İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/48)

03.11.2016-29877 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/48)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/50) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulması ile bu karara temel teşkil edecek bilgi ve bulguların ortaya konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ABD: Amerika Birleşik Devletlerini,
b) AGGS: Ara gözden geçirme soruşturmasını,
c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
i) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (5 inci mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) ile ÇHC menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde CIF bedelin %20,20’si ve %23,75’i arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Yerli üretici Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi firması tarafından söz konusu önlemin dampingli ithalatın YÜD üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması için yeterli olmadığı iddiasıyla yapılan AGGS açılması başvurusu üzerine başlatılan AGGS, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı önlem oranları CIF bedelinin %24,50’si ve %35,75’i olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
(3) Diğer taraftan, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar” söz konusu önlem kapsamı haricinde tutulmuştur.
(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(5) Bu kapsamda bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi firması tarafından gerçekleştirilen başvuru üzerine, 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/50) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi firmasının ürünün tek yerli üreticisi olarak yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu değerlendirilmiş olup anılan firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, önlem konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’de mukim üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki mâkul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalardan kendilerine soru formu gönderilmiş olanların 13’ünden soru formuna yanıt alınmıştır.
(6) Soruşturma döneminde ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalara soru formu gönderilmiş ancak hiçbir firmadan tam ve eksiksiz yanıt alınmamıştır. Bununla beraber; ÇHC’de yerleşik ihracatçı Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. firması soru formu eki bazı tabloları doldurmuş ve bazı belgeleri Bakanlığa iletmiştir.
(7) Öte yandan, soruşturmanın açılmasını müteakiben İstanbul Ticaret Odası, soruşturma hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini Genel Müdürlüğe iletmiştir.
(8) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “Nihai Bildirim Raporu” 1/9/2016 tarihinde ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Söz konusu bildirim, soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılar ile İstanbul Ticaret Odası ve YÜD’e iletilmiştir.
(9) Nihai Bildirim Raporu’na ilişkin yerli üretici ile 5 ithalatçı firma Genel Müdürlüğümüze yazılı görüşlerini iletmiştir.
(10) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi firmasının Kocaeli’deki üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2013–31/12/2015 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-30/12/2017-30286 Mükerrer) Soruşturma konusu olan önleme tabi ürün; 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTİP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)”dir.
(2) Cam elyafı; silika, kolemanit, alüminyum oksit, soda, magnezyum oksit, bor gibi geleneksel cam üretim hammaddelerinden üretilmektedir. Hammadde bileşimi, çok ince öğütülerek, homojen bir karışım elde etmek üzere karıştırılır ve yaklaşık 1.550 C sıcaklıkta çalışan bir ergitme fırınına beslenir. Fırın içinde, karışım yavaşça sıvı hale getirilir. Kovanlardan akan filamentlerin ısı değeri su ve hava ile soğutularak düşürülür ve korunma amacıyla kimyasal bir bağlayıcı ile kaplanır. Filamentlerin bir araya getirilmesiyle demet elde edilir.
(3) Cam elyafı temel olarak tek uçlu fitiller, çok uçlu fitiller, kırpılmış demetler ve kırpılmış demetlerden keçeler olmak üzere dört ürün grubuna ayrılabilir. Tek uçlu fitiller, demetlerin doğrudan sarılarak R/F fırınlarında kurutulmasıyla elde edilen ürünlerdir. Direkt sarma fitiller olarak da adlandırılan tek uçlu fitiller, silo, depo veya boru gibi silindirik ürünlerin sarma tekniği ile üretiminde, her türlü içi boş ve/veya dolu profilin devamlı çekme yöntemiyle üretiminde ve dokunmamış çok açılı kumaşların üretiminde kullanılmaktadır.
(4) Çok uçlu fitiller, demet gruplarının birbirine paralel olarak bükülmeden sarılması yöntemiyle üretilmektedir. Çok uçlu fitiller, talebe göre farklı tekslerde üretilip pazara sunulmaktadır. Akrilik küvet üretimi, ışık geçirgen panel üretimi, cam elyaf takviyeli plastik boru ve otomobil tavanı üretimi çok uçlu fitillerin başlıca kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, sıcak baskı kalıplama ve santrifüj kalıplama tekniklerinde de çok uçlu fitil kullanılabilmektedir.
