları; destek kapsamındaki kuruluşa fatura edilmek ve üçüncü şirketle temsilci arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesi ile, temsilci ile destek kapsamındaki kuruluş arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz edilmesi durumunda (5) Birliklerin, organizatörü olduğu yurtdışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirdiği tanıtım harcamaları MADDE 6– (1) Kuruluşların Tebliğin 9 uncu maddesinde sayılan desteklerden yararlandırılabilmesi için, harcama ve ödemelerin TİM, Birlikler için destek kapsamında bulunan Birlik veya bu Birliğin bağlı olduğu Genel Sekreterlik, Üretici Dernekleri/Birlikleri için ise kapsamda bulunan Dernek/Birlik tarafından yapılması gerekmektedir. II-  Şirketlerin Desteklenmesi A)- Şirketlerin Marka/TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması MADDE 7- (1) Tebliğ uyarınca Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketin belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranır. (2) Tebliğ kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunacak şirketin, başvurusuna ilişkin evrakı ibraz edebilmesi için yetkilendirilmesini talep edeceği kullanıcısına elektronik imza sertifikası temin etmesi gerekir. (3) Kullanıcıların yetkilendirilmesi için; şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesinin TURQUALITY® Sekretaryası’na iletilmesi gerekir. (4) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere; a) Başvuruda bulunan şirketin (organik bağı bulunan şirketleri dahil) son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, son üç yıllık ortalama ihracat tutarının 3 Milyon USD’ın üzerinde olması, b) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurtdışı marka tescilinin Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde gerçekleşmiş olması, gerekir. (5) Başvuruda bulunacak şirket Ek-4’de belirtilen başvuru evrakını yetkilendirilmiş kullanıcısı tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalamak suretiyle sistem üzerinden Bakanlığa sunar. Bakanlık, başvuru neticesini şirkete sistem üzerinden bildirir MADDE 8– (1) Destek programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi ve yurt dışı tescillerin Tebliğ’in 22 inci maddesi ikinci fıkrası kapsamında holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirkete ait olması durumunda, başvuru yapan şirket ile marka tescilinin ait olduğu şirket arasındaki ortaklık oranının asgari %51 olması şartı aranır. (2) Her şirket, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz en fazla iki adet markası için destek kapsamına alınabilir. (3) İki markası destek kapsamında bulunan bir şirketin (bu markaların tescili şirketin kendi üzerine ya da organik bağa sahip olduğu bir şirketin üzerine olabilir) üçüncü bir markası, bu şirketle organik bağı olan başka bir şirket vasıtasıyla destek kapsamına alınamaz. MADDE 9– (1) Başvurusu kabul edilen şirket için, Bakanlıkça görevlendirilen TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması yapılır. (2) Ön inceleme yapılacak şirketin başvurudan önceki 1 (bir) yıl içerisinde TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması’ndan bir hizmet almamış olması (3) Ön inceleme çalışması için, başvurunun uygun görüldüğünün bildirilmesini müteakip 1 ay içerisinde TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasına KDV dahil 20.000 TL başvuru sahibi şirket tarafından ödenir. Söz konusu ödemenin 1 ay içerisinde yapılmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 ay içerisinde yeni başvuru yapılamaz. Ödemenin yapılmasını müteakip 1 ay içerisinde ön inceleme çalışmasına başlanması (4) Ön inceleme çalışması programı ve çalışmayı yapacak danışmanlar çalışma başlamadan bir hafta önce TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından Bakanlığa (5) Çalışma başlamadan önce TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması ve şirket arasında gizlilik sözleşmesi imzalanır. (6) TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması neticesinde düzenlenen rapor, çalışmanın başlamasını müteakip 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlık, ön inceleme raporunu değerlendirerek sonucu başvuru sahibi şirkete sistem aracılığı ile bildirir. (7) 3 üncü fıkrada belirtilen ön inceleme çalışması bedeli her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ- ÜFE)/2 oranında güncellenir. MADDE 10– (1) Ön inceleme neticesinde Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket ile Marka destek programı kapsamında desteklenip TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmayı talep eden şirket ön inceleme bedelini ödemek kaydıyla yeniden ön inceleme müracaatında bulunabilir. Müracaatlar arasındaki süre 6 (altı) aydan az olamaz. B)  Şirketlerin Desteklenmesi MADDE 11- (1) Destek kapsamına alınan şirket, desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin destek süresi içerisinde olması halinde desteklerden yararlandırılır. Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamalarının desteklenmesi MADDE  12–  (1)  Şirketler  ve  harcama  yetkisi  verilen  şirketlerinin  destek kapsamına alınan marka/markalarının; a) Yurtdışında tescil ettirilmesi, tescilinin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka- patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri), b) Yurtdışı tescilinin korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri) destek kapsamındadır. (2) Şirketler ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin, a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin yurtdışına yönelik yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri) destek kapsamındadır. b) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu ürünlere ilişkin destek başvurularının değerlendirilmesi için, destek kapsamındaki markanın marka tescil sınıfı ile destek başvurusuna konu ürünün sınıfının aynı olması (3) Şirketlerin tescil ile sonuçlanmayan faaliyetlerine ilişkin harcamaları da (4) Destek başvurusu, tescil başvurusunun sonuçlanması beklenmeksizin yapılabilir. (5) Bu madde kapsamında alınan danışmanlıklara ilişkin giderler, resmi tescil başvurusunun gerçekleşmesi halinde Tanıtım faaliyetleri ve yurtdışı fuar katılımlarının desteklenmesi Madde 13– (1) Şirketlerin, Ek-15’te yer alan tanıtım faaliyetleri desteklenir. a) Tanıtım faaliyetleri kapsamında,
 • Ulaşım ve konaklama giderleri,
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
 • Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,
 • Yurtiçine yönelik tanıtım harcamaları,
 • Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez.
b) Prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir. Prodüksiyon giderleri, katalogların yurtdışı edildiğinin ispatlandığı veya tanıtım filminin yurtdışında yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye’de de kullanılması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır. c) Destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket ile ilişkili kişi olmayan bayi/temsilci/distribütör/franchise tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyet ve harcamaları; destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmek ve üçüncü şirketle bayi/temsilci/distribütör/franchise arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz edilmesi durumunda ç) Distribütör/bayi/temsilci tarafından zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların  satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemelerin (listeleme bedeli) desteklenebilmesi için, söz konusu harcamaların destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmesi ve destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından distribütör/bayi/temsilci’ye yapılan ödemenin bankacılık sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekir. Destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket ile distribütör/bayi/temsilci arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin söz konusu belgelere ilaveten, distribütör/bayi/temsilci ile üçüncü taraf arasında düzenlenen ve ilgili ülkede muteber olan belgelerin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatılarak ibraz edilmesi zorunludur. d) Münhasıran bayilere yönelik olarak düzenlenen etkinlikler (yurtdışına yönelik olan ürün lansmanı hariç) destek kapsamında değerlendirilmez. (2) Destek kapsamındaki şirketlerin katılım sağladıkları yurtdışı fuarlara ilişkin; a) Fuar katılım bedeli, kiralanan alana ilişkin kira, tasarım ve dekorasyon giderleri ile nakliye, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik, sigorta giderleri ve fuar katılım sözleşmesinde yer alan diğer zorunlu giderleri b) Tanıtım faaliyetleri kapsamında,
 • Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetlerine yönelik katılım giderleri,
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
 • Afiş/broşür/el ilanı giderleri,
 • Gazete/dergi reklamları giderleri,
 • Katalog/kartela giderleri,
 • Elektronik ekran giderleri,
 • Billboard/pano/tabela giderleri,
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı giderleri,
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme giderleri,
 • Defile/show/kokteyl giderleri,
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı promosyon(tanıtım) malzemelerine ilişkin giderleri
desteklenir. c) Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamında desteklenen şirketlerin yurtdışı fuar katılımlarına yönelik harcamaları fuarın gerçekleştiği yıla ilişkin destek limiti içinde değerlendirilir. (3) Şirketlerin, marka tescili destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirketine ait olan ve destek kapsamındaki markayla aynı tescil sınıfında bulunan alt markalarının kullanıldığı tanıtım ve fuar katılım faaliyetlerinin desteklenmesi için, alt marka isim/logosunun destek kapsamındaki marka isim/logosu ile birlikte kullanılması Yurtdışı Birimlere ve Depolama Hizmetine İlişkin Giderlerin Desteklenmesi: MADDE 14- (1) Şirketlerin kira desteğinden ve depolama hizmetlerine ilişkin desteklerden yararlanabilmesi için kiraya veren ile kiralayan şirketin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. Destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirketin kendi bayi/temsilci/franchise/distribütöründen sağladığı kiralama ve depolama hizmetleri destek kapsamında değerlendirilmez. (2) Brüt kira kapsamında zorunlu vergiler dahil temel kira giderleri (3) Aynı anda azami 50 mağaza limitini aşmamak kaydıyla, destek kapsamında değerlendirilecek birimlerini şirketler kendileri belirler. (4) Depolama hizmeti kapsamında yalnızca eşyanın saklama bedeline karşılık gelen giderler desteklenir. MADDE 15 (1) Şirketlerin franchise desteğinden yararlanabilmeleri için, a) Franchise verilen taraf, birimi kiraya veren taraf ve destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirket arasında ilişkili kişi olarak değerlendirilebilecek bir ilişki olmaması b) Mağazanın, yalnızca destek kapsamındaki markanın tanıtımının yapıldığı bir konsept ile kurgulanması, franchising sistemi ile yurtdışında açılacak mağaza konseptlerine ilişkin franchise el kitapçığı ve/veya projesinin sunulması, kira ödemesinin, destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmesi suretiyle destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirket tarafından ödenmesi, ve kira ve franchise ilişkilerinin, aradaki sözleşme, fatura (kira ödemesi için zorunlu değildir) ve ödeme belgeleriyle ispatlanması (2) Şirketlerin kendi mağazalarına ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenmesi için öncelikle kira giderlerinin destek kapsamında olması gerekirken; franchise sistemiyle açılan mağazaların kurulum/dekorasyon harcamalarının desteklenmesi için kira giderlerinin destek kapsamında olması (3) Şirketlerin franchising kapsamındaki kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenebilmesi için; a) Destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirket tarafından yurtiçi veya yurtdışından temin edilen dekorasyon malzemelerinin bu şirketler adına faturalandırılması ve yurtiçinden temin edilen malzemelerin bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. b) Söz konusu giderlerin franchising anlaşması yapılan şirket tarafından destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmesi (4) Franchising harcamalarına yönelik destek hesaplaması, harcamaların destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirkete yansıtılan tutarı üzerinden yapılır. MADDE 16- (1) Depolama hizmeti ile yurtdışı birimlere ilişkin kira giderlerinin desteklenebilmesini teminen ilgili Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından söz konusu birimlere yönelik Ek-12 formunun doldurulması ve ilgili Birliğe gönderilmesi gerekir. Kira giderlerine yönelik Ek-12 formu, desteklenen birimin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yılda bir güncellenir. (2) Birbirinin benzeri ve çok sayıda raf/reyon/gondol kiralanması halinde makul bir örneklem üzerinden yerinde inceleme yapılabilir. Raf/reyon/gondol dışındaki birimlerin her biri için Ek-12 formunun düzenlenmesi (3) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde inceleme yapılan ve Ek- 12 formunun düzenlendiği bir birimin sözleşmesi yenilendiğinde; birim adresinde değişiklik yoksa, yeni sözleşmeye ilişkin yerinde inceleme yapılmasına gerek olmaksızın kira harcamaları (4) Destek kapsamındaki yurt dışı birimin kapatılması/taşınması veya destek kapsamındaki birime ilişkin sözleşmenin tarafı olan harcama yetkisi verilen şirketinin 25 inci maddede belirtilen kapsamda organik bağının sona ermesi durumunda, birimin kapandığı/taşındığı veya organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde destek kapsamındaki şirket tarafından Bakanlık, Birlik ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine bildirimde bulunulması gerekir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır. (5) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık tarafından yapılan yerinde incelemede, faaliyetleri bu Tebliğ’in amaç ve hükümlerine uygun bulunmadığı veya birim destek kapsamından çıkarılır ve birime yönelik sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan birim için çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay sonra tekrar destek başvurusu yapılabilir. MADDE 17– (1) Distribütör/bayi/temsilci tarafından gerçekleştirilen, hipermarketlerde ürünlerin teşhir edilmesi için kiralanan raf bedeline ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmesi ve destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirket tarafından distribütör/bayi/temsilci’ye yapılan ödemenin bankacılık sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirket ile distribütör/bayi/temsilci arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin söz konusu belgelere ilaveten, distribütör/bayi/temsilci ile üçüncü taraf arasında düzenlenen ve ilgili ülkede muteber olan belgelerin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatılarak ibraz edilmesi zorunludur. MADDE 18– (1) Destek kapsamındaki şirketlerin;
 • Marka ve logoyu gösterir tabela,
 • Kepenk sistemi,
 • Kamera güvenlik sistemi,
 • Ürünler için güvenlik sistemi,
 • Alarm sistemi,
 • Yer ve duvar döşemeleri,
 • Kartonpiyer / alçıpan / boya / badana,
 • Işıklandırma sistemi ve malzemeleri,
 • Merkezi, taşınamaz havalandırma tertibatı,
 • Raf, dolap,
 • Vitrin,
 • Montaj/Demontaj, İşçilik harcamaları
 • Profil askılık
harcamaları, kurulum/dekorasyon desteği kapsamında desteklenir. (2) Birim kiralarında, Tebliğde belirtilen süre limitleri hesaplanırken söz konusu birimin destek ödemesine esas teşkil eden ilk kira döneminin başlangıç tarihi esas alınır. Devam eden dönemde birime ilişkin destek başvurusu yapılmamış olması, limite esas süreyi (3) Tedarikçi firmadan doğrudan temin edilen kurulum/dekorasyon malzemeleri için yurtdışına bedelsiz gönderim şartı Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler, test/klinik test ve işlemleri ile ruhsatlandırmaya ilişkin harcamaların desteklenmesi MADDE 19– (1) 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Ek-5’inde yer alan kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin olarak şirketlerin,
 • Test (belgeyle sonuçlanmayıp yalnızca sonuç raporu çıktısı olan testler dâhil),
 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Yıllık belge kullanım ve yenileme ücreti, vb. tüm zorunlu harcamaları destek kapsamındadır.
(2) Danışmanlık giderleri belgeleme konusunda resmi başvuruların gerçekleşmesi halinde desteklenir. Eğitim hizmetleri, yol ve konaklama masrafları, gözetim bedeli, tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri destek kapsamında değerlendirilmez. (3) Yurtiçi ruhsatı veya ihracat ruhsatı destek kapsamındaki şirkete ait olan destek kapsamındaki markalı ürünlerin hedef pazarlarda ruhsatlandırılması için ilgili hedef pazarlardaki resmi sağlık otoritesi nezdinde veya gözetiminde yapılan inceleme ve onay işlemleri kapsamında; yurtdışında gerçekleştirilen,
 • Ruhsat başvuru giderleri,
 • Yıllık ruhsat aidat bedeli,
 • Elektronik dosya başvurusu için kullanılan program lisans giderleri,
 • Resmi otoritelere ödenmekte olan iyi üretim uygulamaları denetimlerinin harç giderleri,
 • Biyo-eşdeğerlilik giderleri,
 • Klinik çalışma giderleri ve seri serbest bırakma analiz bedeli
