İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/ 4)

13.02.2010-27492 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/6 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK II’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, EK I’de yer alan tabloda gösterilen Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde uzatılmasına, ek mali yükümlülüklerin uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü yılları için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile yapılan ön danışma görüşmelerinin sürdürülmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TUTARLARI

GTP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Çift)
1.Dönem
(10.8.2009-9.8.2010)
2.Dönem
(10.8.2010-
9.8.2011)
3.Dönem
(10.8.2011-9.8.2012)
64.02 (1)(2) Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar 1,70 1,65 1,60
64.03(1)(2) Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar 2,55 2,50 2,45
64.04(1)(2) Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar 1,70 1,65 1,60

(1) 6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.
(2) 6402.99.50; 6402.99.91; 6403.51.11; 6403.51.91; 6403.59.31; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91; 6403.91.11; 6403.91.91; 6403.99.31; 6403.99.50; 6403.99.91; 6404.19.10.00.11; 6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10 gümrük tarife istatistik pozisyonları için 1,20 ABD Doları/Çift olarak uygulanır.
EK II
AYAKKABI İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 • Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

 • Soruşturmanın Başlatılması

Ayakkabı ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler adına İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinasyonunda, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden, 04/06/2009 tarih ve 27248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/6 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

 • Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşya, 64.02, 64.03 ve 64.04 GTP’lerinde sınıflandırılan ayakkabılardır[1].
 

 • Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üretime ilişkin olarak, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinasyonunda, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş.’den sağlanan bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu grup Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.
 

 • İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 24/7/2009 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Müsteşarlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
 

 • Sonuçların Değerlendirilmesi

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 26/1/2010 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.
 

 1. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
 • Mutlak İthalat
İthalat
(Çift)
2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
28.507.632 34.199.593 31.261.885 36.025.987 20.610.118

Soruşturma konusu eşyanın ithalatı, 2006 yılında bir önceki yıla göre %20 oranında artmış, 2007 yılında ise %9 oranında azalmıştır. 2008 yılında ithalat %15 oranında artmıştır. İthalat, 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 2008 yılının aynı dönemine göre %9 oranında gerilemiştir.
 

 • İthalatın Yerli Üretime Oranı
İthalat/Yerli Üretim
(%)
2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
18,3 19,8 19,3 23,9 25,8

Korunma önleminin uygulamaya girdiği yıl olan 2006’da %19,8 olarak gerçekleşen ithalatın yerli üretime oranı, 2008 yılında %23,9’a yükselmiştir. İthalatın yerli üretime oranı 2009 Ocak-Haziran döneminde %25,8 olarak gerçekleşmiştir.
 

 • İthalatın Piyasa Payı
İthalatın Piyasa Payı
(%)
2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
20,6 21,9 22,0 26,1 27,2

2005 yılında % 20,6 olan ithalatın piyasa payı 2008 yılında %26’ya ulaşmıştır. 2009 yılı ilk 6 aylık döneminde ithalatın yurt içi piyasadan %27 oranında pay aldığı görülmektedir.
 

 • Ülkeler İtibariyle İthalat
ÜLKELER 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009/6 (%)
ÇİN HALK CUM. 76,0 70,3 70,3 70,3
VİETNAM 7,1 10,0 10,2 11,3
ENDONEZYA 3,7 6,4 8,0 9,0
BREZİLYA 1,9 2,2 2,4 2,4
HİNDİSTAN 0,7 0,8 1,1 1,8
İTALYA 3,0 2,8 2,2 1,5
TAYLAND 1,6 1,8 1,3 0,0
SURİYE 0,2 1,3 0,8 0,5
İSPANYA 0,9 0,9 0,9 0,6
MALEZYA 0,7 0,3 0,2 0,3
DİĞER 4,2 3,2 2,6 2,3

Soruşturma konusu eşyanın ithalatında Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) payı 2006 yılında %76 olurken, 2007 yılında %70’e gerilemiştir. 2008 ve 2009 yılının ilk 6 aylık döneminde ÇHC’nin payı %70 olmuştur. 2006-2009 döneminde Vietnam ve Endonezya menşeli ithalatın payı belirgin şekilde artmıştır.
 
3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER

 • Tüketim
Tüketim
(Milyon Çift)
2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
138 156 142 138 74

Soruşturma konusu eşyanın 2006 yılında 156 milyon çift olan tüketimi 2008 yılında 138 milyon çifte gerilemiştir.
 

 • Üretim
Üretim
(Milyon Çift)
2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
156 173 162 151 80

Ayakkabı üretimi 2005 yılında 156 milyon çift olarak gerçekleşirken, 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla 173 ve 162 milyon çift olmuştur. Ayakkabı üretimi 2008 yılında 151 milyon çifte gerilemiştir.
 