(5) Kırpılmış demet üretiminde, öncelikle kimyasal bağlayıcı ile kaplanan demetler, kırpma makinesinin arkasına dizilmektedir. Makineye dizilen demetler kırpma ünitesinde istenilen uzunluklarda kırpılmakta ve kırpılan demetler kullanılacak ürüne göre fırınlanarak kademeli ve vibrasyonlu elekten geçirilerek ambalajlanmaktadır. Kırpılmış demetler, sıcak baskı kalıplamalarında; otomotiv, elektrik/elektronik, beyaz eşya ve mühendislik ürünlerinin plastiklerinin, termoplastik granüllerin, debriyaj ve fren balatalarının üretiminde ve su tabanlı dağılım uygulamalarında kullanılmaktadır.
(6) Kırpılmış demetlerden keçe üretiminde, özel olarak hazırlanmış demetler, kırpıcı bölümüne yerleştirilmekte ve 50 mm uzunlukta kırpılarak yürüyen bir bant üzerine tesadüfî görünümde dağıtılmaktadır. Bant üzerindeki bu demetler reçine esaslı toz veya sıvı bağlayıcı ile bir arada tutulurken fırınlanmaktadır. Fırından geçirilen demetler soğurken, rulolar arasından geçirilerek düzleştirilmekte ve bu şekilde keçe üretimi tamamlanmaktadır. Keçeler, tekne üretiminde; otomotiv yedek parça ve aksesuarlarının üretiminde; yapı elemanları, yalıtım malzemeleri, çatı ve cephe kaplamaları için levha üretiminde; sandviç yapıdaki kamyon kasaları ile jelkotlu laminat üretiminde kullanılmaktadır.
(7) Soruşturma esnasında İstanbul Ticaret Odası da görüş vermiş ve sektörün yaşadığı olumsuz etkilerin henüz ortadan kalkmadığından bahisle; konuyla ilgili Meslek Komitelerinin, mevcut dampinge karşı önlemin sürdürülmesi yönünde değerlendirmede bulunduklarını ifade etmiştir.
(8) Soruşturma esnasında bazı ithalatçılar ve kullanıcılar, yerli üreticinin ürün kompozisyonunu çeşitlendiremediğini ve yurtiçinde ihtiyaçlarına cevap verecek kompozisyonda üretim yapmadığını ifade etmişlerdir. Bu kapsamda YÜD’ün ürünün kimyasal dayanım gerektiren alanlarda kullanılan ECR tipi, AR camı, 15 teks keçeler, bükümlü tekstüre iplikler gibi tiplerini üretemediğini belirtmişlerdir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca YÜD’ün soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan incelemelerden, YÜD’ün ürün gamının ürünün temel tiplerini içerdiği; ancak AR camı, 15 split teksten demetli keçeler ve ECR tipini üretmediği anlaşılmaktadır. YÜD, 15 split teksten demetli keçelerin üretim yeterliliğinin bulunduğunu, ECR ürünler için ise kompozit ürünlerde kimyasal maddelerle temas eden kısmın polyester reçine olduğunu ve cam elyafın kimyasal dayanım gerektirmediğini, dolayısıyla E tipi cam elyafı ürününün mekanik özellikler bakımından ECR tipi cam elyafı ile ikame edilebileceğini ifade etmiştir.
(9) Soruşturma esnasında soruşturma konusu ürünün bazı ithalatçıları ve kullanıcıları, yerli üreticinin cam elyaf üretiminde kullandığı teknolojinin geri olması, küçük ölçekli üretim yapması ve kapasitesinin yetersiz olması gibi nedenlerle maliyetlerini düşüremediği; ayrıca, yerli üreticinin büyüme için bir yatırım planına sahip bulunmadığı yönünde iddialarda bulunmuşlardır. Söz konusu iddialara cevaben YÜD tarafından, 2015 yılı sonundan bu yana üretime ara verilmediği, yurtiçi sanayici müşterilerinin taleplerinin karşılandığı; kapasite arttırımına ilişkin yeni fırın yatırımlarının bulunduğu ifade edilmiştir.