destek kapsamındadır. Bu kapsamdaki harcamaların desteklenebilmesi için ilgili hedef pazarda ruhsatlandırma başvurusunun tevsik edilmesi zorunludur. Destek başvurusuna konu ruhsatlandırma faaliyetine ilişkin eğitim, yol ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez. (4) Şirketlerin, hedef pazara giriş ve tutundurma faaliyetlerini yürüttüğü destek kapsamındaki markalı ürünlerine ilişkin olarak ilgili hedef pazarda gerçekleştirdiği ruhsata bağlı olmayan klinik test çalışmaları destek kapsamındadır. Klinik test çalışmaları kapsamında danışmanlık, yol ve konaklama giderleri Danışmanlık desteği MADDE 20- (1) Harcamaya konu danışmanlık hizmetlerinin alanında yetkin, danışmanlık hizmetini verme kapasitesine sahip ve ilişkili kişi olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklardan satın alınması gerekir. Gerek görülmesi halinde söz konusu yetkinlik, danışman şirketin daha önce yapmış olduğu faaliyetler, projede görev alacak danışmanların eğitim durumları ve iş tecrübeleri dikkate alınarak incelemeci kuruluş tarafından tespit edilir. (2) TURQUALITY® destek programında yer alan şirketlerin, Tebliğ’in 11 inci maddesi birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında gerçekleştirecekleri Ek-13A ve Ek-13B de belirtilen danışmanlık harcamaları yıllık en fazla 2.000.000 TL tutarında (3) Harcama yetkisi verilen şirketin, danışmanlık desteğinden yararlanabilmesi için, destek kapsamındaki markaya yönelik faaliyetlerinin bulunması (4) Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleşen ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez. (5) Yurtiçi yasal zorunluklar nedeniyle alınan danışmanlık hizmetleri, yazılım ve donanım harcamaları (6) Ek-13A da belirtilen yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmetlerine yönelik harcamalar destek kapsamındadır. (7) Bakanlık, alınan danışmanlık hizmetlerinin rayice ve içerik olarak belirlenen kapsama uygunluğu konularında destek kapsamındaki şirketten Bakanlıkça belirlenen bilirkişi, uzman veya uzman kurum/kuruluşlardan temin edilmek üzere rapor talep edebilir. Söz konusu rapora ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Pazar araştırması giderlerinin desteklenmesi MADDE 21– (1) Şirketlerin, destek kapsamına alınan marka/markaları ile ilgili olarak yurtdışına yönelik gerçekleştirecekleri pazar araştırması giderleri desteklenir. (2) Pazar araştırması desteği kapsamında rakip analizi, rakip ürün analizi, tat testleri, segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı, iletişim, fiyat, trend araştırmaları ile bu araştırmalara ilişkin satın alınacak raporlar ve üye olunacak web sayfalarına yönelik giderler desteklenebilir. İstihdam giderlerinin desteklenmesi MADDE 22– (1) İstihdamı desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcılarının faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olmaları veya tasarım/tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş olmaları; mühendislerin ise mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmuş olmaları gerekir.
 • Şirketlerin destek kapsamındaki markasına ilişkin olarak harcama yetkisi verilen şirketi bünyesinde istihdam edilen aynı anda azami 5 (beş) personelinin brüt ücreti destek kapsamında değerlendirilir.
 • İstihdam desteğinden yararlandırılan personelin fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri
 • Şirket ortağı personelin istihdam giderleri
 • İstihdamı desteklenen personelin brüt ücreti, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunca sağlanan desteklerden yararlandırılmaz. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında tam veya kısmi zamanlı olarak teşviklerden yararlanan moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendislerin giderleri net ücret üzerinden
TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmalarının yetkilendirilmesi MADDE 23– (1) Şirketin kapsama alınmasına ilişkin ön inceleme çalışması ile kapsama alınan şirkete uygulanacak gelişim yol haritası TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından gerçekleştirilir. (2) TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmalarının, Tebliğin uluslararası markalar oluşturma hedefine katkı sağlamak üzere; TURQUALITY® kapsamındaki sektörlerde uluslararası ve yerel düzeyde danışmanlık tecrübesine ve farklı ülkelerdeki en iyi uygulamalar konusunda bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu çerçevede, danışmanlık şirketinin Bakanlıkça yetkilendirilmesinde aşağıdaki kriterler uygulanır: a) TURQUALITY® kapsamındaki sektörlere yönelik bünyesinde en az 25 danışmanı bulunması ve bunlardan en az 5’inin 5 yıllık danışmanlık tecrübesine sahip olması. b) En az 30 ülkede faaliyet göstermesi. c) TURQUALITY® kapsamındaki sektörlere yönelik son dört yılda gerçekleştirilen en az 20 referans proje sunulması ve referans projelerin 10’unun TURQUALITY® programında yer alan veya bu firmaların muadili (satış hacmi, uluslararası firma yetkinliği açısından) Türkiye’de yerleşik şirkete ilişkin, geri kalan 10’unun ise yurtdışında gerçekleştirilen projelere ilişkin olması. d) Referans projelerden her biri en az 250.000 ABD $ değerinde 5 adet proje için müşteriden alınacak referans mektubu (proje detayı, proje değerlendirmesini içeren) sunulması. (3) Belirtilen koşullara sahip danışmanlık firmaları Ek-8’de yer alan başvuru formu ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder. (4) Bakanlık, başvuruları inceleyerek yukarıda belirtilen asgari kriterleri sağlayan danışman firmaların yetkinliklerinin belirlenmesine yönelik bir değerlendirme programı düzenler. Değerlendirme programı sonucunda yeterli görülen firmalar Bakanlıkça (5) Ön İnceleme Çalışmasını yapacak danışmanların, TURQUALITY® programı kapsamında desteklenen sektörlere yönelik en az 5 yıllık danışmanlık tecrübesine sahip olmaları (6) Bakanlıkça performansı yeterli bulunmayan TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmalarının yetkisi iptal Gelişim yol haritası ve hedef pazar MADDE 24- (1) Programa kabul edilen şirket için gelişim yol haritası çalışması yapılması gerekir. Çalışmayı yapacak olan TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmasını şirket kendisi seçer. Ön inceleme çalışmasını gerçekleştiren yönetim danışmanlığı firması aynı şirketin gelişim yol haritasını hazırlayamaz. a) Bir şirketin destek kapsamına alınan her markası için gelişim yol haritası yaptırılması zorunludur. b) Destek kapsamına alınan şirket, gelişim yol haritasının elektronik kopyasını sistem üzerinden, basılı örneğini ise doğrudan Bakanlığa intikal ettirir. Gelişim yol haritasınını Bakanlık tarafından onaylandığına dair bildirim şirkete sistem üzerinden gönderilir. c) Destek süresi devam eden şirketler destek kapsamındaki markaları için gelişim yol haritalarını 5 yılda bir günceller. Güncelleme önceki 5 yıllık sürece ilişkin değerlendirmeyi ve sonraki 5 yıllık sürece ilişkin stratejik iş planını kapsar. Güncelleme ve değerlendirmeyi içeren bu çalışma için danışmanlık hizmeti alınması zorunlu değildir. (2) Şirketlerin, destek kapsamındaki markalarına yönelik her yeni hedef pazarına ilişkin onay talebini sistem üzerinden ve Ek-14 Hedef Pazar Başvuru Formu ile doğrudan Bakanlığa sunması a) Şirketlerin hedef pazarlarına yönelik harcama belgelerini sisteme yükleyebilmeleri için ilgili hedef pazar başvurularının sistem üzerinden Bakanlığa iletilmiş olması gerekir. Bakanlık tarafından onaylanan her bir hedef pazar için 5 yıllık destek süresi, söz konusu hedef pazarda gerçekleştirilen ve destek kapsamında değerlendirilen ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. b) Şirketlere, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri harcamalara ilişkin destek ödemesi yapılabilmesi için ilgili hedef pazar başvurularının Bakanlık tarafından onaylanması c) Şirketlerin hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri harcamalara ilişkin desteklerden yararlanması için desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin ilgili hedef pazar için belirlenen 5 yıllık destek süresi içerisinde olması Şirketlerin desteklenmesine ilişkin ortak hükümler MADDE 25– (1) Destek kapsamına alınan şirketle aynı holding çatısı altında bulunan şirketler ile kapsama alınan şirketle organik bağı bulunan şirketlere harcama yetkisi verilebilir. (2) Organik bağ aşağıda belirtilen koşullardan birinin sağlanması halinde oluşmuş sayılır ve; a) Destek kapsamına alınan şirket tüzel kişiliğinin en az % 51 oranında ortak olduğu şirkete, b) Destek kapsamına alınan şirket hissesinin en az %51’ine sahip ortak ya da ortaklarının en az %51 oranında ortak olduğu şirkete, c) Destek kapsamına alınan şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, halka açık kısım düşülmek suretiyle kalan hissenin %51’ine sahip şirkete, harcama yetkisi verilebilir. d) Harcama yetkisi verilen yurt dışında kurulu şirket tüzel kişiliğinin veya gerçek kişi ortaklarının hissedar olduğu yurt dışında kurulu üçüncü bir şirkete harcama yetkisi verilebilmesi için, destek kapsamındaki şirket ile üçüncü şirket hisselerinin en az %51 inin aynı ortaklara ait olması gerekir. (3) Şirketin çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olması kaydıyla kurulabilmesi zorunluluğunun bulunduğu ülkelerde, geri kalan hissenin tamamının destek kapsamında bulunan şirkete ait olması gerekir. (4) Harcama yetkisi verilen yurtdışı şirketi sadece destek kapsamındaki şirketin ortaklık payı oranında desteklerden yararlandırılabilir. (Örneğin kapsamdaki şirket, yurtdışında bir şirkete % 70 ortak ise bu şirket harcama yetkisi alabilir ancak harcamaları %35 oranında desteklenir) (5) Harcama yetkisi verilen şirketin ortaklık yapısında değişiklik meydana gelmesi halinde bu durum en geç 2 (iki) ay içerisinde Bakanlığa bildirilerek ortaklık yapısının güncellenmesi talep edilir. Söz konusu bildirimin yapılmaması halinde Bakanlık değişikliğe konu şirketin harcama yetkisini iptal (6) İncelemeci kuruluş destek başvurusunda bulunulan harcamaları yapan şirketin sistemde kayıtlı sermaye yapısının güncel durumu yansıttığına ilişkin her yıl destek kapsamına alınan şirketten taahhüt alır. MADDE 26– (1) Şirketlerin Tebliğ kapsamında sayılan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için; harcama belgelerinin destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket adına düzenlenmiş olması gerekir. (2) Harcamanın destek kapsamındaki şirketi imza sirkülerinde belirtilen ve temsil ve ilzama yetkisi bulunan kişiler tarafından yapılmış olması halinde daha sonra şirketin bu kişilere ödeme yapması gerekir. (3) Destek ödemesi her halükarda destek kapsamında bulunan şirkete yapılır. III-  Kuruluşlar ve Şirketler İçin Ortak Hükümler MADDE 27– (1) Şirketlerin/kuruluşların Tebliğ kapsamında destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemenin Bankacılık sistemiyle yapılması gerekmektedir. (2) Uluslararası standartlarda bankacılık sisteminin yerleşmediği ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin ödeme belgesinin o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin onayı gerekmektedir. Yurtdışında düzenlenen belgelerin onaylanması MADDE 28– (1) Yurtdışında düzenlenen belgeler belgenin düzenlendiği ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisine onaylatılır. Yurtdışında düzenlenen belgelerin onaylatılmasına ilişkin hususlar ve onay zorunluluğunun istisnaları Ek-6’da belirtilir. (2) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi’nin belgelere ilişkin verdiği onay; belgenin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve harcamanın ortalama rayice uygun olduğu hususlarını (3) Harcamaya ilişkin belgelerin düzenlendiği ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise, harcama belgelerinin onayı söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi  tarafından gerçekleştirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır. (4) Düzenlenen bir sözleşmede hizmet alınan taraf yabancı ise söz konusu sözleşmenin, yabancı şirketin yerleşik olduğu ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması (5) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır.” şerhinin düşülmesi, imzalanması, ad-soyad