 • Yurt içi Satışlar
Yurt içi Satışlar
(Milyon Çift)
2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
110 122 111 102 55

Yurt içi satışlar 2005 yılında 110 milyon çift iken, 2006 yılında artış göstererek 122 milyon çifte ulaşmıştır. Daha sonraki iki yılda düşüş gösteren yerli üreticilerin yurtiçi satışlarında 2009 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar artış kaydedilmiştir.
 

 • Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
Kapasite
(Milyon Çift)
385 385 385 385 206
KKO (%) 41 45 42 39 39

Yerli üreticilerin toplam ayakkabı üretim kapasitesi 2005-2008 döneminde aynı düzeyde kalmıştır. 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde kapasite de artış kaydedilmiştir. Kapasite kullanım oranı %45’e ulaştığı 2006 yılı dışında 2005-2008 döneminde %40’lar seviyesinde seyretmiştir.

 • İstihdam
İstihdam (Endeks, 2005=100) 2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
100 105 97 98 102

Sektörde istihdam edilen kişi sayısına ilişkin olarak 2005 yılında 100 olan endeks 2006 yılında 105’e yükselmiş, 2008 yılında ise 98’e gerilemiştir. İstihdam endeksi 2009 yılının ilk yarısında 102’ye yükselmiştir.

 • İşgücü Verimliliği
Verimlilik (Endeks, 2005=100) 2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
100 106 106 101 104

2005 yılında 100 olan verimlilik endeksi 2006 yılında artarak 106 seviyesine yükselmiştir. 2008 yılında 101 endeks olarak hesaplanan verimlilik endeksi, 2009 yılının ilk yarısında 104 olmuştur.

 • Kârlılık
Kârlılık
(% – Endeks)
2005 2006 2007 2008 2009
(1-6)
100 307 230 77 230

Ayakkabı yerli üreticilerinin karlılık oranları ortalamasının özellikle 2006 yılından itibaren önemli oranda düştüğü görülmektedir.

 • Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri
 1. a) Eğitim:

Başvuru sahibi taraflarca sektöre özel eleman yetiştirilmesi amacıyla Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi açılmıştır. Sektördeki tasarımcı eksikliğinin giderilmesi ve teknoloji geliştirilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek YO’nda tasarım ve üretim programı konulmuştur. Aynı amaçla Sektör Arama Konferansı düzenlenmiştir. Başvuru sahibi taraflarca İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Ayakkabı ve Çanta Tasarım Dersi verilmeye başlanmıştır.

 1. b) Tanıtım-Tasarım:

Başvuru sahibi taraflarca, Türk Derisi tanıtıcı etiket ve logo çalışması yapılmış, tanıtım amacıyla fuarlar düzenlenmiş ve uluslararası fuarlara etkin katılım sağlanmıştır. Tasarım geliştirilmesi amacıyla Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde dizayner yarışmaları ve tasarım yarışmaları düzenlenmiştir.

 1. c) Deri ve Deri Ürünleri Sektör Stratejisi:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Stratejik Eylem Planı ile öngörülen değişim ve dönüşüm sürecinde sektörün yüksek kalitede moda, tasarım, marka ve bilgi bazlı ürünlerin üretildiği ve satıldığı bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanmakta ve bu planda iş ortamının geliştirilmesi ile işletme kapasitelerinin desteklenerek işletme rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik tedbir ve destekler yer almaktadır.
 
4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Ayakkabı ithalatı korunma önleminin yürürlüğe girmesi ile birlikte önce gerilemiş, ancak daha sonra belirli bir artış trendine girmiştir. Korunma önleminin ayakkabı ithalatındaki artış eğilimini durdurmasa da, yerli üreticilerin piyasa payının azalmasını önleyecek şekilde etkilediği ve kontrolsüz, ani ve keskin ithalat artışına engel olduğu anlaşılmaktadır.
Soruşturma kapsamında yerli üreticilerden alınan bilgilerin incelenmesinden, ayakkabı yerli üretiminde ekonomik göstergelerin belirli bir düzelme yoluna girdiği, buna göre yerli üreticilerin uyum sağlamakta olduğuna ilişkin kanıtların var olduğu, ancak 2008 yılının ikinci yarısında etkisini gösteren ve talebi daraltan finansal krizin de etkisiyle sektördeki düzelmenin geciktiği değerlendirilmektedir. Bu bakımdan korunma önlemi ile yerli üreticilerin ekonomik göstergeleri üzerinde meydana gelecek olan ve yerli üreticiler tarafından alınan uyum önlemleriyle de pekiştirilen düzelme ve yeni oluşan rekabet şartlarına uyum sürecinin zaman alacağı ve bunun ilk korunma önlemi süresini aşacağı anlaşılmıştır.
Korunma önleminin yürürlüğe girmesinden sonra yerli üreticilerce ve yerli üretici firmaların oluşturduğu meslek kuruluşları ve birlikler tarafından sektöre yönelik olarak alınan uyum tedbirlerinin olumlu etkilerinin görülebilmesi için bir dönem daha aynı piyasa koşullarının devamının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak, mevcut korunma önleminin 3 yıl daha devamının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
1) 6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.

Başa dön tuşu