(10) Nihai Bildirim sonrası bazı ithalatçı ve kullanıcı firmalardan, cam elyaf takviyeli beton üretiminde kullanılan AR tipi üretimin yapılmadığı, bu ürünü girdi olarak kullanan sektörlerde yapılan ithalata uygulanan yürürlükteki önlemin ihracat pazarlarında rekabet gücünü zayıflatacağının düşünüldüğü yönünde görüşler alınmıştır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca YÜD’ün soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan incelemelerden, YÜD’ün ürün gamının ürünün temel tiplerini içerdiği görülmüş olup söz konusu ithalatın dahilde işleme rejimi kapsamında yapılanları dampinge karşı önleme tabi olmamaktadır.
(11) Nihai Bildirim sonrasında bazı ithalatçı firmalardan Avrupa Birliğinin ilgili ürüne yönelik uyguladığı antidamping önlem oranları dikkate alınarak bir vergi oranı belirlenmesi talep edilmiştir. Ayrıca, ÇHC’li üreticilerin ülkemize ve Avrupa Birliğine ihraç fiyatları farklılığının, ürün kompozisyonu farklılığından kaynaklandığı iddia edilmiştir. Bilindiği üzere, başka ülkelerce hesaplanan marjlar ve uygulanan önlemlere yönelik talepler mevzuat kapsamında herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.
(12) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) ile sonuçlandırılan esas soruşturma ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5) ile tamamlanan AGGS’de YÜD tarafından üretilen ürün ile önlem konusu ürün arasında fiziksel özellikler, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı ve bu çerçevede, bahse konu ürün ile ithal ürünün Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde “benzer ürün” olduğu tespit edilmiştir. Bu defa da ilgili başvuru kapsamında yapılan değerlendirmede, benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(13) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP ve bu Tebliğin 24 üncü maddesinde yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır. Bununla beraber, önlem konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler uygulamaya halel getirmemektedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için damping marjları CIF bedelin yüzdesi olarak; Chongqing Polycomp International Corporation firması için %24,5; Jushi Group Company Limited firması için %53,6 ve Taishan Fiberglass Incorporation firması için %42,7 oranında tespit edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir.
(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatın incelemesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
(3) Soruşturmaya ilişkin hesaplamalar gözden geçirme dönemi için yapılmış ve 2015 yılı ilk 9 aylık verileri yıllıklandırılarak kullanılmıştır. Veriler 2013 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.
Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Önlem konusu ürünün 2013-2015 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2013 yılında 43.257 Ton olan ithalatın, 2014 yılında yükselerek 47.027 Ton seviyesine geldiği, 2015 yılında ise 45.253 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Toplam ithalatın değeri ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 55,5 milyon, 61,8 milyon ve 61,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gözden geçirme döneminde genel ithalat miktar olarak %5 oranında artarken, değer olarak %10 artış göstermiştir.
(2) Genel ithalatın birim fiyatının ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 1.284, 1.315 ve 1.354 ABD Doları/Ton olarak gerçekleştiği ve artan bir seyir izlediği görülmüştür.
Ürünün önlem konusu ülkeden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) Önlem konusu ürünün 2013-2015 döneminde soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2013 yılında 25.388 Ton olan ithalatın, 2014 yılında 9.517 Ton seviyesine düştüğü; ancak 2015 yılında tekrar yükselerek 12.539 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın değeri ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 24,1 milyon, 11,4 milyon ve 16 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gözden geçirme döneminde; yürürlükteki önlemin ve 2015 yılındaki önlem artışının da etkisiyle ÇHC menşeli ithalat değer olarak %34, miktar olarak ise %51 oranında gerilemiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatı ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 950, 1.201 ve 1.277 ABD Doları/Ton olmuştur. Söz konusu fiyatlar ürünün anılan dönemde dünya fiyatlarındaki artış trendi ile de uyumlu şekilde gerçekleşmiştir.
Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) Önlem konusu ürünün 2013-2015 döneminde üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2013 yılında 17.869 Ton olan ithalatın, 2014 yılında 37.510 Ton ve 2015 yılında ise 32.714 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın değeri ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 31,4 milyon, 50,4 milyon ve 45,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gözden geçirme döneminde üçüncü ülkeler menşeli ithalat değer olarak %44, miktar olarak %83 oranında artış göstermiştir.