yazılması ve tarih atılması gerekmektedir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşaviri/Ataşesinin parafının atılması (6) Onaylanan bir harcama belgesine düşülen şerhte rayiç olarak faturada belirtilen miktardan daha düşük bir miktar belirtilirse harcama rayice aykırı kabul edilerek reddedilir. (Örnek: 10.000 USD tutarında bir faturanın rayicinin 8.000 USD olduğu belirtilerek onaylanması halinde başvuru ) (7) Ticaret  Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunmadığı yerler ile Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde Bakanlık Temsilcisinin de bulunmaması durumunda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi bulunmadığı takdirde ise onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık MADDE 29– (1) Fuar katılımı kapsamındaki giderlerin desteklenebilmesi için EK-11 formunun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından doldurulması gerekmektedir. Anılan formun doldurulmasını teminen fuar tarihinden asgari 7 gün önce ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne yazılı başvuru yapılır. Fuar başlangıç tarihine 7 günden az zaman kala yapılan başvuruların yerinde incelenmesi hususu Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından değerlendirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi düzenlediği EK-11 formunu incelemeci kuruluşa intikal ettirir. (2) Bakanlık tarafından gözlemci görevlendirilen yurtdışı fuarlarda, fuar katılımı kapsamındaki giderlerin desteklenebilmesi için EK-11 formunun gözlemci tarafından doldurulması gerekmektedir. Anılan formun doldurulmasını teminen fuar tarihinden asgari 7 gün önce fuar@turquality.com.tr adresine başvuru yapılır. Gözlemci görevlendirilen fuarlarda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine bildirim yapılmaz. Gözlemci, düzenlediği EK-11 formunu Bakanlığa intikal ettirir. Bakanlık, gözlemci görevlendirilen fuar listesini ekonomi.gov.tr internet adresinde yayınlar. (3) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde incelemenin gerektiği fuarlara ilişkin, a) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle görev yapamadığı durumda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden söz konusu durumlara ilişkin yazı alınması, b)Fuar başlangıç tarihinden önce Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisine usulüne uygun başvuru yapıldığı halde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden kaynaklanan sebepler ile fuarın yerinde incelenememesi durumunda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden söz konusu durumlara ilişkin yazı alınması, c) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı yerler ile Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde Bakanlık Temsilcisinin de bulunmaması, hallerinde EK-11 formunun ibrazı talep edilmez. Başvuru ve ödeme MADDE 30– (1) Gerçekleştirilen faaliyete ilişkin harcamanın desteklenmesini teminen ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde; Genelgenin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında yapılan başvurularda desteğe konu faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde başvuru evrakının yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle şirketler/kuruluşlar tarafından sistem üzerinden ilgili incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gerekir. (2) İncelemeci kuruluş tarafından yapılan değerlendirme neticesinde talep edilen eksik bilgi/belgelerin; şirket/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde sistem üzerinden incelemeci kuruluşa ibraz edilmemesi halinde, eksik bildirimine konu söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Bu madde çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmenin sonucu, sistem üzerinden kuruluş/şirkete (3) Sürelerin hesaplanmasında usulüne uygun yapılan destek başvurusunun sistem üzerinden incelemeci kuruluş kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Başvuru sırasında sunulması zorunlu belgelerde eksiklik olması (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi onayı dahil) ibraz süresini (4) Destek başvurularında, İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, orijinal evrakın incelemeci kuruluşa ibrazı aranmaz. Destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 (on) yıl boyunca şirkete MADDE 31– (1) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için destek ödemesi yapılacak şirketin/kuruluşun, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki şirketin/kuruluşun borçsuzluk durumuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde  sorgulama re’sen yapılabilir. (2) Destek ödemesi yapılacak şirketin/kuruluşun borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa şirkete/kuruluşa ödeme yapılır. b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır. c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. (3) İkinci fıkra hükmü bir takvim yılı içinde en fazla 3 (üç) kez uygulanır. Müteakip destek ödemesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olduğu tespit edilen şirket/kuruluş, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borcu bulunmadığını tevsik edene ya da borçlarını yeniden yapılandırmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyduğuna ilişkin belgeyi ibraz edene kadar destek ödemesinden faydalandırılmaz. Başvuru esnasında sunulması zorunlu olan harcama belgeleri Madde 32– (1) Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin destek başvuruları ve Tebliğ’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (ı) bentleri ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (g) bentleri kapsamında yapılan destek başvuruları harcamaya ilişkin fatura ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz. (2) Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (f), bentleri ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılan destek başvuruları, harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz. (3) Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık harcamalarına ilişkin destek başvuruları, Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h), (i) bentleri ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (ğ) bentleri ve Tebliğ’in 16 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan destek başvuruları, harcamaya ilişkin sözleşme, fatura/maaş bordrosu ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz. (4) Destek başvurusunun sistem üzerinden başvuruya konu harcama için doğru belgelerle eksiksiz bir şekilde yapılması gerekir. Destek başvurusunda ibrazı zorunlu belgelerde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi onayı dahil eksiklik olması halinde incelemeci kuruluş söz konusu harcamaya yönelik eksik belge işlemi uygulamaz ve destek başvurusunu reddeder. Sisteme giriş esnasında yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından maddi hata yapılması halinde destek başvurusu için eksik belge işlemi İzleme ve değerlendirme MADDE 33– (1) Marka ve TURQUALITY® Destek Programı kapsamında bulunan şirket, destek kapsamına alındığı yılı müteakiben her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar, Bakanlık tarafından talep edilen bir önceki takvim yılına ait mali verilerini içeren BDK onaylı raporunu Bakanlığa sunar ve ilgili verilerini sisteme girer. (2) Bakanlık tarafından, destek kapsamında bulunan şirketlere yönelik performans değerlendirmesi kapsamında yurt içinde ve yurt dışında inceleme faaliyetleri gerçekleştirilebilir. (3) Şirketlerin performansları, Bakanlığa sunulan veriler ve Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde ölçülür. (4) BDK onaylı geçmiş yıl mali verilerini süresi içerisinde eksiksiz olarak Bakanlığa sunmayan ve/veya verilerin sistem girişini tamamlamayan şirketlerin söz konusu verileri tamamlanana kadar sistem üzerinden destek başvurusu alınmaz. Destek başvurularının sistem üzerinden bu nedenle alınamadığı süre içerisinde 30 uncu madde uyarınca başvuru süreleri dolan harcamalar sonradan da destek kapsamda değerlendirilmez. (5) Bakanlıkça yapılacak yıllık performans değerlendirmesi sonucunda performansı yeterli bulunmayan şirketlerin destek oranında indirime (6) Bakanlık, destek kapsamındaki şirketlerin geçmiş performanslarını tespit etmek üzere, TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmalarından hizmet (7) 5 yıllık destek süresini tamamlayan şirketlere ilişkin Bakanlıkça yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde; a) 5 yıllık ortalama performans puanı yeterli bulunmayan şirketlerin markaları için destek oranı %40 olarak uygulanır. b) (a) bendi kapsamındaki şirketlere müteakip yıl gerçekleştirilecek değerlendirme neticesinde, (ı) Performans puanı yeterli bulunmayan şirketlerin markaları için destek oranı %25 olarak uygulanır. (ıı)Performans puanı yeterli bulunan şirketler için destek oranı tekrar %50 olarak uygulanır. c) (b) bendinin (i) alt bendi kapsamındaki şirketlere müteakip yılda gerçekleştirilecek değerlendirme neticesinde, performans puanı yeterli bulunmayan şirketlerin markaları destek kapsamında çıkarılır. d) 5 yıllık ortalama performans puanı yeterli bulunan şirketlerin markaları için müteakip yıllarda yapılacak değerlendirme neticesinde performans puanı yeterli bulunmayanlara sırasıyla (a), (b) ve (c) bentleri uygulanır. e) Bu fıkra kapsamında destek oranında yapılan kısıtlamalar, ilgili performans değerlendirmesinin yapıldığı tarih itibari ile sistem üzerinde henüz sonuçlandırılmamış tüm destek başvurularına uygulanır. (8) 7 nci fıkranın (c) bendi uyarınca destek kapsamından çıkarılan şirketler/markalar tekrar Turquality/Marka Destek Programına müracaatta (9) Bu madde kapsamında gerçekleştirilen harcamalar Tebliğ’in 12 nci maddesi çerçevesinde karşılanır. (10) Kuruluşların, destek kapsamına alındıkları tarihten sonraki her yılın bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanacak Ek-1B’de yer alan faaliyet raporunu Bakanlığa intikal ettirmeleri gerekir. Söz konusu rapor süresi içerisinde intikal ettirilmez veya projeye ilişkin performans Bakanlık tarafından yeterli görülmez ise destek oranlarında indirime gidilebilir veya Kuruluş destek kapsamından çıkarılabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler MADDE 34– (1) Bakanlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan “TURQUALITY®” ibaresini, sadece 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde TURQUALITY® Programı’na dahil edilmiş olan markalar kullanabilir. MADDE 35– (1) Şirketlerin, Tebliğ kapsamında destek sürelerinin sona ermesi, Tebliğin 33 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından destek kapsamından çıkarılmaları veya kendi talepleri ile destek programından çıkmaları halinde ihracata yönelik diğer devlet yardımlarından yararlanabilmeleri için nihai durumlarına yönelik Bakanlıktan yazı almaları gerekir. MADDE 36– (1) TİM ve Birlikler, Tebliğin 12. maddesi kapsamında gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin Ek-10’da belirtilen bilgi ve belgeler ile Bakanlığa başvurur. Bakanlık, ödeme belgesi ibraz edilmeksizin fatura ibrazını müteakip destek ödemesi yapabilir. Ancak her halükarda ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra ödeme belgelerinin Bakanlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir. MADDE 37– (1) TURQUALITY® Sekretaryası, koordinatör kuruluş bünyesinde görev yapar. Yetki MADDE 38– (1) Bu Genelge’ye ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin eklerinde değişiklik yapmaya ve Genelgeye ek ihdas etmeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya, sistemde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve sistemde gerekli değişiklikleri yapmaya yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. MADDE 39– (1) Yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm başvurulara ilişkin inceleme sonucunu gösteren bildirim, kullanıcıların sistem dâhilindeki hesaplarına yapılır. Yapılan bu bildirimlerin kuruluş/şirket tarafından kontrol edilmemesinden veya bildirimlerin şirket/kuruluşa ulaşmamasından bildirimi yapan Bakanlık/Birlik/TURQUALITY® sekreteryası sorumlu tutulamaz. (2) Kullanıcının yetkilendirilmesinin iptal edilmesini teminen, kuruluş/şirket tarafından iptal edilmesi istenilen yetkiye ilişkin Ek-3’te yer alan azilnamenin temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanarak TURQUALITY® sekretaryasına intikal ettirilmesi gerekir. Yazılı başvuru yapılmadığı durumda sorumluluk şirket/kuruluşa (3) Destek kapsamındaki şirketin ve destek kapsamındaki markaya ilişkin harcama yapma yetkisi bulunan Türkiye’de yerleşik şirketlerin sistemde işlem yapabilmesini teminen, şirket başına en fazla iki kullanıcı yetkilendirebilir. Ayrıca, iki markası destek kapsamında bulunan şirketler için kullanıcı sayısı dörde kadar artırılabilir. Doğrudan incelemeci kuruluşa sunulması gereken başvurular ve KEP adresinin kullanımı MADDE 40– (1)Sistem üzerinden sunulamayan ve incelemeci kuruluş tarafından doğrudan ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru yapan şirkete/kuruluşa ait KEP adresi aracılığıyla incelemeci kuruluşun KEP adresine iletilmesi gerekir. (2) İncelemeci kuruluş, sistem üzerinden yapılacak bildirimler hariç olmak üzere yapacağı tüm bildirimleri başvuru yapan şirkete/kuruluşa KEP adresi aracılığıyla yapar. İncelemeci kuruluş kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. (3) KEP aracılığı ile incelemeci kuruluşa iletilen her türlü bilgi ve belgenin imza sirküleri ile birlikte sunulması, başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması (4) Bu madde kapsamında belirlenen kriterler çerçevesinde sunulmayan bilgi ve belgeler incelemeci kuruluş tarafından değerlendirmeye alınmaz. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 41- (1) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibari 14/11/2006 tarih ve 2006/655 sayılı Müsteşarlık Makamı onayı ile yürürlüğe giren Genelge, tüm ekleri ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 42 – (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/08/2017 tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için bu Genelgenin lehe olan hükümleri uygulanır. (2) 25/08/2017 tarihinden önce gerçekleştirilen ancak destek müracaatı 25/08/2017 tarihinden sonra yapılan faaliyetlere ilişkin müracaatlar için 14/06/2016 tarih ve 3036 Bakanlık Makamı onayı ile tadil edilen Genelgenin lehe olan hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE 2– Bu Genelgenin 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü 25/08/2017 tarihinden sonra gerçekleştirilen destek ve/veya eksik tamamlama müraacatları için uygulanır. GEÇİCİ MADDE 3– (1) 01.06.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Tebliğ’in geçici 6 ncı maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki şirketler için bu Genelgenin 33 üncü maddesi kapsamında yıllık performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirmesi kapsamında yeterli performansı gösterdiği tespit edilen şirketler harcama belgelerini doğru ve eksiksiz sunmak kaydı ile bu Genelgenin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen başvuru sürelerine tabii değildir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular için son başvuru tarihi 31/12/2017’dir. GEÇİCİ MADDE 4– (1) 01.06.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Tebliğ’in geçici 6 ncı maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında belirtilen şirketlerden, 01/06/2017 tarihi itibari ile ilave beş yıllık destek sürelerine ilişkin gelişim yol haritası sunmayanların, Tebliğin 16 ıncı maddesi kapsamında yeni gelişim yol haritalarını Bakanlığa sunmaları gerekir. GEÇİCİ MADDE 5– (1) 01.06.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Tebliğ’in 20 nci ve 21 inci maddesi kapsamında belirtilen hedef pazar destek sürelerine ilişkin limit hesaplaması için, şirketlerin mevcut hedef pazarlarını bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde güncellemeleri gerekir. Söz konusu güncellemeler için bu Genelgenin 24 üncü maddesi ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Ek-14 hedef pazar başvuru formu aranmaz. GEÇİCİ MADDE 6– (1) Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında desteklerden yararlanan kuruluşların, a) 01/07/2017 tarihinden önce gerçekleşen fuar katılımlarına ilişkin destek müracaatları 14/06/2016 tarih ve 3036 Bakanlık Makamı onayı ile tadil edilen Genelgenin ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. b) 01/07/2017 tarihinden sonra gerçekleşecek fuar katılımlarına ilişkin destek müracaatları Tebliğ kapsamında değerlendirilmez. GEÇİCİ MADDE 7– 31/03/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar İBGS/Bakanlık kayıtlarına giren başvurular için işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Genelgenin 40 ıncı maddesinde öngörülen başvuru usulleri de uygulanabilir. GEÇİCİ MADDE 8– İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Bakanlık tarafından ön inceleme çalışması gerçekleştirilmek üzere TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması atanmamış tüm kapsama alınma başvurularına yedinci maddenin dördüncü fıkrası ile sekizinci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Başa dön tuşu