Genel

Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması EKleri

Ek-1 EK-2’DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI

          Not 1:

          Liste, tüm ürünlerin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi  çerçevesinde yeterli düzeyde işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler.

          Not 2:

          1.  Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1’inci sütun Armonize Sistem’de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2’nci sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3 veya 4’üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1’inci sütundaki girişin önüne ‘y’ ibaresi konulması, 3 veya 4’üncü sütundaki kuralın sadece pozisyonun 2’nci sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

                   2. 1’inci sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2’nci sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3 veya 4’üncü sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem’de bir faslın tarife pozisyonlarında veya 1’inci sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

          3. Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3 veya 4’üncü sütundaki bitişik kurallara tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.

          4. İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3 ve 4’üncü sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise ihracatçı, 3 veya 4’üncü sütunda yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4’üncü sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise 3’üncü sütunda yer alan kuralın uygulanması gerekir.

          Not 3:

          1. Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin 7 nci maddede yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Türkiye veya Morityus’ta başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

Örneğin;

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan maddelerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının yüzde 40’ını aşamayacağını belirtir, y7224 pozisyonundaki “dövmesuretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik alaşımları” ile yapılır.

Eğer bu dövme işlemi Türkiye’de menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise listede y7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Türkiye’de başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz.

2. Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan madde kullanılabileceğini belirtirse, bu tür maddenin daha önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.

3. Not 3.2’deki kural saklı kalmak üzere, bir kural “herhangi bir pozisyondaki maddeler kullanılabilir” ifadesini kullanıyorsa, herhangi bir pozisyondaki maddeler (ürün ile aynı pozisyona sahip maddeler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir.

Bununla birlikte, “… pozisyonundaki diğer maddeler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki maddelerden imalat” ifadesi, listenin 2’nci sütununda belirtilen üründen farklı tanıma sahip olan ancak ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan maddelerin kullanılabileceği anlamına gelir.

4. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla maddeden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok maddenin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.

            Örneğin;

            5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer maddeler arasında kimyasal maddelerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.

            5. Listedeki bir kural bir ürünün belli bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka maddelerin kullanılmasını engellemez (Dokumaya ilişkin maddelere ilişkin aşağıdaki Not 6.3’e de bakınız.).

            Örneğin;

            1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin veya diğer katkı maddelerinin kullanılmasını engellemez.

              Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir maddeden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz.

            Örneğin:

            y 62. fasıldaki dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak iplikten önceki bir safhada – yani lif safhasında- olması gerekir.

6. Listedeki kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan maddelerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan maddelerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu maddeye uygulanırken aşılmamalıdır.

            Not 4:

            1. Listede “tabii lifler” kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.

            2. “Tabii lifler” kavramı 0503 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.

            3. “Tekstil hamuru”, “kimyasal maddeler” ve “kağıt yapımına mahsus maddeler” kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen maddeleri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

            4. “Sentetik ve suni devamsız lifler” kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.

            Not 5:

            1. Listede yer alan bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3’üncü sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli maddelerin toplam ağırlığının hep birlikte yüzde 10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli maddelere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4’e de bakınız).

            2. Bununla birlikte, Not 5.1’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli maddeden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.

            Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli maddelerdir:

          – ipek,

          – yün,

          – kaba hayvan kılı,

          – ince hayvan kılı,

          – at kılı,

          – pamuk,

          – kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt,

          – keten,

          – kenevir,

          – jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,

          – sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,

          – hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,

          – sentetik filamentler,

          – sunî filamentler,

          – iletkenliği olan filamentler,

          – polipropilenden sentetik devamsız lifler,

          – poliesterden sentetik devamsız lifler,

          – poliamidden sentetik devamsız lifler,

          – poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,

          – poliimidden sentetik devamsız lifler,

          – politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,

          – polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,

          – polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,

          – diğer sentetik devamsız lifler,

          – viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,

          – diğer suni devamsız lifler,

          -gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,

             -gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli)  poliüretandan (segmente edilmiş)  mamul iplik,

            – önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm’yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar),

 • 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler.

            Örneğin;

            5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok yüzde 10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin;

            5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok yüzde 10’una kadar kullanılabilir.

            Örneğin;

            5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise bir karışık üründür.

            Örneğin;

Eğer söz konusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli maddedir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.

            3. “Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik” ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için yüzde 20’dir.

            4. “Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film” esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm’yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için yüzde 30’dur.

            Not 6:

          1.    Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3’üncü sütunda belirlenen kuralları karşılamayan tekstil süslemeleri ve aksesuarları, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam ağırlıklarının kullanılan tüm tekstil maddelerinin ağırlığının yüzde 10’unu aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler.

            Tekstil süslemeleri ve aksesuarları, 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılırlar. Astarlar ve iç astarlar süsleme veya aksesuar olarak değerlendirilmezler.

          2. Tekstil ihtiva etmeyen süslemeler ve aksesuarlar veya kullanılan ve tekstil ihtiva eden diğer maddeler, Not 3 (5)’in kapsamı dışında olsalar dahi 3’üncü sütunda verilen şartları karşılamak zorunda değildirler.

         3. Not 3(5)’e uygun olarak, herhangi bir menşesiz tekstil ihtiva etmeyen süslemeler veya aksesuarlar ya da tekstil ihtiva etmeyen diğer ürünler, üçüncü sütunda yer alan maddelerden üretilemedikleri zaman, serbestçe kullanılabilirler.

         Örneğin([1]);

            Listedeki bir kural, örneğin bluz gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez.

            4. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymeti hesaplanırken süslemeler ve aksesuarların kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.

            Not 7:

            1. y2707, 2713 ila 2715, y2901, y2902 ve y3403 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(a) Vakumla damıtma,

(b) Daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma([2]),

(c) Patlayıcılık verme (cracking),

(ç) Yeniden şekillendirme (reforming),

(d) Seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon,

(e) Aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme),

(f) Polimerizasyon,

(g) Alkilasyon,

(ğ) İzomerleştirme.

            2. 2710, 2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

            (a) Vakumla damıtma,

            (b) Daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma, 

            (c) Patlayıcılık verme (cracking),

            (ç) Yeniden şekillendirme (reforming),

            (d) Seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon,

            (e) Aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme),

            (f) Polimerizasyon,

            (g) Alkilasyon,

            (ğ) İzomerleştirme,

            (h) Sadece y2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu),

            (ı) Sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir işlemle parafin giderme,

            (i) Sadece y2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar’dan daha yüksek basınçta ve 2500C’den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofinisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir.

            (j) Sadece y2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler dahil hacimce yüzde 30’undan daha azının 3000C’de ASTM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma,

            (k) Sadece y2710 pozisyonuna dahil, gaz yağları ve fuel-oillerden gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele.

             y2707, 2713 ila 2715, y2901, y2902 ve y3403 pozisyonları açısından; temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonlar veya benzeri operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz.

Ek- 2 İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN MADDELERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VE İŞLEM LİSTESİ

            Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma’da yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma’nın diğer bölümlerine bakılması gereklidir.