(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatı ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 1.759, 1.344, 1.384 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, tek yerli üretici ile temsil edilen YÜD’den temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları ton bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin Türkiye toplam tüketim rakamı elde edilmiştir. Veriler eğilimin sağlıklı şekilde görülmesi için 2013 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.
(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2013 yılı için 100 olarak alındığında 2014 yılında 93’e düşmüş, 2015 yılında ise 94’e yükselmiştir.
(3) YÜD’ün pazar payı ise 2013 yılında 100 iken, takip eden yıllarda; var olan önleme rağmen sırasıyla 80 ve 88 olarak gerçekleşmiştir.
(4) ÇHC’nin Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı 2013-2015 yıllarında sırasıyla 100, 40 ve 52 olarak gerçekleşmiştir.
(5) Diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 226 ve 194 olarak gerçekleşmiştir.
Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Önlem konusu ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının YÜD’ün fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesabında, soruşturma konusu ülke olan ÇHC’den gerçekleşen ithalatın CIF bedeline %7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı eklenmiş ve önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülke menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’ün yıllık ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama iç piyasa satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
(2) ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2013-2015 döneminde sırasıyla %3X, %X ve -%1X oranlarında kırdığı tespit edilmiştir. Nihai Bildirim sonrasında, bazı ithalatçı firmalar 2015 yılına ilişkin fiyat kırılmasının eksi oranda olmasının yerli üretici için ÇHC menşeli ürünlerin bir tehdit oluşturmadığını iddia etmiş olsa da; önlem konusu ürüne ilişkin fiyat kırılmasının olmamasında, ÇHC’li bazı üreticilerin düşük fiyatlı bazı ürün tiplerinin üretimini Mısır’a kaydırmaları sonucu ÇHC menşeli önlem konusu ithal ürünlerin daha yüksek fiyatlı ürün gruplarına kaymasının ve döviz kurundaki artışın etkisinin bulunduğu değerlendirilmiştir.
(3) Önlem konusu ürüne ilişkin fiyat kırılması hesabına ek olarak, YÜD’ün olması gereken iç piyasa satış fiyatı ile önlem konusu ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarını karşılaştıran fiyat baskısı hesabı da yapılmıştır. Fiyat baskısı hesabında yer alan YÜD’ün olması gereken satış fiyatı, YÜD’ün gözden geçirme döneminde gerçekleşmiş ağırlıklı ortalama birim ticari maliyetine %6 makul kâr oranı eklenerek bulunmuştur. Bulunan bu fiyat birinci fıkrada nasıl hesaplandığı açıklanan ÇHC menşeli ithalatın Türkiye piyasasına giriş fiyatlarıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan baskı hesabı sonucunda, ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2013-2015 döneminde sırasıyla %4X, %X ve -%1X oranlarında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) YÜD ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde, başvuru sahibi yerli üretici firmanın 2013-2015 dönemi verileri incelenmiştir.
(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, YÜD’ün 2015 yılına ilişkin dokuz aylık verileri yıllıklandırılmış olup; Türk Lirası bazındaki veriler için ise TÜİK’ten temin edilen yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır. Enflasyondan arındırılarak elde edilen reel değerler 2013 yılı 100 kabul edilerek endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2013 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2014 yılında 83, 2015 yılında ise 87 olmuştur.
2) YÜD’ün önlem konusu üründe kurulu kapasitesi 2013-2015 döneminde sabit kalırken; KKO endeksi bahse konu dönemde sırasıyla 100, 83 ve 87 olarak tespit edilmiştir.
b) Yurt içi ve yurt dışı satışlar
1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2013 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2014 yılında 75’e düşmüş, 2015 yılında ise 83 olarak gerçekleşmiştir.
2) Aynı dönemde, yurt içi satışların değeri reel olarak incelendiğinde 2013 yılında 100 olan endeksin, 2014 yılında 81 ve 2015 yılında 90 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
3) Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2013 yılı 100 olmak üzere 2014 yılında 95’e düşmüş; 2015 yılında ise 97 olarak gerçekleşmiştir.
4) Yurt dışı satışların değer bazında gelişimi incelendiğinde ise 2013 yılında 100 olan endeksin, 2014 yılında 97’ye düştüğü; 2015 yılında ise tekrar 100 seviyesine yükseldiği görülmüştür.
c) Yurt içi satış fiyatları
1) YÜD’ün yurt içi birim satış fiyat endeksi baz yılda 100 iken 2014 yılında 109’a çıkmış, 2015 yılında ise 109 seviyesinde sabit kalmıştır.
ç) Pazar payı
1) Önlem konusu üründe YÜD’ün pazar payı endeks değeri 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 80 ve 88 düzeyindedir.
d) Stoklar
1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2013 yılında 100, 2014 yılında 99 olan dönem sonu stok endeksinin, 2015 yılında 81 seviyesinde seyrettiği görülmüştür.
2) 2013-2015 döneminde stok çevrim hızları ise 100, 83 ve 109 olarak gerçekleşmiştir.
e) İstihdam
1) YÜD’ün önlem konusu ürün üretiminde çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2013 yılında 100 iken 2014 yılında 94, 2015 yılında ise 91 olarak gerçekleşmiştir.
f) Ücretler
1) YÜD’ün aylık brüt işçi ücret endeksi 2013 yılı 100 olmak üzere 2014 yılında 94, 2015 yılında ise 99 düzeyinde gerçekleşmiştir.
g) Verimlilik
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde işçi başına düşen üretim rakamını yansıtan verimlilik endeksi 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 89 ve 96 olmuştur.
ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2013 yılı 100 olmak üzere 2014 yılında 104, 2015 yılında ise 101 olmuştur.
2) YÜD’ün önlem konusu üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2013 yılı -100 olmak üzere 2014 yılında -12, 2015 yılında ise 276 düzeyinde gerçekleşmiş olup 2015 yılı kâr oranının sektördeki makul kâr seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür.
h) Nakit akışı
1) YÜD’ün önlem konusu ürün satışlarından elde ettiği nakit akışı endeksi 2013 yılı 100 olarak alındığında 2014 yılında 145, 2015 yılında ise 186 olarak tespit edilmiştir.
ı) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, bilançosunda yer alan aktif büyüklüğü reel olarak 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 82 ve 85 olarak gerçekleşmiştir.
i) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hâsılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılında -100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla -38 ve 649 olarak gerçekleşmiştir.
2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen Net Kâr/Özsermaye endeksi 2013 yılında -100 iken takip eden yıllarda sırasıyla -35 ve 711 olarak gerçekleşmiştir.
3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Net Kâr/Aktif Toplamı endeksi 2013 yılında -100 iken takip eden yıllarda sırasıyla -39 ve 719 olarak gerçekleşmiştir.
j) Özsermaye artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2013 yılında 100 olan özsermaye büyüklük endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 91 ve 86 olarak gerçekleşmiştir.
k) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin yenileme yatırımları 2013 yılında 100, takip eden yıllarda sırasıyla 128 ve 66 olarak gerçekleşmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Gözden geçirme döneminde YÜD’ün önlem konusu üründe üretim, kapasite kullanım oranı, yurt içi satış miktarının düştüğü, yurt içi satış miktarındaki düşmeyi göze alan firmanın üründen kâr edebilmek için birim satış fiyatlarını arttırma yoluna gittiği görülmektedir. Söz konusu fiyatların artması sonucunda ise; birim maliyetlerin birim fiyatlar kadar artmaması nedeniyle ve finansman giderlerindeki düşüşün de olumlu etkisiyle, kârlılık oranlarında iyileşme yaşandığı; ancak kârlılığın var olan önlemin de etkisiyle sektördeki makul kâr oranları seviyesine yaklaştığı görülmektedir. Yine de YÜD’ün önlem konusu üründe ancak 2015 yılında kâra geçebildiği; gözden geçirme döneminin diğer yıllarında ise önlemin varlığına rağmen önlem konusu üründe zarar ettiği tespit edilmiştir. İlaveten, gözden geçirme döneminde YÜD’ün pazar payı reel olarak %12 oranında azalmış, direkt işçi sayısı ve verimliliği de düşüş göstermiştir. Dönem sonu stoklar miktarı ise; dampinge karşı önlemin de olumlu etkisiyle YÜD’ün lehine olacak şekilde reel olarak %19 oranında azalmıştır.
(2) YÜD geneli göstergeler olarak adlandırılan tüm ürünlerde firma bilanço aktif büyüklüğü, firma özsermayesi ve firma yenileme yatırımlarında gözden geçirme döneminde olumsuz seyir gözlenmiştir. Öte yandan, yatırımların geri dönüş oranı, özsermaye kârlılığı gibi göstergelerinin gözden geçirme döneminde olumlu bir seyir izlediği görülmüştür.
(3) Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, önlemin kalkması halinde YÜD’deki zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, UTM verileri ile küresel cam elyaf piyasasına ilişkin bazı sektör raporlarından faydalanılarak incelenmiştir.
(2) Önlem konusu ürünün dünya ihracat pazarı 2013 yılında 6,1 milyar ABD Doları, 2014 yılında 6,7 milyar ABD Doları ve 2015 yılında 6,4 milyar ABD Doları civarındadır. Dünya ihracat pazarından ÇHC’nin aldığı paya bakıldığında, ÇHC’nin dünya ihracat pazarından her geçen yıl daha fazla pay aldığı görülmektedir. Bu kapsamda, ÇHC’nin önlem konusu üründe 2013 yılında 1,2 milyar ABD Doları olan ihracatının 2014 yılında 1,3 milyar ABD Dolarına, 2015 yılında ise yaklaşık 1,4 milyar ABD Dolarına yükseldiği ve bu sayede 2013 yılında %19 olan dünya ihracatındaki pazar payının 2015 yılı sonunda %21’e yükseldiği tespit edilmiştir. ÇHC’den sonra dünya ihracatından en fazla pay alan diğer 3 ülke ise ABD, Malezya ve Belçika’dır.
(3) UTM istatistiklerinde ihracat miktarındaki veri yetersizliği nedeniyle ABD’nin 2013-2015 dönemine ilişkin ihracat miktarı bilgisine ulaşılamamıştır. Ancak, diğer önemli ihracatçı ülkelerin ihracat miktarlarına bakıldığında, ÇHC’nin ihracat miktarlarının bu piyasada yer alan diğer tüm önemli ihracatçı ülkelerin ihracat miktarlarının üzerinde seyrettiği görülmektedir. Buna göre, 2013 yılında ÇHC’nin ihracat miktarı 822.827 Ton iken Malezya ve Belçika’nın ihracat miktarları sırasıyla 288.259 Ton ve 262.686 Ton’dur. 2015 yılında ise, ÇHC’nin ihracat miktarı 913.213 Ton iken; Malezya ve Belçika’nın ihracat miktarları sırasıyla 311.125 Ton ve 275.952 Ton olarak gerçekleşmiştir.
(4) UTM verilerine göre ÇHC’nin önlem konusu üründe dünya ihracatındaki ülke dağılımına bakıldığında en çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin ABD, Kore Cumhuriyeti ve Japonya olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin ÇHC ihracatından aldığı pay 2015 yılı verilerine göre sırasıyla %16, %10 ve %6’dır. Türkiye ise ÇHC’nin ihracat pazarları arasında %1,72’lik bir payla 16 ncı sırada yer almaktadır. ÇHC’nin Türkiye’ye olan ihracatının FOB birim fiyatının; 2013 yılında ABD, Kore Cumhuriyeti ve Japonya’ya olan ihracatın birim fiyatlarından, 2014 yılında Japonya’ya olan ihracatın birim fiyatından ve 2015 yılında ise Kore Cumhuriyeti ve Japonya’ya olan ihracatın birim fiyatlarından daha düşük seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir. İlaveten; 2013 ve 2015 yıllarında, ÇHC’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat birim fiyatlarının dünyaya gerçekleştirdiği ihracat birim fiyatlarından daha düşük olduğu gözlenmiştir. Buna göre, 2013 yılında ÇHC’nin dünyaya gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatı 1.456 ABD Doları/Ton iken Türkiye’ye ihracatın birim fiyatı 1.071 ABD Doları/Ton olarak tespit edilmiştir. 2015 yılında ise ÇHC’nin dünyaya gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatı 1.503 ABD Doları/Ton iken Türkiye’ye ihracatın birim fiyatı 1.447 ABD Doları/Ton olarak tespit edilmiştir.
(5) Ayrıca, MicromarketMonitor’e göre, 2019 yılında dünya cam elyaf piyasasının tahmini olarak 14,2 milyar ABD Doları büyüklüğüne ulaşacağı belirtilmektedir.
(6) Kısacası, ÇHC’nin önlem konusu ürünün üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bunun karşılığı olarak da dünya ihracatından aldığı payı arttıran ÇHC’nin küresel pazarda önemli üretim kapasitesine ve ihracat kabiliyetine sahip olduğu değerlendirilmektedir.
Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Soruşturma esnasında bazı ithalatçılar tarafından, ithal ürünün kalite farklılığı nedeniyle talep edildiği iddia edilmiş de olsa; önlem konusu ithal ürün talebini etkileyen en esaslı faktörün fiyat olduğu değerlendirilmiştir.
(2) ÇHC’li üretici/ihracatçıların Türkiye pazarına erişim konusunda bir sıkıntı yaşamadıkları bilinmekte olup cam elyafın temel kullanım alanları arasında boru, otomotiv ve inşaat sektörünün yer aldığı da dikkate alındığında, pazarın bu üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirilmektedir.
(3) Öte yandan mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer üründe başvuru sahibi firmanın önlem konusu üründe tek üretici olduğu; bu nedenle söz konusu ekonomik göstergelerdeki bozulmanın yurt içinde diğer üreticilerle oluşabilecek rekabet şartlarından kaynaklanmayacağı; benzer ürünün imalat ve/veya tüketim biçiminde farklılığın yaşanmadığı ve diğer tüm etkenler dikkate alındığında YÜD’ün içinde bulunduğu durum ile dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek bir unsurun mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Değerlendirme
MADDE 23 – (1) ÇHC’nin önlem konusu üründeki üretim ve ihracat kapasitesi, dünya cam elyaf pazarından alacağı payın artacağına ilişkin gerçekleştirilen projeksiyonlar ile esas soruşturmada ulaşılan damping marjı ve tespitler, mevcut önlemin ortadan kaldırılması halinde dampingin devam edebileceğine ilişkin somut, nesnel ve kanıtlanabilir nitelik taşımaktadır.
(2) Yapılan tespitler çerçevesinde, önlemin kaldırılması halinde soruşturma konusu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtan esas soruşturmadaki damping marjının önemli düzeylerde olduğu, soruşturma konusu ülkenin önlem konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu, Türkiye pazarının potansiyelini, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilen soruşturma konusu ülke ihracatçılarının önlem konusu üründe Türkiye pazarına yönlendirebileceği önemli büyüklükte kapasitelerinin bulunduğu, ÇHC menşeli ithalatın 2015 yılında, 2014 yılına göre mutlak ve nisbi oranda arttığı; soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın CIF birim fiyatlarının 2013-2015 döneminde genel ithalatın birim fiyatlarından sırasıyla %26, %8,8 ve %5,7 oranında daha düşük seyrettiği, yürürlükte bir damping önlemi bulunmasına rağmen YÜD’ün üretim, kapasite kullanım oranı, yurtiçi satış miktarı ile yurtiçi pazar payı gibi önlem konusu ürüne ilişkin ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu göz önüne alındığında, yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın ve YÜD’de görülen zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemin ortadan kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı oranda devam etmesine karar verilmiştir. Devam etmesi kararlaştırılan önleme ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
(Değişik tablo:RG-30/12/2017-30286 Mükerrer)

Pozisyon No Eşyanın Tanımı Menşe Ülke  
Firma
Dampinge Karşı Önlem (CIF %)
7019.11 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler Çin Halk Cumhuriyeti Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC) 24,50
7019.12 Fitiller
7019.19 Diğerleri
7019.31 Takviye tabakaları Diğerleri 35,75
7019.90.00.10.00 Dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)
7019.90.00.30.00 Cam liflerden keçe

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 24 üncü maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu