Karar Sayısı:2009/15481Posta / Kargo / Yolcu

Yolcu beraberi eşya miktarı/Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti (Madde 59-61)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya (Değişik: 15 Mart 2022 – 31779 )
BİRİNCİ AYIRIM
Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya Yolcu beraberi eşya
(8/11/2013-28815 R.G. ile madde yeniden düzenlenmiştir.)

MADDE 59(1)Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan ve Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Kara hudut kapısından çıkış yapan yolcular, seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden
kara hudut kapısından dönmeleri halinde 58, 61 ve 62 nci maddeler uyarınca öngörülen muafiyet haklarından yararlandırılmazlar.
Yolcu beraberi eşya miktarı
MADDE 60–(1) 59 uncu maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen muafiyet, ek-9’daki listede
yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.
(2) (Ek: 8/4/2011-27899 R.G.) Ek-9’daki listede yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet 18 yaşından büyükler için uygulanır.
Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti
MADDE 61–(1) 59 uncu maddede bahsi geçen muafiyet, 60ıncı maddede belirtilen eşya hariç
olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.
Başa dön tuşu