AS KoduÜrünün TanımıMenşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler
      (1)(2)   (3)                           veya                     (4)
Fasıl 01Canlı hayvanlarKullanılan Fasıl 1’de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir   
Fasıl 02Etler ve yenilen sakatatKullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
y Fasıl 03Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar  Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 
0304Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)  Kullanılan Fasıl 3’te yer alan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmediği imalat 
0305Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri:  Kullanılan Fasıl 3’te yer alan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmediği imalat 
y 0306Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri:  Kullanılan Fasıl 3’te yer alan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmediği imalat 
y 0307Yumuşakçalar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (buharda veya suda pişirilmiş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri:  Kullanılan Fasıl 3’te yer alan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmediği imalat 
y Fasıl 04Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal  ürünler   aşağıda belirtilenler hariç:  Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 
0403            Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)– Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -ananas, küçük limon veya greyfurdun suyu  hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının o ülke menşeli olması gereken, -kullanılan Fasıl 17’nin  herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen, imalat.   
y Fasıl 05Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:  Kullanılan Fasıl 5’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat. 
y 0502Evcil domuz, yaban domuzu veya porsukların ince ve kalın kılları, hazırlanmışİnce ve kalın kılların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre ayrılması ve düzeltilmesi   
Fasıl 06Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları-Kullanılan Fasıl 6’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat.   
Fasıl 07Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrularKullanılan Fasıl 7’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
Fasıl 08Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları– Kullanılan meyveler ve sert kabuklu meyvelerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen, imalat.   
y Fasıl 09      Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; aşağıda belirtilenler hariç:    Kullanılan Fasıl 9’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.   
0901Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış  olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan  maddeler  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
0902  Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 0910Baharat karışımlarıHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 10Hububat Kullanılan Fasıl 10’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.   
y Fasıl 11Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni;    aşağıda belirtilenler hariç:  Yenilen sebzelerin, hububatın, yumruların ve 0714 pozisyonundaki kök veya kullanılan meyvelerin tamamıyla elde edildiği  imalat.   
y 11060713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, kabukları alınmış baklagillerin unu, ezmesi ve tozu  0708 pozisyonunda yer alan baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve kurutulması   
Fasıl 12Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yemKullanılan Fasıl 12’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.   
1301Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi)Kullanılan 1301 pozisyonundaki herhangi bir  girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.   
1302Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)    
   – Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş)  Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddelerden imalat 
 – DiğerleriKullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 14Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler  Kullanılan Fasıl 14’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.   
y Fasıl 15Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
1501Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı ‘lard’ dahil ) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 ve1503 pozisyonundakiler hariç)   -kemiklerden veya artıklarından elde edilen yağlar       -Diğerleri          0203, 0206 ve 0207 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan domuz etinden ve yenilebilen sakatatından veya 0207 pozisyonunda  yer alan kümes hayvanlarının etinden ve yenilebilen sakatatından imalat     
1502Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 pozisyonunda yer alanlar hariç )          
 – Kemiklerden veya artıklardan elde edilen yağlar0201, 0202, 0204 veya 0206 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   
 – DiğerleriKullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.   
1504Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)   – Katı fraksiyonlar          1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   
 – DiğerleriKullanılan Fasıl 2 ve 3’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
y 1505Rafine edilmiş lanolin1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı yağından yapılan imalat   
1506Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):    
 – Katı fraksiyonlar1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   
 – DiğerleriKullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
1507 ila 1515Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:    
 -soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı, outikika yağı, mirtle mumu ve Japon mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile teknik veya sınai amaçlarla kullanılan yağlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)   -katı fraksiyonlar (jojoba yağı fraksiyonları hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat             1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan diğer girdilerden imalat 
 – DiğerleriKullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat   
1516Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)  -Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat. Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarında yer alan girdiler kullanılabilir.   
1517Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı  yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)  -Kullanılan Fasıl 2 ve 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarındaki girdiler kullanılabilir   
y Fasıl 16Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları  Fasıl 1’de yer alan hayvanlardan,   ve/veya   kullanılan Fasıl 3’teki tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği   imalat   
1604 ve 1605Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler;   Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları  Kullanılan Fasıl 3’te yer alan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmediği imalat 
y Fasıl 17Şeker ve şeker mamulleri;  aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 1701  Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz  (katı halde, aromalandırılmış veya renklendirilmiş)  Kullanılan Fasıl 17’de yer alan herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.   
1702Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:    
   – Kimyaca saf maltoz ve fruktoz1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   
 – Diğer şekerler (katı halde aromalandırılmış veya renklendirilmiş)  Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.   
 – DiğerleriKullanılan tüm girdilerin menşeli olması gereken imalat   
y 1703  Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya renklendirilmiş)Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu  geçmeyen imalat.   
1704          Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,   ve   kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen   imalat   
Fasıl 18Kakao ve kakao müstahzarlarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,   ve kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen    imalat   
1901Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar):    
 – Malt hülasası  Fasıl 10’da yer alan hububattan imalat 
 – DiğerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,   ve   kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen    imalat   
1902Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):   -Ağırlık itibariyle %20 veya daha az et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler   -Ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler                Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği imalat   -Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı  ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve -kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,   imalat   
1903Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)  1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç  herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 
1904Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç )  -1806 pozisyonunda yer almayan girdilerden, -kullanılan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve ve Zea İndurata mısırı ve bunların türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve -kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat   
1905Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler  Fasıl 11’de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 
y Fasıl 20Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler  veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar;  aşağıda belirtilenler hariç:  Kullanılan tüm meyvelerin, sert kabuklu meyvelerin, sebzelerin tamamıyla elde edildiği imalat 
y 2001Hint patatesi,tatlı patates ve ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş )  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 2004 ve y 2005Un, ezme  veya flakon halindeki patates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2006Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)  Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat   
2007Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri, meyve veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,   ve   kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen   imalat   
y 2008-İlave şeker veya alkol içermeyen sert kabuklu meyveler        Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu meyveler ile yağlı tohumların kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60’ını geçen imalat 
 -yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı karışımlar; palm meyvesi içi; mısır  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
 -diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak pişirilmenin dışında pişirilmiş meyve ve sert kabuklu meyveler hariç) (ilave şeker içermeyen, dondurulmuş)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,   ve kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen    imalat   
2009Meyve suları (üzüm şırası dahil ) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,   ve   kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen   imalat   
y Fasıl 21Yenilen çeşitli gıda müstahzarları,  aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2101Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, paraguay çayı olan müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm hindibanın tamamıyla elde edildiği, imalat   
2103Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal:    
 – Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber  hardal unu, irmiği veya hazır hardal kullanılabilir.   
 – Hardal unu, irmiği ve hazır hardal  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 2104Çorbalar, et suları ve müstahzarları2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2106Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarlarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,   ve   kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen    imalat   
y Fasıl 22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; aşağıda belirtilenler hariç:  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve -kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat   
2202Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil)  (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç)– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, – kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm    girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen, ve -kullanılan meyve suyunun (ananas,küçük limon ve üzüm suları hariç) menşeli olduğu, imalat   
2207Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler-2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve -kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden elde edilen girdilerin tamamıyla elde edilmiş olduğu veya kullanılan diğer tüm girdilerin menşeli olması koşuluyla arakın hacim itibarıyla % 5 sınırına kadar kullanılabileceği, imalat   
2208Alkol derecesi hacim itibarıyla  % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler  -2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve -kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği veya kullanılan diğer tüm girdileri halihazırda menşeli ise arak, hacim itibariyle % 5 sınırına kadar kullanılabilen  imalat   
y Fasıl 23Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 2301Balinanın kaba unları; balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri  Kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
y 2303Mısır nişastasının imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) (kuru ürün üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40’tan fazla olanlar)  Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde edildiği imalat 
y 2306Zeytinyağının ekstrüksiyonundan arta kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar (% 3’ten fazla zeytinyağı içerenler)  Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla elde edildiği imalat 
2309Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar-Kullanılan tüm hububatın, şekerin, melasların, etlerin veya sütlerin menşeli olması gereken, ve -kullanılan Fasıl 3’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat   
y.Fasıl 24Tütün ve  işlenmiş tütün yerine geçen maddeler aşağıda belirtilenler hariç;  Kullanılan Fasıl 24’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
2402Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralarKullanılan 2401 pozisyonunda yer alan  işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat   
y 2403İçilen tütünKullanılan 2401 pozisyonunda yer alan  işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat   
y Fasıl 25Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 2504Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası bakımından zenginleştirilmiş, saflaştırılmış ve öğütülmüş)Karbon muhtevası bakımından zenginleştirme, saflaştırma ve ham kristalize grafitin öğütülmesi   
y 2515Mermer (testere ile yahut başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde kesilmiş)  Kalınlığı 25 cm.yi geçen mermerin daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi 
y 2516Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ( testere ile veya başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya dilimler halinde kesilmiş)  Kalınlığı 25 cm.yi geçen taşların daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi 
y 2518Kalsine dolomitKalsine edilmemiş dolomitin kalsine edilmesi   
y 2519Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir. 
y 2520Dişçilikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış alçılarKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y 2524  Tabii asbest lifleriAsbest konsantrelerinden imalat   
y 2525  Mika tozuMika veya mika artıklarının öğütülmesi   
y 2530Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak boyalar  Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi   
Fasıl 26Metal cevherleri, cüruf ve küllerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 2707Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle  % 65’ten fazla damıtılan) (benzol ve petrol esansı karışımları dahil)  Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[3]  Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı 3. Sütunda yer verilen işlemler dışındaki diğer işlemler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
y 2709Bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlarBitümenli girdilerin parçalayıcı (destructive) damıtımı   
2710Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlarRafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[4]  Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı 3. Sütunda yer verilen işlemler dışındaki diğer işlemler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
2711Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlarRafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [5] veya   
  Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.   
2712Vazelin; parafin; mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın)Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [6] veya kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.   
2713Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntılarıRafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [7] veya kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.   
2714Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalarRafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[8] Veya 
  kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.   
2715Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti teşkil eden bitümenli karışımlar (bitümenli sakızlar ve cut-backs gibi)Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [9] veya kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.   
y Fasıl  28Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri; aşağıda belirtilenler hariç:    Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen imalat  
y 2805“Mischmetall”Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik işlemle yapılan imalat   
y 2811Kükürt trioksitKükürt dioksitten imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y 2833Alüminyum sülfatKullanılan tüm girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y 2840          Sodyum perborat          Disodyum tetraborat pentahidrattan imalat          Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y Fasıl 29Organik kimyasal ürünler aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 2901Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus asiklik hidrokarbonlar  Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[10]   veya   Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.   
y 2902Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus siklanikler, siklenikler (azulenler hariç), benzen, toluen, ksilen  Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[11] veya Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.   
y 2905Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir..  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
2915Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri , peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Bununla beraber, kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 2932– İç eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleriHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden  imalat. Bununla beraber, kullanılan   2909 pozisyonunda  yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
 – Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
2933Sadece azotlu heterosiklik bileşiklerHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Bununla beraber, kullanılan   2932 ve 2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
2934Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlansın tanımlanmasın); diğer heteroksiklik bileşiklerHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan   2932, 2933 ve  2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
    
y Fasıl 30Eczacılık ürünleri, aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.   
3002İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:    
 – Dozlandırılmış veya perakende satışa hazır durumda, tedavide veya korunmada kullanılan iki veya daha fazla ürün karışımları  ve bu amaçlarla kullanılan karıştırılmamış ürünler  3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.   
 – – Diğerleri :    
 – –  – – insan kanı3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.   
 — Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.   
 –Serum, hemoglobin, kan globulini ve serum globulini dışındaki kan fraksiyonları3002 pozisyonunda yer alan girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.   
 –Hemoglobin, kan  globulini ve serum globulini3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.   
 – –  – Diğerleri3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.   
3003 ve 3004İlaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonundakiler hariç)      
 -2941 pozisyonunda yer alan amikasinden elde edilenlerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber 3003 ve 3004  pozisyonunda yer alan  girdiler toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabilir.   
 – Diğerleri– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber 3003 ve 3004  pozisyonlarında yer alan  girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabildiği) ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
    
y Fasıl 31Gübreler; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 3105Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları     aşağıda belirtilenler hariç;   – sodyum nitrat – kalsiyum siyanamid – potasyum sülfat – magnezyum potasyum sülfat    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı pozisyonda yer alan  girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabildiği) ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y Fasıl 32Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri;boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler;  macunlar; mürekkepler     aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 3201Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri  Bitkisel menşeli tanen hülasalarından  imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3205Boyayıcı  laklar; bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar [12]3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3205 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y Fasıl 33Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya  tuvalet müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3301Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil ); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde ‘enflurage’ veya ‘maceration’ suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri  Bu pozisyondaki farklı bir “grubun”[13] girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, aynı grupta yer alan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’ sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilirKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y Fasıl 34Sabunlar, yüzeyaktif  organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 3403Ağırlık itibarıyla % 70’ten az olmak koşuluyla bitümenli minerallerden elde edilen petrol yağları veya sıvı yağlar içeren yağlama müstahzarları  Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) [14] veya kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.     
3404Suni mumlar ve müstahzar mumlar:    
         – Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol mumları, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mumÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.             
  Diğerleri  – 1516 pozisyonundaki mum karakterini haiz hidrojenize yağlar; –  3823 pozisyonundaki mum karakterini haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve – 3404 pozisyonundaki girdiler; hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.   Bununla beraber, bu girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 35Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
3505Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:    
     –    Nişasta eterleri ve esterleri3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
      –   Diğerleri1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat  
y 3507Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimlerKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 36Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddelerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y Fasıl 37Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
3701Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden; anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler) (seri halinde olsun olmasın)   -Renkli fotoğraf için anında devolope olarak fotoğraf  veren filmler (seri halinde)           – Diğerleri                    3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702  pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.     3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702  pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.                    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat       Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3702Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş )  3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3704Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş)3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y Fasıl 38Muhtelif kimyasal maddeler; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y 3801– Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit ve yarı kolloidal grafit; elektrotlar için karbonlu hamurlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
 – Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla %30’dan fazla grafitin mineral yağlarla olan karışımları3403 pozisyonundaki kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y 3803        Rafine edilmiş tall oil (sıvı reçine )Ham tall oil (sıvı reçine )’in rafine edilmesi  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y 3805Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmışSülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y 3806Ester sakızlarıReçine asitlerinden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y 3807Odun katranı (Odun katranı zifti)  Odun katranının damıtılmasıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3808Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3809Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mensucat, kağıt,deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde “apre veya finisaj” müstahzarları,boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3810Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3811Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar    
 – yağlama yağları için, bitümenli minerallerden elde edilen yağlar veya petrol yağları içeren müstastahzar katkılar  Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
 – DiğerleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini  geçmeyen imalat   
3812Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3813Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombalarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3814Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya veya vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3818Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3819Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle %70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3820Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılarKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
    
3822Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (3002 veya 3006 pozisyonlarında yer alanlar hariç); sertifikalı referans maddeleri  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat     
3823Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:   – Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
 – Sınai yağ alkolleri:  3823 pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
3824Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil)    
 –  Bu pozisyonda yer alan aşağıda belirtilenler:   –   – Dökümhane maçalarına ve kalıplarına mahsus esası tabii reçine olan müstahzar bağlayıcılar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
 – – Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri   – – 2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol    
      – – Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, amonyumun veya etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları.    
 – – İyon değiştiriciler    
 – – Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler    
 – – Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler.    
 – – Taşkömürü gazı saflaştırılmasında üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve kullanılan (spent) oksit    
 – – Sülfonaftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri    
 – – Fusel yağları ve Dippel yağı    
 – -Farklı anyon içeren tuzların karışımları    
 – – Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)    
 –  DiğerleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3901 ila 3915İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);    
 – İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle % 99’dan fazla tek monomer katkılı ürünler)  – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, ve – yukarıda belirtilen sınır dahilinde, kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen, imalat[15]  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 – Diğerleri– Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen imalat[16]Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.  
y 3907– Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-bütadien-stiren kopolimerden (ABS) olanlar)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. [17]   
 – Poliesterden olanlarKullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen ve/veya tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) imalat   
3912Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)   Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini aşmayan imalat   
3916 ila 3921Plastikten yarı-mamuller ve plastikten eşya; (3916 pozisyonunun bir kısmı, 3917 pozisyonunun bir kısmı , 3920 pozisyonunun bir kısmı ve 3921 pozisyonunun bir kısmı hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);    
 – Yassı ürünler (sadece-yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş diğer ürünler  Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.  
 – Diğerleri:    
 – – İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle % 99’dan fazla tek monomer katkılı ürünler)-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen ve – yukarıda belirtilen sınır dahilinde, kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen, imalat[18]    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.  
 – – DiğerleriKullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen imalat[19]    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.  
y 3916 ve y 3917Profiller ve ince ve kalın çubuklar-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, ve – yukarıda belirtilen sınır dahilinde, ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.  
y 3920– İyonomer levhalar ve filmler        Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak üzere metal iyonları ile kısmen nötralize edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri olan kısmi termoplastik tuzlardan imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.  
 -rejenere selülozdan, poliamidlerden veya polietilenden levhalar    Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen imalat   
y 3921Plastikten metalize folyelerKalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek derecede transparan [20] polyester yapraklardan imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.  
3922 ila 3926Plastikten eşya  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 40Kauçuk ve kauçuktan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
y 4001Ayakkabılar için krep kauçuktan lamine edilmiş tabakalar  Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi   
4005Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde)  Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
4012Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar:    
 – Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları  Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi 
 – Diğerleri4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   
y 4017Sertleştirilmiş kauçuktan eşyaSertleştirilmiş kauçuktan imalat   
y Fasıl 41Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
y 4102Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü alınmış  Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin alınması   
4104 ila 41074108 veya 4109 pozisyonlarında sınıflandırılan deriler dışındaki yünü veya kılı alınmış derilerÖn tabaklama yapılmış derilerin yeniden tabaklanması  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
4109Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler  Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, 4104 ila 4107 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat   
    
Fasıl 42Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 43Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 4302Tabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş):   – Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde       –   Diğerleri          Tabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama   Birleştirilmemiş, tabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat   
4303Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, tabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat   
y Fasıl 44Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; aşağıda belirtilenler hariç :Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 4403Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlarKabaca şekil verilmiş (kabukları veya kışırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak ağaçlardan imalat   
y 4407Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)  Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme       
y 4408Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)  Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme 
y 4409Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):   – Zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olanlar   – Köşebentler ve pervazlar            Zımparalama veya uç uca ekleme     Kornişleme veya kalıplama 
y 4410 ila y 4413Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dahil)  Kornişleme veya kalıplama 
y 4415Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar  Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat 
y 4416Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları  İki esas yüzü testerelemeden daha ileri işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat 
y 4418– Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve ‘shake’ler (ahşap padavralar) kullanılabilir.   
 – Köşebentler ve pervazlar  Kornişleme veya kalıplama 
y 4421Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat   
y Fasıl 45Mantar ve mantardan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
4503Tabii mantardan eşya     4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat   
Fasıl 46Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 47Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 48Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 4811Üzerleri çizilmiş,kaplanmış veya sadece kare biçimine getirilmiş kağıt ve kartonFasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat   
4816Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları (4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun, olmasın)  Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat   
4817Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kağıt ve kartondan kutuları (poşetler ve benzeri zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar)  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
y 4818Tuvalet kağıdı  Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat   
y 4819Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
y 4820Mektupluk bloknotlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y 4823Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş)  Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat   
y Fasıl 49Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
4909Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun, olmasın)  4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat     
4910Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil):   – “Devamlı” türden olan takvimler veya kağıt veya karton dışındaki maddelerden mamul mesnetler üzerine takılı olan blok halindeki takvimler        – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
 – Diğerleri4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan  girdilerden imalat   
y Fasıl 50İpek; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 5003İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış  İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması   
5004 ila y 5006İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler– Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten, – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış diğer tabii liflerden, -kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan veya -kağıt yapımına mahsus girdilerden, imalat[21]   
5007İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat  İplikten imalat [22]En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)  
    
    
y Fasıl 51Yün ve ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
5106 ila 5110Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten, – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden, -kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan veya -kağıt yapımına mahsus girdilerden, imalat[23]   
5111 ila 5113Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat  İplikten imalat [24]  En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
    
      
y Fasıl 52Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
5204 ila 5207Pamuk ipliği– Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten, – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden, -kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan veya -kağıt yapımına mahsus girdilerden, imalat[25]   
5208 ila 5212  Pamuklu mensucat      İplikten imalat[26]  En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
y Fasıl 53Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat     aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
5306 ila 5308Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kağıt ipliği-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten, – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden, -kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan veya -kağıt yapımına mahsus girdilerden, imalat[27]   
5309 ila 5311Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat        İplikten imalat[28]  En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
    
    
    
5401 ila 5406Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentler– Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmamış tabii liflerden, – kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan, veya – kağıt yapımına mahsus girdilerden imalat [29]   
5407 ve 5408Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat        İplikten imalat [30]  En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
    
    
    
5501 ila 5507Sentetik ve suni devamsız liflerKimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat   
5508 ila 5511Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler– Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan, veya – kağıt yapımına mahsus maddelerden imalat [31]   
5512 ila 5516Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:     İplikten imalat[32]  En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
    
    
    
y Fasıl 56Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya;       aşağıda belirtilenler hariç;        – hindistan cevizi ipliğinden,       – tabii liflerden,       – kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya – kağıt yapımında kullanılan girdilerden, imalat[33]   
5602Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):    
 – İğne işi keçe– tabii liflerden, veya – kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat[34]   
    
 – Diğerleri– tabii liflerden , – suni ve sentetik devamsız liflerden   veya     –  kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan imalat[35]   
5604Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):    
 – Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlarDokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış  kauçuk ip veya halattan imalat   
 – Diğerleri– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabi liflerden, -kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan veya -kağıt yapımına mahsus girdilerden, İ     imalat[36]   
5605Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri    –     tabii liflerden, –     karde edilmemiş, taranmamış veya       eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden –      kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya        – kağıt yapımına mahsus girdilerden,        imalat[37]   
5606Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette)        – tabii liflerden,       – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden        – kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya        – kağıt yapımına mahsus girdilerden,        imalat[38]     
Fasıl 57Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:    
        – İğne işi keçeden– tabii liflerden, – kimyasal girdilerden veya tekstil  hamurunda imalat[39],   
  Bununla birlikte, 
   Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.   
        – Diğer keçeden– Karde edilmemiş veya taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, veya – kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,        imalat[40]   
       – Diğerleri       Tek kat iplikten imalat[41]       Bununla birlikte,        Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.   
y Fasıl 58Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler;   aşağıda belirtilenler hariç:    İplikten imalat[42]     En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)  
    
    
      
5805El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri ) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasın  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
5810Parça, şerit veya motif halinde işlemeler– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
5901Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat  İplikten imalat 
5902Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her türlü nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:  İplikten imalat 
    
    
5903Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)  İplikten imalat   veya   en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
5904Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)  İplikten imalat[43]           
5905Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:  İplikten imalatEn az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
    
    
    
5906Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç):  İplikten imalat   
    
    
    
5907Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)  İplikten imalat    En az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
5908Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):    
 – Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş  Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat 
 – DiğerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
5909 ila 5911Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:    
 – 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri ve halkaları6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan yapılan imalat    
 – Genellikle kağıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın) (kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın), tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz dokunmuş          İplikten  imalat[44],   
    
    
 – Diğerleriİplikten imalat[45]   
Fasıl 60Örme veya Tığ ile Yapılma Eşyaİplikten imalat[46]   
Fasıl 61Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları    
 –    Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar  Kumaştan imalat   
       – Diğerleriİplikten imalat,[47]   
y Fasıl 62Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş veya tığ ile yapılmamış)   aşağıda belirtilenler hariç;  Kumaştan imalat 
    
    
6213 ve 6214Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:    
 – İşlemeli olanlarİplikten imalat[48], [49]  Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat,[50]  
 – Diğerleriİplikten imalat [51], [52]  En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213 ve 6214 pozisyonundaki  baskısız eşyanın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)        
6217Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları (6212 pozisyonundakiler hariç):            
 – İşlemeli olanlarİplikten imalat[53],  Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat[54]  
 – Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşyaİplikten imalat [55]  Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat [56]  
 – Yaka ve kol ağızları için iç astarlar (kesilmiş)– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat   
    
y Fasıl 63Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
6301 ila 6304Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:    
 –   Keçeden ve dokunmamış mensucattan–   Tabii liflerden, veya – kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat [57] 
 –   Diğerleri:    
 – – İşlemeli olanlarİplikten imalat [58][59]  Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat  
 – – Diğerleriİplikten imalat [60][61]   
6305Ambalaj için torba ve çuvallar      İplikten imalat [62] 
  6306  Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:    Kumaştan imalat 
    
    
6307Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat   
6308Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,  toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.   
y Fasıl 64Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, aşağıda belirtilenler hariç:6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.   
6406Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y Fasıl 65Başlıklar ve aksamı aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
65036501 pozisyonunda sınıflandırılan şapka taslakları, diskler ve üstüvanelerden mamul,  keçeden şapkalar veya diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)  İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat[63] 
    6505    Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde  (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)      İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat [64] 
y Fasıl 66Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
6601Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 67Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y Fasıl 68Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya   aşağıda belirtilenler hariç  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y 6803Kayagan taşı veya aglomere kayagan taşından eşya  İşlenmiş kayagan taşından imalat     
y 6812Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 
y 6814Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde)  İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil ) imalat 
Fasıl 69Seramik mamulleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 70Cam ve cam eşya   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y 7003, y 7004 ve y 7005  Yansıtıcı tabakası olmayan cam7001pozisyonundaki girdilerden imalat 
70067003, 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları   – SEMII standartlarına [65] göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka   -Diğerleri              7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat       7001 pozisyonundaki girdilerden imalat   
7007Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), veya lamine edilmiş camlardan]  7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 
7008Çok katlı yalıtım camları  7001 pozisyonundaki girdilerden imalat   
7009Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) (dikiz aynaları dahil)  7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 
7010Cam damacana, kavanoz, şişe,küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla  cam kesim işlemi   
7013Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla  cam kesim işlemi veya elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)   
y 7019Cam liflerinden (iplik hariç) eşya– Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden,     veya     – cam yününden     imalat   
y Fasıl 71Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası ; metal paralar   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y 7101Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi tutulmuş ve taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat     
y 7102, y 7103 ve y 7104İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)  İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan imalat 
7106, 7108 ve 7110Kıymetli metaller:    
 –   İşlenmemiş olanlar7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya 7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması, veya 7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması   
 – Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar  İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat 
y 7107, y 7109 ve y 7111  Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmiş)  Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden (işlenmemiş) imalat   
7116Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat     
7117Taklit mücevherat    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat   
y Fasıl 72Demir ve çelik   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7207Demir veya alaşımsız çelikten yarı-mamuller  7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat   
7208 ila 7216Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar  7206 veya 7207 pozisyonunda yer alan külçelerden, diğer ilk şekillerden veya yarı mamullerden imalat 
7217Demir veya alaşımsız çelikten teller  7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat   
y 7218,         7219 ila 7222  Yarı mamuller,         Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, çubuklar, profiller,7201, 7202, 7203, 7204 ve 7205 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden imalat     7218 pozisyonunda yer alan külçelerden, diğer ilk şekillerden veya yarı mamullerden imalat   
7223Paslanmaz çelikten teller  7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat   
y  7224,         7225 ila 7228  Yarı Mamuller         Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri,sıcak haddelenmiş çubuklar (düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar  7201, 7202, 7203, 7204 ve 7205 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden imalat     7206, 7207, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer alan külçelerden,  diğer ilk şekillerden veya yarı mamullerden imalat 
7229Diğer alaşımlı çelikten teller    7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat   
y Fasıl 73Demir veya çelikten eşya         aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y 7301Palplanşlar    7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat   
7302Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar  7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat   
7304, 7305 ve 7306Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller    7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat 
y 7307Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO No X5 CrNiMo 1712)Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35’ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi   
7308Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,  7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.       
y  7315Patinaj zincirleri  Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 74Bakır ve bakırdan eşya           aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
7401Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
7402Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotlarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
7403Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):   – Rafine edilmiş bakır       – Bakır alaşımları ve diğer elementler  içeren rafine edilmiş bakır      Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya bakır döküntü ve hurdalarından imalat   
7404Bakır döküntü ve hurdalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
7405Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 75Nikel ve nikelden eşya               aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
7501 ila 7503Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve hurdaları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 76Alüminyum ve alüminyumdan eşya            aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
7601İşlenmemiş alüminyum    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve   – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,  imalat veya   Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve hurdalarından elektroliz veya termal işlem yoluyla imalat   
7602Alüminyum döküntü ve hurdalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 7616Alüminyumdan eşya [(alüminyum tellerden tüller, mensucat, örgü ve kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz veya devamlı bantlar dahil)] alüminyumdan metal depluvayye          – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (bununla birlikte, sonsuz veya devamlı bantlar da dahil, mukavemetlendirici mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler ve alüminyum tellerden bunlara benzer girdiler veya alüminyum depluvayye kullanılabildiği) ve   –  kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 77Armonize Sistem Nomenklatüründe ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.    
y Fasıl 78Kurşun ve kurşundan eşya                   aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve   – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,  imalat   
7801İşlenmemiş kurşun    
     –    Rafine edilmiş kurşun‘İşlenmemiş’ veya ‘külçe’ kurşundan imalat   
     –    DiğerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.   
7802Kurşun döküntü ve hurdalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
y Fasıl 79Çinko ve çinkodan eşya             aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,  imalat   
7901İşlenmemiş çinko  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.   
7902Çinko döküntü ve hurdalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
y Fasıl 80Kalay ve kalaydan eşya                     aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
8001İşlenmemiş kalayÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8002 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. . 
8002 ve 8007Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan diğer eşyaÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
Fasıl 81Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya:    
 – Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve bunlardan mamul eşya  Ürünün yer aldığı pozisyon ile aynı pozisyonda yer alan kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
 – DiğerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
y Fasıl 82Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
82068202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)    8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, toplam kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takıma dahil edilebilir.   
8207El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımba ile delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dahil)  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve   -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,  imalat   
8208Mekanik makine ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve   – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,  imalat   
y 8211Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın)(kapanan budama çakıları dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç)    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları kullanılabilir.   
8214Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makineler, kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.   
8215Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.   
y Fasıl 83Adi metallerden çeşitli eşya   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
y 8302Binalar için diğer donanım,tertibat ve benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcılarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.   
y 8306Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemek koşuluyla kullanılabilir.   
y Fasıl 84Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları     aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,  imalat.   
y 8401Nükleer yakıt elemanlarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.   
8402Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,  imalat.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8403 ve y 8404Merkezi ısıtma kazanları (8402 pozisyonundakiler hariç) ve merkezi ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar    8403 ve 8404 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.  
8406Buhar türbinleri    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
8407Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
8408Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
8409Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 8408 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
8411Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,  imalat.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8412Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden makineler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat     
y 8413Döner pozitif hareketli pompalar– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,  imalat.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
y 8414Sanayide kullanılan vantilatör ve benzerleri– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,  imalat.Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8415Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen  imalat   
8418Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (8415 pozisyonundaki klima cihazları hariç)    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan tüm menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
y  8419Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton sanayiine mahsus makineler      – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, ürün  ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
8420  Kalenderler ve diğer hadde makineleri (metal veya cam hadde makineleri hariç) ve bu makinelerin silindirleri    – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, ürün  ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
8423Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8425 ila 8428Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus makine va cihazlar    – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
8429Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makineler, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makineler ve yol silindirleri:  
 –  Yol silindirleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat   
 – Diğerleri– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
8430Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makine ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makineleri; kar küreyicileri ve püskürtücüleri– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
y  8431Sadece ve esas itibariyle yol silindirlerinde kullanılmaya mahsus aksam ve parçalarKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen imalat   
8439Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makine veya cihazlar– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, ürün  ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
8441Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makine ve cihazlar (her cins kesme makine ve cihazları dahil) – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, ürün  ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
    
8444 ila 8447Bu pozisyonlarda yer alan tekstil sanayiinde kullanılmaya mahsus makineler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
y 84488444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil makinelerinde kullanılmaya mahsus yardımcı makine ve cihazlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
8452        Dikiş makineleri (8440 pozisyonundaki kitap dikme makineleri hariç ); özellikle dikiş marinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş makinelerinin iğneleri:          
 – Dikiş makineleri (yalnız düz dikiş yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 16 kg.ı, motorlu olanlarının da başları motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler)        – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen, – başın (motorsuz) montajında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin menşeli tüm girdilerin kıymetini aşmadığı, ve – kullanılan zigzag, ip germe ve çengel mekanizmasının halihazırda menşeli olması gereken, imalat   
 – DiğerleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat   
8456 ila 84668456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan makineli aletler, bunların aksam, parça ve aksesuarları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen  imalat 
8469 ila 8472Büro makineleri (örneğin, yazı makineleri, hesap makineleri, otomatik bilgi işlem makineleri, teksir makineleri, tel zımba makineleri)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
8480Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları, döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8482Her nevi rulmanlar– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8484Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
8485Bu faslın başka yerinde belirtilmeyen, elektrik konektörleri, izolatörleri, bobinleri, bağlantıları veya diğer elektrik özellikleri taşımayan makine parçalarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
  y 8486                                                                                       8487  -Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler ve bunların aksam ve parçaları   -metalleri kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma yoluyla işlemeye mahsus makina ve aletler (presler dahil) ve bunların aksam ve parçaları   – taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar ve bunların aksam ve parçaları     -ışığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske veya ağ elde etmede kullanılan türde model üretim cihazları ve bunların aksam ve parçaları   -kalıplar, enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar     – Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus makinalar                           Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat                                             Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat             Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat                                                              Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat  
y Fasıl 85Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı   aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat  
8501Elektrik motorları ve jeneratörler (elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç)  – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8503 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
8502Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri    – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 pozisyonlarında sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
y8504Otomatik bilgi işlem makinelerine mahsus güç sağlama üniteleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen  imalat   
    
y8518Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri  – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8519Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen  imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.  
8521Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video-tuner ile birlikte olsun olmasın)    – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan tüm menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
8522Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça ve aksesuarı  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
8523Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus kayıt yapılmamış diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları ve diğer mesnetler (37. Fasıldaki ürünler hariç):  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
8524Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus kayıt yapılmış diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları ve diğer mesnetler (37. Fasıldaki ürünler hariç)  
        –   disk imaline mahsus matris ve kalıplar     Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat     
    
 – Diğerleri– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
8525Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar ( alıcı cihazı veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar vermeye  mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8526Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları    – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen  imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8527Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8528Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
8529Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:   Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
 –  Sadece veya esas itibariyle video (görüntü) kayıt veya tekrar verme cihazlarına mahsus olanlar    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat     
      –   Diğerleri– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.  
  8535 ve 8536  Elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devre sinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı  – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
    
8537Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar,konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. Fasılda yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol cihazları (8517 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç)    – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
y 8541Diyotlar,transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; henüz chip halinde kesilmemiş disk (wafer) hariç– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
    y 8542    Elektronik entegre devreler    
  – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’unu geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
    
8544İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil)  ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
8545Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metalsiz)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat 
8546Her tür maddeden elektrik izolatörleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen imalat   
8547Elektrikli makine, cihaz,alet veya elektrik tesisatları için tamamıyla izole edici maddelerden mamul (montaj  amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil ) izole edici bağlantı parçaları (örneğin;vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat 
8548Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları ;kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri ; bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makine, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları      Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat                             
y Fasıl 86Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil ) trafik sinyalizasyon cihazları aşağıda belirtilenler hariç,  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat         
8608Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektromekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y Fasıl 87Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler hariç, taşıtlar  ve  bunların aksam, parça ve aksesuarları   aşağıda belirtilenler hariç,  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat 
8709Fabrika, antrepo, liman veya havalimanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus , kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8710Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8711Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler    
 -silindir hacmi aşağıda belirtilen kapasitede içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:    
 -50 cm3.ü geçmeyenler– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat
 – – 50 cm3.ü geçenler– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat  
 – Diğerleri– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat  
y 8712Bilyalı rulmansız bisikletler8714 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat  
8715Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar ve bunların aksam ve parçaları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat  
8716Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y Fasıl 88Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları       aşağıda belirtilenler hariç;   Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 8804Rotoşütler8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8805Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat  
 Fasıl 89Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer alan gemi tekneleri kullanılmayabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 90Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı     aşağıda belirtilenler hariç;  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9001Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (8544 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontak lensler dahil) prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat 
9002Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat 
9004Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat 
y 9005Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri (astronomik yansıtıcı teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç)            – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y 9006Fotoğraf makineleri (sinematografik olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle çalışan flaş lambaları hariç)    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9007Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın)    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9011Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y 9014Diğer seyrüsefer alet ve cihazları    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını  geçmeyen imalat   
9015Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9016Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9017Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler (çizim makineleri, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler gibi)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9018Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil):    
 – Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla donatılmış olanlar)  9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
 – Diğerleri– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9019Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9020Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9024Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makine ve cihazlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9025Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine halde olanları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9026Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) (9014, 9015, 9028 veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9027Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını  geçmeyen imalat   
9028Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil)    
 – Aksam ve parçalarKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
 – Diğerleri– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9029Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzerleri; hız göstergeleri ve takometreler (9014 ve 9015 pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9030Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları (9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9031Bu Fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makineleri; profil projektörleri  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9032Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
903390. Fasılda yer alan makine, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
y Fasıl 91Saatler ve bunların aksam ve parçaları     aşağıda belirtilenler hariç;  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
9105Diğer saatler    -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9109Saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş)    -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9110Tamamlanmış saat veya saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinelerinin taslakları    – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9111Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9112Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9113Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:    
 – Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) veya kıymetli metallerle kaplanmış olanlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
 –   DiğerleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 92Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
Fasıl 93Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 94Mobilyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar   aşağıda belirtilenler hariç;   Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y  9401 ve y 9403Adi metalden mobilya (Metrekare ağırlığı 300 gram veya daha az olan dolgusuz  pamuklu kumaş kaplanmış)     Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   veya  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
  9401 veya 9403 pozisyonlarındaki girdilerle kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu mensucattan , – Mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini aşmaması, ve 
  – kullanılan diğer girdilerin menşeli olması ve 9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki bir pozisyonda yer alması koşullarıyla, imalat   
9405Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
9406Prefabrik yapılar    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 95Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
9503Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş modeller ve benzeri modeller (hareketli olsun olmasın); her tür bilmeceler (puzzle)    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
y 9506 Golf sopaları ve bunların aksamı  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf sopası başları yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş bloklar kullanılabilir.   
y Fasıl 96Çeşitli mamul eşya   aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y  9601 ve y 9602Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel ve mineral maddelerden eşya  Ürünle aynı pozisyonda yer alan yontulmaya elverişli ‘işlenmiş’ girdilerden imalat   
y  9603Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve paspaslar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
9605  İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları    Takımı oluşturan eşyalardan her biri takım içerisinde olmaması halinde kendisine uygulanacak kuralı karşılamalıdır. Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam kıymetleri takımın  fabrika çıkış fiyatının %15’ ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.   
9606Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
9608Bilyeli kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 pozisyonundaki eşya hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir.   
9612Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz)  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
y 9613Piezo-ateşleyici çakmaklarKullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat   
y 9614Pipolar ve pipo lüleleriKabaca şekil verilmiş bloklardan imalat   
Fasıl 97Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   

Ek-2a 7 NCİ MADDE  UYARINCA İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN MADDELERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VE İŞLEM LİSTESİNDEN İSTİSNALAR

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma’da yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma’nın diğer bölümlerine bakılması gereklidir.

Ortak Hükümler

 1. Aşağıdaki tabloda tanımlanan eşya için, ek-2-’de yer alan kuralların yerine, aşağıda belirtilen kurallar da uygulanabilir.
 2. Bu ek uyarınca kullanılan menşe ispat belgesinde aşağıdaki İngilizce ibare yer alır:

“Derogation – Annex II (a) of Protocol … – Materials of HS heading No … originating from … used.”

Bu ibareler, Protokol’ün 16 ncı maddesinde bahsi geçen EUR.1 dolaşım belgelerinin 7 nolu kutucuğunda ya da 21 nci maddede bahsi geçen fatura beyanında yer alır.

 • Bu ek’in uygulanabilmesini teminen Türkiye ve Morityus gerekli tedbirleri alılar.
AS KoduÜrünün TanımıMenşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler
y Fasıl 4Süt Ürünleri, Fasıl 17’de yer alan girdilerin ağırlık itibariyle en fazla %20 olduğu ürünler  Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamaıyla elde edildiği imalat,   
Fasıl 6Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları,  Kullanılan Fasıl 6’te yer alan tüm girdilerin tamaıyla elde edildiği imalat,   
y Fasıl 8Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları   Fasıl 17’de yer alan girdilerin ağırlık itibariyle en fazla %20 olduğu ürünler    Kullanılan Fasıl 8’de yer alan tüm girdilerin tamaıyla elde edildiği imalat,   
    1101Buğday unu veya mahlut unuÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 12Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
     1301Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve  yağ reçineler (pelesenkler gibi),Kullanılan 1301 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,   
y 1302Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler: (tadil edilmiş olsun olmasın):   -Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş)  Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,   
y 1506Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):   Katı fraksiyonların dışında kalanlar          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 1507 ila y 1515Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları   soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı, outikika yağı, mirtle mumu ve Japon mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile teknik veya sınai amaçlarla kullanılan yağlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)   1509 ve 1510 pozisyonlarında yer alan zeytinyağları dışında kalanlar        Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat             Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 1516Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):   “opal wax” olarak adlandırılan hidrojene hint yağının katı ve sıvı yağları ile bunların fraksiyonları:                  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat                                                
y Fasıl 18Kakao ve kakao müstahzarları: – Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat                    
y 1901Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar):   – Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:                                  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
1902Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canellonigibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):   -Ağırlık itibariyle %20 veya daha az et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler   -Ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler                  Kullanılan Fasıl 11’de yer alan tüm girdilerin menşeli olduğu imalat     Kullanılan Fasıl 11’de yer alan tüm girdilerin menşeli olduğu,Kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan girdilerin tamamen elde edilmiş olduğu, imalat 
1903Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)   En fazla % 20 oranında 1108.13 alt pozisyonunda (patates nişastası) yer alan girdiler içerenler          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
1904Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç )   Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:  1806 pozisyonu dışında kalan herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve   Kullanılan Fasıl 11’de yer alan girdilerin menşeli olduğu,   imalat. 
1905Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler  Kullanılan Fasıl 11’de yer alan tüm girdilerin menşeli olduğu imalat. 
y Fasıl 20Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar; 0711.51 alt pozisyonunda yer alanlar dışındaki maddelerden2002, 2003, 2008 ve 2009 pozisyonlarında yer alanlar dışındaki maddelerdenAğırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:    Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,   
y Fasıl 21Muhtelif yenilebilir müstahzarlar: Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 4 ve Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:  Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,   
y Fasıl 23Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 2, 4 ve 17’de yer alan mısır ve diğer girdiler içermeyenler: Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,   

Ek-3 DOLAŞIM BELGESİ VE DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEKLERİ

 1. EUR.1 Dolaşım Belgesi, bir örneği bu ek’te yer alan formun doldurulması şeklinde düzenlenir. Bu formlar,  ihracatçı Tarafın resmi dillerinden birisinde ve ihracatçı Tarafın iç mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Elle doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.
 • Her bir form 210×297 mm ebadında olmalıdır. Uzunlukta en fazla eksi 5 mm veya artı 8 mm’lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2’den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.
 • Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

DOLAŞIM BELGESİ

1.        İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)            EUR.1                 No A              000.000
 Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz.
 2.    ………………………………………………………..                                               ve       …………………………………………………………       arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.  
3.        Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)     (ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)  
 4.        Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar          5.        Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı        
6.        Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)                      7.        Gözlemler                            


8.        Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri[66]; Eşyanın tanımı.                                                                   9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)                                                  10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)                                               
11.    GÜMRÜK VİZESİ                  Onaylanan Beyan      İhraç Belgesi2      Form……………………………………………………………………. No…………….      Gümrük İdaresi…………………………………………..       Düzenleyen Ülke veya  Alan………………………….      Yer  ve Tarih …………………………………………………………………………..             ……………………………………………………………………………………………                                                             (İmza)                                                                                       Mühür                                 12. İHRACATÇI BEYANI        Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.             Yer ve tarih……………………………………………………………                          ……………………………………………………………………………….                                                     (İmza)
13.      DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMI:14.      KONTROLÜN SONUCU
               Yapılan kontrol  bu sertifikanın (*)  
           Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve  içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.  
             Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)  
Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.       ………………………………………………………………                                                                           (Yer ve tarih)                                                                                        Mühür       ………………………………………………………………………………….                                                  (İmza)              ……………………………………………………………                                                                     (Yer ve  tarih )                                                                                   Mühür       ………………………………………………………………………… (İmza)   ________________________ (*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

NOTLAR

 1. Belgeler, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez.  Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke veya alanın gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
 • Belgeye kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.
 • Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU

1.        İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)                  EUR.1                 No A              000.000
 Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz.
 2.    ………………………………………………………..                                               ve       ………………………………………………………… arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur  
3.        Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)             (ilgili ülkeler, ülke  grupları veya alanlarını yazınız.)                        
 4.       Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar5.        Varış ülkesi                            ülkeler grubu veya alanı        
6.        Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)                      7.        Gözlemler                         
8.        Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri[67] Eşyanın tanımı.                                             9.  Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)  10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)                                                  

İHRACATÇI  BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

        Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini  İZAH;

                          ……………………………………………………………………………………………….

                          ……………………………………………………………………………………………….

                          ……………………………………………………………………………………………….

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ[68]

                          ……………………………………………………………………………………………….

                          ……………………………………………………………………………………………….

                          ……………………………………………………………………………………………….

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 

Ederim.

                                                                                                              ………………………………………………………

                                                                                                                                            (Yer ve tarih)

                                                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                                                                             (İmza)

Ek-4 FATURA BEYANI METNİ

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

Türkçe Uyarlama

İşbu belge (Gümrük Onay No:…(1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ……(2) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

İngilizce Uyarlama

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

                                                                                                            ………………………………………………… (3)

                                                                                                                              (Yer ve Tarih)

                                                                                                            …………………………………………………. (4)

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

(1) “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

(2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir

(3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

(4) İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

Ek- 5a TERCİHLİ MENŞE STATÜSÜNE SAHİP ÜRÜNLER İÇİN TEDARİKÇİ BEYANI

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu ………………….Fatura’da(1) yer verilen eşyanın …………….’da(2) üretildiğini ve Türkiye ile Morityus arasındaki tercihli ticaret için menşe kurallarını karşıladığını BEYAN,

Gerektiği hallerde işbu beyanın doğruluğuna ilişkin kanıtları gümrük idaresine sunmayı TAAHHÜT ederim.

………………………………………(3)…………………………………………………………..(4)

………………………………………………………..(5)

NOT

Yukarıda yer alan, ve aşağıda yer verilen dipnotlara uygun bir şekilde doldurulan metin, tedarikçi beyanını oluşturur. Dipnotlar kopya edilmemelidir.

________________

 • Eğer Fatura’da yer alan eşyanın sadece bir bölümü söz konusu ise bu husus açıkça belirtilmeli veya işaretlenmeli ve bu ifade beyana şu şekilde yazılmalıdır: “ İşbu Faturada listelenen ve  işaretlenen ……………., ………………………….’da üretilmiştir.

Eğer madde 27 (3) çerçevesinde fatura dışındaki bir belge ya da faturanın eki kullanılıyorsa, “fatura” kelimesi yerine söz konusu belgenin adı kullanılmalıdır.

 • Türkiye, Morityus veya AKP ülkeleri. Morityus ya da AKP ülkeleri verildiğinde, ilgili EUR.1 belgelerinin numaraları ve mümkün olması halinde gümrük giriş numaraları verilmek suretiyle bu EUR.1 belgelerini elinde bulunduran Türk Gümrük İdarelerine de atıfta bulunulmalıdır.
 • Yer ve Tarih
 • İsim ve Firmadaki görevi
 • İmza

Ek-5b TERCİHLİ MENŞE STATÜSÜNE SAHİP OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN

TEDARİKÇİ BEYANI

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu ………………….Fatura’da(1) yer verilen eşyanın …………….’da(2) üretildiğini ve tercihli ticaret için Türkiye, Morityus veya AKP ülkeleri menşe statüsüne sahip olmayan parçalar veya maddeler içerdiğini beyan ederim.

………………………………………(3)…………………………………………….(4)…………………………………….(5)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(6)

Gerektiği hallerde işbu beyanın doğruluğuna ilişkin kanıtları gümrük idaresine sunmayı taahhüt ederim.

………………………………………(7)…………………………………………………………..(8)

………………………………………………………..(9)

NOT

Yukarıda yer alan, ve aşağıda yer verilen dipnotlara uygun bir şekilde doldurulan metin, tedarikçi beyanını oluşturur. Dipnotlar kopya edilmemelidir.

__________________

 • Eğer Fatura’da yer alan eşyanın sadece bir bölümü söz konusu ise bu husus açıkça belirtilmeli veya işaretlenmeli ve bu ifade beyana şu şekilde yazılmalıdır: “İşbu Faturada listelenen ve  işaretlenen ……………., ………………………….’da üretilmiştir.”

Eğer Madde 27(3) çerçevesinde fatura dışındaki bir belge ya da faturanın eki kullanılıyorsa, “fatura” kelimesi yerine söz konusu belgenin adı kullanılmalıdır.

 • Türkiye, Morityus veya AKP ülkeleri
 • Her zaman tanım verilmelidir. Tanım yeterli olmalı ve söz konusu eşyanın tarife sınıflandırmasına izin verecek düzeyde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır.
 • Gümrük kıymeti yalnızca gereken durumlarda verilmelidir.
 • Menşe ülkesi yalnızca gereken durumlarda verilmelidir. Verilecek menşe bilgisi, tercihli menşee ilişkin olmalı ve diğer tüm menşe ülkeleri “üçüncü ülke” olarak yazılmalıdır.
 • “…ve Türkiye, Morityus ve AKP ülkesinde aşağıdaki işleme tabi tutulmuştur: ………………………………..” ibaresi, eğer böyle bir bilgi gerekiyorsa yapılan işlemin tanımıyla birlikte verilmelidir.
 • Yer ve Tarih
 • İsim ve Firmadaki görevi
 • İmza

Ek-6 BİLGİ SERTİFİKASI

 1.   Bilgi Sertifikası olarak, bir örneği bu ek’te yer alan form kullanılır ve bu form  bu Anlaşmanın yapıldığı dillerden birisinde ve ihracatçı Tarafın iç mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Form, bu dillerden birisinde doldurulur. Elle doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.
 • Her bir form 210×297 mm ebadında olmalıdır. Uuzunlukta en fazla eksi 5 mm veya artı 8 mm’lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2′den az olmamalıdır.
 • Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır.
1.Tedarikçi (1) MORİTYUS ile TÜRKIYE arasındaki tercihli ticarette dolaşım sertifikası düzenlenmesinde kullanılan   BİLGİ SERTİFİKASI
    
    
   
2.Malın gönderildiği Şahıs (1)   
3.İşlemi yapan (1) 4. İşçilik veya işlemin gerçekleştirildiği ülke  
6.İthalat gümrük idaresi (1)    5. Resmi kullanım içindir
7.İthalat Belgesi (2)  
 Form :……………………………………No :……………….. ………………………… 
Seri : ………………………….………………………………………… 
 Tarih      
 
  VARIŞ ÜLKESİNE GÖNDERİLEN EŞYA:
8.Işaretler, numaralar, miktar ve paket türü:9. Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi pozisyon/alt pozisyon numarası (AS Kodu):10. Miktar(1)
    
   11. Kıymet (4)    
  KULLANILAN İTHAL EŞYA
12.Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi pozisyon/alt pozisyon numarası (AS Kodu):13. Menşe Ülkesi14. Miktar (3)15. Kıymet (2)(5)
     
16.Uygulanan İşçilik ve İşlemin Niteliği
17.Görüşler   
18. GÜMRÜK ONAYI19. TEDARİKÇİNİN BEYANI
 Onaylanan Beyanname: Aşağıda imzası olan ben, işbu sertifikada yer verilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
    
 Belge : ………………………  
 Form : ……………………………..No :……… ——————————–    
 Gümrük İdaresi :………………..………………………………..Yer :……………………Tarih:……………………………
 Tarih      
    
    Resmi Mühür           
 —————————————. (İmza).……………. ………………… ……………………………………. ……………….. (İmza)

______________

(1)(2)(3)(4)(5) Arkada bulunan dipnotlara bakınız.


DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ
KONTROLÜN SONUCU
Aşağida imzası bulunan Gümrük Memuru tarafından bu bilgi sertifikasının doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.Aşağida imzası bulunan Gümrük Memuru tarafından yürütülen bu bilgi sertifikasının doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü, işbu sertifikanın:
  
 a) Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve  içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir. (*)
  
  
 b) Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarını karşılamadığını göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.) (*)
  
  
  
——————————————————————————————————————————————————————————————
(Yer ve tarih)(Yer ve tarih)
  
Resmi Mühür    Resmi Mühür            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Memurun imzası)(Memurun imzası)
  
  
 (*) Uygun olmayanı siliniz

DİPNOTLAR

————————-             

 • Şahıs veya Şirket ismi ve tam adresi
 • İsteğe bağlı bilgi
 • KG, hl, m3 veya diğer ölçü birimleri
 • Paketler de içerisinde bulunan eşya ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, paketin, paketlenen eşya için normal olarak değerlendirilebilecek türden olmaması ve paketleme fonksiyonu dışında, bu fonksiyonu aşan bir değere sahip olması durumunda bu hüküm uygulanmaz.
 • Kıymet, menşe kuralları hükümlerine uygun bir şekilde belirtilmelidir.

Ek-7 GELİŞMEKTE OLAN KOMŞU ÜLKELER

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulamasında, aşağıdaki tanım geçerlidir:

“Birbiriyle uyumlu coğrafi birliğe ait olan gelişmekte olan ülkeler” ifadesi aşağıdaki listelenen ülkeleri ifade eder:

Afrika: Cezayir,  Mısır,  Libya,  Fas, Tunus,

Asya: Maldivler

Ek-8 AKP ÜLKELERİ

Bu Yönetmelikteki “AKP ülkeleri” aşağıda listelenen ülkeleri ifade eder:

– Angola

– Antigua ve Barbuda

– Bahamalar

– Barbados

– Belize

– Benin

– Botsvana

– Burkina Faso

– Burundi

– Kamerun

– Cape Verde

– Orta Afrika  Cumhuriyeti

– Çad

– Cook Adaları

– Fildişi sahilleri

– Demokratik Kongo Cumhuriyeti

– Cibuti

– Dominika

– Dominik Cumhuriyeti

– Ekvator Ginesi

– Eritre

– Etiyopya

– Mikronezya Federe Devletleri

– Fiji

– Gabon

– Gambiya

– Gana

– Grenada

– Gine

– Gine Bisav

– Guyana

– Güney Afrika

– Haiti

– Jamaika

– Kenya

– Kiribati

– Lesoto

– Liberya

– Madagaskar

– Malavi

– Mali

– Marshall Adaları

– Moritanya

– Mozambik

– Namibya

– Nauru

– Nijer

– Niue

– Nijerya

– Palau

– Papua Yeni Gine

– Kongo Cumhuriyeti

– Ruanda

– St Kitts ve Nevis

– St Lucia

– St Vincent ve Grenadine Adaları

– Samoa

– Sao Tome ve Principe

– Senegal

– Seyşeller

– Sierra Leone

– Solomon Adaları

– Somali

– Sudan

– Surinam

– Svaziland

– Tanzanya

– Togo

– Tonga

– Trinidad ve Tobago

– Tuvalu

– Uganda

– Komorlar

– Vanuatu

– Zambiya

– Zimbabve

Ek-9 DENİZ AŞIRI ÜLKELER VE TOPRAKLAR

Bu Yönetmelikteki ‘Deniz aşırı ülkeler ve topraklar’ ifadesi aşağıda listelenen Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşma’nın 4. Kısmında atıfta bulunulan ve aşağıda yer alan ülke ve toprakları ifade eder:

(Bu listenin, bu ülke ve toprakların statüleri veya gelecekte bu statülerde olabilecek değişiklikler üzerinde hükmü yoktur.)

 1. Danimarka Krallığı ile ayrıcalıklı ilişkilerde bulunan ülke:

Grönland.

 • Fransa Cumhuriyeti’nin toprak kollektiviteleri:

Yeni Kaledonya ve bağlı devletler,

Fransız Polinezyası,

Fransız Güney ve Antartik Bölgesi

Wallis ve Futuna Adaları,

 • Fransız Cumhuriyeti’nin bölgesel toplulukları:

Mayotte,

Saint Pierre ve Miquelon.

 • Hollanda Krallığı’nın deniz aşırı ülkeleri:

Aruba,

Hollanda Antilleri:

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

Saint Martin (Sint Maarten).

 • İngiliz deniz aşırı ülke ve bölgeleri:

Anguilla,

Cayman Adaları,

Falkland Adaları,

     Güney Georgia ve Güney Sandvich Adaları,

     Montserrat,

     Pitcairn,

     Saint Helena, Ascension Adası, Tristan da Cunha,

     İngiliz Antartik Bölgesi,

     Turks ve Caicos Adaları,

     İngiliz Virgin  Adaları.


([1]) Bu örnek açıklama amaçlıdır. Yasal olarak bağlayıcılığı yoktur.

([2]) Kombine Nomanklatür’ün 27. Fasıl Ek 4(b) nolu Açıklama Notu’na bakınız.

[3] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

[4] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

[5] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

[6] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

[7] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

[8] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

[9] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

[10] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

[11] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

[12] Fasıl 32’deki Not 3’e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendir.

[13] Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir “grup” olarak kabul edilir.

[14] “Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

[15] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

[16] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

[17] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

[18] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

[19] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

[20] Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (örn.Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-16’ ya göre ölçülen optik geçirgenliği %2 den az olan yapraklar.

[21] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[22] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[23] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[24] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[25] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[26] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[27] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[28] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[29] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[30] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[31] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[32] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[33] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[34] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[35] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[36] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[37] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[38] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[39] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[40] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[41] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[42] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[43] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[44] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[45] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[46] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[47] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[48] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[49] Bakınız Giriş Notu 6.

[50] Bakınız Giriş Notu 6.

[51] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[52] Bakınız Giriş Notu 6.

[53] Bakınız Giriş Notu 6.

[54] Bakınız Giriş Notu 6.

[55] Bakınız Giriş Notu 6.

[56] Bakınız Giriş Notu 6.

[57] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[58] Bakınız Giriş Notu 6.

[59] Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

[60] Bakınız Giriş Notu 6.

[61] Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

[62] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[63] Bakınız Giriş Notu 6.

[64] Bakınız Giriş Notu 6.

[65] SEMII –  Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.

[66]Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

2Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.

[67]Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

[68]Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu